www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2011

31.január 2011 -  Na Úrade vlády SR rokovala HSR SR za účasti premiérky vlády I. Radičovej aj o pripravovanej novele Zákonníka práce. Rezort práce dnes predložil sociálnym partnerom tézy k zmenám textu ZP.  K poslaneckému návrhu zmeny zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti...... zaujali odmietavé stanoviská zamestnávateľské asociácie, ZMOS a KOZ SR. Neodporúčali ho do ďalšieho legislatívneho konania. Predseda zväzu požiadal na februárové rokovanie HSR o zaradenie "Správy o aktuálnej situácii v zdravotníctve v SR" vzhľadom na situáciu v ČR a ústupku vlády k požiadavkám lekárov a k otvoreniu pracovného trhu Rakúskom a Nemeckom od 1. mája tohto roka. Dal do pozornosti i postup zdravotných poisťovní, ktoré ponúkajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nižšie zmluvné objemy financií o 2 - 6% oproti minulému roku. Tento postup poisťovní priniesol i návrh ANS k zníženiu platov zamestnancov o -2%.  Minister zdravotníctva aj predseda HSR minister práce s požiadavkou vyslovili súhlas. 

V popoludňajších hodinách rokovalo Predstavenstvo JMF, ktoré sa zaoberalo hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 31.12.2010. Diskutovalo sa aj o možných riešeniach investícií a zhodnocovania majetku.

Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský, JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Saská na požiadanie ZO zo SLK Piešťany sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania novej KZ pre nasledujúce obdobie.

26.január 2011 -  Dnes sa bude konať prvé rokovanie Predstavenstva KOZ SR v tomto roku, ktoré sa bude zaoberať mimo iného aj vývojom Petičnej akcie k vypísaniu referenda, vývojom rokovaní so zamestnávateľmi o pripravovaných zmenách v ZP a prípravou kampane k super hrubej mzde a odvodovému bonusu.  

Vo štvrtok 27. januára 2011 sa v Martine uskutoční prvé kolo vyjednávania o KZVS s ANS od 13 h. Návrh KZVS aj so stanoviskom ANS  máte sprístupnené v podkapitole Informácie pre predsedov.

V utorok 1. februára 2011 sa v Košiciach uskutoční prvé kolo vyjednávania o KZVS s AFN SR od 12 h. Návrh KZVS aj so stanoviskom AFN SR  máte sprístupnené v podkapitole Informácie pre predsedov.

Nakoľko od 1. januára 2011 prišlo k veľkému množstvu zmien v zákonoch, dovoľujeme si Vám oznámiť podstatné zmeny týkajúce sa zamestnancov.

24.január 2011 -  Rokovanie s predsedom Nitrianskeho VÚC sa uskutoční dňa 3. februára 2011 od 10 h. v sídle VÚC v Nitre. Rokovanie so zástupcami Žilinského VÚC sa uskutoční dňa 7. februára 2011 od 10 h. v sídle VÚC v Žiline. S predsedom Košického VÚC sa uskutoční rokovanie dňa 8. februára 2011 od 10 h. v sídle VÚC v Košiciach. S podpredsedom Trnavského VÚC sa uskutoční rokovanie dňa  11. februára 2011 od 9 h. v sídle VÚC v Trnave. Rokovanie s predsedom Banskobystrického VÚC sa uskutoční 18. februára 2011 od 11.00 h v sídle VÚC v Banskej Bystrici.

21.január 2011 -  Tlačová správa EPSU a PSI.

20.január 2011 -  Dnes sa zišli na svojom rokovaní členovia VV SOZ ZaSS v Bratislave. Prerokovali závery pracovných zasadaní komisií k príprave zjazdu zväzu. Schválili Správu o kontrole v oblasti BOZP spracovanú zväzovým inšpektorom za rok 2010, tiež schválili všetky náležitosti spojené s konaním krajských konferencií v marci 2011. Vyzva pre predsedov ZO k dodržaniu termínu odosielania návrhov na delegátov zjazdu a návrhov na kandidátov na funkcie pre budúce volebné obdobie. Termín je stanovený na 31. januára 2011. Preto je potrebné v ZO uskutočniť zasadania a schváliť svojich delegátov a kandidátov. 
V programe rokovania boli i rozpočet VI. zjazdu, volebný poriadok krajských konferencií. 
Aktuálna situácia v kolektívnom vyjednávaní o KZVS s ANS a AFN SR boli prerokované aj s termínmi. S ANS sa vyjednávači stretnú v Martine dňa 27.1. 2011 od 13 h. S Asociáciou FN SR zase v dohodnutom termíne 1.2. 2011 od 12 h. v Košiciach.
Vzhľadom na situáciu v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú riadené VÚC sme požiadali  listami o rokovania predsedov 7 samosprávnych krajov, mimo Bratislavy. Zaujíma nás  postup VÚC v riadení zdravotníckych zariadení v tomto roku pri snahe znižovania zmluvných objemov a cien zo strany zdravotných poisťovní. O výsledkoch rokovaní prinesieme informácie. 
Petičná akcia KOZ SR bola diskutovaná v ďalšom bode, kde odznela požiadavka zapojenia do akcie najmä úsekových dôverníkov v ZO, aby sa pozbierali podpisy v maximálnom množstve a v čo najkratšej dobe.

Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský spolu s JUDr. M. Laufikovou a JUDr. Z. Saskou sa zúčastnili schôdze zamestnancov DSS v Partizánskom, kde sa diskutovalo o potrebe zachovania ZO a činnosti do budúceho obdobia. Diskutovali so zamestnancami DSS aj o kolektívnom vyjednávaní novej KZ.

19.január 2011 - Vývoj nadčasovej práce a pohotovosti lekárov v zdravotníckych zariadeniach za prvé 3.Q. 2010.

18.január 2011 -  Petičná akcia KOZ SR, ktorú ste obdržali na základné organizácie poštou musí byť na jednom hárku papiera, t.j. petičné otázky aj petičný výbor, tak aby bolo jasné k čomu pripájajú občania svoj podpis. Vzor petičného hárku. Nakoľko sme poslali dve strany je potrebné ich prefotiť tak, aby to skutočne bolo na jednom liste. Skontroľujte hárky pred ich odoslaním s cieľom predísť zmareniu vynaloženej námahy pri zbere podpisov. Ďakujeme za pochopenie i za odosielanie podpísaných hárkov priebežne na našu adresu.

V stredu 19. januára sa od 11,00 h. uskutoční v zasadačke zväzu rokovanie pracovnej komisie pre Volebný poriadok SOZ ZaSS.

17.január 2011 - Informácia pre predsedov základných organizácií z Trenčianskeho kraja ohľadne Metodického usmernenia predsedu VÚC sa nachádza v podkapitole Informácie pre predsedov.

12.január 2011 -  Informácia pre predsedov základných organizácií, ktorí si volili svojich delegátov na VI. zjazd SOZ ZaSS na svojich rokovaniach sa nachádza v podkapitole Informácie pre predsedov ZO. (Nad 200 členov).

10.január 2011 - Dnes bola tlačovou besedou na pôde KOZ SR zahájená Petičná akcia za zachovanie práv zamestnancov. Poštou sme zaslali na adresy základných organizácií jej - Obsahové a organizačné zabezpečenie. Do pozornosti Vám chceme dať skutočnosť, že "Podpísanie petície neznamená, že súhlasíte s odpoveďou "áno" na každú z položených otázok." Znamená to len, že súhlasíte s položením všetkých uvedených otázok v referende, v ktorom sa bude hlasovať o každej otázke osobitne." Podpísané hárky posielajte na adresu nášho zväzu. Ďakujeme.
                                              Kto bojuje, má šancu vyhrať, kto nebojuje, už prehral ! 

3.január 2011 -
  Do pozornosti Vám dávame upozornenie súvisiace s textom KZVS pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a v štátnej službe na rok 2011 a otázky a odpovede k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.