www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Pozvánka - 1.Modul 22.-23.4.2013 Piešťany

 

Projekt číslo: 2012/104583
 

Základné odborové organizácie SOZ ZaSS

Zdravotnícke lôžkové zariadenia s pôsobnosťou na území
Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja

 

   Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda,

  Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb  získal finančný grant z Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway na projekt s názvom „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“. Hlavnou úlohou je vzdelávacími seminármi získať dlhodobo perspektívnych a problematiky znalých funkcionárov, schopných kolektívne vyjednávať na úrovni svojej základnej odborovej organizácie.

1.  vzdelávací modul „Sila sociálneho dialógu pri kolektívnom vyjednávaní“,
na ktorý by sme Vás radi srdečne pozvali sa bude konať

v dňoch 22. – 23. apríla 2013 zo začiatkom o 13.00 h
v Penzióne Hellene, Hlboká č. 98 v Piešťanoch

Program bude rozdelený na 3 bloky:

  1. blok – Sociálni partneri - aktéri a inštitúcie sociálneho partnerstva - nástroj utvárania trhu práce, v Slovenskej republike a  v  Európskej únii. Kolektívne vyjednávanie a kolektívna zmluva ako nástroj realizácie rovnosti príležitostí a zosúladenia osobného a pracovného života.
  2. blok - Pohľad zamestnávateľa na  význam kolektívneho vyjednávania v organizácii a vzťah zamestnávateľ a zamestnanec.
  3. Právne predpisy týkajúce sa kolektívneho vyjednávania, zmluvné dojednanie pri kolektívnom vyjednávaní, postupy a poznatky členov vyjednávacích tímov pri kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľmi.


UPOZORNENIE:

  • Penzión sa nachádza pri Zimnom štadióne, oproti Hotelu SOREA (www.hellene.sk). Zo SAD a ŽSR autobus č. 4
  • Obed pre pozvaných účastníkov je od 11.00h
  • Všetky náklady hradí SOZ ZaSS z prostriedkov projektu
  • Odporúčame predsedom ZO delegovať na seminár ambicióznych mladých funkcionárov, ktorí majú záujem o prácu v odboroch
  • Svoju účasť prosíme nahlásiť e-mailom: vitalosova@sozzass.sk alebo telefonicky: 02/ 50 24 02 54 alebo návratkou na webovej stránke SOZ ZaSS.


S pozdravom

Mgr. Anton Szalay
predseda SOZ ZaSS

 

 


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)