www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 41 - november  2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                 

12. december 2018

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli a následne Plenárnej schôdze, ktorá sa bude niesť v Predstavení záverov mnohostrannej platformy Európskej komisie na vysokej úrovni a diskusia na témy „Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030“ a „Právny štát“, na ktorej sa zúčastní prvý podpredseda Európskej komisie Frans TIMMERMANS. Štvrtkové dopoludňajšie rokovanie sa bude niesť v diskusii a schvaľovaní stanovísk výboru k predloženým  materiálom EP a EK.

Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová sa zúčastnia od 14.30 h schôdze zamestnancov v zariadení sociálnych služieb INTEGRA v Bratislave. Diskutovať budú o fungovaní odborovej organizácie a tvorbe Podnikovej kolektívnej zmluvy.

Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť pri KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní zasadnutia Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR.

11. december 2018 Dávame Vám do pozornosti ŠTATISTIKU priemerných platov za 3.Q.2018, ktorú si môžete pozrieť po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Štatistika.

10. december 2018

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli Regia v Bratislave mimoriadneho rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude zaoberať dosiahnutými hospodárskymi výsledkami obchodných spoločností k 30. novembru 2018 a investičným plánom na rok 2019. V ďalšom programe sa členovia budú zaoberať výberom budovy pre OZ a KOZ SR. Po ukončení rokovania sa uskutočnia Valné zhromaždenia Obchodných spoločností a od 12.00 h aj rokovanie Rady členov JMF OZ SR.

7. december 2018

Dávame Vám do pozornosti Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 – 2020 a Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020, ktoré si môžete pozrieť po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Kolektívne zmluvy ako aj v novembrovom čísle Informačného bulletinu č. 41/2018.

6. december 2018

V Bratislave sa uskutoční 27. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. Od 8.00 h sa prerokuje Návrh rozpočtu zväzu na rok 2019, vyhodnotí sa príjmová a výdavková časť rozpočtu za prvých desať mesiacov tohto roka. Prerokuje sa tiež plán akcií na rok 2019. Členovia VV sa budú zaoberať aj vyhodnotením série školení funkcionárov ZO a aktuálnymi otázkami činnosti. K dispozícii budú aj podpísané texty KZVS pre VS a ŠS na roky 2019-2020, ktoré boli podpisované v stredu 22.11. 2018 na Úrade vlády SR.

5. december 2018

Od 9.00 h sa uskutoční rokovanie Predstavenstva KOZ SR. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

4. december 2018

Na pôde Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sa uskutoční od 10.00 h školenie funkcionárov ZO z ÚVZ SR a RÚVZ. Prednášky budú zamerané na legislatívne zmeny, ale aj na vzorové KZ. Akcie sa zúčastnia právnici zväzu a tiež vedenie zväzu. (Fotky zo školenia sú zverejnené na webovej stránke zväzu v časti GALÉRIA).

3. december 2018

V kancelárii predsedu zväzu sa dnes v doobedňajších hodinách uskutoční zasadnutie revízoriek účtov SOZ ZaSS. Vykonajú kontrolu plnenia a čerpania rozpočtu zväzu za prvých X. mesiacov roka, budú sa zaoberať i návrhom rozpočtu na rok 2019.

Od 13.00 h začne rokovanie Odvetvovej HSR na MZ SR. Naši zástupcovia na rokovaní budú prezentovať stanoviská k predloženým materiálom. Medzi okruhmi rokovania je i novelizácia zákona č. 578/2004 Z. z. v ktorom je zapracovaná úprava koeficientov pre stredný zdravotnícky personál. Jedná sa o poslanecký pozmeňovací návrh, ktorý sa nachádza v NR SR. Diskutovať sa bude i o disponibilných objemoch financií pre rezort na budúci rok.  Odpočet plnenia projektov a riešenie dofinancovania urgentných príjmov nemocníc spoločne s problematikou APS a ÚPS bude prerokované následne.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová