www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2011

VIANOČNÉ PRIANIE

Štatistika priemerných platov za I. štvrťrok 2011, vývoj priemerných miezd v NH v porovnaní s priemernými mzdami v zdravotníctve a prehľad o priemernom počte hodín práce nadčas a pracovnej pohotovosti - lekári.

Štatistika priemerných platov za I. polrok 2011, vývoj priemerných miezd v NH v porovnaní s priemernými mzdami v zdravotníctve a prehľad o priemernom počte hodín práce nadčas a pracovnej pohotovosti - lekári.

Dávame Vám do pozornosti VZOROVÚ KOLEKTÍVNU ZMLUVU pre zamestnancov zdravotníckych zariadení odmeňovaných podľa Zákona č. 311/2001 Z. z. a VZOROVÚ KOLEKTÍVNU ZMLUVU pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré spracovala JUDr. Beáta Čulenová a sú zverejnené v podkapitole KZ vyššieho stupňa.

23.december 2011 -  Srdečne ďakujeme za písomné i elektronické priania. I my prajeme príjemné prežitie sviatkov v kruhu svojich najbližších, veľa zdravia, šťastia, pohody a optimizmu do ďalšieho obdobia.

Listom predsedu zväzu sme požiadali ministra zdravotníctva o zvolanie Odvetvovej HSR na MZ SR na 16. januára 2012, kde chceme požiadať o realizáciu úpravy platov pre všetky kategórie zamestnancov pracujúcich v nemocniciach. Obdobne sme požiadali predsedu zdravotníckeho výboru NR SR o stretnutie, na ktorom máme zámer prezentovať požiadavky členskej základne, ktorá nie je spokojná s neriešením odmeňovania a financovania. Listom sme požiadali predsedov VÚC o možnosť stretnúť sa a diskutovať o vývoji odmeňovania zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb. Všetky rokovania očakávame počas januára 2012. O výsledkoch budeme informovať členskú základňu obratom.

19.december 2011 - Dnes sa od 8.00 h. zúčastní predseda zväzu Mgr. Anton Szalay  rokovania Dozornej rady spoločnosti SOREA a od 12.00 h. zasadnutia Rady členov JMF.

16.december 2011 -  SOZ ZaSS sa listom obrátil na predsedu výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. V. Novotného o spoločné rokovanie. List obdržali všetci členovia tohto výboru. Očakávame stanovenie termínu pracovného stretnutia na ktorom chceme hľadať riešenia mzdového ohodnotenia  zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb. (sestry)

V dnešnej pošte spolu s decembrovým IB dostanú základné odborové organizácie nasledovné Informácie...  

15.december 2011 - V podkapitole KZ vyššieho stupňa nájdete včera podpísané KZVS pre rok 2012.

Dnes od 8.30 h sa bude konať 7. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. Predmetom rokovania bude Informácia z rokovaní odborových a iných orgánov, informácie členov VV SOZ ZaSS z regiónov, žiadosti členov o sociálnu pomoc, programové úlohy SOZ ZaSS na rok 2012, návrh plánu akcií na rok 2012, obsahová náplň rokovaní Výkonného výboru SOZ ZaSS na I. polrok 2012, spolupráca SOZ ZaSS a Zdravotníckych novín v roku 2012 za účasti zástupcov ECOPRESS, prísomná správa revízoriek účtov SOZ ZaSS za obdobie máj - október 2011.

14.december 2011 -  Dnes sa zídu členovia Predstavenstva KOZ SR na svojom rokovaní. V programe sú zaradené i vyhodnotenie realizácie projektu vzdelávania odborárov, vyhodnotenie činnosti zástupcov KOZ vo výboroch pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVR SR, stav členskej základne jednotlivých OZ k 30.9.2011 a schvália sa i časové plány rokovaní orgánov v roku 2012.

Od 13 h. sa na Úrade vlády SR  pristúpi k podpisovaniu KZVS pre VS a ŠS na rok 2012. 

13.december 2011 -  Predseda zväzu sa zúčastnil tlačovky Občianskej iniciatívy za zachovanie verejného zdravotníctva, t.j. proti transformácii nemocníc na akciové spoločnosti. K dnešnému dňu sa zozbieralo už viac ako stotisíc podpisov na petičné hárky. Organizátori akcie budú v zbere pokračovať i v budúcom období s cieľom zozbierať potrebných 350 tisíc podpisov pre vypísanie referenda.

12.december 2011 - Dnes sa uskutoční mimoriadne rokovanie HSR SR s jediným bodom rokovania, ktorým je Program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015.. Dohodli sa tak sociálni partneri minulý týždeň. Je to posledné stretnutie sociálnych partnerov v tomto roku.

Predpoludním sa zídu zástupcovia Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR, ktorí prejednajú výsledky kolektívneho vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2012. K ipodpisu KZVS by malo prísť 14.12. 2011 na Úrade vlády SR o 13 h. Tiež prerokujú závery rokovaní Prezídia a Predstavenstva KOZ SR.

9.december 2011 - Postoj SOZ ZaSS k požiadavkám SKSAPA formulovaných v petícií. Stanovisko SOZ ZaSS k Návrhu zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.

8.december 2011 -  Dnes a zajtra sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zväzový inšpektor BOZP Ing. V. Janošťák medzinárodnej konferencie v Prahe na tému: BOZP a jej špecifiká v odvetviach zdravotníctva a sociálnych služieb - Stres na pracovisku.

Dnes revízorky účtov Ing. J. Blahová a JUDr. Z. Čeplíková na Úrade zväzu vykonajú kontrolu dokladov hospodárenia a dodržiavania platných zásad do 30. novembra 2011.

PhDr. Margita Vitálošová sa od 13.30 h zúčastní  na Úrade Vlády SR v Bratislave 4. zasadnutia Riadiaceho výboru Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

7.december 2011 -  O 13 h. sa v hoteli Nivy v Bratislave stretnú zástupcovia SKSAPA, cieľom akcie je prerokovanie prijatia zákona o odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek a diskusia o požiadavkách z petície. Akcie sa zúčastní za zväz predseda Mgr. A. Szalay. 

Dnes sa v Kluboch zamestnancov v UN Košice na Triede SNP uskutoční od 9 h. školenie k ZP. Lektorkou je JUDr. Z. Saská a informácie o Super hrubej mzde poskytne Ing. D. Pochybová.

PhDr. Margita Vitálošová sa dnes od 9.30 h zúčastní konferencie k Európskemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 v hoteli Austria Trend v Bratislave.

6.december 2011 -  Výzva SOZ ZaSS poslancom NR SR. Oboznámte s ňou celú členskú základňu.

5.december 2011 - Na Úrade vlády SR sa dnes o 9 h. začne rokovanie HSR SR, ktoré sa bude zaoberať i Správou o ekonomickom vývoji SR za tri štvrťroky 2011. Program HSR aj stanoviská sociálnych partnerov nájdete na stránke Úradu vlády v podkapitole poradné orgány s dnešným dátumom rokovania.

Od 13 h. sa zídu vyjednávači za KOZ SR na MPSVR SR so zástupcami zamestnávateľov a vlády na už štvrtom kole vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2012. Predpokladá sa, že to bude posledné rokovanie o obidvoch KZVS. Sociálni partneri sa dohodli na textoch KZVS na rok 2012. K ich podpísaniu by sa malo pristúpiť 14.12. 2011 na Úrade vlády SR. Po ich podpísaní budú zverejnené na našej stránke, v podkapitole KZVS vyššieho stupňa.

Pozvánka na školenie k novelizovanému Zákonníku práce, ktoré sa uskutoční v UN Košice na Triede SNP pre funkcionárov zo základných organizácií Prešovského a Košického kraja už zajtra, sa nachádza v podkapitole november 2011.

2.december 2011 - Na aktuálnu tému - situácia v zdravotníctve- bude predseda zväzu diskutovať v živom vysielaní rádia LUMEN v sobotu 3.12. 2011 od 13 h.