www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2011

31.október 2011 - V Bořeticích v ČR sa počas víkendu konala akcia programovo zameraná pre mladých členov odborov na tému - Aktívne členstvo v odboroch. Veronika Rendeková sa akcie zúčastnila a podelila sa so svojimi postrehnmi, ktoré nájdete v podkapitole - Mladí odborári.

27.október 2011 - dnes od 9.30 h sa bude konať KONFERENCIA PREDSEDOV základných odborových organizácií SOZ ZaSS v Dome športu, Junácka č. 6 v Bratislave. Vyhlásenie VV SOZ  zdravotníctva a sociálnych služieb, ktoré text potvrdilo rokovanie konferencie predsedov.

Po ukončení rokovania predsedov sa v hoteli Plus v Bratislave začne dvojdňová medzinárodná konferencia na tému: Otvorenie pracovného trhu pre občanov SR od 1. mája 2011 Nemeckom a Rakúskom. Účastníci zo štyroch krajín budú diskutovať o migrácii odborníkov za lepšími pracovnými podmienkami a lepšou mierou odmeňovania.

26.október 2011 - V programe dnešného rokovania Výkonného výboru budú informácie z rokovaní odborových a iných orgánov, žiadosti členov o sociálnu pomoc, zhodnotenie 12. stretnutia mladých odborárov SOZ ZaSS, štatistika ZO k 30.9.2011 a ďalšie témy činnosti zväzu.

Zajtra o 16.30 h sa bude konať diskusné fórum Nadácie Fridricha Eberta na tému "Chudoba: fenomén nepracujúcich i pracujúcich", ktorého sa zúčastní Mgr. Eva Sýkorová.

25.október 2011 - Dnes sa predseda zväzu zúčastní pracovného stretnutia v delegácii KOZ SR so zástupcami zamestnávateľských asociácií AZZZ, RÚZ a ZMOS za prítomnosti zástupcov MPSVR SR. Predmetom diskusie bude úroveň sociálneho dialógu na najvyššej úrovni a hľadanie možností na jeho zlepšenie.

V popoludňajčích hodinách sa stretnú zástupcovia SOZ ZaSS s vedením SKSAPA, aby prediskutovali aktuálne otázky v oblasti pracovného práva po novelizácii ZP účinného od 1. 9. 2011. Prediskutujú sa návrhy SKSAPA na zapracovanie ustanovení do KZVS pre ďalšie obdobie.

Od 15 h. sa na pôde SLK stretnú zástupcovia profesijných, stavovských a odborových organizácií s cieľom prediskutovania ďalšieho spoločného postupu v presadzovaní požiadaviek zdravotníkov smerom k vláde a vedeniu rezortu. 

Mgr. Eva Sýkorová sa dnes od 9.00 h v SÚZA v Bratislave zúčastní odbornej konferencie  na tému "Budúcnosť sociálnych služieb".

24.október 2011 - Dnes sa koná školenie MPSVR SR k novele ZP v aule VŠ v Nitre. Zo zväzu sa zúčastnia podpredsedníčka Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. B. Čulenová.

Od 13 h. sa uskutoční na MPSVR SR druhé kolo vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2012. Rokovanie neprinieslo zblíženie stanovísk, najmä z dôvodu nejasností ohľadom kompetencií vlády po vyslovení nedôvery v Parlamente. Tretie kolo ja naplánované na druhú dekádu novembra, kedy by mali byť známe kompetencie a zloženie vlády, ale i jej stanovisko k návrhom zástupcov zamestnancov.

Dnes sa zíde na svoje pravidelné rokovanie Predstavenstvo JMF, ktoré vyhodnotí hospodárske výsledky obchodných spoločností za prvých deväť mesiacov tohto roka.

18. október 2011  - 20. októbra 2011  (vo štvrtok) o 10.00 h sa bude konať Snem KOZ SR, ktorého sa zúčastnia: predseda zväzu Mgr. Anton Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. Daniela Pochybová, členky Výkonného výboru Mgr. Mária Büngerová, Mgr. Dagmar Hrnčiarová, PhDr. Agnesa Stojničová a predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov pri KOZ SR PhDr. Margita Vitálošová.

17.október 2011 - Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastní na Európskej zdravotníckej konferencii EPSU (Europeizácia politík zdravia a systémov zdravotnej starostlivosti a spoločné výzvy pre pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti), konanej v dňoch 18. - 19. 10. 2011 v hlavnom meste Rumunska v Bukurešti.

14.október 2011 - Petičné hárky k zastaveniu transformácie UN a FN na akciové spoločnosti, ktoré máte ešte u seba v organizáciách zašlite obratom na uvedenú adresu na Petičnom hárku, alebo na adresu zväzu. Budúci týždeň je určený za vyvrcholenie zberu podpisov, preto je potrebné osloviť ľudí, ktorí svoj podpis ešte nepripojili. Nezabudnite v adrese uviesť Jednotný majetkový fond OZ, ako je uvedené v IB č. 4. Ďakujeme.

13.október 2011 - Dnes o 10.00 h  v Bratislave sa bude konať zasadnutie Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov pri KOZ SR, ktoré sa ponesie v duchu pripomenutia si Svetového dňa za dôstojnú prácu. Zasadnutia sa zúčastní predsedníčka Komisie PhDr. Margita Vitálošová.

V dňoch 13. a 14. 10. 2011 JUDr. Zlata Saská a Ing. Vincent Janošťák budú prednášať členom odborov UN L. Pasteura, Rastislavova ul. v Košiciach k Novele Zákonníka práce a oblasti BOZP.

12.október 2011Vyhlásenie Predstavenstva KOZ SR k vyhláseniu nedôvery Vláde SR a odloženiu plánovaného protestu.

12.-13.10.2011 sa bude konať v hoteli Plus v Bratislave Medzinárodná konferencia Záchrannej zdravotnej služby. Konferencie sa zúčastní predseda zväzu Mgr. Anton Szalay, podpredsedníčka zväzu Ing. Daniela Pochybová, Mgr. Ľudmila Pazderová a p. Michal Serbín.

11.október 2011 - Rokovanie Odvetvovej HSR v zasadačke ministerstva sa začína o 13 h.

SOZ ZaSS v spolupráci s FES poriada medzinárodnú konferenciu "Otvorenie pracovného trhu pre ČR a SR", ktorá sa bude konať v hoteli Plus v Bratislave v dňoch 27.-28.10.2011. Konferencie sa zúčastnia i zástupcovia z ČR, Nemecka a Rakúska. Pozvánka s návratkou je zaslaná poštou. Prihlásiť sa možno aj elektronicky.

Dnes sa uskutoční v hoteli Regia v Bratislave diskusné fórum na tému super hrubá mzda.Za SOZ ZaSS sa diskusného fóra zúčastní JUDr. Čulenová, JUDr. Saská, PhDr. Vitálošová, Mgr. Sýkorová a Ing. Janošťák. Prítomný bude aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalší pozvaní hostia. TA3 odvysiela z diskusie priamy prenos. Akcia, ktorú organizuje KOZ SR začína o 10 h.

Kolektívne vyjednávanie na MPSVR SR o KZVS pre VS a ŠS na rok 2012 prinieslo návrh vládnej strany a zamestnávateľov s nulovým rastom platov a možnosťou o ostatných ustanoveniach rokovať. V júli odbory predložili sociálnym partnerom návrhy KZVS pre VS a ŠS na rok 2012 s požiadavkou úpravy platov o 10%, na kratšiu pracovnú dobu, dlhšiu výmeru dovolenky, vyššiu tvorbu sociálneho fondu a s príspevkami na DDS. Písomne sme stanovisko neobdržali. I preto zástupcovia zamestnancov poukázali na nedodanie stanoviska odborom pred rokovaním, čo by umožnilo zaujať stanovisko už na rokovaní. Nakoľko to nebolo možné, dohodol sa termín druhého kola vyjednávania na 24. októbra 2011.

10. október 2011 - dnes bude zasadať Rada predsedov nevýrobných odborových zväzov pod vedením pána predsedu Mgr. Antona Szalaya.

9.október 2011 - Konečné poradie VII. ročníka volejbalového turnaja SOZ ZaSS : 1. FN Nitra, 2. DFNsP Bratislava, 3. UN Martin, 4. NEDÚ Ľubochňa, 5. DSS Osadné, 6. NRC Kováčová, 7. DSS Žilina, 8. ZZaDS Bratislava, 9. FNsP B. Bystrica, 10. DSS Myjava, 11. DSS Stupava. Družstvo FN Nitra nás bude reprezentovať na turnaji v Blansku (ČR) v dňoch 4.- 6. novembra 2011. Všetkým zúčastneným družstvám gratulujeme.

7.október 2011 - Dnes podvečer sa zídu účastníci VII. ročníka volejbalového turnaja SOZ ZaSS v rekreačnom zariadení Drienok v Mošovciach neďaleko Martina. Prihlásili sa : UN Martin, FN Nitra, DFNsP Bratislava, NEDÚ Ľubochňa, NRC Kováčová, FNsP Banská Bystrica, DSS Osadné, DSS Stupava, DSS Žilina, ZZS Bratislava, DSS Myjava a hostia z ČR Nemocnica Nový Jičín. Turnaj sa odohrá v troch skupinách odkiaľ postúpia do finálovej skupiny víťazi a budú hrať o celkové prvenstvo. Víťaz nášho turnaja má zaručený postup na turnaj do ČR, ktorý sa uskutoční v prvom novembrovom víkende v Blansku pri Brne. Rozhodovať celý turnaj budú Ing. Ľ. Búči, Ing. Š. Horváth a Ľ. Dzúr. Najlepšie družstvá budú odmenené vecnými cenami. Turnaj sa odohrá v telocvični.

6.október 2011 - V pondelok 10. októbra 2011 od 13 h. sa na MPSVR SR uskutoční prvé kolo vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2012.

JUDr. Zlata Saská bude dnes od 9.00 h prednášať v Nitre k Novele Zákonníka práce.

5.október 2011 - Dnes sa malo konať stretnutie sociálnych partnerov pred rozhodcom v spore o uzatvorenie KZVS s AFN SR. Na základe odstúpenia MUDr. Ivety Marinovej z funkcie prezidentky AFN SR a ospravedlnenia z dnešného rokovania sme požiadali bývalú riaditeľku UN Košice o vyriešenie situácie pokiaľ možno v čo najkratšom čase. Po stanovení nového vedenia AFN SR a dohodnutí rokovania prinesieme informácie.

Ministerstvo zdravotníctva prijalo požiadavku SOZ ZaSS o zvolanie rokovania ODT, vrátane navrhovaného programu. Rokovanie na MZ SR sa uskutoční v utorok 11. októbra 2011 od 13h. Za SOZ ZaSS sa rokovania zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, JUDr. M. Laufiková, PhDr. A. Stojničová a MUDr. J. Hajaš.

4.október 2011 - Dnes sa zídu na mimoriadnom rokovaní členovia Predstavenstva KOZ SR. Prerokujú obsah rokovania mimoriadneho Snemu KOZ SR, ktorý sa bude konať 20. októbra 2011.

Predseda zväzu sa zúčastní od 13 h. rokovania zdravotníckeho výboru NR SR. Odovzdá poslancom stanovisko SOZ ZaSS k Návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2012, otvorený list SOZ ZaSS ministrovi zdravotníctva a v delegácii zástupcov KOZ SR bude obhajovať stanovisko k zákonu o príjme zo závislej činnosti (super hrubá mzda).

Listom sme požiadali ministra zdravotníctva o zvolanie rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR na pondelok 10. októbra 2011. Stanovisko ministerstva sme k našej žiadosti zatiaľ neobržali. Do programu sme žiadali zaradiť problematiku kolektívneho vyjednávania KZVS s ANS a AFN SR, kde sme ani pred sprostredkovateľmi nedospeli k dohode. Ďalej očakávame ministrove riešenia situácie pri daných výpovediach lekármi a predloženie legislatívneho zámeru - zákona o odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek, ktorý sa pripravuje na MZ SR. 

3.október 2011 - Predseda zväzu a JUDr. M. Laufiková sa dnes popoludní zúčastnia verejného zhromaždenia zamestnancov nemocnice v Topoľčanoch. Na rokovanie bol pozvaný aj predseda VÚC Nitra Doc. Ing. Milan Belica PhD. Za prítomnosti riaditeľky nemocnice Ing. M. Eckhardtovej sa bude diskutovať o situácii a výhľadoch nemocnice pri nedostatku financií v súčasnosti.

Prinášame článok predsedu OZ Polície M. Litvu. Stojí za čas venovaný prečítaniu i za distribúciu ďalej medzi zamestnancov a členov odborov.

Všetkým ZO dávame do pozornosti možnosť zaistenia pobytov pre seniorov v rámci štátnej účelovej dotácie v hoteloch spoločnosti SOREA. Ponuky s cenami nájdete na stránke: www.sorea.sk

VII. ročník turnaja SOZ ZaSS sa bude konať v termíne od 7. do 9. októbra 2011. Propozície volejbalového turnaja zmiešaných družstiev.

SOZ ZaSS zaslal ministrovi zdravotníctva SR Otvorený list.

Daňovo - odvodová reforma = podvod na ľuďoch!!! Dňa 12. 10. 2011 o 15.00 h sa bude konať PROTESTNÝ POCHOD. Zraz účastníkov pred budovou Istropolisu v Bratislave. 
Akcia bola zrušená z dôvodu vyslovenia nedôvery vláde SR v NR SR.