www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Apríl 2011

VEĽKONOČNÉ PRIANIE

Štatistika priemerných platov za rok 2010 a vývoj nadčasovej práce.

1. MÁJ 2011 VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV

27. apríl 2011 - Približne dvetisíc odborárov protestovalo pred Úradom vlády SR v Bratislave proti navrhovaným zmenám Zákonníka práce. Odborári nesúhlasia s viacerými podmienkami, medzi ktoré patria: práca na určitý čas, zrušenie súbehu výpovednej lehoty a odstupného, ochrana zamestancov pri prepúšťaní a ďalšie.

26.apríl 2011 - V sobotu 30.apríla v doobedňajších hodinách sa predseda zväzu zúčastní najvyššieho snemovania komory sestier a pôrodných asistentiek v Poprade. Po vzájomnej kumunikácii s prezidentkou komory sa predseda zväzu napokon rokovania nezúčastnil. Prijaté uznesenie však ukladá uskutočniť spoločné rokovanie vedenia komory a zástupcov SOZ ZaSS. Termín, diskutované okruhy a závery prinesieme na našej stránke po uskutočnení stretnutia.

21.apríl 2011 -  KOZ SR uspela vo výberovom konaní na realizáciu pobytov pre dôchodcov. Po spracovaní dohody so spoločnosťou SOREA, termínovníka pobytov s cenami a zoznamom hotelov Vám ich prinesieme na našej stránke. Pre oneskorenú realizáciu v tomto roku oproti tým minulým bude potrebné reagovať na ponuku ihneď, inak sa pobyty nezrealizujú a financie určené pre tento účel sa vrátia do štátneho rozpočtu. Informujte svojich členov o tejto skutočnosti.  

Účasť na protestnej akcii pred Úradom vlády konzultujte s podpredsedom zväzu a členmi VV SOZ ZaSS z jednotlivých krajov. Zraz účastníkov je 27. apríla na parkovisku pri Istropolise o 11 h. odkiaľ sa účastníci presunú pochodom po Šancovej ul. cez Karpatskú pred Úrad vlády SR. Vedúci autobusov sa môžu prihlásiť k prevzatiu našich predmetov (vesty, šilty a zástavky) u podpredsedu zväzu.

Účastníci Prvomájového zhromaždenia v Žiline zasa pred tribúnou, kde sa bude nachádzať predseda zväzu. Účastníci si prevezmú i lístky na rôzne zľavy v OC Mirage v Žiline.

Predseda zväzu v utorok 26. apríla odcestuje spoločne s predstaviteľmi OZ zo Slovenska a ČR združených v PSI - EPSU do Banja Luky na dvojdňovú konferenciu stredoeurópskeho regiónu a západného Balkánu. Na rokovaní sa mimo iného zvolil zástupca regiónu vo VV PSI, ktorým sa stal kolega z Chorvátskeho OZ štátnych služieb Boris Pleša. Schválila sa i realizácia projektov v roku 2011. V Bukurešti sa uskutoční konferencia zástupcov OZ zo zdravotníctva na jeseň tohto roka.

20.apríl 2011 -  Dnes rokuje Predstavenstvo KOZ SR.  Diskutované budú dopady zavedenia super hrubej mzdy v rámci reformy daní a odvodov. Ďalej Vývoj zamestnanosti v SR za rok 2010 so zreteľom na dopady v sociálnej oblasti. Prerokujú sa i Reforma odvodového systému, aktuálny stav petičnej akcie, príprava protestu pred Úradom vlády SR, príprava zhromaždenia občanov 1. mája v Žiline a ďalšia problematika činnosti odborov. Predseda zväzu bude informovať vedenie Konfederácie o aktuálnej situácii v rezorte a o spoločnom postupe organizácií pri presadzovaní požiadaviek na dofinancovanie rezortu.

Zástupcovia profesijných, odborových a stavovských organizácií prijali vyhlásenie na včerajšom stretnutí a požiadali o stretnutie s poslancami NR vo výbore pre zdravotníctvo. Termín rokovania je predbežne dohodnutý na 10. mája 2011 od 14 h.

19.apríl 2011 -  Dnes sa stretnú zástupcovia profesijných, zamestnávateľských a odborových organizácií, ktoré podpísali výzvu ministrovi zdravotníctva. Diskutovať sa bude o spoločnom postupe v organizovaní protestných akcií.

Krátko pred jednou hodinou v noci bolo ukončené rokovanie HSR SR. Sociálni partneri sa nedohodli na znení novely ZP. KOZ SR nepodporila žiadnu z navrhovaných zmien zhoršujúcu jestvujúce znenie ZP. Bol prerokovaný návrh novelizácie zákona o štátnej službe.  KOZ SR nesúhlasí s predloženým návrhom zákona.

18.apríl 2011 - Na Úrade vlády SR sa dnes uskutočňuje rokovanie HSR SR. Do programu boli zaradené závažné dokumenty pre ďalší vývoj SR. Rozsiahla diskusia sa vedie k ZP, k jednotlivým ustanoveniam. Prerokované už boli Koncepcie boja proti daňovým únikom predložené MF SR. Národný program reforiem SR a Návrh východísk verejnej správy na roky 2012 až 2014 a Program stability SR na roky 2011 - 2014 boli podrobené kritike sociálnych partnerov, ale postupujú do ďalšieho legislatívneho konania. Rokovanie pokračuje aj za prítomnosti predsedníčky vlády SR.

15.apríl 2011 - Dnes rokovalo mimoriadne Predstvavenstvo KOZ SR. Zaoberalo sa stanoviskom k jednotlivým zmenám v novele Zákonníka práce. Taktiež schválilo stanoviská k Národnému programu reforiem, novele Zákona o štátnej službe a k ďalším zákonom, ktoré budú prerokovávané na pondeľňajšom rokovaní HSR SR na Úrade vlády SR. Záznam z rokovania je na stránke vlády v časti poradné orgány s dátumom rokovania 18. apríl 2011. Návrh novely Zákonníka práce po ukončení medzirezortného pripomienkového konania.

V sobotu 16. apríla 2011 sa predseda zväzu zúčastní rokovania Snemu Slovenskej komory medicínsko technických pracovníkov, ktorý sa bude konať v Trenčíne.

12.apríl 2011 -  Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní 13.-14.4. 2011 dvojdňového rokovania VV EPSU v Bruseli. Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský sa zúčastní 13.4. 2011 v Banskej Bystrici rokovania Asociácie stredných zdravotníckych škôl.

Do pozornosti dávame všetkým výborom základných organizácií akcie v najbližšom období. Protest pred Úradom vlády SR dňa 27. apríla 2011 a Prvomájové zhromaždenie v Žiline. Tiež pokračovanie zberu podpisov pod Petíciu KOZ SR, ktorá sa ukončí 15. mája 2011. Informácie, listy, leták k štrajkovej pohotovosti i petičné hárky spolu s marcovým IB dostanete tento týždeň poštou. Venujte im náležitú pozornosť. Všetky nejasnosti, otázky spojené s akciami konzultujte s podpredsedom zväzu PhDr. A. Kučinským.       

11.apríl 2011 - Dnes sa uskutoční rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Zaoberať sa budú informáciami z rokovaní Prezídia a Predstavenstva KOZ a prerokujú aj zabezpečenie protestných akcií súvisiacich s novelou Zákonníka práce. Ďalšou témou bude Prvomájové zhromaždenie odborárov a občanov v Žiline, ale aj vyhodnotenie účasti našich zástupcov na Euromanife v Budapešti. Zástupcovia OZ budú diskutovať o poverení zástupcu za NOZ počas práceneschopnosti viceprezidenta J. Gašperana.

V Bratislave sa zídu zástupcovia inštitúcií zapojených v projekte ergonómie práce v zdravotníckych zariadeniach zo Slovenska. Svoju účasť potvrdila i Doc. PhDr. Z. Slezáková z MZ SR a ďalší odborníci z danej oblasti. Cieľom akcie je implementácia skúseností z Fínska pri práci s pacientmi a výchova školiteľov do tejto sféry činnosti zdravotníckeho personálu. 

7.apríl 2011 -  EPSU - Opatrovateľské služby starších ľudí v Európe - výzvy na prácu.

5.apríl 2011 -  V sobotu sa zástupcovia SOZ ZaSS v delegácii KOZ SR zúčastnia EUROmanifestácie v Budapešti. Autobusy vyrazia z troch miest : Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc. 

Dvojdňová konferencia zameraná na oblasť sociálneho dialógu v zariadeniach sociálnych služieb sa uskutoční za podpory FES v Blansku v dňoch 7.-8. 4. 2011 v hoteli Panorama. Účastníci konferencie zo štyroch krajín (ČR, Nemecko, Rakúsko, SR) si vymenia skúsenosti a názory na postoje k sociálnej a hospodárskej politike v zúčastnených krajinách.

Predseda zväzu sa zúčastnil konferencie SKSAPA  v rámci Projektu hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v Bratislave.

SOREA ponúka pobyty pre seniorov nad 60 rokov veku. Prinášame ponuku. Kontakty potrebné k objednaniu pobytov sú uvedené na letáku.

4.apríl 2011 - Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský a JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia v utorok 5.4. 2011 stretnutia zamestnancov Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote a v stredu v tíme vyjednávačov budú rokovať s vedením nemocnice o texte KZ pre ďalšie obdobie.

1.apríl 2011 - Dnes sa uskutočnila protestná akcia pred budovou MZ SR, ktorej sa zúčastnili zástupcovia za zdravotníckych zariadení z Košíc, Trebišova, Trnavy, Prešova, Nitry, z Oravských nemocníc, z nemocníc na Kramároch či už DFNsP alebo UN Bratislava, z Úradov verejného zdravotníctva, ale aj z iných odborových zväzov, občania, odborári, ale i hostia. Všetkým, ktorí neváhali a prišli prezentovať svoju nespokojnosť so stavom rezortu a situáciou v zariadeniach vyslovujeme aj za ostatných, ktorí boli v danom čase na pracoviskách veľké poďakovanie. Zástupcovia zväzu a profesijných organizácií odovzdali výzvu účastníkov protestu ministrovi zdravotníctva. Dali mu do pozornosti vyhlásenie štrajkovej pohotovosti v zdravotníckych lôžkových zariadeniach ku ktorej sa hneď pripojila aj SLÚŠ. Predpokladáme, že sa v najbližšom období pripoja aj ostatné profesijné a zamestnávateľské organizácie. 

Výzva ministrovi zdravotníctva SR predložená profesijnými a odborovými organizáciami na rokovaní za okrúhlom stolom na MZ SR. Tlačová správa pre médiá k priebehu Okrúhleho stola na MZ SR.

Euromanif v Budapešti pod garanciou EOK sa uskutoční v sobotu 9. apríla 2011. Za sociálnu Európu, za prácu a dobrý život, za spravodlivé dane a zákony. Informácie, trasa pochodu,. Za náš zväz môže cestovať z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc po 10 účastníkov. Prihlásiť sa môžete v prípade záujmu obratom podpredsedovi zväzu PhDr. A. Kučinskému, nie na KOZ SR. Zväz uhradí náklady spojené s účasťou našich zástupcov na akcii v Budapešti.

Spoločnosť SOREA ponúka pobyty pre seniorov a s ponukou pobytov počas SVIATKOV  JARI v duchu slovenských tradícií! Veľkonočné oblievačkové disko, goralská muzika, výroba kraslíc, ukážka hrnčiarskeho remesla, vystúpenia folklórnych súborov.....to je VESELÁ  VEĽKÁ NOC v hoteloch SOREA ! Ako jedinný na Slovensku ponúkajú aj Slávnostnú Veľkonočnú svätú omšu priamo v hoteli SOREA ĽUBOVŇA, Veľko - piatkovú krížovú cestu so 14 zastaveniami v obci Chmelnica, výlet na pútnicke miesto Litmanová .....  Celú ponuku nájdete vo Veľkonočnej programovej ponuke Hotela SOREA Ľubovňa - Ľubovnianske Kúpele. Viac na www.sorea.sk.

Do pozornosti dávame stránku sksapa@sksapa.sk kde nájdete všetky informácie ohľadom petície sestier aj s argumentáciou k jednotlivým bodom, vrátane podpisového hárku. Pripojte svoje podpisy.

Dôležitá informácia pre predsedov ZO z Trenčianskeho kraja. 
                            List predsedu VÚC po rokovaní s viceprezidentom KOZ SR J. Gašperanom.

VV SOZ ZaSS podporuje Petičnú akciu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pod názvom "Keď sa nepostaráme my o seba, kto sa postará o vás?" Petičné hárky si môžete stiahnuť a vytlačiť. Náš zväz dlhodobo upozorňuje na nízku mieru odmeňovania, diskrimináciu sestier z menších nemocníc, keď  za obdobne náročnú prácu dostávajú menej o cca 250€  ako vo fakutných nemocniach, načo sme boli poukázať aj na rokovaní výboru v Bruseli. ( ECOSOC)

Petičná akcia KOZ SR, ktorú ste obdržali na základné organizácie poštou musí byť na jednom hárku papiera, t.j. petičné otázky aj petičný výbor, tak aby bolo jasné k čomu pripájajú občania svoj podpis. Vzor petičného hárku. Nakoľko sme poslali dve strany je potrebné ich prefotiť tak, aby to skutočne bolo na jednom liste. Skontroľujte hárky pred ich odoslaním s cieľom predísť zmareniu vynaloženej námahy pri zbere podpisov. Ďakujeme za pochopenie i za odosielanie podpísaných hárkov priebežne na našu adresu. Rokovanie Snemu KOZ SR rozhodlo o pokračovaní zberu podpisov s cieľom posilniť váhu počtu podpisov a tak sa zber podpisov ukončí 15. mája 2011.