www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Aktuality

 

Vítame Vás na stránke
Slovenského odborového zväzu
zdravotníctva a sociálnych služieb

 Aktuálne vydanie Informačného Bulletinu 
SOZ ZaSS č. 32 - február 2018
 

Ponuka zliav rekreačných a liečebných pobytov len pre členov SOZ ZaSS:

A K T U A L I T Y   SOZ ZaSS
                 

15. február 2018

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

dávame Vám do pozornosti februárové číslo Informačného bulletinu ako aj ďalej uvedené znenia zákonov a dôvodovú správu:

Informácia o zmene právnych predpisov.

Zákon č. 351/2017 Z. z. z 21. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 331/2017 Z. z. z 29. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa k novele zákona o sociálnych službách. 

14. február 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní zasadania skupiny II. zástupcov zamestnancov a následne 532. plenárnej schôdze EHSV. V programe rokovania je zaradených 17 stanovísk výboru k smerniciam a nariadeniam EK. Vo štvrtok vystúpi v diskusii člen EK zodpovedný za migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. K problematike budúcnosti Európy vystúpi francúzska ministerka zodpovedná za európske záležitosti Nathalie Loiseau.

12. február 2018

►V súvislosti so zásadnými pripomienkami, ktoré boli uplatnené k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa právnik zväzu Mgr. E. Paradi zúčastní rozporového konania spoločne so zástupcom KOZ SR JUDr. Bacigalom, ktoré sa bude konať o 14.00 h v priestoroch Ministerstva vnútra SR v Bratislave.

8. február 2018

►Právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa zúčastní pracovnej porady u viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej k rozporovému konaniu k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. február 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať aktuálnymi otázkami legislatívneho procesu zmien prerokovávaných v NR SR. Tiež prerokuje zastúpenie KOZ SR vo výboroch pre otázky zamestnanosti  pri ÚPSVR SR.

►Na MZ SR sa uskutoční rozporové konanie k návrhu vyhlášky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom. Od 15.00 h sa rokovania zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková.

6. február 2018

►Dávame Vám do pozornosti dva základné materiály pre erecept z Národného centra zdravotníckych informácií  Metodiku práce v lekárni Metodiku práce u lekára

5. február 2018 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli.

►Právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa za náš zväz zúčastní prerokovania pripomienok na úrovni štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra SR Ing. Denisy Sakovej, PhD. a Ing. Ondreja Varačku, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra SR k Zákonu o registri neziskových organizácií za účasti prezidenta KOZ SR Ing. Jozefa Kollára.

 1. február 2018 

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svojom rokovaní od 8.30 h v Bratislave. Na rokovanie o 9.30 h príde aj minister zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáš Drucker. Členovia VV SOZ ZaSS budú rokovať o plnení Programu zväzu za rok 2017, prerokujú žiadosti o sociálnu pomoc zo ZO. Prerokujú správu o kontrolnej činnosti v oblasti BOZP za uplynulý rok, diskutovať budú o príprave materiálov na Konferenciu Predsedov ZO ako aj o prípadných zmenách Stanov zväzu súvisiacich s ďalším volebným obdobím. Oboznámia sa s textom Dodatku č.1 ku KZVS s ANS.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

dávame Vám do pozornosti Zoznam základných odborových organizácií SOZ ZaSS aktualizovaný k 30. januáru 2018. Zoznam si môžete prečítať po prihlásení na webovej stránke zväzu v časti Informácie pre predsedov.

 >  HORE  <

Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",
kontaktujte e-mailom PhDr. Evu Sýkorovú na: sykorova@sozzass.sk

(Do požiadavky uveďte Vaše meno, telefónne číslo a číslo ZO.)

Webovú stránku pre Vás pripravuje: PhDr. Eva Sýkorová