www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 


Vážení návštevníci, vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb.

  • Vzorové STANOVY ZO SOZ ZaSS a Základné dokumenty nájdete po prihlásení v rubrike "Informácie pre predsedov ZO - Zákl.dokumenty SOZ ZaSS >>>>
     

OnLine vzdelávanie. V rámci trvalého udržania vzdelávania v oblasti kolektívneho vyjednávania a súvisiacich tém pre Vás pripravujeme vzdelávanie prostredníctvom internetu aby ste sa mohli vzdelávať bez potreby cestovania na semináre. Vzdelávanie je realizované v rámci projektu „Vzdelávanie a budovanie kapacít na podporu vytvorenia a fungovania sociálneho dialógu“, pod názvom Budovanie kapacít sociálneho dialógu v rámci  grantu z Nórskeho podporného fondu 2013 – apríl 2014.  >>>>


  • Štatistiky nájdete po prihlásení v rubrike "ŠTATISTIKY"

A K T U A L I T Y   Z   Č I N N O S T I   S O Z   Z a S S :
  Aktuálne vydanie IB č. 15,   júl - august  2016 TU 
 

 

22. august 2016 Aktualizované informácie EPSU.
18. august 2016 ►Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ a JUDr. M. Laufiková - právnička OZ sa zúčastnia rokovania novozvoleného Výboru ZO pri Univerzitnej NsP akademika L. Dérera v Bratislave.
17. august 2016 ►Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania s výborom ZO a zástupcami pracovnej zdravotnej služby v Detskej FNsP v Bratislave ohľadom prehodnotenia rizikových prác v zariadení.
16. august 2016 ►Podpredsedníčka OZ Ing. D. Pochybová, Mgr. D. Farkasová - právnička OZ a p. M. Serbín vykonajú metodickú návštevu v ZO pri Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici za účelom rizikových prác, najmä na pracoviskách s výskytom ionizujúceho žiarenia, poskytovania OOPP zamestnancom, prejednania obsahu kolektívnej zmluvy.

15. august 2016

 

 Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO nezabudnite, termín odovzdávania ŠTATISTÍK o zložení členskej základne - 16. 8. 2016 sa blíži. List predsedom ZO SOZ ZaSS....


Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR. V programe sú zaradené tri desiatky materiálov. Medzi nimi sú aj niektoré z MZ SR. Jedná sa o novelu zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch...., alebo zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach... Presný zoznam prerokovávaných zákonov, správ a informácií nájdete na stránke www.vlada.gov.sk v časti poradné orgány a  program rokovaní aj so stanoviskami sociálnych partnerov.


12. august 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a viceprezident KOZ SR S. Manga sa zúčastnia rokovania o výške minimálnej mzdy v SR pre rok 2017 so zástupcami Republikovej únie zamestnávateľov. Pozvánku zaslali z RÚZ, v ktorej uvádzajú, že majú záujem o dosiahnutie zhody pred rokovaním HSR SR, ktoré sa uskutoční v pondelok 15.8.2016 na Úrade vlády SR.


11. august 2016 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa o 9.00 h zúčastnia prípravy HSR SR na KOZ SR.

10. august 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne s výkonným riaditeľom Slovenského národného strediska pre ľudské práva Mgr. M. Mesárošom. O stretnutie požiadalo SNSpĽP k prediskutovaniu možnosti vzájomnej spolupráce, v oblasti boja proti diskriminácii, prejavom šikanovania na pracovisku a pod. Stretnutie sa uskutoční od 9.00 h na pôde zväzu.


►Na základe požiadaviek predsedov ZO dávame Vám do pozornosti správu o aktuálnej činnosti odborového zväzu so zámerom zlepšenia podmienok práce zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorú predniesol predseda zväzu Mgr. A. Szalay na celoslovenskej porade predsedov odborových organizácií zo zariadení sociálnych služieb združených v našom odborovom zväze. Správa.


8. august 2016 VÝZVA členom Výborov odborových organizácií.
Prístupové mená a heslá pre prihlásenie na stránku sú vygenerované a odoslané elektronickou poštou, kto nedostal prístupové údaje kontaktujte p. Michala Serbína, tel.: 02/ 50 24 02 46 alebo e-mail: email: serbin@sozzass.sk

 >  HORE  <

     
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Štatistický úrad SR
Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
Národný inšpektorát práce Informácie: obce, kraje... Národné centrum zdravotníckych informácií
Österreichischer Gewerkschaftsbund Public Services International EPSU / FSESP / EGOeD
Finančný mechanizmus Nórskych fondov VODA, je ľudské právo  Kampaň voda - domovská stránka Innovatin Norway
>>  Fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg  >>
(Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue)
Asociácia nemocníc Slovenska Rakúske odborové združenie zdravotníctva, služieb.....


Pri tvorbe našej stránky radi privítame Vaše pripomienky a návrhy,
ktoré môžete zasielať na adresu:
 serbin@sozzass.sk; sykorova@sozzass.sk; 


  25 rokov  SOZ ZaSS   •  •    1990 - 2015   •  •    25 rokov  SOZ ZaSS   •  •    1990 - 2015   •  •   25 rokov  SOZ ZaSS   •  •   1990 - 2015