www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 45 - marec  2019
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

 
A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                                 
  VEĽKONOČNÉ PRIANIE

17. apríl 2019

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička JUDr. D. Žehnajová sa od 9.00 h zúčastnia kolektívneho vyjednávania KZ v DSS Rozsutec v Bratislave.

16. apríl 2019

►SOZ ZaSS zabezpečuje autobus na oslavy 1. MÁJA v Budatínskom parku v Žiline. V prílohách nájdete program akcie. Autobus bude pristavený na veľkom parkovisku na Trnavskom Mýte pri Dome odborov s odchodom o 7.00 h. V prípade záujmu o absolvovanie cesty do Žiliny sa môžete prihlásiť u predsedu zväzu na t. č.  0903 407 332, alebo na sekretariáte zväzu u p. K. Kertészovej t. č.  502 40 321 (v budove kl. 7321). Po ukončení zhromaždenia účastníci navštívia hrad Beckov, kde budú mať voľný program. Predpokladaný návrat do Bratislavy je cca o 18.00 h. POZVÁNKAORGANIZAČNÉ POKYNY a PARKOVANIE.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia ZO pri ÚVZ SR a RÚVZ,                                                    dávame Vám na vedomie list prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška adresovaného  hlavnému hygienikovi SR Mgr. RNDr. MUDr. Jánovi Mikasovi, PhD., ako aj odpoveď - list Osobného úradu z ÚVZ SR a list predsedu SOZ ZaSS Mgr. Antona Szalaya, ktoré si môžete prečítať po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní Zhromaždenia delegátov Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR, ktoré sa uskutoční v aule SZŠ v B. Bystrici. Akcia začína o 10.00 h.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia ďalšieho kola KV novej KZ v UN Bratislava. Vyjednávanie sa koná v UN Ružinov od 13.00 h.

12. apríl 2019

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS  Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

11. apríl 2019

►Konferencia predsedov ZO SOZ ZaSS v hoteli Regia – Sorea v Bratislave sa bude konať od 10.00 h aj za účasti riaditeľa odboru verejnej služby sekcie štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády Slovenskej republiky Mgr. Juraja Fíbu. V rámci programu vystúpi aj zástupca dôchodkovej spoločnosti NN-Sympatia p. Jaroslav Udič. (Fotky z Konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS sú zverejnené na webovej stránke zväzu v časti Galéria strana 5).

10. apríl 2019

► Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,                                                                              dávame Vám do pozornosti POZVÁNKU na rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ ZaSS, ktoré sa uskutoční 11. apríla 2019 (vo štvrtok) o 10.00 h v hoteli SOREA Regia, Kráľovské údolie - Bratislava a SPLNOMOCNENIE.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa začne od 9.00 h. V programe sú zaradené i okruhy tém: Správa o činnosti kontroly nad BOZP za rok 2018, obsahová príprava Pietneho spomienkového zhromaždenia v rámci „Svetového dňa prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania.“

►Od 13.00 h sa na pôde SOZ ZaSS začne 30. rokovanie Výkonného výboru. Členovia VV sa budú zaoberať aktuálnymi otázkami činnosti zväzu. Budú informovaní o predaji RZ Zdravotník v obci Dubovica, ako aj o podpísaní Dodatku č. 4 ku KZVS s ANS. Prediskutujú i možnosti investovania financií k ich zhodnoteniu so zástupcami ČSOB, Privat banky a skupiny Proxenta. Prediskutujú i technické, organizačné zabezpečenie Konferencie predsedov ZO, ako aj zabezpečenie účasti členskej základne na oslavách Sviatku práce 1. mája 2019 v Budatínskom parku. Zaoberať sa budú i spoločným stretnutím s členmi Výkonnej Rady OSZ a SP ČR, ktoré sa uskutoční v júni v zámku Topoľčianky.

9. apríl 2019

►Dodatok č. 4 ku KZVS v znení jej Dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a Asociáciou nemocníc Slovenska je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Kolektívne zmluvy.

►Pracovné stretnutie so zástupcami majiteľov budovy na Vajnorskej ul. v Bratislave sa uskutoční na XV. poschodí od 10.00 h. Akcie sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay. Predmetom jednania budú zmluvné podmienky nájmu priestorov v období do sťahovania odborových zväzov do nových priestorov na Bajkalskej ul. v tomto roku.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. D. Žehnajová a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia ďalšieho kola vyjednávania novej KZ v UN Bratislava od 14.30 h.

8. apríl 2019 Dnes nastúpil na zväz pracovať Ing. Michal GEDAJ, ktorý bude pracovať na pozícií Inšpektor BOZP. Bol prijatý  na základe výberového konania, ktoré sa konalo 19. marca 2019.

5. apríl 2019

►KOZ SR – FES pre mladých odborárov do 35 rokov organizuje  v dňoch 5.-7.4.2019 v Prahe CEYTUN „Sociálna spravodlivosť. Áno, staráme sa“. Konferencie sa zúčastnia p. Klaudia Kertészová a JUDr. Danica Žehnajová.

2. apríl 2019

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. D. Žehnajová vykonajú metodickú návštevu v DSS ROZSUTEC v Bratislave, pracovné stretnutie bude za účasti vedenia organizácie.

1. apríl 2019

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová a právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa zúčastnia rozporového konania na MZ SR v Bratislave k návrhu noviel viacerých zdravotníckych zákonov (č. 578, 577, 576...), zákona o sociálnych službách, zákona o sociálnom poistení – vo viacerých zákonoch sa rieši zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť dlhodobo chorých.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová