www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 2011

 

 28.február 2011 - Dôležitá informácia pre predsedov ZO z Trenčianskeho kraja. 
                            List predsedu VÚC po rokovaní s viceprezidentom KOZ SR J. Gašperanom.

Dnešným dňom ukončil svoje pôsobenie na zväze E. Broniš, ktorý požiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou. Petičné hárky posielajte podpredsedovi zväzu PhDr. A. Kučinskému.

Na Úrade vlády SR sa dnes uskutoční rokovanie HSR. Do programu boli zaradené Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia...., a Návrh zákona o Obchodnom vestníku. V bode rôzne sa na požiadanie predsedu SOZ ZaSS prerokuje Analýza súčasného stavu v zdravotníctve vo väzbe na situáciu v ČR a pri otvorení pracovného trhu Nemeckom a Rakúskom od 1. mája pre občanov SR, ktorú predkladá minister zdravotníctva.

V popoludňajších hodinách bude rokovať Predstavenstvo JMF, ktoré sa bude zaoberať predbežnými hospodárskymi výsledkymi JMF a obchodných spoločností k 31.1. 2011.

23.február 2011 -  V Bratislave rokovalo Predstavenstvo KOZ SR, ktoré mimo iného prijalo stanovisko k atuálnemu stavu rokovaní o Zákonníku práce. Vzalo na vedomie aj Vyhodnotenie zúčtovania finančných prostriedkov na výkon odborovej kontroly nad BOZP za rok 2010 a Návrh prerozdelenia financií na rok 2011 pre túto činnosť. Schválilo postup k realizácii rekondičných aktivít v zmysle zákona č.544/2010 Z. z. pre dôchodcov. Prijalo Vyhlásenie k aktuálnej sociálnej situácii občanov SR. Prerokovalo i prípravu Prvomájového zhromaždenia občanov v Žiline na Mariánskom námestí. Vyhodnotilo priebeh Petičnej akcie. Zaoberalo sa účasťou zástupcov KOZ SR na EURO manifestácii v Budapešti 9. apríla 2011 pod heslom " Za sociálnu Európu, za zamestnanosť a sociálny štát, za spravodlivé dane a zákony."

Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský a JUDr. M. Laufiková sa zúčastnili na druhom kole vyjednávania o KZ v SLK v Piešťanoch.

VV SOZ ZaSS na svojom štvrtkovom zasadaní prijal Vyhlásenie k situácii v rezorte zdravotníctva po rokovaniach s asociáciami zamestnávateľov a po rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR. Súčasne sa obraciame na členskú základňa s ANKETOU, ktorá má za cieľ poznať stanoviská členskej základne k súčasnej situácii v nemocniciach, ale aj k ochote zapojiť sa do prípadných protestných akcií.

VV SOZ ZaSS podporuje Petičnú akciu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pod názvom "Keď sa nepostaráme my o seba, kto sa postará o vás?" Petičné hárky ako aj text Petície obdržíte na ZO poštou v najbližších dňoch. Náš zväz dlhodobo upozorňuje na nízku mieru odmeňovania, diskrimináciu sestier z menších nemocníc, keď  za obdobne náročnú prácu dostávajú menej o cca 250€  ako vo fakutných nemocniach, načo sme boli poukázať aj na rokovaní výboru v Bruseli. ( ECOSOC)

21.február 2011 - V rámci projektu Inovácia v oblasti ergonómie financovaného Európskou komisiou sa stretli zástupcovia šiestich krajín na dvojdňovom seminári v Prahe. Účastníci z Holandska, ČR, Talianska, Španielska, Fínska a SR diskutovali o manuálnom zaobchádzaní s ľuďmi v sektore zdravotníctva a v zariadeniach sociálnych služieb. TANDEM projekt priniesol nové impulzy pre riešenie ergonómie aj pre našich zástupcov. V rámci projektu sa uskutoční stretnutie zástupcov zo SR na pôde SOZ ZaSS v marci 2011 s cieľom hľadať konsenzus postupu zapracovania ergonómie do legislatívy a následne do praxe pre uľahčenie práce personálu nemocníc a zariadení sociálnych služieb.

18.február 2011 -  Dnes sa uskutočnilo rokovanie s predsedom Banskobystrického VÚC  Ing. V. Maňkom od 11.00 h v sídle VÚC v Banskej Bystrici. Za VÚC sa zúčastnil i vedúci odboru sociálnych politík MUDr. L. Slobodník. Za SOZ ZaSS predseda zväzu a Mgr. D. Hrnčiarová.

17.február 2011 - V Bratislave sa dnes uskutoční rokovanie VV SOZ ZaSS, ktoré prerokuje mimo iného výsledky prvého kola vyjednávania KZVS s ANS a AFN SR, ďalej závery rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR. Zaoberať sa bude aj situáciou v zbere podpisov na petičnú akciu organizovanou KOZ SR k zachovaniu súčasného právneho stavu v pracovnoprávnej oblasti. Ďalšou témou bude príprava rokovaní krajských konferencií, ktoré sa budú konať v marci. Príprava VI. Zjazdu nášho zväzu je zaradená tiež do programu rokovania. Diskutovať sa bude o aktuálnej situácii v rezorte zdravotníctva s ohľadom na situáciu v ČR pri riešení výpovedí lekárov v súvislosti s postojom lekárov v SR, ale aj k spusteniu petície Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

14.február 2011 -  V utorok 15. februára 2011 popoludní sa na MZ SR uskutoční rokovanie Odvetvovej HSR. Do programu rokovania o ktorého zvolanie požiadal predseda SOZ ZaSS boli zaradené aktuálne otázky súvisiace s prerokovávaním zmlúv medzi Vš. ZP a poslytovateľmi lôžkovej starostlivosti. Diskutovať sa bude aj o vyjednávaní KZVS s ANS a AFN SR, kde sociálni partneri nedospeli pri I. kole vyjednávania k dohode. 

V Nitrianskom VÚC sa uskutoční pracovná porada riaditeľov zariadení sociálnych služieb s vedením VÚC, ktorej sa za zväz zúčastnia aj právničky JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Saská. 

11. február 2011 - Dnes sa uskutoční rokovanie  zástupcov SOZ ZaSS s podpredsedom Trnavského VÚC Ing. A. Hambálkom a riaditeľkami odborov zdravotníctva a sociálnych vecí od 9 h. v sídle VÚC v Trnave. 

10.február 2011 - Vo veľkej zasadačke JMF na Odborárskom nám. v Bratislave sa dnes uskutoční rokovanie Rady predsedov OZ, na ktorom sa zúčastnia predsedníčka vlády SR I. Radičová a minister práce, sociálnych vecí a rodina J. Mihál. Diskutovať sa bude o predloženom znení zmien Zákonníka práce. Prerokuje sa i aktuálny stav Petičnej akcie KOZ SR. Pripomíname -  podpísané petičné hárky zasielajte priebežne na adresu nášho zväzu !

8.február 2011- V sídle VÚC v Košiciach sa dnes uskutoční rokovanie s predsedom Košického VÚC JUDr. Z. Trebuľom od 10 h. Za zväz sa zúčastnia predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay a členka VV PhDr. A. Stojničová. Jednou z diskutovaných tém bude postup VÚC v hľadaní strategického partnera pre zdravotnícke zariadenia v riadiaacej pôsobnosti VÚC do budúcnosti.

V pondelok sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov. Za náš zväz sa rokovania zúčastnila Mgr. Ľ. Pazderová. Viceprezident KOZ SR pre NOZ informoval prítomných o rokovaní na TN VÚC s MUDr. P. Sedláčkom o plnení KZVS pre VS a ŠS na rok 2011. Prezident KOZ SR M. Gazdík vyzval prítomných zástupcov zväzov o aktívny prístup v petičnej akcii s cieľom mať k záveru tohto mesiaca prvé súhrnné výsledky. Informoval aj o stretnutí zástupcov Konfederácie s prezidentom SR. Odzneli aj informácie z rokovaní Predstavenstva a Prezídia KOZ SR.

7.február 2011 - Dnes predpoludním sa uskutočnilo rokovanie zástupcov SOZ ZaSS a Žilinského VÚC na Úrade samosprávneho kraja v Žiline. Riaditeľky odborov PhDr. A. Majbíková, Mgr. M. Pauková a Ing. A. Klimiková poskytli informácie o situácii a riešeníach v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb a ich financovaní. Diskutovali i o dodržiavaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2011. Za zväz sa zúčastnili rokovania predseda zväzu, JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Saská.

5.február 2011 - Projekt  vzdelávania pokračuje v Žiline konferenciou v pondelok 14. 2. 2011. Dávame do pozornosti pozvánku s programom. Témami sú právo sociálneho zabezpečenia a kolektívne vyjednávanie/kolektívne zmluvy.

Regionálny seminár v rámci projektu v Košiciach 17. 2.2011. Právo sociálneho zabezpečenia a rozvoj ľudských zdrojov. Základné informácie.

4.február 2011 - Rokovanie s predsedom Trenčianského VÚC P. Sedláčkom sa  uskutoční  od 10.00 h. v sídle VÚC v Trenčíne. Za prítomnosti viceprezidenta KOZ SR J. Gašperana sa bude diskutovať o plnení KZVS pre VS na rok 2011 a možnosti dohodnúť v PKZ kratšiu pracovnú dobu. V samostatnom rokovaní s predsedom VÚC sa budeme zaujímať o situáciu v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb v riadiacej pôsobnosti VÚC. Stanovisko VÚC k exekúcii na NsP v Považskej Bystrici zo strany Sociálnej poisťovne. Za zväz sa stretnutia zúčastní aj JUDr. Z. Saská.

Vyhlásenie SOZ ZaSS po rokovaniach s asociáciami zamestnávateľov o KZVS na roky 2011 - 2012.

3.február 2011 - Dnes sa uskutoční rokovanie s predsedom Nitrianskeho VÚC M. Belicom   od 10 h. v sídle VÚC v Nitre. Za zväz sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, podpredseda zväzu  PhDr. A. Kučinský a JUDr. M. Laufiková. Diskutovanými témami budú situáciaa v zdravotníckych zariadeniach v riadiacej pôsobnosti VÚC. Realizácia zámerov v oblasti sociálnych služieb, dodržiavanie KZVS, ZP,  katalógov pracovných činností a ďalšie okruhy tém spojené s pôsobnosťou našich základných organizácií v Nitrianskom kraji.

2.február 2011 -  Prezident SR I. Gašparovič dnes popoludní prijme delegáciu KOZ SR. Aktuálna situácia v spoločnosti bude jednou z diskutovaných tém stretnutia. Za  SOZ ZaSS  sa zúčastní predseda zväzu.

Tlačová správa z rokovania pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča s predstaviteľmi KOZ SR.

1.február 2011 - V prvom kole vyjednávania KZVS s AFN SR v Košiciach nedospeli sociálni partneri k dohode. Vzhľadom na nižšie objemy financií pre poskytovateľov od zdravotných poisťovní  je potrebné riešiť situáciu na pôde rezortu na rokovaní Odvetvovej HSR .O jej zvolanie požiadajú zástupcovia zamestnancov ešte tento týždeň. Už sme informovali, že obdobná situácia je aj vo vyjednávaní KZVS s ANS pre roky 2011 - 2012.

Petičná akcia KOZ SR, ktorú ste obdržali na základné organizácie poštou musí byť na jednom hárku papiera, t.j. petičné otázky aj petičný výbor, tak aby bolo jasné k čomu pripájajú občania svoj podpis. Vzor petičného hárku. Nakoľko sme poslali dve strany je potrebné ich prefotiť tak, aby to skutočne bolo na jednom liste. Skontroľujte hárky pred ich odoslaním s cieľom predísť zmareniu vynaloženej námahy pri zbere podpisov. Ďakujeme za pochopenie i za odosielanie podpísaných hárkov priebežne na našu adresu.