www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Zjazd SOZ ZaSS

VII. zjazd SOZ ZaSS, 21. - 22. máj 2015, Bratislava
                                                                                                                

   
 

VII. ZJAZD
SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
 
Zvolil:
 • predsedu Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb p. Mgr. Antona Szalaya
   
 • podpredsedníčku Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb
  p. Ing. Danielu Pochybovú

   
 • člena VV SOZ ZaSS za sekciu sociálnych služieb
  p. Bc. Janu Prčovú

   
 • revízorky účtov
  p. Mgr. Dianu Grejtákovú
  p. Emíliu Furekovú
 
 
Potvrdil:
 
Výsledky volieb  8 zástupcov krajov za členov Výkonného výboru SOZ ZaSS zvolených na krajských konferenciách  predsedov ZO:
 
za Bratislavský kraj
Petra POPELÁRA
za Trnavský kraj Mgr. Ivetu JEZERSKÚ
za Trenčiansky kraj Mariana KRČIKA
za Nitriansky kraj Ondreja VRBINIAKA
za Žilinský kraj MUDr. Jána HAJAŠA
za Banskobystrický kraj Mgr. Dagmar HRNČIAROVÚ
za Prešovský kraj PhDr. Boženu SOKOLOVÚ
za Košický kraj PhDr. Agnesu STOJNIČOVÚ