www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Jún 2011

30.jún 2011 -  Predstavenstvo KOZ SR rokovalo v Sklených Tepliciach. Prerokovalo všetky plánované body. Schválilo zmeny zástupcov vo Výboroch pre otázky zamestnancov pri Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny aj v projekte EUROSTAT Nitra v cezhraničnej spolupráci s Maďarskom. Schválilo aj návrh KOZ na stanovenie výšky minimálnej mzdy pre rok 2012, ktorý predložia sociálnym partnerom na strane zamestnávateľov. (AZZZ, RÚZ, ZMOS) Druhej časti rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia Rady mladých pri KOZ SR, v ktorom hľadali východiská do ďalšieho obdobia pri zvyšovaní informovanosti mladých ľudí o odboroch a ich získanie k členstvu v odboroch. Rokovanie pokračuje 1. júla 2011 ráno.

29.jún 2011 -  Dnes rokovalo Prezídium KOZ SR. Prerokovalo všetky plánované témy, ktoré budú predmetom dvojdňového rokovania Predstavenstva KOZ SR v Sklených Tepliciach v nasledujúcich dvoch dňoch. Jedná sa najmä o výsledky prerokovávania novely ZP vo výboroch NR SR a poslaneckých návrhoch, ktoré sú ešte nevýhodnejšie pre zamestnancov ako bolo dojednané na rokovaní HSR SR. Ďalej sa prerokovalo vyhodnotenie projektu vzdelávania odborárov, ale i zámer vzdelávania v rámci Centra sociálneho dialógu pre budúce obdobie. Zaoberalo sa i výškou minimálnej mzdy pre rok 2012, aj informáciami o možnostiach rekreácie seniorov spoločnosti v rámci štátnej účelovej dotácie realizovanej cez spoločnosť SOREA.  Príprava VII. zjazdu KOZ SR a začiatok diskusie o smerovaní odborov na Slovensku bude predmetom rokovania Predstavenstva, toho sa zúčastnia i zástupcovia Rady mladých KOZ SR s cieľom hľadania aktivít k vytvoreniu novej generácie odborárov.  

28.jún 2011 -  Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov stavovských, profesijných a odborových organizácií v rezorte zdravotníctva na pôde SOZ ZaSS. Zhodli sa v spoločnom postupe pre najbližšie mesiace. LOZ bude pokračovať v zbere podpisov pod deklaráciu k výpovediam. K tejto akcii má podporu aj zo strany nášho zväzu. Kde nepôsobia organizácie LOZ, budú napomáhať k organizácii stretnutí so zástupcami LOZ naše ZO. V najbližších dňoch obdržia ZO mailom informácie o našej podpore v akcii a možnosti oslovenia i ďalších zamestnancov v nemocniciach. SLK pripraví letákovú a bilbordovú kampaň s obrátením sa na občanov s informáciami o situácii v zdravotníctve. SKIZP a SLK pripravia informačnú kampaň s cieľom zmeniť systém zdravotného poistenia v SR. SKSAPA bude pokračovať v rokovaniach s kompetentnými o požiadavkách z petičnej akcie. SOZ ZaSS a LOZ budú kolektívne vyjednávať KZVS s ANS a AFN SR pred sprostredkovateľmi zo zoznamu MPSVR SR počas júla 2011. Zástupcovia organizácií sa zhodli na termíne ďalšieho stretnutia v septembri a príprave ďalších nátlakových akcií v prvej polovici októbra pri neriešení spoločných požiadaviek predložených ministrovi zdravotníctva 18. marca t. r. na rokovaní za okrúhlym stolom na MZ SR.

27.jún 2011 -  Na Úrade vlády sa dnes od 9 h. zídu členovia HSR SR na svojom rokovaní, kde prerokujú mimo iného i návrhy zmien zákonov č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. Do progrmu je zaradená i Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2010, Vyhodnotenie plnenia Koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Diskutovať sa bude i o poplatkoch za prenos elektriny v SR, ale aj o Rozvojovom programe priorít verejných prác na rok 2011. Do programu bol zaradený návrh Nariadenia vlády SR č.640/2008 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý bol posunutý do ďalšieho legislatívneho konania s pripomienkami AZZZ.

V popoludňajších hodinách sa zíde na svojom rokovaní Predstavenstvo JMF v Topoľčiankach. Zaoberať sa bude hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 31. máju 2011 a plnením finančného plánu na účtoch. Rokovanie sa začne o 15 h.

23.jún 2011 -  Oznámenie.  Dnes nás navždy opustil dlhoročný člen Výkonného výboru a kolega Stanislav Tichý vo veku nedožitých 61 rokov. Na VI. zjazde nášho zväzu bol opätovne zvolený pre volebné obdobie, žiaľ výkon funkcie už nebude môcť vykonávať. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Posledná rozlúčka s kolegom Stanom bude na cintoríne v Radoli v sobotu 25. júna 2011 od 13,45 h. Česť jeho pamiatke.

22.jún 2011 -  Zástupcovia z odborových organizácií v nemocniciach sa zúčastnia seminára v Blansku pri Brne. V poradí štvrté stretnutie s kolegami z ČR sa bude venovať téme vývoja sociálneho dialógu. Počas dvoch dní vystúpia i zástupcovia ministerstiev a zamestnávateľských asociácií z oboch republík.

21.jún 2011 -  Dnes sa zídu členovia VV SOZ ZaSS na svojom prvom zasadaní po VI. zjazde. V programe rokovania sú zaradené i vyhodnotenie diskusie zjazdu, rozpočtu a účasti delegátov na rokovaní. Schvaľovať sa budú Rokovací poriadok VV, Organizačný poriadok, Mzdový poriadok, Návrh realizácie Programu zväzu v druhom polroku 2011 vrátane akcií. Taktiež obsahová náplň rokovaní VV v druhom polroku. Aktuálna situácia v rezorte po vyhlásenom postupe Vš. ZP v nezazmluvnení 156 oddelení a neriešenie požiadaviek stavovských, profesijných a odborových organizácií budú diskutované a prijaté závery budú verejnosti poskytnuté po skončení rokovania.

20.jún 2011 - Dnes dopoludnia sa zídu členovia Komisie mladých odborárov pri SOZ ZaSS v zasadačke zväzu na svojom rokovaní. Predmetom diskusie bude mimo iného aj príprava 12. stretnutia mladých odborárov, ktoré má uskutočniť v septembri aj za účasti zástupcov RM KOZ SR a mladých z OS ZaSP ČR.

Predseda zväzu sa od 13. h. zúčastní workshopu na MZ SR "Zdravotníctvo 2020", kde opätovne vyzve ministra zdravotníctva, aby pristúpil k riešeniu situácie v rezorte. Požiadavky stavovských, profesijných a odborových organizácií boli predložené vedeniu ministerstva už 18. marca pri prvom okrúhlom stole, ktorý zvolal minister. 

17.jún 2011 - Na pozvanie predsedu Lekárskeho odborového združenia MUDr. Michala Policiana sa predseda zväzu zúčastnil na Donovaloch rokovania Snemu LOZ. Za SLK sa zúčastnil viceprezident MUDr. Mikuláš Buzgó a prezidentka SKSAPA PhDr. Mária Lévyová. Diskutovalo sa o spoločnej  príprave a postupe realizácie nátlakových akcií, ale aj za splnenie  štyroch požiadaviek LOZ. Dohodli sa i termíny ďalších spoločných stretnutí v najbližších týždňoch.  

16.jún 2011 - Predseda zväzu sa zúčastnil okrúhleho stola Zdravotníckych novín a diskusie na tému laboratórnej diagnostiky, uhrádzania výkonov poisťovňami, potrebou spracovania a zavedenia pravidiel na predpisovanie diagnostických výkonov.

V popoludňajších hodinách sa s členmi Petičného výboru SKSAPA zúčastnil pracovného stretnutia s predsedníčkou výboru NR SR pre ľudské práva a menšiny A. Belousovovou. Diskutovanými boli požiadavky sestier a pôrodných asistentiek sformulované v petícii a hľadanie možností podpory zo strany poslancov výboru.

Mgr. A. Szalay sa zúčastnil rokovania výboru NR pre zdravotníctvo k dvom bodom jeho rokovania, prerokovanie petície sestier a novelizácia Zákonníka práce. Boli predložené pozmeňovacie návrhy poslanca Mariana Kvasničku k úprave § 120 o minimálnych mzdových nárokoch, kde sa navrhuje doplnenie odseku 5, v ktorom sú minimálne mzdové nároky pre sestry a pôrodné asistentky. Ďalším bol návrh na poskytnutie 5 dní pracovného plateného voľna pre zdravotníckych zamestnancov na sústavné vzdelávanie. Tretí je návrh doplnenia §97 ZP odsek 13, kde je vytvorená možnosť práce nadčas pre zdravotníckych pracovníkov nad 50 rokov veku po ich súhlase. Návrhy musia prejsť prerokovaním v pléne NR SR. Dôležitým faktom z rokovania je návrh na zaradenie §120 do znenia ZP. V prípade jeho vypustenia ako navrhla vláda, by znamenalo garanciu pre zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach len na úrovni minimálnej mzdy v SR, t.j. len 317€. Predseda zväzu vyslovil na rokovaní výhrady KOZ SR k novelizácii ZP a požiadal poslancov, aby zvážili uvedené pripomienky ako aj Memorandum technických pripomienok k návrhu ZP z Medzinárodnej organizácie práce.  

15.jún 2011 - Predseda zväzu sa dnes zúčastní rokovania dvoch výborov NR SR, kde sa bude diskutovať o zmenách v Zákonníku práce. Najskôr to bude výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a následne Ústavno-právny výbor. Do pozornosti poslancom budú predložené stanoviská a výhrady KOZ SR k jednotlivým ustanoveniam ZP.

14.jún 2011 - Dnes popoludní sa uskutoční stretnutie na pôde SLK, ktorého sa zúčastní aj predseda zväzu. Predmetom diskusie bude spoločný postup odborových, profesijných a stavovských organizácií pri organizácii 2 hodinového prerušenia práce, dohodnutie termínu a priebehu akcie i za podpory ASL,SKZL a ďalších organizácií.

13.jún 2011 - Dnes sa uskutočňujú rokovania výborov NR SR, ktoré budú prerokovávať aj novelu Zákonníka práce. Predseda zväzu a PhDr. M. Vitálošová sa zúčastnia rokovania Výboru pre ľudské práva a menšiny.

Od 13 h. sa zídu v budove KOZ SR zástupcovia Nevýrobných OZ, ktorí sa budú zaoberať prípravou na rokovanie o KZVS pre VS a ŠS pre tento rok v časti úpravy platov, ktoré sa bude konať na MPSVR SR v prvej polovici budúceho mesiaca. Ďalej prediskutujú Návrh oboch KZVS pre rok 2012, ktorý bude predložený premiérke vlády. Zaoberať sa budú i podporou a účasťou na protestnej akcii OZ KOVO v Žiline, ktorá sa uskutoční v sobotu 25.júna 2011. 

7.jún 2011 -  Dnes v popoludňajších hodinách sa uskutoční pracovné stretnutie výboru ZO pri NsP v Rimavskej Sobote s JUDr. M. Laufikovou a predsedom zväzu Mgr. A. Szalayom. Príprava na kolektívne vyjednávanie o KZ, ktoré sa uskutoční s vedením nemocnice na pôde NsP v Žiari nad Hronom v stredu 8. 6. 2011 od 9 h.

6.jún 2011 -  Na Úrade vlády SR sa o 9 h. začne mimoriadne rokovanie HSR SR. Do programu rokovania boli zaradené mimo iných i návrh Zákona 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach, Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách a Návrh koncepcie reformy daňovo - odvodového systému. Bude poskytnutá i správa o sociálnej situácii obyvateľov SR za rok 2010. Minister zdravotníctva korigoval Návrh zákona o lieku tým, že sa doplnila jedna veta pri predpisovaní liekov lekárom, dopĺňa sa text, že môže napísať aj konkrétny názov lieku, nielen molekulu. Boli tým naplnené požiadavky KOZ SR.

5.jún 2011 -  XII. ročník turnaja OZZaSP ČR v Českých Budějoviciach vyhralo za krásneho počasia opäť mužstvo SOZ ZaSS a štvrtýkrát v rade získalo pohár za 1. miesto. Zloženie mužstva z minulého roka sa nezmenilo, hrali Anton Szalay, Roman Ferenčák, Ivan Lukáč a Ján Vavrinčík. Na druhom mieste skončili záchranári zo Zlína, tretí boli kolegovia z Františkových Lázní a hneď za nimi Lázne Jáchymov. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev. Ďakujeme za reprezentáciu zväzu.

3.jún 2011 -  Dnes popoludní odcestujú naši zástupcovia na XII. ročník turnaja v nohejbale do Českých Budějovíc.

2.jún 2011 -  Dnes sa zástupcovia Odborových zväzov zúčastnili na príprave HSR a prejednali stanoviská k predkladaným zmenám zákonov, ktoré budú predmetom rokovania v pondelok 6. júna 2011 na Úrade vlády SR. Za zväz sa rokovania zúčastnil predseda zväzu. Odmietavé stanovisko zaujali prítomní hlavne k návrhu Koncepcie reformy daňovo - odvodového systému, ktorý predkladá MF SR. K tejto problematike je venovaný i seminár poriadaný na KOZ SR so začiatkom od 13 h. Za zväz sa zúčastnia akcie všetky zamestnankyne Úradu SOZ ZaSS. Koncepcia reformy daňovo-odvodového systému.

1.jún 2011 -  Predseda zväzu a členka VV SOZ ZaSS Mgr. Dagmar Hrnčiarová sa zúčastnili pracovného stretnutia s členmi ZO pri Psychiatrickom liečebnom ústave na Prednej Hore. Diskutované boli témy: vedenie odborovej organizácie, zmeny vo výbore, kolektívna zmluva, platby odvodov na zväz a ďalšie oblasti odborovej činnosti.

Na pôde SLK sa uskutočnuilo stretnutie zástupcov profesijných, stavovských a odborových organizácií. Prijali  vyhlásenie s výzvou vláde SR.

Prezentácia JUDr. Zdeny Dvoranovej z ECHOZ na seminári  "Vládny návrh Zákonníka práce predložený do NR SR a postoj KOZ SR k predloženému návrhu".

Konferencia "Sociálny dialóg v nemocničnom sektore" pokračuje už štvrtým stretnutím. Tento raz v Blansku v termíne 22.-23. júna 2011. Pozri program rokovania. Prihlásiť sa môžete obratom na pazderova@sozzass.sk najneskôr však do 3. júna 2011.

ČSOB pre Vás pripravila.

Zaujímate sa o superhrubú mzdu, ktorú chystá súčasná vláda? Skúste si nájsť chvíľku času k prečítaniu jedného názoru k tejto problematike. Ak súhlasíte s textom posunte ho svojim spolupracovníkom do pozornosti.

SOREA ponúka pobyty pre seniorov nad 60 rokov veku. Prinášame ponuku. Kontakty potrebné k objednaniu pobytov sú uvedené na letáku.