www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
August 2011

31.august 2011 -  Informácie pre predsedov základných odborových organizácií určených k transformácii na a.s. Dnes sme spracovali aj otvorený list ministrovi zdravotníctva v súvislosti s obchádzaním SOZ ZaSS ako sociálneho partnera a člena Odvetvovej HSR na MZ SR. Text listu prinesieme na našej stránke zajtra.

V Bratislave v zasadačke zväzu sa uskutoční druhé rokovanie o KZVS s AFN SR o KZVS pre ďalšie obdobie pred sprostredkovateľom. Sociálni partneri budú prezentovať svoje stanoviská k návrhu sprostredkovateľa k riešeniu sporu. Mimo iného navrhol úpravu platov všetkým zamestnancom od 1. 9. 2011 o 4% a od 1. 1. 2012 o 4%. Rokovanie VV SOZ ZaSS sa k návrhu vyjadrilo kladne. Informácie o záveroch rokovanie prinesieme ešte dnes v popoludňajších hodinách.

Zástupcovia AFN SR sa z dnešného rokovania ospravedlnili a oznámili, že z finančných dôvodov nemôžu realizovať návrh sprostredkovateľa. Po vzájomnej dohode sociálnych partnerov požiadame MPSVR SR o rozhodcu, ktorý by mal vydať rozhodnutie v spore o uzatvorenie KZVS.

26.august 2011 -  VV SOZ ZaSS na svojom zasadnutí prerokoval i občiansku iniciatívu - Petíciu za zachovanie verejného zdravotníctva. V nasledujúcom týždni obdržíte poštou mimo iného i text petície a podpisový hárok, v prípade podpory tejto akcie, ktorú členovia VV podporujú ako občania sa obraciame na všetkýck záujemcov o pridanie svojho podpisu. Ak budete potrebovať hárky, rozmnožte si ich a podpísané obratom zasielajte na niektorú z adries členov petičného výboru, nie na zväz.

25.august 2011 - V Bratislave sa dnes uskutoční 3. rokovanie VV SOZ ZaSS. V programe rokovania sú zaradené návrhy dokumentov pre súčasné volebné obdobie: Rokovací poriadok konferencie predsedov ZO, smerníc pre hospodárenie zväzu, pre poskytovanie sociálnej pomoci, pre odmeňovanie členov VV, o hospodárení s odborovým majetkom a pre činnosť revízorov účtov SOZ ZaSS. Členovia VV prerokujú i vyhodnotenie rozpočtu za prvý polrok 2011 a zaoberať sa budú aj prípravou Konferencie predsedov ZO, ktorá sa bude konať 27. októbra 2011 v Dome športu v Bratislave. Odznejú i informácie o schválenom Zákonníku práce a účinného od 1. septembra t.r. Úvodu rokovania sa zúčastní i prezident KOZ SR Miroslav Gazdík. VV sa bude zaoberať i občianskou aktivitou - Petíciou o zastavení transformácie fakultných nemocníc na akciové spoločnosti a účasťou našich zástupcov na Europroteste vo Wroclawe 17.9. 2011. Aktuálne informácie budú poskytnuté o rokovaniach pred sprostredkovateľmi o KZVS s ANS a AFN SR.

24.august 2011 -  Informácie o záveroch rokovaní zástupcov SOZ ZaSS a LOZ so sociálnymi partnermi v rámci kolektívneho vyjednávania o KZVS s ANS a AFN SR pre ďalšie obdobie.

Predstavenstvo KOZ SR na svojom rokovaní hodnotilo situáciu v spoločnosti a prijalo výzvu vláde SR.

22.august 2011 - Dnes sa uskutoční v zasadačke zväzu rokovanie vyjednávačov SOZ ZaSS a LOZ so zástupcami  Asociácie fakultných nemocníc o KZVS pred sprostredkovateľom. MPSVR SR určilo JUDr. Juraja Ševcecha aby sa ujal tohto sporu o uzavretie KZVS.

Od 13 h. sa na MZ SR uskutoční diskusné fórum na tému : Univerzitné nemocnice na Slovensku - úlohy, vízia a financovanie. Gestorom podujatia je generálny riaditeľ sekcie zdravia na MZ SR doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD. Za SOZ ZaSS sa akcie zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

19.august 2011 -  VII. ročník volejbalového turnaja o Putovný pohár SOZ ZaSS sa po prvýkrát uskutoční v Športovo - rekreačnom zariadení DRIENOK v obci Mošovce. Termín 7.- 9. 10. 2011. Záväzné prihlášky s propozíciami obdržia ZO poštou s nasledujúcim IB. www.drienok.sk

Upozornenie pre základné odborové organizácie pre realizáciu písomnej korešpondencie na zväz od októbra 2011!!!

Dnešné rokovanie vlády SR má rozhodnúť o zavedení tzv. superhrubej mzdy a jej posunutia do ďalšieho legislatívneho procesu. Stanovisko KOZ SR je odmietavé. Prinášame dôvody prečo by sa na Slovensku nemala zaviesť. Leták bude distribuovaný s najbližším číslom zväzového IB. 

Semináre k novému zneniu Zákonníka práce účinného od 1.9.2011 poriadané KOZ SR sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre a v Košiciach. Presné termíny oznámime po ich schválení.

18.august 2011 -  Dnes sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu Žilinského VÚC Ing. J. Blanára s predsedom zväzu Mgr. A. Szalayom na pôde VÚC. Prítomní boli riaditeľka odboru zdravotníctva VÚC PhDr. M. Majbíková a za  SOZ ZaSS člen VV MUDr. J. Hajaš. Diskutovanými témami boli mimo iného i oddlžovanie nemocníc, ich transformácia na a. s. Situácia v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a oblasť sociálnych služieb, ich financovanie a odmeňovanie zamestnancov. Prítomní sa zhodli vo viacerých názoroch a zhodnotení situácie a dohodli si výmenu informácií do budúcnosti.

17.august 2011 -  Dnes sa uskutoční rokovanie Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje aktuálne otázky činnosti KOZ SR a jednotlivých zväzov. Pre najbližšie týždne a mesiace sa pripravuje kalendár aktivít, do ktorých sa budú môcť zapojiť členovia základných odborových organizácií. Taktiež sa bude diskutovať o zabezpečení účasti zástupcov KOZ SR na Euromanife v Poľsku. Wroclaw v sobotu 17. septembra 2011 bude dejiskom demonštrácie organizovanej EOK. O možnosti účasti našich členov bude rozhodovať VV na svojom treťom rokovaní vo štvrtok 25.augusta 2011 v Bratislave.

Zástupcovia SOZ ZaSS predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právničky JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Saská sa zúčastnia v Martine Kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom o KZVS s ANS. O záveroch vyjednávania prinesieme informácie v nasledujúcich dňoch.

16.august 2011 - Na základe listu predsedu SOZ ZaSS adresovaného ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny sa dnes uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov zväzu s poradcom ministra p. Bódym. Predmetom diskusie bola situácia v zariadeniach sociálnych služieb, aktuálny stav prípravy legislatívy v tejto oblasti, plnenie uznesenia vlády SR k zabezpečeniu uhrádzania výkonov poskytovanými sestrami v DSS zo zdravotných poisťovní, miera odmeňovania zamestnancov, riešenie financovania poskytovateľov a ďalšie okruhy tém. Zápis zo stretnutia uverejníme v podkapitole informácie pre predsedov po jeho obdržaní z ministerstva práce. Za zväz sa zúčastnili predseda zväzu a JUDr. M. Laufiková a za MPSVR SR bol prítomný Ing. Konečný.

15.august 2011 - Rokovalo Prezídium KOZ SR, ktoré sa zaoberalo materiálmi k rokovaniu Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude konať v stredu 17. 8. 2011. V programe boli zaradené okrem iných i text Otvoreného listu premiérke vlády, plán aktivít KOZ v najbližšom období na zastavenie reforiem vlády I. Radičovej.

12.august 2011 - Kolektívne vyjednávanie o KZVS s Asociáciou nemocníc Slovenska pred sprostredkovateľom sa uskutoční v Martine v stredu 17. augusta 2011 od 12,00 h. Sprostredkovateľkou bude JUDr. N. Kučerová.

Kolektívne vyjednávanie o KZVS s Asociáciou fakultných nemocníc SR pred sprostredkovateľom sa uskutoční v Bratislave v pondelok 22. augusta 2011 od 10,00 h. Sprostredkovateľom bude JUDr. J. Ševcech.

9.august 2011 - Predstavenstvo KOZ SR rokovalo na svojom mimoriadnom zasadnutí o uskutočnených krokoch pri prerokovávaní ZP v NR SR, vo výboroch i s poslaneckými klubmi. Ďalej sa diskutovalo o aktuálnej sotuácii po rokovaní  HSR SR, ktoré posúva legislatívny zámer presunu všetkých daní a odvodov na zamestnancov tzv. zákonom o príjme zo závislej činnosti, ktorý so sebou prináša zmenu ďalších 110 zákonov, čo nemá v legislatíve Slovenska obdobu. Predstavenstvo prijalo závery o ktorých budeme informovať širokú členskú základňu v najbližších hodinách.

V popoludňajších hodinách sa zišli zástupcovia Odborových zväzov KOZ SR na rokovaní Rady predsedov. Zaoberali sa situáciou po podpísaní novely ZP prezidentom republiky a úrovňou sociálneho dialógu na Slovensku. Pripravovanými zmenami zákonov, ako aj postupom členských zväzov KOZ SR v najbližších týždňoch. Prijali sa uznesenia a nositelia úloh, ktoré je potrebné splniť do konca mesiaca a začiatkom septembra 2011 sa opäť uskutoční rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR. Potrebné informácie a závery poskytneme v podkapitole informácie pre predsedov ZO na našej stránke. 

8.august 2011 - Na Úrade vlády SR rokovali sociálni partneri na HSR. Do programu bolo zaradených viac ako dvadsať zmien zákonov a nariadení, ktoré predkladali jednotlivé ministerstvá. Medzi tie dôležitejšie z pohľadu občanov a zamestnancov iste patrili : - Zákon o príjme zo závislej činnosti, -Návrh na úpravu minimálnej mzdy pre rok 2012, Analýza dlhodobej udržateľnosti a návrhy na zmenu dôchodkového systému v SR, - Návrh zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, - Správa o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy a návrh opatrení, - Návrh zákona o pedagogických zamestnancocha odborných zamestnancoch a mnohé ďalšie. (Celý program rokovania, vrátane stanovísk sociálnych partnerov nájdete na stránke Úradu vlády v podkapitole poradné orgány a rokovanie dňa 8.8.2011.) Stanoviská KOZ SR neboli vládnou stranou akceptované a tak v legislatívnom procese idú na rokovanie vlády s rozpormi. Najmä zákon o úprave príjmu zo závislej činnosti (super hrubá mzda) vyvolal rozsiahlu diskusiu. Podrobnosti k zákonu vo forme informácií a školení sa budú realizovať pre funkcionárov odborových organizácií v najbližších týždňoch.  

4.august 2011 -  Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a JUDr. Z. Saská sa dnes zúčastnia prípravy k rokovaniu HSR SR. Zástupcovia zväzov budú diskutovať o stanoviskách KOZ SR k predkladaným materiálom na pondeľňajšie rokovanie HSR.

2.august 2011 -  V stredu od 9 h. sa zíde na svojom rokovaní Prezídium KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať aktuálnou situáciou v legislatívnom procese. Po schválení ZP a podpise prezidentom SR, ako aj situáciou po rozporovom konaní o zákone o príjme zo závislej činnosti, kedy záastupcovia MPSVR SR neakceptovali žiadne pripomienky KOZ SR.

Členom Výkonného výboru SOZ ZaSS za Nitriansky kraj sa stal kolega Blažej Rezdovič z FNsP Nové Zámky. Na základe výsledkov volieb na krajskej konferencii v Nitre pred VI. zjazdom zväzu bol kooptovaný do VV od 1. augusta 2011. V podkapitole kontakty nájdete spojenie aj na B. Rezdoviča.

Predseda LOZ požiadal o stretnutie predsedu zväzu s cieľom koordinácie postupu prejednávania Deklarácie k výpovediam lekárov v nemocniciach, kde nepôsobia organizácie LOZ. Po dohode oboch sa obraciame na základné organizácie v nemocniciach o možnosť zorganizovania stretnutí lekárov so zástupcom LOZ. V najbližších dňoch sa budú kontaktovať členovia LOZ s predsedami našich ZO. Výzva.

Prezentácia JUDr. Zdeny Dvoranovej z ECHOZ na seminári  "Vládny návrh Zákonníka práce predložený do NR SR a postoj KOZ SR k predloženému návrhu".

Zaujímate sa o superhrubú mzdu, ktorú chystá súčasná vláda? Skúste si nájsť chvíľku času k prečítaniu jedného názoru k tejto problematike. Ak súhlasíte s textom posunte ho svojim spolupracovníkom do pozornosti.

SOREA ponúka pobyty pre seniorov nad 60 rokov veku. Prinášame ponuku. Kontakty potrebné k objednaniu pobytov sú uvedené na letáku.