www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2011

 

 Štatistika vývoja priemerných platov v zdravotníckych zariadeniach za prvé tri štvrťroky 2010.

 

31.marec 2011 - Na svojom 42. rokovaní sa dnes zídu členovia VV SOZ ZaSS. Prerokujú mimo iného organizáciu protestného zhromaždenia pred budovou MZ SR (1.4.2011 od 11,00 h.), vyhodnotia priebeh a výsledky krajských konferencií predsedov ZO, schvália účasť našich členov na Euromanife v Budapešti (9.4. 2011) a zoznam účastníkov konferencie v Blansku (ČR) venovanú problematike sociálnych služieb v štyroch krajinách EÚ (ČR, A, DE, SR). Venovať sa budú príprave VI. zjazdu zväzu a schvália dokumenty pre delegátov zjazdu. Vyhodnotia anketu zo zdravotníckych lôžkových zariadení a priebeh petičnej akcie KOZ SR. Rokovanie bude pokračovať zajtra ráno pred konaním protestu.

30.marec 2011 - Dnes sa uskutoční rokovanie Snemu KOZ SR, ktoré sa preruší po hodine rokovania a delegáti sa pochodom presunú pred MPSVR SR a Úrad vlády SR, aby sa zúčastnili protestného zhromaždenia za zachovanie pracovného kódexu. V programe Snemu sú zaradené okruhy tém: Vyhodnotenie hlavných úloh KOZ SR za rok 2010, čerpanie rozpočtu, vyhodnotenie petičnej akcie, Návrh rozpočtu KOZ na rok 2011, ale aj vyhodnotenie realizácie projektu vzdelávania odborárov v SR. Správu o činnosti Predstavenstva KOZ od ostatného Snemu prednesie prezident KOZ M. Gazdík. 

29.marec 2011 -  Protestné zhromaždenie SOZ ZaSS podporujú aj osobnou účasťou členovia SLK, ASL, SLÚŠ, SKSAPA, LOZ, SKIZP, SKMTP, SKF, AADOS SR.  K účastníkom protestu prehovoria aj zástupcovia z ČOS ZaSP a KOZ SR. Podporte svojou účasťou potrebu urýchleného riešenia situácie.

28.marec 2011 - Organizačné pokyny k Protestnému zhromaždeniu pred MZ SR  s pozvánkou pre potreby ZO. Informácie u členov VV  SOZ ZaSS za jednotlivé regióny a u podpredsedu zväzu. Telefonické kontakty sa nachádzajú v podkapitole vľavo hore.

Dnes popoludní sa uskutoční rokovanie Predstavenstva JMF. Mimo iného sa bude zaoberať dosiahnutými hospodárskymi výsledkami obchodných spoločností k 28. 2. 2011.

25.marec 2011 -  Informácie najmä pre predsedov ZO zo zariadení sociálnych služieb. List SOZ ZaSS a Stanovisko MPSVR SR. Dokumenty majú po dve strany.

24.marec 2011 -  SOZ ZaSS v spolupráci s profesijnými organizáciami: SLK, SKSAPA, SKIZP, SKMTP, LOZ, SKF, AADOS SR, ASL, organizuje Protestné zhromaždenie pred budovou MZ SR dňa 1. apríla 2011 so začiatkom od 11,00 h. z dôvodu neriešenia dostatočného financovania rezortu, poisťovní a poskytovateľov. 

23.marec 2011 - Dnes sa konala Krajská konferencia predsedov ZO z Košického kraja. Za účasti 76,7% zástupcov organizácií sa prerokovali všetky plánované body rokovania. Ďalej si zvolili 9 delegátov na VI. zjazd zväzu  za menšie organizácie. Zvolili do ďalšieho volebného obdobia za člena VV  SOZ ZaSS PhDr. Agnesu Stojničovú z ZO pri UNsP L. P. Košice na Triede SNP.

22.marec 2011 -  Dnes sa konala Krajská konferencia predsedov ZO z Prešovského kraja. Za účasti 83,3% zástupcov organizácií sa prerokovali všetky plánované body rokovania. Ďalej si zvolili 9 delegátov na VI. zjazd zväzu  za menšie organizácie. Zvolili do ďalšieho volebného obdobia za člena VV  SOZ ZaSS PhDr. Boženu Sokolovú z FNsP J. A. Reimana Prešov. Ďalšia KK sa uskutoční v utorok 23. 3. 2011 v kluboch zamestnancov UNsP L. P. Košice na Triede SNP.

Dnes popoludní sa uskutočnilo rokovanie na pôde VÚC v Prešove, kde zástupcovia SOZ ZaSS PhDr. A. Kučinský a JUDr. M. Laufiková s vedúcou odboru sociálnych služieb Mgr. Margitou Ďorďovou prediskutovali aktuálnu situáciu v oblasti poskytovania sociálnych služieb občanom samosprávneho kraja. Vymenili si informácie o aktivitách zväzu v tejto oblasti a o zámeroch VÚC pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Predseda zväzu sa stretol s Ing. J. Filičkom v Lipanoch, kde prediskutovali postup v oblasti nájmu RZ Opál v obci Dubovica. Dohodli termíny pre vzájomné informovanie sa o založení spol. s r.o. k podpísaniu nájomnej zmluvy a tiež k textu nájomnej zmluvy. Ing. J. Filičko uviedol, že k textu zmluvy nemá žiadne výhrady a po vyriešení náležitostí  z jeho strany môže prísť k ďalším rokovaniam. Dohodnutý bol predbežný termín rokovania na 10. apríla 2011 v Bratislave, s tým že do konca marca bude priebežne informovať o realizovaných krokoch z jeho strany.

21.marec 2011 - Dnes sa konala Krajská konferencia predsedov ZO z Banskobystrického kraja. Za účasti 76% zástupcov organizácií sa prerokovali všetky plánované body rokovania. Ďalej si zvolili 12 delegátov na VI. zjazd zväzu  za menšie organizácie. Zvolili do ďalšieho volebného obdobia za člena VV  SOZ ZaSS Mgr. Dagmar Hrnčiarovú zo ZO pri FNsP FDR Banská Bystrica.

18.marec 2011 - Výzva ministrovi zdravotníctva SR predložená profesijnými a odborovými organizáciami na rokovaní za okrúhlom stolom na MZ SR. Tlačová správa pre médiá k priebehu Okrúhleho stola na MZ SR.

17.marec 2011 -  V piatok 18. 3. 2011 sa o 9 h.  stretnú v Kongresovej sále MZ SR za "Okrúhlym stolom" zástupcovia profesijných, odborových a zamestnávateľských organizácií s vedením rezortu za účasti zástupcov zdravotných poisťovní. Hlavnou témou rokovania je "Riešenie aktuálnej situácie v rezorte zdravotníctva."

Dnes sa konala Krajská konferencia predsedov ZO z Trenčianského kraja. Za účasti 84,2% zástupcov organizácií sa prerokovali všetky plánované body rokovania. Ďalej si zvolili 4 delegátov na VI. zjazd zväzu  za menšie organizácie. Zvolili do ďalšieho volebného obdobia za člena VV  Mgr. Máriu Büngerovú zo ZO pri DD a DSS Myjava. Ďalšia KK sa uskutoční v pondelok 21. 3. 2011 v zasadačke JMF v Banskej Bystrici. 

Dnes sa uskutočnilo zasadanie Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré prerokovalo Harmonogram protestných akcií KOZ SR za presadenie požiadaviek odborov. Zaoberalo sa aj novelou ZP a vyhodnotilo Petičnú akciu. Rokovania sa zúčastnila JUDr. Z. Saská. Podrobnejšie informácie poskytneme po odbržaní schválených materiálov.

16.marec 2011 - Dnes sa konala Krajská konferencia predsedov ZO zo Žilinského kraja. Za účasti 59,5% zástupcov organizácií sa prerokovali všetky plánované body rokovania. Ďalej si zvolili 7 delegátov na VI. zjazd zväzu  za menšie organizácie. Zvolili do ďalšieho volebného obdobia za člena VV  MUDr. Jána Hajaša zo ZO pri Nemocnici Trstená. Ďalšia KK sa uskutoční zajtra 17. 3. 2011 v zasadačke FN v Trenčíne. 

15.marec 2011 -  Dnes sa konala Krajská konferencia predsedov ZO z Nitrianskeho kraja. Za účasti 66,7% zástupcov organizácií sa prerokovali všetky plánované body rokovania. Ďalej zvolili 7 delegátov na VI. zjazd zväzu  za menšie organizácie. Zvolili do ďalšieho volebného obdobia za člena VV  MUDr. Eduarda Šeba zo ZO pri Nemocnici Forlife z Komárna. Ďalšia KK sa uskutoční zajtra 16. 3. 2011 v Dome odborov v Žiline.

Dnes sa od 15,30 h.  uskutoční pracovné stretnutie zástupcov profesijných, odborových a zamestnávateľských asociácií v zasadačke SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb v Bratislave. Cieľom stretnutia je dohodnúť spoločný postup pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zamestnancov v rezorte zdravotníctva. 
Rokovania sa zúčastnili zástupcovia SLK, ASL, SKSAPA, SKIZP, SKF, SKMTP, LOZ a SOZ ZaSS. Po diskusi formulovali 5 požiadaviek na piatkové (18.3.) rokovanie za okrúhlym stolom na MZ SR, ktoré začne od 9 h. Minister zdravotníctva bude vopred požiadaný o diskusiu k predloženým požiadavkám.

14.marec 2011 - Dnes sa uskutoční rokovanie Rady predsedov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR s programom : Novela Zákonníka práce a súvisiace aktivity, Novela Zákona o štátnej službe, KV  KZVS pre VS a ŠS na rok 2011 a pre rok 2012. Budú poskytnuté i informácie z rokovaní Predstavenstva a Prezídia KOZ SR.

Euromanif v Budapešti pod garanciou EOK sa uskutoční v sobotu 9. apríla 2011. Za sociálnu Európu, za prácu a dobrý život, za spravodlivé dane a zákony. Informácie, trasa pochodu,. Za náš zväz môže cestovať z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc po 10 účastníkov. Prihlásiť sa môžete v prípade záujmu obratom podpredsedovi zväzu PhDr. A. Kučinskému, nie na KOZ SR. Zväz uhradí náklady spojené s účasťou našich zástupcov na akcii v Budapešti.

Spoločnosť SOREA ponúka pobyty pre seniorov a s ponukou pobytov počas SVIATKOV  JARI v duchu slovenských tradícií! Veľkonočné oblievačkové disko, goralská muzika, výroba kraslíc, ukážka hrnčiarskeho remesla, vystúpenia folklórnych súborov.....to je VESELÁ  VEĽKÁ NOC v hoteloch SOREA ! Ako jedinný na Slovensku ponúkajú aj Slávnostnú Veľkonočnú svätú omšu priamo v hoteli SOREA ĽUBOVŇA, Veľko - piatkovú krížovú cestu so 14 zastaveniami v obci Chmelnica, výlet na pútnicke miesto Litmanová .....  Celú ponuku nájdete vo Veľkonočnej programovej ponuke Hotela SOREA Ľubovňa - Ľubovnianske Kúpele. Viac na www.sorea.sk.

Dnes sa zúčastnia právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Saská rokovania Právnej komisie KOZ SR k predloženému Návrhu novelizácie Zákonníka práce.

11.marec 2011 -  Uskutočnilo sa pracovné stretnutie zástupcov OZ združených v PSI a EPSU zo SR. Zaoberali sa spracovaním správy na konferenciu stredoeurópskeho regiónu, ktorá sa uskutoční v Banja Luke v dňoch 27.-28.4.2011. Nominovali svojich zástupcov a prediskutovali možnosti cestovania do miesta konania konferencie. Zhodli sa na spoločnej ceste s kolegyniami a kolegami z ČR autobusom. 

U viceprezidentky KOZ SR D. Žuffovej sa konalo pracovné stretnutie v rámci projektu ZUWINBAT. Témou diskusie bola mimo iného i oblasť právnej poradne z pracovného a sociálneho práva a ošetrovateľská činnosť v Rakúsku.  Za zväz sa rokovania zúčastnili predseda zväzu a PhDr. M. Vitálošová. 

10.marec 2011 - Dnes sa konala Krajská konferencia predsedov ZO z Trnavského kraja. Za účasti 52,2% zástupcov organizácií sa prerokovali všetky plánované body rokovania. Ďalej zvolili delegátku zjazdu za menšie organizácie. (Pôvodne mali mať 3.) To znamená, že sa znižuje počet delegátov VI. zjazdu zo 130 na 128. Zvolili do ďalšieho volebného obdobia za člena VV Mgr. Ivetu Jezerskú zo ZO pri SLK Piešťany. Schválili aj navrhnuté uznesenie. Ďalšia krajská konferencia sa uskutoční vo FN Nitra v utorok 15. 3. 2011.

9.marec 2011 -  Dnes sa konala Krajská konferencia predsedov ZO z Bratislavského kraja. Za účasti 78,4% zástupcov organizácií sa prerokovali všetky plánované body rokovania. Mimo iného schválili vyhodnotenie rozpočtu za rok 2010, správy o činnosti VV a RK od ostatnej konferencie predsedov ZO. Ďalej schválili Návrh rozpočtu zväzu na rok 2011, rozpočet VI. Zjazdu zväzu, zvolili delegátov zjazdu za menšie organizácie a zvolili do ďalšieho volebného obdobia člena VV p. Petra Popelára zo ZO pri DFNsP Bratislava. Prijali aj navrhnuté uznesenie. Vo štvrtok je plánované rokovanie predsedov ZO v Trnave.

8.marec 2011 -  V priestoroch budovy ČSOB sa uskutočnilo spoločné rokovanie zástupcov KOZ SR a riaditeľov banky a členov Predstavenstva banky. Predmetom zasadania boli aktuálne informácie o banke, spolupráca s odbormi, produkty ČSOB pre členov odborov a odborové organizácie. V diskusii odzneli i vyjadrenia k spolupráci do ďalšieho obdobia. Za zväz sa rokovania zúčastnil predseda zväzu.

7.marec 2011 -  V Bratislave sa stretli na svojom plánovanom pracovnom stretnutí členky RK SOZ ZaSS. Zaoberali sa kontrolou finančných podkladov a spracovali stanoviská k plneniu rozpočtu zväzu za rok 2010 a prijali stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 2011. Zaoberali sa svojou účasťou na rokovaniach Krajských konferencií predsedov ZO v najbližších týždňoch. Rozdelili si neplatičov odvodov, ktorých budú v najbližších dňoch kontaktovať. Predseda zväzu zodpovedal položené otázky a doplnil informácie o stave RZ Opál, o vývoji vymáhania dlžnej sumy od bývalého nájomcu RZ a o stave dopracovávania nájomnej zmluvy s Ing. J. Filičkom.

Od 12 h. sa uskutočnilo rokovanie vedenia odborovej organizácie v DD a DSS V Seredi aj za časti poverenej riaditeľky zariadenia, vrchnej sestry s predsedom zväzu Mgr. A. Szalayom a JUDr. Z. Saskou. Diskutovalo sa na požiadanie ZO o hľadaní riešení pracovnej problematiky v zariadení. Po skončení rokovania sa uskutočnilo i stretnutie so zamestnancami DD a DSS.

2.marec 2011 - Dnes od 13 h. bude rokovať rada predsedov OZ KOZ SR. Zástupcovia odborových zväzov budú diskutovať o záveroch včerajšieho pracovného stretnutia so zamestnávateľmi o novele ZP. Ďalej prerokujú zabezpečenie účasti našich zástupcov na EUROMANIFe organizovanom EOK, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. apríla 2011 v Budapešti. Vyhodnotí sa doterajší priebeh Petičnej akcie KOZ SR. Informácie o možnosti účasti zástupcov SOZ ZaSS v Budapešti poskytne podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský.

V rámci Projektu vzdelávania odborárov sa uskutoční konferencia 24. marca 2011 v Trenčíne. Prinášame pozvánku, program a pokyny.

1.marec 2011 -  V Bratislave sa zišli členovia komisie mladých odborárov nášho zväzu. Rokovanie viedla Mgr. Slávka Knapčoková, prítomný bol aj zástupca Rady mladých pri KOZ SR Andrej Buch. Mladí vyhodnotili akcie uskutočnené v tomto volebnom období a pripravili plán pre ďalšie obdobie.

Predseda zväzu sa v popoludňajších hodinách stretol s prezidentkou SKSAPA PhDr. Máriou Lévyovou v sídle komory. Spoločne prediskutovali aktuálnu sizuáciu v petičnej akcii komory a o krokoch odborového zväzu na rokovaniach Odvetvovej HSR na MZ SR a na rokovaní HSR SR na Úrade vlády  a stanoviskách ministra zdravotníctva a ministra financií k požiadavke zväzu zvyšovať platy zamestnancom v zdravotníckych lôžkových zariadeniach cez KZVS v roku 2011. Informovali sa o pripravovaných krokoch oboch organizácií v budúcom období. Do pozornosti dávame stránku sksapa@sksapa.sk kde nájdete všetky informácie ohľadom petície sestier aj s argumentáciou k jednotlivým bodom, vrátane podpisového hárku.

Dôležitá informácia pre predsedov ZO z Trenčianskeho kraja. 
                            List predsedu VÚC po rokovaní s viceprezidentom KOZ SR J. Gašperanom.

VV SOZ ZaSS podporuje Petičnú akciu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pod názvom "Keď sa nepostaráme my o seba, kto sa postará o vás?" Petičné hárky si môžete stiahnuť a vytlačiť. Náš zväz dlhodobo upozorňuje na nízku mieru odmeňovania, diskrimináciu sestier z menších nemocníc, keď  za obdobne náročnú prácu dostávajú menej o cca 250€  ako vo fakutných nemocniach, načo sme boli poukázať aj na rokovaní výboru v Bruseli. ( ECOSOC)

Petičná akcia KOZ SR, ktorú ste obdržali na základné organizácie poštou musí byť na jednom hárku papiera, t.j. petičné otázky aj petičný výbor, tak aby bolo jasné k čomu pripájajú občania svoj podpis. Vzor petičného hárku. Nakoľko sme poslali dve strany je potrebné ich prefotiť tak, aby to skutočne bolo na jednom liste. Skontroľujte hárky pred ich odoslaním s cieľom predísť zmareniu vynaloženej námahy pri zbere podpisov. Ďakujeme za pochopenie i za odosielanie podpísaných hárkov priebežne na našu adresu.