www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 


Vážení návštevníci, vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb.

  • Vzorové STANOVY ZO SOZ ZaSS a Základné dokumenty nájdete po prihlásení v rubrike "Informácie pre predsedov ZO - Zákl.dokumenty SOZ ZaSS >>>>
     

OnLine vzdelávanie. V rámci trvalého udržania vzdelávania v oblasti kolektívneho vyjednávania a súvisiacich tém pre Vás pripravujeme vzdelávanie prostredníctvom internetu aby ste sa mohli vzdelávať bez potreby cestovania na semináre. Vzdelávanie je realizované v rámci projektu „Vzdelávanie a budovanie kapacít na podporu vytvorenia a fungovania sociálneho dialógu“, pod názvom Budovanie kapacít sociálneho dialógu v rámci  grantu z Nórskeho podporného fondu 2013 – apríl 2014.  >>>>


  • Štatistiky nájdete po prihlásení v rubrike "ŠTATISTIKY"

 

Chceme Vám dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je aj v tomto roku  zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 %  z dane z príjmov právnických a fyzických osôb.

 


A K T U A L I T Y   Z   Č I N N O S T I   S O Z   Z a S S :
  Aktuálne vydanie IB č. 13,   máj 2016 TU 
 

 

24. jún 2016

 

Britskí občania včera v referende rozhodli o odchode Británie z EÚ.


►Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov PhDr. M. Vitálošová, sa dnes zúčastní zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie. Zasadnutie sa bude konať v zasadacej miestnosti Úradu vlády SR.


EPSU vyzýva na odmietnutie CETA, pretože je to zlá dohoda pre občanov. O1 a O2.


23. jún 2016

►Členovia VV SOZ ZaSS sa stretnú na svojom 8. rokovaní, ktorého obsahom bude mimo iného i vyhodnotenie celoslovenskej akcie zástupcov zo zariadení sociálnych služieb a vyhodnotenie akcie OS ZaSP v Prahe zameranej do oblasti nemocničného sektora. Vyhodnotí sa sociálny dialóg s ANS a podpísanie novej KZVS na obdobie do konca roka 2017. Obsahová náplň rokovaní VV v druhom polroku bude prerokovaná, ako aj žiadosti ZO o poskytnutie sociálnej pomoci členom ZO. Zaoberať sa budú aj prípravou volejbalového turnaja, ktorý plánujeme uskutočniť na jeseň 2016. Odznejú informácie o príprave VIII. zjazdu KOZ SR.


►Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa dnes zúčastní na KOZ SR, prípravy na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa bude konať v pondelok 27. 6. 2016.


22. jún 2016 ►Dnes od 10.00 h v kinosále Domu odborov - Trnavské mýto 1 v Bratislave, sa bude konať Celoslovenská pracovná porada predsedov základných odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb. TASR - správa z pracovnej porady(Mediálne výstupy z pracovnej porady sú zverejnené v monitoringu médií).

21. jún 2016


 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli. V programe sú k prerokovaniu zaradené stanoviská k Návrhu smernice EP a R o uznávaní odborných kvalifikácií v oblasti vnútrozemskej plavby a zrušenie smernice Rady 96/50/ES a smernice Rady 91/672/EHS. Diskutovať sa bude aj o stanovisku na tému Digitálny pilier rastu: e-seniori, potenciál 25 % európskej populácie. Spravodlivá doprava v Európe bude predmetom prezentácie gen. tajomníka E. Chagasa z Európskej federácie pracovníkov v doprave.


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a Mgr. D. Farkasová, PhDr. M. Vitálošová, PhDr. E. Sýkorová sa dnes zúčastnia odbornej diskusie za okrúhlym stolom a konzultácie na tému: "Európsky pilier sociálnych práv", ktorá sa bude konať v Európskom informačnom centre, Palisády 29, Bratislava.


Smernica o vysielaných pracovníkoch.


20. jún 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. M. Laufiková sa dnes predpoludním stretnú s riaditeľom NÚRCH Prof. MUDr. Jozefom Rovenským, DrSc, FRCP v Piešťanoch. Predmetom ich stretnutia bude riešenie podnetu ich zamestnanca v oblasti pracovnoprávnej.


Svetový deň utečencov.


17. jún 2016  ► Aktuálne - platné KZVS pre Štátnu a Verejnú službu a KZ medzi SOZ a AFN (AŠN) a KZ medzi SOZ a ANS a platné dodatky nájdete v rubrike Kolektívne zmluvy (po prihlásení) ►►►►

16. jún 2016

 

Vážení predsedovia základných odborových organizácií a riaditelia zariadení sociálnych služieb, blíži sa termín 17. jún 2016, do kedy sa môžete prihlásiť na Celoslovenskú pracovnú poradu predsedov základných odborových organizácií a riaditeľov ZSS.  POZVÁNKA NÁVRATKA.


Na Úrade SOZ ZaSS v Bratislave bude mať Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ pracovné stretnutie so zamestnancami verejného zdravotníctva.


EPSU vyzýva na odmietnutie CETA, pretože je to zlá dohoda pre občanov.


14. jún 2016

 

►Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ sa zúčastní na Úrade vlády SR v  Bratislave rozporového konania k návrhu zákona o štátnej službe.


►Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka OZ sa zúčastní konferencie "Vplyv technologického vývoja na systém sociálneho zabezpečenia a pracovné právo" konanej v hoteli Regia v Bratislave.


►Právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia konferencie "Sociálne partnerstvo a kultúra sveta práce", ktorá sa bude konať v hoteli Loft v Bratislave.


13. jún 2016

 

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová, právnička zväzu Mgr. D. Farkasová a p. Renáta Krajčovičová sa dnes o 13.00 h zúčastnia ustanovujúcej schôdze v ZSS KAMPINO na Haanovej ul. v Bratislave.


PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ako predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR.


10. jún 2016

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje návrh na vyjednávačov KOZ o výške minimálnej mzdy pre rok 2017, prediskutuje aktuálny stav kolektívneho vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2017, odznejú informácie o Návrhu revízie smernice EK o vysielaní pracovníkov, ale aj o vyhlásení nevýrobných odborových zväzov k novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní... smerom k poslancom NR SR. Diskutovať sa bude aj o postupe implementácie národného projektu Centrum sociálneho dialógu SR II. v rokoch 2016 - 2017. Diskutovaná bude aj pripravovaná konferencia na tému "Kultúra sveta práce."


►Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ vykoná metodickú návštevu v ZO pri Dolnooravskej NsP MUDr. L. Nadaši Jégého v Dolnom Kubíne.


9. jún 2016

 

►Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ sa zúčastní zasadnutia komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


8. jún 2016

 

INFORMÁCIA Z III. KOLA KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA KZVS s ANS.


►V zasadačke nášho zväzu na Vajnorskej ul. sa dnes od 13.00 h uskutoční III. kolo vyjednávania KZVS s ANS. Za náš zväz sa rokovania zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová.


7. jún 2016

 

TASR - správa z tlačovej besedy. (Mediálne výstupy z tlačovej besedy sú zverejnené v Monitoringu médií).


►Dávame Vám do pozornosti, že dnes o 10.00 h v malej zasadačke Slovenského syndikátu novinárov, Župné nám. č. 7 v Bratislave, sa bude konať tlačová beseda na tému: "Zatvoríme zariadenia sociálnych služieb a pošleme klientov zariadení sociálnych služieb domov?"


6. jún 2016

 

Informácia o 105. zasadnutí Medzinárodnej konferencie práce.


►Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ sa zúčastní zasadania Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím na MPSVR SR v Bratislave.


3. jún 2016

 

►Mužstvo SOZ ZaSS vyhralo XVII. ročník nohejbalového turnaja OSZaSP v Českých Budějoviciach pred dvomi mužstvami Lázní Jáchymov "B" a "A", záchranármi zo Zlína, Františkovými Lázňami a záchranármi z Olomouca. Reprezentovali nás Erik Mandák, Ivan Lukáč, Anton Szalay a najstarší aktívny hráč turnaja Roman Ferenčák (71). Ďakujeme za dobrú reprezentáciu a obhájenie minuloročného prvenstva.


►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia v dňoch 3.-5. júna 2016 XVII. ročníka nohejbalového turnaja partnerského odborového zväzu zdravotníctva a sociální péče ČR v Českých Budějoviciach. Tento raz cestujú k obhajobe prvého miesta z minulého ročníka.


2. jún 2016

 

►Dnes sa od 9.00 h uskutoční pracovné stretnutie na MZ SR k problematike verejného zdravotníctva. So štátnym tajomníkom prof. MUDr. S. Špánikom, CSc. sa stretnú zástupcovia SOZ ZaSS. Diskutovať budú o zámeroch MZ SR v tejto oblasti v rámci rozpracovania programového vyhlásenia vlády.


►Od 13.00 h sa predseda zväzu a Mgr. Ľ. Pazderová stretnú so zástupcami IMS-health k diskusii o zdravotníctve a službách občanom. Stretnutie sa uskutoční na žiadosť spoločnosti IMS Health Market Prognosis.


►Mgr. D. Farkasová - právnička zväzu a p. R. Krajčovičová - pracovníčka OZ sa pracovne stretnú so zamestnancami DSS KAMPINO, Haanova č. 36-38, Bratislava na Úrade SOZ ZaSS.


1. jún 2016

105. Medzinárodná konferencia práce.


►Ing. D. Pochybová, podpredsedníčka OZ sa zúčastní stretnutia Poradného výboru doplnkových fondov NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., v Bratislave.


Prístupové mená a heslá pre prihlásenie na stránku sú vygenerované a odoslané elektronickou poštou, kto nedostal prístupové údaje kontaktujte p. Michala Serbína, tel.: 02/ 50 24 02 46 alebo e-mail: email: serbin@sozzass.sk

 >  HORE  <

     
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Štatistický úrad SR
Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
Národný inšpektorát práce Informácie: obce, kraje... Národné centrum zdravotníckych informácií
Österreichischer Gewerkschaftsbund Public Services International EPSU / FSESP / EGOeD
Finančný mechanizmus Nórskych fondov VODA, je ľudské právo  Kampaň voda - domovská stránka Innovatin Norway
>>  Fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg  >>
(Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue)
Asociácia nemocníc Slovenska Rakúske odborové združenie zdravotníctva, služieb.....


Pri tvorbe našej stránky radi privítame Vaše pripomienky a návrhy,
ktoré môžete zasielať na adresu:
 serbin@sozzass.sk; sykorova@sozzass.sk; 


  25 rokov  SOZ ZaSS   •  •    1990 - 2015   •  •    25 rokov  SOZ ZaSS   •  •    1990 - 2015   •  •   25 rokov  SOZ ZaSS   •  •   1990 - 2015