www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 36 - jún 2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                                   

25. jún 2018

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS  sa zúčastní rozporového konania na MZ SR v Bratislave k materiálu „Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci“.

22. jún 2018

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

21. jún 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania Skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Sofii. Diskutovať sa bude o sociálnych cieľoch Bulharského predsedníctva Rady EÚ - výsledkoch a budúcich výzvach. Vystúpi podpredsedníčka vlády a ministerka zahraničných vecí  Jekaterina Zacharieva. Druhý deň k problematike Európskeho piliera sociálnych práv a jeho realizácie vystúpi poslanec EP Georgi Pirinski. Gabriele Bischoff predsedníčka skupiny otvorí diskusiu k problematike rozdielov miezd v EÚ. S prezentáciou k tejto téme vystúpi riaditeľ ISTUR Ľuben Tomev.

20. jún 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať aktuálnymi riešeniami platových tabuliek k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, ďalej o pozícii k rokovaniam o návrhu minimálnej mzdy pre rok 2019 a aktuálnych otázkach činnosti odborov.

►O 12.00 h  sa predseda zväzu zúčastní stretnutia vyjednávačov KZVS pre ŠS a VS na rok 2019 na KOZ SR. S hlavnou vyjednávačkou za KOZ SR M. Uhlerovou si stanovia rámce možných postupov vyjednávania.

►Od 13.00 h sa zídu na Úrade vlády SR sociálni partneri na prvom kole vyjednávania KZVS na rok 2019 pre ŠS a VS.

18. jún 2018

►Na MZ SR sa zídu sociálni partneri na rokovaní Odvetvovej tripartity, ktorá sa zíde o 13.00 h na návrh SOZ ZaSS a preberie aktuálnu problematiku. Jednou z hlavných tém bude: Realizácia zámerov v zlepšení odmeňovania zdravotníkov, k ich stabilizácii v nemocniciach a zabezpečenie potrebných počtov zamestnancov podľa normatívov. Priority vedenia rezortu pod vedením ministerky zdravotníctva na najbližšie obdobie,  najmä pre tento rok, budú ďalšou témou diskusie.

►Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť PhDr. M. Vitálošová sa dnes od 10.00 h zúčastní Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, ktorá sa bude konať na MPSVR SR.

15. jún 2018

►Jubilejnej konferencie „Mladý hlas strednej Európy. Príbeh a úspech mladých odborárov“ v Berlíne,  ktorú pripravila Nadácia Friedricha Eberta sa v dňoch 17.-19. 6. 2018 zúčastní p. Klaudia Kertészová.

14. jún 2018

►Dávame Vám do pozornosti ŠTATISTIKU priemerných platov za 1. Q. 2018; Prehľad o počte zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb za roky 2000-2017; Dosiahnutý priemerný plat v zariadeniach sociálnych služieb v porovnaní s priemernou mzdou v národnom hospodárstve za roky 1993-2017. Štatistiky si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu po prihlásení v časti ŠTATISTIKA.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

12. jún 2018

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členka VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová sa zúčastnia rokovania výboru ZO a  úsekových dôverníkov vo Fakultnej nemocnici  s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

11. jún 2018 

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

dávame Vám do pozornosti materiál „Výkon činnosti zástupcov zamestnancov v novom právnom stave“, ktorý si môžete prečítať na webovej stránke zväzu po prihlásení v časti Informácie pre predsedov. Na ucelenej verzii materiálu k OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA č. 18/2018 Z. z., časová verzia predpisu účinná od 25.5.2018 pracujeme.

7. jún 2018

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svojom 24. rokovaní, v programe ktorého sú zaradené aj okruhy tém: Dodatok č. 10 ku KZVS s AŠN SR, návrhy KZVS pre VS a ŠS na rok 2019, plán zasadaní VV na druhý polrok aj s obsahovou náplňou rokovaní, vyhodnotenie diskusie na Konferencii predsedov ZO, vyhodnotenie školení funkcionárov ZO.

6. jún 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Výboru EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo v Bruseli, ktoré sa bude zaoberať stanoviskami k materiálom: Riadenie prechodu na digitalizovaný svet práce a k situácii žien so zdravotným postihnutím. V diskusii vystúpi zástupkyňa riaditeľa agentúry Eurofound p. Erika Metzger.

4. jún 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 13.00 h mimoriadneho rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať návrhmi textov KZVS pre VS a ŠS na rok 2019. Odznejú i informácie o záveroch rokovania na Úrade vlády SR k problematike zmien v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dodatok č. 10 ku KZVS uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7, Dodatku č. 8 a Dodatku č. 9 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc SR je zverejnený na webovej stránke zväzu v časti Kolektívne zmluvy. 

1. jún 2018

►Dávame Vám do pozornosti Zoznam základných odborových organizácií SOZ ZaSS aktualizovaný k 1. júnu 2018, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová