www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2015
22.december 2015 ► V úvodníku nášho Informačného bulletinu č. 8, sme vás informovali o prijatom uznesení  Výkonného výboru č. 4./2.pism.c), ktorým sme pre rok 2016 neschválili centrálny odber  Zdravotníckych novín pre naše základné odborové organizácie. To však neznamená, že ich nemôžete mať k dispozícií. >>>> Celý článok TU >>>>
17.december 2015 ► Predseda zväzu sa dnes zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, následne i rokovaní Valných zhromaždení obchodných spoločností a tiež Rady členov JMF v hoteli Sorea - Regia v Bratislave.
► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová, právnička zväzu JUDr. M. Laufiková, právnik zväzu JUDr. Z. Pavlech a p. M. Serbín sa zúčastnia ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania v NsP v Myjave.
15.december 2015 ► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a člen VV P. Popelár sa dnes zúčastnia konferencie základnej organizácie pri Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde pozitívne vyhodnotia nárast organizovanosti v odborovej organizácii.
► SOZ ZaSS písomne oslovil prezidenta SR, aby podpísal NR SR schválenú novelu zákona č. 578/2004 Z.z. – odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Zverejňujeme úplné znenie listu adresovaného prezidentovi SR >>>> celý list TU >>>>
14.december 2015 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a Mgr. Ľ. Pazderová sa zúčastňujú v Turíne záverečnej trojdňovej (14.-16.12.) konferencie projektu: Dôstojná práca pre pracovníkov vo verejných službách. Zastúpené na konferencii sú aj ďalšie OZ zo SR združené v EPSU. Rokovanie sa koná v tréningovom a vzdelávacom centre ITC.
--> Dôstojná práca. Nie je to obyčajná, hocijaká práca.  Dôstojnosť je definovaná viacerými  faktormi:  primeraná mzda, rovná odmena pre mužov i ženy, čas na odpočinok a jedlo, nárok na platenú dovolenku, vyrovnanosť pracovného a rodinného života, flexibilný pracovný čas, sociálne zabezpečenie a zamestnávateľské odvody daní a odvodov. Áno, všetko sú to veci, ktoré stale nie sú samozrejmé a bežné všade na svete. >>>> Celý článok >>>>
11.december 2015 ► Uskutoční sa rokovanie Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje termíny rokovaní orgánov v budúcom roku. Odznejú informácie o realizácii národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. pre obdobie 2014 – 2020. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu.
► Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.
9.december 2015 ► Predseda zväzu sa zúčastní v Bruseli rokovania skupiny II.- zástupcov zamestnancov a následne popoludní a vo štvrtok Plenárnej schôdze EHSV. Vo štvrtok 10.12.2015 v  popoludňajších hodinách sa stretnú zástupcovia EHSV zo SR s eurokomisárom Marošom  Ševčovičom.
8.december 2015 ► Členovia VV SOZ ZaSS budú dnes na svojom 4. rokovaní diskutovať o rozpočte zväzu na rok 2016, prerokujú návrh akcií v budúcom roku a zhodnotia konferenciu predsedov. Obsahová náplň rokovaní VV v prvom polroku je tiež zaradená na prerokovanie. Diskutovať budú aj o aktuálnej situácii v nemocniciach po schválení zákona pre odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov.
 ► Revízorky účtov SOZ ZaSS uskutočnia kontrolu dokladov hospodárenia zväzu ku koncu novembra 2015. Zúčastnia sa rokovania VV pri prerokovávaní rozpočtu a prehľade príjmov a výdavkov za desať mesiacov roku 2015.
 ► Mgr. Ľudmila Pazderová sa dnes zúčastní záverečnej konferencie národného projektu Rodina a práca na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  ... Ako zosúladiť prácu s rodinou? >>>> Celý článok >>>>
7.december 2015 ► Predseda zväzu sa dnes zúčastní rokovania HSR SR na Úrade vlády SR. Program rokovania aj so stanoviskami sociálnych partnerov nájdete na stránke Úradu vlády, v kapitole poradné orgány a v časti programy rokovaní.
3.december 2015 ► Predseda zväzu a JUDr. Z. Pavlech sa zúčastnia prípravy na rokovanie HSR SR na KOZ SR od 9,00 h. Prediskutujú sa stanoviská KOZ SR k predloženým návrhom nariadení vlády, ktoré sú zaradené na prerokovanie. Tiež sa budú zaoberať materiálom - Zameranie zahraničnej a európskej politiky SR na rok 2016. 
► Dnes sa konala Komisia rovnosti príležitostí žien a mužov za účasti prezidenta KOZ SR Jozefa Kollára, za SOZ ZaSS sa je zúčastnila PhDr. Margita Vitálošová. 
► Ďalšieho kola vyjednávania Kolektívnej zmluvy v Univerzitnej nemocnici v Bratislave sa zúčastnila JUDr. M. Laufiková.

2.december 2015 Zástupcovia SOZ ZaSS dnes ešte pred rokovaním Vlády SR odovzdajú ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánovi Richterovi Petičné hárky s 20 424 podpismi občanov SR, ktorou signatári dávajú verejnosti do pozornosti nedôstojné postavenie zamestnancov zariadení sociálnych služieb a ich nízke finančné ohodnotenie. Očakávame, že petícia prinesie okrem záujmu verejnosti  o túto oblasť života občanov aj riešenia situácie kompetentnými.  >>>> Článok o stretnutí TU >>>>

► Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes od 13,30 h. zúčastní kolektívneho vyjednávania KZ v DFNsP Bratislava.

1.december 2015 ► Predseda zväzu, podpredsedníčka zväzu a JUDr. Laufiková sa zúčastnia rokovania Odvetvovej hospodárskej rady na MZ SR od 10,00 h. Do programu sú zaradené témy ako napr. Finančné krytie nákladov zdravotníckych zariadení v Štátnom rozpočte na rok 2016 vyplývajúcich z platnej legislatívy. Diskutovať sa bude aj o riešení zabezpečenia dostatočných počtov odborníkov pre Slovenské zdravotníctvo.