www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 47 - máj  2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 
A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                 

23. máj 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní spoločného zasadnutia Dozornej rady a Predstavenstva Obchodnej spoločnosti Hotel Flóra a. s. Trenčianske Teplice. Rokovanie sa uskutoční v zasadačke JMF v Bratislave od 11.00 h. Zaoberať sa budú aj prípravou rokovania Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zväzový inšpektor BOZP Ing. M. Gedaj sa zúčastnia kontroly v Psychiatrickej nemocnici Hronovce. Počas dvoch dní uskutočnia plánovanú kontrolu v oblasti BOZP v zmysle jednotnej metodiky KOZ SR.

22. máj 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru  pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe je zaradená aj diskusia k lepšej implementácii sociálneho piliera a podpora základných služieb. Stratégia EÚ v oblasti dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov bude ďalším bodom rokovania. Diskutovať sa bude aj o dokumente EK Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového konania na MŠVVaŠ SR v Bratislave k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky.

21. máj 2019

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a zväzoví právnici JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia vyjednávania KZ  v NTS  v Bratislave od 9.00 h.

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay od 9.30 h bude rokovať so zástupcami Asociácie nemocníc Slovenska v Bratislave. 

Mladí odborári sa zídu na spoločnej schôdzke s cieľom prediskutovať fungovanie komisie do budúceho obdobia. Zastúpenie v komisii má garantované každý kraj, zatiaľ chýba zástupca Trnavského kraja. Stretnutie sa uskutoční na zväze od 11.00 h.

20. máj 2019

Zväzoví právnici JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa dnes zúčastnia vyjednávania novej KZ v UN Bratislava od 13.00 h.

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní schôdze členov základnej odborovej organizácie pri NTS Ružinov v Bratislave od 15.30 h.

16. máj 2019

 Odbornej konferencie k pracovnému právu v hoteli Tatra v Bratislave sa zúčastnia právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi. Ide o jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo. 

15. máj 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v doobedňajších hodinách rokovania VV EPSU v Bruseli. Členovia VV budú diskutovať o dokumentoch na Kongres EPSU v Dubline. V popoludňajších hodinách sa zúčastní Plenárnej schôdze členov EHSV, ktorej sa zúčastní aj Margrethe Vestager, členka EK zodpovedná za hospodársku súťaž. Druhý  deň rokovania sa diskusie o antisemitizme zúčastnia Raya Kalenova, Michal Bilewicz a Francis Kalifat. Celkom sa bude diskutovať a schvaľovať o 11 stanoviskách EHSV k návrhom smerníc ER, alebo k návrhom nariadení a k oznámeniam komisie EP.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová sa od 9.00 h zúčastnia kolektívneho vyjednávania KZ v DSS Rozsutec v Bratislave.

14. máj 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR od 9.00 h. V programe rokovania sú zaradené okrem iných i nasledovné okruhy tém: Informácia o rokovaní so sociálnymi partnermi o výške minimálnej mzdy pre rok 2020 a vyhodnotenie zhromaždenia občanov 1. mája v Budatínskom parku.

10. máj 2019

Hrozba štrajkom priniesla nemocniciam a poisťovniam milióny navyše.

7. máj 2019

21. mája 2019 sa uskutoční na pôde SOZ ZaSS stretnutie zástupcov mladých odborárov v rámci nášho zväzu. Pozvaní sú navrhovaní mladí ľudia, členovia našich organizácií do novo sa tvoriacej komisie mladých pri VV. Pozvaní na toto stretnutie sú i zástupcovia Rady mladých pri KOZ SR. POZVÁNKA.

6. máj 2019

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadneho rokovania Predstavenstva JMF od 9.30 h v sídle JMF. Diskutovať sa bude o príprave zasadania Rady členov JMF a riešenie otázok spojených s kúpou novej budovy pre odborové zväzy.

Od 13.00 h sa uskutoční ďalšie kolo vyjednávania KZ v UN Bratislava. Za SOZ ZaSS sa zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi.

2. máj 2019

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová sa zúčastnia od 11.00 h rozporového konania na MPSVR SR k návrhu novelizácie zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová