www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 44 - február  2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 
A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                 

22. marec 2019

► Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,                                                          dávame Vám do pozornosti POZVÁNKU na rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS, ktoré sa uskutoční 11. apríla 2019 (vo štvrtok) o 10.00 h v hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie - Bratislava a SPLNOMOCNENIE.

20. marec 2019

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV a následne bude prítomný na dvojdňovej 542. Plenárnej schôdzi EHSV v Bruseli.V jej programe je zaradených 18 stanovísk a tiež diskusia o budúcnosti EÚ, výhody pre občanov a dodržiavanie európskych hodnôt v záujme udržateľnej budúcnosti.

19. marec 2019

►Od 9.00 h sa uskutoční na zväze výberové konanie na obsadenie miesta Inšpektora BOZP.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia KV novej KZ v UN Bratislava od 14.30 h v Ružinove.

18. marec 2019

►Na pôde SOZ ZaSS sa uskutoční od 9.00 h pracovné rokovanie podpredsedníčky zväzu a zväzových právnikov so zástupcami našich ZO pôsobiacich v UN Bratislava. Príprava na KV o novej KZ sa zameria na priority odborových organizácii k zajtrajšiemu rokovaniu s vedením UN Bratislava.

►Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť pri KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní  zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, ktoré sa uskutoční na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave.

15. marec 2019

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

12. marec 2019

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania Výkonného výboru EPSU v Bruseli. Preberať sa budú materiály súvisiace s prípravou Kongresu EPSU, ktorý sa uskutoční v Dubline v dňoch 4.-7. júna 2019. Zástupcovia stálych výborov budú prezentovať svoju činnosť a aktivity od novembra 2018. Vyhodnotí sa plnenie povinností členských organizácií a zapájanie sa do seminárov a konferencií v oblasti verejných služieb.

7. marec 2019

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svoje 29. rokovanie do Bratislavy. Budú sa zaoberať mimo iného i prípravou rokovania Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS. Prediskutujú návrh Volebného poriadku SOZ ZaSS. Postup ZO pri plnení úloh na zvolanie VIII. zjazdu zväzu bude ďalším bodom programu. Vyhodnotí sa tvorba a použitie financií v roku 2018, vrátane stanoviska revízoriek účtov. Nemenej dôležité bude prerokovanie vylúčenia dvoch ZO z radov organizácií združených vo zväze pre dlhodobé neplnenie si povinností vyplývajúcich pre ZO zo Stanov SOZ ZaSS. Informácie o predaji RZ Zdravotník poskytne prítomným predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

6. marec 2019

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo. V programe sú zaradené stanoviská k nariadeniam a smerniciam EK a EÚ. Diskutovať sa bude i o budúcnosti EÚ a výhodách pre občanov a o dodržiavaní európskych hodnôt. Rumunské predsedníctvo Rady EÚ požiadalo o spracovanie stanoviska k téme: Vzdelávanie v EÚ, ktoré bude tiež predmetom schvaľovania.

5. marec 2019

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie EHSV pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli. V programe sú zaradené stanoviská k nariadeniam a smerniciam EK a EÚ.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rozporového konania na MZ SR v Bratislave k návrhu novely vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo a k návrhu novely vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.

4. marec 2019

►Revízorky účtov SOZ ZaSS p. E. Fureková a Mgr. D. Grejtáková uskutočnia svoju kontrolnú činnosť k hospodáreniu zväzu za rok 2018. Pripravia svoje stanovisko k tvorbe a použitiu financií zväzu. Tiež zaujmú stanovisko k Výkonným výborom schválenému  Návrhu rozpočtu na rok 2019. Obe stanoviská budú predložené v materiáloch na Konferenciu predsedov ZO 11. apríla 2019.

1. marec 2019

►Dávame Vám do pozornosti list predsedu zväzu adresovaný ministerke zdravotníctva a jej odpoveď k problematike finančného krytia rekreačných poukazov pre zamestnancov v rezorte zdravotníctva.

PETÍCIA za vyhlásenie referenda - skôr do dôchodku.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová