www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2011

30.november 2011 - Predseda  zväzu Mgr. Anton Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní v historickej budove NR SR v Bratislave multidisciplinárnej vedeckej konferencie na tému: "Dnes o zajtrajšku". Konferenciu organizuje Kancelária prezidenta SR v spolupráci so SAV.

Podpredsedníčka zväzu Ing. Daniela Pochybová sa dnes od 8.30 h   v Bratislave na Ventúrskej ul. zúčastní okrúhleho stola Zdravotníckych novín na tému: "Maximalizácia výberu poistného ako spôsob zvýšenia financií v zdravotníctve" a v popoľudňajjších hodinách sa zúčastní v NR SR v Bratislave Výboru pre zdravotníctvo.

JUDr. Zlata Saská, JUDr. Beáta Čulenová, Mgr. Eva Sýkorová sa dnes od 10.00 h v hoteli REGIA v Bratislave zúčastnia seminára na tému: "Trh práce a flexiistota".

Predseda zväzu Mgr. Szalay, členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS Mgr. Bungerová, p. Rezdovič a podpredseda ZO pri NOÚ p. Cicman sa zúčastnia v dňoch 1. a 2. decembra 2011   v Poľsku v Lubomierzi, II. riadiacej schôdze vedenia projektu: "Rozvoj zdravotníctva a sociálnej starostlivosti ako odvetvia budúcnosti prostredníctvom sociálneho dialógu a rovnováhy záujmov".

29.november 2011 -  Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania s vedením ZO pri DSS v Partizánskom. Predmetom stretnutia je riešenie situácie v plnení sociálneho dialógu s vedením organizácie a hľadanie riešenia problematiky zastupovania zamestnancov  a činnosť odborovej organizácie.

28.november 2011 - SOZ ZaSS poriada školenie funkcionárov ZO z Prešovského a Košického kraja. Téma - Zákonník práce. Lektorkou školenia je JUDr. Z. Saská. Pozvánka.

SOZ ZaSS poriada tlačovku v budove Syndikátu novinárov v Bratislave, v utorok 29.11. 2011 od 10,00 h. na tému "Aktuálna situácia v rezorte zdravotníctva v SR." Tlačovky sa zväz zúčastnia: predseda zväzu Mgr. Szalay, JUDr. Saská, JUDr. Čulenová, Mgr. Sýkorová.

Dnes sa uskutoční rokovanie Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať hospodárskymi výsledkami obchodných spoločností k 31.10.2011, ako aj návrhmi investičného a finančného plánu na rok 2012.

25.november 2011 - Dnes sa na pravé poludnie uskutoční na Úrade vlády SR rokovanie premiérky I. Radičovej so zástupcami LOZ o texte Memoranda, ktoré bolo predložené ich predsedom M. Kollárom ministrovi zdravotníctva. Pozvanie na toto rokovanie obdržal aj predseda SOZ ZaSS. 

24.november 2011 -  Dnes rokuje Výkonný výbor SOZ ZaSS. V programe rokovania sú informácie o aktuálnej situácii v rezorte. Vyhodnotenie priebehu a účasti na Konferencii predsedov v októbri, vyhodnotenie dvoch medzinárodných konferencií ako aj návrh na akcie v roku 2012. Na rokovanie bol pozvaný i minister zdravotníctva SR.

23.november 2011 -  Dnes rokuje Predstavenstvo KOZ SR od 9,00 h. Do programu boli zaradené mimo iného i Príprava kampane v súvislosti s voľbami do NR SR, informácia o podaní na Ústavný súd v súvislosti so ZP a nominácie do DR Sociálnej poisťovne.

Od 14,00 h. sa predseda zväzu zúčastní rokovania v prezidentskom paláci o aktuálnej situácii v zdravotníctve na základe pozvania kancelárie prezidenta SR I. Gašparoviča.

Od 15,30 h. sa predseda zväzu zúčastní rokovania o aktuálnej situácii v zdravotníctve na Úrade vlády SR na základe pozvania kancelárie premiérky vlády SR I. Radičovej.

22.november 2011 -  Predseda zväzu sa dnes zúčastní rokovania Zdravotníckeho výboru NR SR. V programe sú zaradené okruhy otázok: Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2012, riešenie požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek z Petície, ako i požiadavky lekárov LOZ, ktorí podali výpovede. MF SR v rozpočte na budúci rok ráta s platbami štátu za svojich poistencov len na úrovni 4% z vymeriavacieho základu, čo považujú stavovské, profesijné a odborové organizácie za nedostatočné. preto budeme žiadať platby ako sme spoločne deklarovali minimálne na úrovni 5%.  

V podkapitole Informácie pre predsedov nájdete aktualizovaný zoznam ZO v SOZ ZaSS k 14. 11. 2011.

21.november 2011 - Na Úrade vlády SR sa dnes zídu sociálni partneri na rokovanie HSR SR. Do programu boli zaradené mimo iných i novelizácie zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. a zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Predmetom rokovania bude aj informácia o makroekonomickom vývoji v SR za tri štvrťroky 2011. Stanoviská sociálnych partnerov nájdete na stránke Úradu vlády, v podkapitole poradné orgány s termínom rokovania.

Od 13. h. sa na MPSVR SR uskutoční tretie kolo vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2012. Zástupcovia zamestnancov budú presadzovať zachovanie úrovne KZVS v roku 2011 a presadenie skrátenia pracovnej doby na úrovni KZVS v roku 2010. Na rokovaní neprišlo k dohode, uskutoční sa ešte jedno kolo vyjednávania 5. decembra 2011 na MPSVR SR.

18.november 2011 - Podpredsedníčka zväzu Ing. Daniela Pochybová a právnička zväzu JUDr. Beáta Čulenová dňa 22.11. 2011 sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania KZ v Záchrannej  zdravotnej a dopravnej službe v Košiciach.

16.november 2011 - JUDr. Zlata Saská a JUDr. Beáta Čulenová sa dnes od 10.00 h zúčastnia na KOZ SR prípravy HSR SR. Predmetom rokovania bude okrem iného  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.... a Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení...        

15.november 2011 - Záujemcom o účasť na školení k novelizovanému Zákonníku práce dávame do pozornosti, že MPSVR SR uskutoční v Žiline v budove Mestského úradu v piatok 25.11. 2011 prednášku ministra práce a sociálnych vecí. Prihlásiť sa môžete do 23.11. 2011 elektronicky na: ZPprednaskaZA@employment.gov.sk  Inšpektorát práce uskutoční školenie v tých istých priestoroch veľkej zasadačky na MÚ v Žiline vo štvrtok 24.11. 2011. Prihlásiť sa môžete na: IP registrácia  Kapacita oboch školení je po 400 účastníkov. Školenia sú bezplatné, bez občerstvenia.

Dnes sa uskutoční rokovanie predsedu zväzu s ministrom zdravotníctva o 13 h. na MZ SR. Témou rokovania je aktuálna situácia v rezorte a realizácia úprav platov všetkým zamestnancom v zdravotníckych zariadeniach.

Podpredsedníčka zväzu sa dnes zúčastní vo FNsP J. A. Reimana v Prešove rokovania výboru ZO. Budú spolu konzultovať Návrh textu KZ pre ďalšie obdobie. Ďalej sa stretne so zástupcami ZO pri RÚVZ a DSS z Prešova.

14.november 2011 - Dnes sa zídu zástupcovia Nevýrobných OZ KOZ SR na svojom pravidelnom rokovaní v zasadačke KOZ SR o 10 h. Prejednajú postup zástupcov zamestnancov vo vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2012. Tretie kolo vyjednávania sa uskutoční v pondelok 21.11.2011 na MPSVR SR. V programe je zaradená aj otázka kandidáta do Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Odznejú i informácie z rokovaní Prezídia a Predstavenstva KOZ SR.

9. november 2011  - podpredsedníčka zväzu Ing Daniela Pochybová sa zúčastní 10. 11. 2011 o 13.00 h zasadnutia Výboru pre osoby  so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa bude konať na MPSVR SR. Predmetom rokovania okrem iného bude aj Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR a  Informácia z pracovného fória k implementácií Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, konaného v Bruseli.

8.november 2011 - Víťazom 12. ročníka volejbalového turnaja OSZaSP ČR, konaného v dňoch 4.-6.11. 2011 v Blansku sa stalo družstvo FN Nitra. BLAHOŽELÁME!

7.november 2011 - Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa v dňoch od 8.11. až 10.11. 2011 zúčastní 40. schôdze Výkonného výboru EPSU  v Bruseli. Zástupcovia odborov združených v EPSU sa stretnú po ukončení rokovania VV v stredu podvečer s poslancami Európskeho parlamentu, kde budú diskutovať na témy : mobilita a práva pacientov, sociálne služby v rámci dlhodobej starostlivosti, uznávanieodborných kvalifikácii a ďalšie okruhy riešené EPSU. Týmto stretnutím sa má napomôcť  zintenzívneniu spolupráce medzi EPSU a EP.

Dnes na Úrade Vlády SR sa konalo rokovanie HSR SR. Predmetom rokovania boli aj Východiská pre zdravotníctvo na Slovensku a perspektíva jeho rozvoja na obdobie rokov 2012 - 2020.  Stanovisko KOZ SR k Východiskám pre zdravotníctvo na Slovensku.

3.november 2011 - Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič o transformácii nemocníc.

2.november 2011 - Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. Daniela Pochybová, členovia VV MUDr. Ján Hajaš, PhDr. Božena Sokolová, Mgr. Mária Büngerová, Mgr. Dagmar Hrnčiarová, Peter Popelár a Blažej Rezdovič sa v dňoch od 2. - 4. 11. 2011 zúčastnia medzinárodného seminára na tému "Jistota a flexibilita na evropském trhu práce"  v Zittau - Nemecko. Medzinárodný seminár a konzultácia prebieha v rámci projektu "Rozvoj zdravotníctva a sociálnej starostlivosti ako odvetvia budúcnosti prostredníctvom sociálného dialógu a rovnováhy záujmov". Projekt je realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie.

JUDr. Beáta Čulenová sa dnes od 10.30 h zúčastní na KOZ SR prípravy na Hospodársku a sociálnu radu SR, ktorá sa bude konať 7. novembra 2011 na Úrade vlády SR. Predmetom rokovania okrem iného budú aj Východiská pre zdavotníctvo na Slovensku a perspektíva  jeho rozvoja na obdobie rokov 2012 - 2020.