www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Správa z otváracej konferencie
Projekt číslo: 2012/104583
 

SPRÁVA

z Otváracej konferencie k Nórskemu projektu č. 2012/104583,
s názvom „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“,
ktorá sa konala 13. februára 2013

v hoteli FALKENSTEINER, Pilárikova ul. 5 v Bratislave

Tlačová správa v PDF >>>

GALÉRIA - FOTO >>>
 


Mr. Harald van Rees Rotler, chargé d′ affaires a Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS

Program:

  1. Otvorenie konferencie
  2. Príhovor Veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike
  3. Vystúpenie účastníkov konferencie
  4. Diskusia
  5. Záver konferencie

 


1. Otvorenie konferencie

    Mgr. Anton Szalay, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej SOZ ZaSS) a projektová manažérka nórskeho projektu PhDr. Margita Vitálošová,  privítali prítomných a oboznámili ich s programom konferencie. Predseda vyjadril presvedčenie, že dnešná otváracia konferencia bude predvojom realizácie úspešného projektu v prospech našej členskej základne. Poukázal na to, že v činnosti odborov nielen na Slovensku sa v rozhodujúcej miere  venuje pozornosť a aktivity  práve  sociálnemu dialógu so sociálnymi partnermi. Informoval účastníkov konferencie, že v pôsobnosti nášho odborového zväzu máme dvoch partnerov, ktorí združujú zdravotnícke lôžkové zariadenia. Jednou z nich je Asociácia štátnych nemocníc, ktorá združuje 16 prevažne koncových  zdravotníckych zariadení  a Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá združuje v súčasnosti  57 nemocníc rôzneho právneho základu. Od neziskových organizácií cez spoločnosti s ručením obmedzeným až po akciové spoločnosti .Rôznorodosť právnej subjektivity a majiteľov prináša so sebou náročnejšie cesty k možným dohodám práve pre rôznorodosť týchto majiteľov. Kolektívne vyjednávanie, ktoré má na Slovensku oporu v zákone č. 2/1991 Zbierky, umožňuje viesť sociálny dialóg, ale výsledky negarantuje. Práve využitie zákonných možností, vzdelávanie fundovaných kolektívnych vyjednávačov  má napomôcť byť rovnocenným partnerom za rokovacím stolom.. To je cieľom projektu, ktorí sme na zväze pripravili a boli sme úspešní tým, že nórski kolegovia vybrali z prihlásených organizácií uchádzajúcich sa o grant z nórskych fondov náš projekt. Poďakoval sa  všetkým, ktorí sa podieľali na spracovaní obsahovo rozsiahleho materiálu. Po schválení a podpísaní zmluvy nastáva čas realizácie projektu. Nakoľko je to realizácia prvého takéhoto projektu v rámci SOZ ZaSS, vyjadril presvedčenie. že spoločne zvládneme nastavené úlohy  a pri jeho ukončení v roku 2014 budeme môcť spoločne konštatovať, že vynaložené úsilie nebolo zbytočné a finančné prostriedky poskytované Nórskym kráľovstvom sme plnohodnotne použili a vzdelali  sme celý rad nových vyjednávačov  znalých problematiky  a aj z radov mladých odborárov, lebo len vo výchove nasledovníkov, vytvárame priestor pre kvalitné fungovanie odborových organizácií v nemocniciach. Pán predseda ešte raz poďakoval nórskym kolegom za poskytnutie grantu a všetkých vyzval k aktívnejšiemu prístupu pri realizácií vzdelávacích aktivít na plánovaných akciách,  o ktorých sa počas otváracej konferencie dozvedia o čosi bližšie.

 

 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <


2. Vystúpenie Veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike

    Mr. Harald van Rees Rotler, chargé d′ affaires. Stenografický záznam príhovoru pána Veľvyslanca Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike:
     - „Ďakujem pekne, že ste ma pozvali na túto konferenciu ohľadne nórskeho projektu. Ako viete Nórsko nie je súčasťou Európskej únie, ale sme zainteresovaní v európskom ekonomickom  priestore na základe určitej dohody, ktorá sa nazýva EEA zmluva. Podľa tejto dohody Nórsko vytvorilo nórske granty a spolu s Islandom a Lichtenštajskom spolu tiež  granty. Cieľom týchto grantov je znížiť sociálne, ekonomické a regionálne nezrovnalosti v Európe. Je tu 15 štátov v rámci tejto dohody, ktoré poskytujú nórske granty. Nórsko je hlavným poskytovateľom  týchto dvoch finančných mechanizmov s  97 percentným absolútnym rozpočtom. Prvé poskytovanie nórskych grantov v rokoch 2004 až 2009 je už uzavreté a teraz sme v druhom päťročnom období. V rámci tohto nového obdobia 80 miliónov EUR  príde na Slovensko za účelom podpory projektov  v rámci deviatich programovacích oblastí. Jednou z týchto programovacích oblastí je aj podpora dôstojnej práce a tripartitného dialógu. Tento program je rozbehnutý v 12 krajinách, ktoré majú vlastne možnosť z toho čerpať, Slovensko je jednou z týchto krajín a je to organizované cez nórsku organizáciu Innovation norway. Financovanie dôstojnej práce a tripartity sociálneho dialógu je najmenší program, najmenšia oblasť, ale zároveň si nemyslíme, že je najmenej dôležité. My a naši slovenskí partneri veríme, že  zlepšený sociálny dialóg  a spoločné porozumenie sociálnych partnerov  v pracovnom  živote sú rozhodujúce pre vytváranie stabilnej spoločnosti perspektívnejšej a prinášajúcej blahobyt všetkým svojim členom. V súvislosti s tým, že chceme viesť dobrý dialóg  všetky súčasti, čiže zamestnanci, zamestnávatelia a samotná vláda musia byť na to dobre pripravení. Časy sa menia,  sú tu nové situácie, nové potreby a výzvy, ktoré musia byť udržateľné. Ak rozumiem správne, Váš odborový zväz má dôležité rokovania pred sebou a uvedomujeme si, že to dáva príležitosť tomuto projektu, aby všetkých veľmi dobre pripravil.  Želám Vám všetkým  úspech na oboje aj na tento projekt aj na skutočné rokovania. Ďakujem pekne“.

    Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS, poďakoval za úprimné slová nórskeho veľvyslanca a ubezpečil ho, že sa vynasnažíme v maximálnej možnej miere urobiť všetko preto, aby finančné prostriedky poskytnuté tomu grantu, naozaj priniesli osoh členskej základni a zamestnancom v slovenských nemocniciach.

 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <


3. Vystúpenie účastníkov konferencie

MUDr. Denisa Vlková, MPH – riaditeľka  špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o. vystúpila za Asociáciu nemocníc Slovenska, z dôvodu, že p. prezident ANS MUDr. Marián Petko, MPH mal neodkladné pracovné povinnosti. Informovala, že bude tlmočiť všetky závery, ktoré budú prijaté na dnešnej konferencii, na rade ANS,  ktorá sa stretáva každý mesiac, kde sa stretávajú zástupcovia jednotlivých krajov z celého Slovenska, ktorí zastupujú jednotlivé nemocnice a tam prerokujú všetky tieto závery. Poukázala na to, že špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o.,  je súčasťou ANS už sedem rokov. Manažment nemocnice si uvedomuje práva a povinnosti zamestnávateľov. V zmysle neustálych zmien legislatívnych podmienok, ktoré  sa neustále menia, manažment nemocníc má pred sebou veľmi ťažkú úlohu, pretože musia zachovať vyváženosť nákladov spolu s výnosmi a pritom zachovať všetky legislatívne podmienky. Deklarovala za manažment menších nemocníc, že je veľmi veľká  snaha udržať vhodné podmienky. Pretože si uvedomujú, že ak zamestnanci nie sú v pohode a nemajú zabezpečené vhodné sociálne podmienky, nemôžu podávať ani taký pracovný výkon, aký potrebujú. Určite vítajú túto aktivitu, že môžu načerpať ďalšie skúsenosti zo sociálneho dialógu či už na strane zamestnávateľa alebo na strane zamestnanca. Na záver vyjadrila presvedčenie, že výsledkom toho budú aj tie spoločné konzesy, ktoré potom dosiahneme ako medzi AŇS,  tak aj medzi SOZ ZaSS a vyjadrila vieru, že aj zamestnanci na tej druhej strane budú spokojní. Prioritou je, aby sa dodržiavali legislatívne podmienky na nemocnicu kladené, aby sa dodržali aspoň tie minimálne mzdové náležitosti a aby nefrustrovali zamestnancov. Budú hľadať vhodné možnosti, aby zafinancovali všetky požiadavky, ktoré sú v tejto ťažkej dobe na nemocnicu kladené.

Mgr. Anton Szalay, predseda SOZ ZaSS, zhodnotil priebeh sociálneho dialógu z pohľadu SOZ ZaSS. Od vzniku SOZ ZaSS až po súčasnosť.

PhDr. Anna Majbíková, riaditeľka odboru zdravotníctva, Úrad Žilinského samosprávneho kraja (ďalej ŽSK), informovala o sociálnom dialógu z pohľadu zriaďovateľa zdravotníckych zariadení  Žilinského samosprávneho kraja. ŽSK je zriaďovateľom 4 nemocníc s poliklinikou   a 1 polikliniky. Jedným z cieľov  sociálneho dialógu  je vytváranie  vhodných pracovných podmienok, s tým  úzko súvisí  financovanie zdravotníckych zariadení, ktoré je realizované cez  zdravotné poisťovne. Informovala, že nemocnice v pôsobnosti ŽSK  oproti štátnym boli diskriminované a to v zmluvných cenách od zdravotnej poisťovne  v spôsobe  vysporiadania nadlimitných výkonov,  ale predovšetkým v otázke  oddĺženia (štátne nemocnice boli na konci roka 2011 oddĺžené a nemocnice v pôsobnosti VUC nie) . Zamestnanci  v ich nemocniciach  pracujú za  nižšie mzdy , nakoľko platby od zdravotných poisťovní  nepokrývali oprávnené náklady. Situácia po opakovaných  stretnutiach  so zástupcami odborov  a vedením nemocníc vyústila v januári 2012  do podania sťažnosti na Medzinárodnú organizáciu práce  ( MOP). Cieľom dokumentu bolo upozorniť  na diskriminačný postup SR v rezorte zdravotníctva, ďalej informovala o  opatreniach ktoré nemocnice v pôsobnosti ŽSK realizovali na zlepšenie  ekonomickej situácie,  čoho  výsledkom je zlepšenie  odmeňovania   a  zlepšenie  pracovných podmienok zamestnancov. Na záver poznamenala, že Žilinský samosprávny kraj  neustále realizuje opatrenia na zlepšenie postavenia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v nemocniciach v pôsobnosti samosprávneho kraja.
 
Ing. Helena Psotová , riaditeľka,  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja informovala účastníkov konferencie, že jedným z cieľov  sociálneho dialógu  je vytváranie  vhodných pracovných podmienok  a s tým  úzko súvisiace  financovanie zdravotníckych zariadení, ktoré je realizované cez  zdravotné poisťovne z pohľadu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Poukázala najmä na problémy, ktoré sú v nemocniciach Levice a Topoľčany. Na záver poznamenala, že Nitriansky samosprávny kraj  neustále realizuje opatrenia na zlepšenie postavenia zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v nemocniciach v pôsobnosti samosprávneho kraja.
 
PhDr. Margita Vitálošová, projektová manažérka nórskeho projektu  s názvom „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“,  informovala o projekte, ktorý má vzdelávací charakter,  pričom hlavné vzdelávacie aktivity projektu sú zamerané na vzdelávanie funkcionárov nemocníc, ktoré sú združené v ANS. Jednotlivé aktivity vychádzajúc z potreby SOZ ZaSS získať dlhodobo perspektívnych a problematiky znalých funkcionárov, schopných kolektívne vyjednávať nielen na úrovni svojej základnej odborovej organizácie, ale perspektívne fungovať aj na úrovni SOZ ZaSS. Za prínos projektu pokladá predovšetkým skvalitnenie sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi za účelom vyjednania kvalitnej kolektívnej zmluvy pre zamestnancov nemocníc.

 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <


4. Diskusia

    Do diskusie sa zapojili účastníci otváracej konferencie, ktorí sa zaujímali najmä o organizačný priebeh ďalších vzdelávacích podujatí organizovaných realizačným tímom nórskeho projektu. Na všetky ich otázky odpovedala PhDr. Margita Vitálošová, projektová manažérka.5. Záver konferencie

    Mgr. Anton Szalay, predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb a projektová manažérka nórskeho projektu PhDr. Margita Vitálošová, poďakovali prítomným za účasť a vyjadrili presvedčenie, že budú aktívni pri realizácií vzdelávacích  aktivít na plánovaných akciách.

Spracovala: PhDr. Eva Sýkorová                                              
Asistent nórskeho projektu


Tlačová správa v PDF >>>

GALÉRIA - FOTO >>>


 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod