www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 


Vážení návštevníci, vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb.

  • Vzorové STANOVY ZO SOZ ZaSS a Základné dokumenty nájdete po prihlásení v rubrike "Informácie pre predsedov ZO - Zákl.dokumenty SOZ ZaSS >>>>
     

OnLine vzdelávanie. V rámci trvalého udržania vzdelávania v oblasti kolektívneho vyjednávania a súvisiacich tém pre Vás pripravujeme vzdelávanie prostredníctvom internetu aby ste sa mohli vzdelávať bez potreby cestovania na semináre. Vzdelávanie je realizované v rámci projektu „Vzdelávanie a budovanie kapacít na podporu vytvorenia a fungovania sociálneho dialógu“, pod názvom Budovanie kapacít sociálneho dialógu v rámci  grantu z Nórskeho podporného fondu 2013 – apríl 2014.  >>>>


  • Štatistiky nájdete po prihlásení v rubrike "ŠTATISTIKY"

 

Chceme Vám dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je aj v tomto roku  zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 %  z dane z príjmov právnických a fyzických osôb.

 

  • Spoznajte krásy Slovenska a doprajte si oddych a relaxáciu v hoteloch SOREA. Všetky informácie o letnej dovolenke s animáciami v hoteloch SOREA nájdete na stránke www.sorea.sk.

A K T U A L I T Y   Z   Č I N N O S T I   S O Z   Z a S S :
  Aktuálne vydanie IB č. 12,   apríl 2016 TU 
 

24. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zväzová právnička Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia pracovného rokovania s vedením Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave na Antolskej ul. Stretnutie sa uskutoční o 10.00 h.
23. máj 2016 ►Vyjednávači KZVS za SOZ ZaSS, LOZ a OZSaPA sa stretnú v zasadačke zväzu v Bratislave pri druhom kole vyjednávania so zástupcami nemocníc združených v ANS. Rokovanie sa začne o 8.00 h.

►Od 11.00 h sa predseda zväzu zúčastní rokovaní Valných zhromaždení obchodných spoločností JMF OZ SR, následne Rady členov JMF a VZ Majetkovej únie OZ SR. Prerokovávať sa budú hospodárske výsledky dosiahnuté za rok 2015.


►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia  o 14.00 h na MZ SR prvého rokovania Odvetvovej HSR pod vedením ministra zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáša Druckera. V programe sú zaradené mímo iného aj: Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR, oblasť financovania nemocníc/poisťovní v roku 2016, ale aj legislatívne zámery v tomto roku v oblasti zdravotníctva. Bude poskytnutá informácia o aktuálnej situácii vo verejnom zdravotníctve. Diskutovať sa budú i ďalšie otázky, ako napr. zavedenie Drg. systému, spustenie E-healthu, PPP projekt UN Bratislava, alebo otázka vybudovania Detenčného centra v SR.

19. máj 2016

 

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zúčastnia dvojdňovej návštevy Prahy a rokovania s Výkonnou radou partnerského OS. Diskutovať budú o vývoji situácie v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva od posledného spoločného stretnutia na jeseň minulého roka v oboch krajinách. Diskutovať budú aj o legislatívnych zmenách pre riešenie nedostatku zdravotníckeho personálu v nemocniciach. Spoločne navštívia Senát ČR, kde ich privíta jeho predseda p. Milan Štěch.


►Dnes o 12.30 h sa zúčastní právnička zväzu JUDr. M. Laufiková rozporového konania v rámci MPK k Zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozporové konanie sa uskutoční v budove Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


18. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a PhDr. M. Vitálošová sa zúčastnia od 11.00 h rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR v hoteli SOREA REGIA. V programe sú zaradené aj návrhy KZVS pre ŠS a VS na rok 2017, návrh KOZ k výške minimálnej mzdy v budúcom roku, ako aj materiál k príprave VIII. zjazdu KOZ SR.

► Od 13.00 h sa začne v zasadačke zväzu 7. rokovanie VV SOZ ZaSS. Vyhodnotí sa účasť a diskusia Konferencie predsedov ZO, tiež účasť na Prvomájovom zhromaždení občanov v Žiline a odznejú informácie o prvom kole vyjednávania KZVS s ANS. Prediskutuje sa aj pozvanie na seminár nemocničného sektora, ktorý sa uskutoční v posledných dňoch mája v Prahe. Členovia VV sa budú zaoberať aj spoločným programom s VR OSZaSP v Prahe v dňoch 19.-20.5.2016. Informácie o pripravovanom rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR, predloží prítomným predseda zväzu. VÝZVA VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ ZaSS POSLANCOM NÁRODNEJ RADY SR.

13. máj 2016 ►Na pôde SOZ ZaSS sa uskutoční stretnutie zástupcov OZ zo SR združených v EPSU. Budú sa preberať závery z rokovania VV EPSU z 19. - 20. apríla 2016 a účasť našich zástupcov na seminári vo Viedni dňa 13. júna 2016 na tému "Digitalizácia a dopady na verejné služby".

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes o 12.00 h stretnú s vedením odborovej organizácie pôsobiacej pri Univerzitnej nemocnici Bratislava - Ružinov.

12. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo v Bruseli. V programe sú k prerokovaniu zaradené stanoviská výboru k Európskemu aktu prístupnosti. Ďalšie stanovisko je zamerané na meniacu sa povahu pracovnoprávnych vzťahov  a ich vplyv na zachovanie životného minima a vplyv technologického vývoja na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo. Stanovisko k Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži bude predmetom ďalšej diskusie.
11. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať mimo iného aj Návrhom zmien a potvrdením zástupcov zamestnancov vo Výboroch pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVR SR. Vyhodnotí sa aj Prvomájové zhromaždenie občanov v Žiline.

► Právnička zväzu Mgr. Diana Farkasová sa o 10.00 h zúčastní rokovania Kontrolnej skupiny JMF.

9. máj 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadného rokovania Predstavenstva JMF so začiatkom o 12.00 h. V programe je zaradená otázka odpredaja hotela Hrebienok vo Vysokých Tatrách. Diskutovať sa bude aj o ďalších aktuálnych otázkach fungovania JMF a obchodných spoločností.


Právnička zväzu Mgr. Diana Farkasová sa o 10.00 h zúčastní rokovania Právnej komisie KOZ SR.


5. máj 2016 ►Zamestnanci Úradu SOZ ZaSS sa dnes o 12.15 h zúčastnia Pietneho spomienkového zhromaždenia za účasti všetkých sociálnych partnerov pri príležitosti svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov, ktoré sa uskutoční v hoteli SOREA Regia v Bratislave.
4. máj 2016 ►V Martine sa uskutoční prvé kolo kolektívneho vyjednávania KZVS s ANS pre budúce obdobie. Za zväz sa zúčastnia predseda, podpredsedníčka a právničky zväzu. INFORMÁCIA Z KV.
3. máj 2016 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výbou pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnost EHSV v Bruseli. Prerokuje sa mimo iného stanovisko na tému "Dosah záverov konferencie COP 21 na európsku dopravnú politiku" a ďalšie stanoviská k rozhodnutiam EP.
1. máj 2016 Fotky z oslavy 1. mája 2016 konanej v Budatínskom parku v Žiline.
Prístupové mená a heslá pre prihlásenie na stránku sú vygenerované a odoslané elektronickou poštou, kto nedostal prístupové údaje kontaktujte p. Michala Serbína, tel.: 02/ 50 24 02 46 alebo e-mail: email: serbin@sozzass.sk

 >  HORE  <

     
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Štatistický úrad SR
Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
Národný inšpektorát práce Informácie: obce, kraje... Národné centrum zdravotníckych informácií
Österreichischer Gewerkschaftsbund Public Services International EPSU / FSESP / EGOeD
Finančný mechanizmus Nórskych fondov VODA, je ľudské právo  Kampaň voda - domovská stránka Innovatin Norway
>>  Fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg  >>
(Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue)
Asociácia nemocníc Slovenska Rakúske odborové združenie zdravotníctva, služieb.....


Pri tvorbe našej stránky radi privítame Vaše pripomienky a návrhy,
ktoré môžete zasielať na adresu:
 serbin@sozzass.sk; sykorova@sozzass.sk; 


  25 rokov  SOZ ZaSS   •  •    1990 - 2015   •  •    25 rokov  SOZ ZaSS   •  •    1990 - 2015   •  •   25 rokov  SOZ ZaSS   •  •   1990 - 2015