www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2015

 

28. október 2015

 

►V Dome športu v Bratislave sa uskutoční Konferencia predsedov základných odborových organizácií so začiatkom od 9.30 h. Jej úvodu sa zúčastní minister zdravotníctva SR MUDr. V. Čislák, MPH, MBA. Delegáti prerokujú Smernice a vnútro zväzové predpisy,  ako aj termíny akcií na druhý polrok 2015. Ukončenie rokovania sa očakáva pred  14.00 h.


►Na Úrade vlády SR sa o 13.00 h  uskutoční slávnostné podpisovanie KZVS pre VS a ŠS na rok 2016. Predseda zväzu Mgr. A. Szalay svoj podpis k ostatným signatárom pripojí pravdepodobne po ukončení rokovania konferencie predsedov.
>>> GALÉRIA K Slávnostnému podpisu >>>

27. október 2015

 

►Členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS sa stretnú na svojom 3. rokovaní. Budú sa zaoberať aj problematikou vývoja zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, prerokujú žiadosti členov o sociálnu pomoc, vyhodnotia aktuálny stav podpisov pod petíciu zameranú na sociálne služby a oboznámia sa s textami KZVS na rok 2016 pre VS a ŠS.

26. október 2015

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru NR SR pre zdravotníctvo. Do programu sú zaradené aj vládne návrhy zákonov o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov (578/2004 Z. z.) a návrh rozpočtu kapitoly MZ SR a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016-2018. Ale aj návrh Zákona o liekoch (362/2011 Z. z.) a návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2016 – 2018.
>>>  Výzva poslancom zdravotníckeho výboru >> TU >>>


►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v popoludňajších hodinách zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré prerokuje predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 30.9. 2015.


►Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní kolektívneho vyjednávania v Detskej FNsP v Bratislave.

23. október 2015

 

►Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní zasadnutia Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.


►V dňoch 23.-25.10.2015 sa bude konať seminár „Odbory a mladí lidé. Jak dál?“ v rámci projektu IMPACT/ PSI/ EPSU/ OSZ SP ČR v Pavlove, ČR.

22. október 2015

 

► VV SOZ ZaSS predĺžil termín zberu podpisov na Petíciu za zlepšenie podmienok zamestnancov sociálnych služieb. Termín ukončenia zberu podpisov je 31. október 2015.

21. október 2015

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia schôdze zamestnancov NsP Topoľčany od 14.00 h. Predtým sa stretnú s členmi výboru ZO. 


Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní rokovania Rady predsedov KOZ SR v Bratislave. Rokovania Rady predsedov KOZ SR  sa zúčastní aj PhDr. M. Vitálošová ako predsedníčka Komisie rovnosti príležitostí žien a mužov KOZ SR.


Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní kolektívneho vyjednávania v Detskej FNsP v Bratislave.


EOK bojuje o stiahnutie návrhu piatich predsedov EK.

20. október 2015

 

 

 

 

 

Spoločné VYHLÁSENIE ANS a SOZ ZaSS.


►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa stretne popoludní  s predsedníčkou ZO pri Onkologickom ústave sv. Alžbety Ing. D. Veličovou. Diskutovanými témami budú aktuálne otázky činnosti odborovej organizácie a  postoj zamestnancov k návrhu zákona pre odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov.


►Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní pracovného stretnutia na ÚVZ SR v Bratislave k návrhom vyhlášok MZ SR - č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií; č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.


►Ing. D. Pochybová - podpredsedníčka SOZ ZaSS sa zúčastní zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na MPSVR v Bratislave.


►Vedeckej konferencie: „Dôchodkové poistenie a minimálny dôchodok“, ktorá je organizovaná v rámci medzinárodného projektu FES, kancelária v SR „Kultúra sveta práce“ sa zúčastnia PhDr. M. Vitálošová, Mgr. D. Farkasová a JUDr. Z. Pavlech, v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny. POZVÁNKA.


Brať mentálne zdravie v práci vážne - Zdravé pracoviská bez stresu.

19. október 2015

 

 

►Dnes bude doručený mail predsedom ZO pri zariadeniach sociálnych služieb. V súčasnosti sa pripravuje „Metodika zavádzania štandardov kvality do praxe.“ Pripomienkové obdobie nám umožňuje zaujať stanoviská a poslať prípadné návrhy a pripomienky. Preto využite túto možnosť. Ďakujeme za spoluprácu.


Tripartitný sociálny summit pre rast a zamestnanosť.

16. október 2015

 

►Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka OZ a p. M. Serbín – pracovník OZ sa zúčastnia konferencie v Bratislave na tému: TTIP, CETA – vytvoria viac pracovných miest ako zrušia ? Podujatie sa uskutoční o 10.00 h v hoteli Crowne Plaza. 
 
>>>> Článok: Europoslanci sa pri TTIP spoliehajú na svoju silu. TU >>>>
   >> Video zostrih z podujetia: TTIP, CETA vytvoria viac pracovných miest ako zrušia. TU >>

15. október 2015

 

►Dnes sa od 13.00 h uskutoční na NÚSCH v Bratislave rokovanie SOZ ZaSS s vedením AŠN SR v zmysle podpísaného dodatku ku KZVS. Hlavným bodom stretnutia sú platové náležitosti pracovníkov v zdravotníctve. Rokovania sa za zväz zúčastnia Mgr. A. Szalay, Ing. D. Pochybová, JUDr. M.  Laufiková a JUDr. Z. Pavlech. VYHLÁSENIE AŠN SR a SOZ ZaSS.


►Ing. D. Pochybová – podpredsedníčka OZ sa zúčastní zasadnutia Poradného výboru dôchodkových fondov NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. v Bratislave.


►V Bratislave v hoteli Plus sa uskutoční školenie mladých odborárov, do dvojdňového programu boli zaradené aj témy fungovania odborových organizácií, atraktívnosť členstva v odboroch, alebo vzdelávanie funkcionárov zamerané na vyjednávanie so zamestnávateľmi. Akcie sa zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay, Mgr. Ľ. Pazderová, Mgr. D. Farkasová a M. Serbin. S mladými už pätnásty krát.

14. október 2015

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať aj výsledkami KV KZVS pre rok 2016. Bude diskutovaná téma vytvorenia komisií na prípravu VIII. zjazdu KOZ SR pre technicko - organizačné zabezpečenie a pre obsahové a programové zameranie. Odznejú informácie aj o realizácii projektu NP CSD II a programe rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR.


13. október 2015

 

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS – Ing. D. Pochybová sa dnes popoludní stretne s výborom ZO pri DFNsP Bratislava k príprave textu KZ pre ďalšie obdobie.


►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková dnes o 13.00 h bude rokovať s predsedníčkou ZO Univerzitná nemocnica s poliklinikou, témou rokovania bude príprava Kolektívnej zmluvy na ďalšie obdobie.


►PhDr. M. Vitálošová sa dnes na MPSVR SR zúčastní zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

12. október 2015

 

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS  – Ing. D. Pochybová sa pracovne stretne s výborom ZO a zamestnancami v Kysuckej NsP Čadca, hlavnou témou bude navrhovaný zákon o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach.


Skupina ministrov obchodu oznámila, že dosiahla dohodu o Trans-Pacifickom partnerstve.


Dohody voľného obchodu sa púšťajú do pustošenia verejných služieb v Európe.


9. október 2015

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu  JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia v UN Martin IV. celoslovenskej konferencie manažmentu v ošetrovateľstve. V rámci programu sa bude vo svojej prezentácii na tému Pracovno-právne vzťahy venovať JUDr. M. Laufiková. Zúčastní sa aj panelovej diskusie o zákone o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov.


►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v popoludňajších hodinách zúčastní Slávnostnej akadémie v NsP Bardejov, konanej pri príležitosti 120. výročia založenia nemocnice.

6. október 2015

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v dňoch 6.-7.10.2015 zúčastní ustanovujúceho zasadania XV. volebného obdobia EHSV v Bruseli.


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní kolektívneho vyjednávania v Detskej FNsP v Bratislave.


►Právnička zväzu JUDr. M.  Laufiková sa zúčastní  na KV o KZ vo FNsP v Žiline.

5. október 2015

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní  o 9.00 h na Úrade vlády SR rokovania HSR SR. Do programu je zaradený aj zákon o Štátnom rozpočte na rok 2016. Ale aj návrh nariadenia vlády o výške minimálnej mzdy pre rok 2016 a stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020.


►Od 14.00 h sa u prezidenta KOZ SR stretnú zástupcovia SR v EHSV pre ďalšie päťročné volebné obdobie. Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a tretieho sektora sa budú zaoberať aktuálnou problematikou svojej činnosti v EHSV.


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní verejnej diskusie na tému "Utečenecká kríza: Kto zasial vietor a ako skrotiť búrku", ktorá sa bude konať v BISLE v Bratislave.

2. október 2015

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes v dopoludňajších hodinách stretne s predsedom predstavenstva a prezidentom AŠN SR  MUDr. J. Valockým. Diskutovanými témami budú aktuálna situácia v nemocniciach pri prerokovávaní zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov a dohodnutie termínu kolektívneho vyjednávania v zmysle podpísaného dodatku ku KZVS.


►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dnes od 13.00 h na Úrade vlády SR III. kola vyjednávania o textoch KZVS pre ŠS a VS na rok 2016.


►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania Asociácie stredných zdravotníckych škôl v Michalovciach a následne sa stretne s členmi výboru ZO pri NsP Michalovce.

1. október 2015

► Predseda SOZ ZaSS Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní úvodnej časti Volebného zhromaždenia členov ANS v Inchebe v Bratislave. Bude mať možnosť vo svojom vystúpení prihovoriť sa k riaditeľom zdravotníckych lôžkových zariadení združených v asociácii. Rokovania sa zúčastní aj minister zdravotníctva  MUDr. V. Čislák.


►JUDr. Z. Pavlech sa zúčastní prípravy na rokovanie HSR SR, ktorá sa uskutoční na KOZ SR. Prerokujú sa a spracujú stanoviská Konfederácie k predkladaným materiálom.


►JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastní pracovného stretnutia s predsedami našich ZO pri Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Budú sa zaoberať prípravou textu KZ pre ďalšie obdobie a aktuálnym stavom návrhu zákona pre odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov, ktorý bol schválený Vládou SR.