www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Pozvánka na úvodnú konferenciu.
Projekt číslo: 2014/104307
 

P  O  Z  V  Á  N  K A
na úvodnú konferenciu Projektu:
Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu – dôstojná  práca

poriadanú

Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb,

a

Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR,

v spolupráci s Innovation Norway

v dňoch  20.-21. októbra 2014

 

NÁVRATKA / POTVRDENIE ÚČASTI / R.S.V.P. >>>>

Pozvánka na úvodnú otváraciu konferenciu v PDF >>>>

 

Miesto konania: Hotel Plus, Bratislava, Bulharská ul. 72, Slovenská republika

 

Program konferencie


1. deň

 • 12,30 - 13,30 Obed pre účastníkov konferencie a ubytovanie
 • 13,30 - 14,00 Prezencia účastníkov
 • 14,00 - 14,15 Zahájenie konferencie zástupcami OZ a zástupkyňou Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva

Priblíženie zmyslu a významu projektu, porovnanie úrovne sociálneho dialógu v SR a ČR

 • 14,15 – 14,40 vystúpenie zástupcu  SOZ ZaSS – Mgr. Anton Szalay
 • 14,40 – 15,00 vystúpenie zástupcu  OSZ SP ČR

Prezentácia zástupcov zriaďovateľov Zariadení sociálnych služieb / krajov ČR -  úroveň bilaterálnych vzťahov pri kolektívnom vyjednávaní.

 • 15,00 - 15,20 pohľad zriaďovateľa ZSS na území hlavného mesta SR Bratislavy
                           – Doc. RNDr. Milan Ftáčnik
 • 15,20 – 15,40 zástupca Zväzu poskytovateľov soc. služieb – JUDr. Adriana Adamicová
 • 15,40 – 16,00 zástupca ČR
 • 16,00 prestávka
 • 16,30 – 17,00 zástupca Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny – Mrg. Lýdia Brichtová, PhD.
 • 17,00 diskusia

Porovnanie pracovných a mzdových podmienok zamestnancov ZSS a DSS.

 • 17,20 – 17,40 stanovisko ČR
 • 17,40 – 18,00 stanovisko SR – predstaviteľ VÚC
 • 18,00 Diskusia a Vyhlásenie konferencie médiám smerom k VÚC a MPSVaR
 • 19,00 večera - RAUT

 

2. deň

 • 07,00 – 8,00 raňajky
 • 08,30 – 9,00 On-line vzdelávanie - Michal Serbín
 • 9,00 – 10,00 vystúpenie zástupcu Všeobecnej zdravotnej poisťovne  k úhradám výkonov v ZSS
                          – účinnosť zákona od 1.7.2014
 • 10,00 – 10,30 prestávka na občerstvenie
 • 10,30 – 11,00 Vyjadrenie zástupcov Nórskeho veľvyslanectva  
 • 11,00 ukončenie konferencie a záverečné slovo zástupcov OZ  SR, ČR
 • 11,30 obed, ukončenie

 

Vybavuje: Mgr. Ľudmila Pazderová

NÁVRATKA / POTVRDENIE ÚČASTI / R.S.V.P. >>>> 


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)

Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ (02/ 502 40 267)

Finančný a online manažér: p. Michal SERBÍN  (02/ 502 40 246)

 


 ▲▲▲   > HORE

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <