www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
September 2011

29. september 2011 - V dňoch od 29. 9. 2011 do 1. 10. 2011 sa v Terchovej v chate vo Vyhnanej bude konať 12. Stretnutie mladých odborárov. Za Úrad SOZ ZaSS  sa stretnutia zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. Pochybová, PhDr. Vitálošová, JUDr. Čulenová, Mgr. Pazderová a p. Serbín.

28.september 2011 - Šesť zástupcov SOZ ZaSS sa zúčastní  v termíne od 28. 9. do 30. 9. 2011 seminára v Eisenstadte v Rakúsku v rámci projektu "Zdravotnícke služby, ako odvetvie budúcnosti." Do projektu je zapojených päť krajín - ČR, Poľsko, Nemecko, Rakúsko a SR a je financovaný Európskou komisiou. Počas troch dní  navštívia aj Nemocnicu Milosrdných bratov, kde dostanú informácie o financovaní nemocnice, jej štandardoch a poskytovaných službách. Diskutovať sa bude i o mobilite pracovnej sily v EÚ. V diskusii sa budú hľadať impulzy pre zatraktívnenie zdravotníckych profesií.

Friedrich Ebert Stiftung organizuje dnes od 16.00 h sociálne diskusné fóruim v  Bratislave za účasti Vladimíra Špidlu, bývalého predsedu vlády ČR. Sociálneho diskusného fóra sa zúčastnia podpredsedníčka zväzu Ing. Pochybová, JUDr. Saská, JUDr. Čulenová a Mgr. Sýkorová.

Všetkým ZO dávame do pozornosti možnosť zaistenia pobytov pre seniorov v rámci štátnej účelovej dotácie v hoteloch spoločnosti SOREA. Ponuky s cenami nájdete na stránke: www.sorea.sk

27.september 2011 - JUDr. Magdaléna Laufiková bude 28. septembra 2011 v tíme vyjednávačov KZ v nemocnici v Rimavskej Sobote.

26.september 2011 -  Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastní od 13.00 h rokovania Predstavenstva Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR.

23.september 2011 -  Dnes popoludní pricestujú členovia Výkonnej Rady OSZaSP ČR na spoločné stretnutie VV SOZ ZaSS, ktoré potrvá do nedele 25. 9. 2011. Na stretnutí sa bude diskutovať o dianí v odboroch, legislatíve, krokoch odborárov proti opatreniam vlády smerujúcim k znižovaniu životnej úrovne obyvateľov v oboch krajinách.

22.september 2011 - Dnes sa v Rajeckých Tepliciach stretnú o 10 h. zástupcovia odborových organizácií z kúpeľov na svojej porade. Od 14 h. začne dvojdňová medzinárodná konferencia zástupcov z kúpeľov zo štyroch krajín Rakúska, Maďarska, Českej republiky a SR. Finančne sa na akcii podieľa Nadácia Fridricha Eberta.

V piatok 23.septembra sa uskutoční 4. rokovanie VV SOZ ZaSS, ktoré prerokuje mimo iného i aktuálny vývoj KV pred sprostredkovateľmi o KZVS s ANS a AFN SR. Ďalej odznejú informácie o vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2012, prerokuje sa príprava a zabezpečenie medzinárodnej konferencie záchranárov a konferencie k otvoreniu pracovného trhu Rakúskom a Nemeckom pre občanov SR od 1. mája 2011.

21.september 2011 -  Na základe mnohých otázok dotýkajúcich sa "super hrubej mzdy", dávame do pozornosti článok  a koncepciu reformy daňovo-odvodového systému. Postúpte ich medzi členov základných organizácií.

Informácie z rokovania o KZVS s ANS pred sprostredkovateľkou JUDr. N. Kučerovou v Košiciach. Návrh sprostredkovateľky bol formulovaný na rast platov o 2,5% od 1. 9. 2011 a o 2,5% od 1. 1. 2012. Sociálni partneri sa dohodli, že do 30. 9. 2011 zaujmú k návrhu stanoviská po rokovaniach svojich najvyšších organov.

19.september 2011 - POZOR - zmena miesta konania seminára k Zákonníku práce v Bratislave. Seminár z dôvodu vyššieho záujmu poslucháčov sa uskutoční v hoteli Regia v Kráľovskom údolí a nie ako bolo pôvodne naplánované na KOZ SR. Začiatok i prednášajúca lektorka zostávajú nezmenené tak, ako je uvedené vyššie.

VII. ročník turnaja SOZ ZaSS sa bude konať v termíne od 7. do 9. októbra 2011. Propozície volejbalového turnaja zmiešaných družstiev.

16.september 2011 - Bc. Jarmila Halinárová a Mgr. Eva Sýkorová sa 19. 9. 2011 od 8.30 h zúčastnia v Dome športu v Bratislave, odborného seminára k Novele Zákonníka práce, životnému minimu, daňovému bonusu a superhrubej mzde.

Druhé kolo rokovania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa s Asociáciou nemocníc Slovenska sa bude konať 20. 9. 2011 v Košiciach.  Zúčastni sa ho predseda zväzu Mgr. Anton Szalay a právnička zväzu JUDr. Magdaléna Laufiková.

14.september 2011 - Inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák sa v dňoch od 15. do 17. 9. 2011 zúčastní Výročného strategického seminára k BOZP konaného v Crowne Plaza v Bratislave.

13.september 2011 - Podpredsedníčka zväzu Ing. Daniela Pochybová a všetci zamestnanci Úradu SOZ ZaSS podporia OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku na Protestnom mítingu na Námestí Slobody v Bratislave dnes v čase od 11.00 h do 13.00 h. Cieľom mítingu je upozorniť Vládu SR na potrebu plnenia Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti školstva, aby sa zvýšila výška finančných prostriedkov na školstvo a zabezpečilo lepšie mzdové ohodnotenie zamestnancov školstva. Konkrétne požiadavky  pracovníkov školstva a vedy na Slovensku budú prijaté na mítingu.

JUDr. Laufiková a JUDr. Saská sa  od 10.00 h zúčastnili pracovného stretnuia na Ministerstve zdravotníctva SR k zásadným pripomienkam, ktoré uplatnili v rámci medzirezortného pripomienkového konania k materiálu "Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskroších predpisov".

12.september 2011 - Právničky nášho zväzu JUDr. Čulenová, JUDr. Laufiková, JUDr. Saská sa dnes zúčastnia odborného seminára k Novele Zákonníka práce usporiadaného Inštitútom vzdelávania EDOS-PEM.

9.september 2011 - Dávame Vám do pozornosti multisektorálne smernice zaoberajúce sa násilím tretích  strán a obťažovaním v práci.

8.september 2011 - Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Pochybová a Bc. Halinárová sa dnes od 9.00 h zúčastnia spoločného pracovného stretnutia Jednotného majetkového fondu a odborových zväzov, zameraného na pripravovanú zmenu systému úhrady záväzkov odborových zväzov voči Jednotnému majetkovému fondu.

Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Pochybová, JUDr. Laufiková, JUDr. Čulenová sa o 13.00 h zúčastnia rokovania na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bratislave.

7.september 2011 - JUDr.  Saská sa dnes  zúčastníla  rokovania Rady predsedov OZ, ktoré sa konalo na KOZ SR. Programom bol postoj OZ k zabezpečeniu protestných aktivít v súvislosti so superhrubou mzdou a ďalších sociálno-ekonomických dopadov, realizácia informačnej kampane k superhrubej mzde. V rôznom JUDr. Saská  informovala o aktuálnom stave v zdravotníctve.

6.september 2011 - JUDr. Laufiková a JUDr. Saská rokovali o uzavretíí  Kolektívnej zmluvy v Slovenských liečebných kúpeľoch v Piešťanoch.

PhDr. Vitálošová bola prítomná na rokovaní ZUWINBAT na KOZ SR.

5.september 2011 - Dnes odchádza podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. Pochybová do Bukurešti, kde sa bude prerokovávať Projekt merania a zlepšovania produktivity vo verejných službách a úloha sociálneho dialógu.

Mgr. Pazderová sa zúčastní  6. septembra  v Prahe WORKSHOPU  o implementácií multisektorálnych smerníc ohľadom násilia z tretích strán (páchaného na zdravotníkoch).

2.september 2011Dnes do pracovného pomeru na Úrad SOZ ZaSS nastúpili JUDr. Beáta Čulenová a Michal Serbín. Kontakty a pracovné zaradenie - oblasti činnosti nájdete v podkapitole Kontakty.

SOZ ZaSS zaslal ministrovi zdravotníctva SR Otvorený list.

Predseda zväzu bude v dňoch 5. - 16. septembra 2011 čerpať riadnu dovolenku, takže nebude prítomný na zväze. Všetky konzultácie a otázky je potrebné riešiť s podpredsedníčkou zväzu, alebo zamestnancami Úradu SOZ ZaSS.

Štatistické tlačivá, ktoré boli odoslané na všetky ZO bolo potrebné v termíne do 15. augusta 2011 odoslať vyplnené e-mailom, faxom, poštou na adresu SOZ ZaSS. Urgencia pre ZO, ktoré štatistiku neodoslali. Odošlite ich na našu adresu ihneď.