www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Máj 2008

27.máj 2008 - V budove SSN na Župnom námestí v Bratislave sa bude konať tlačovka SOZ ZaSS od 8,30 h. na tému uskutočnenia Protestu v Bruseli. Novinárom budú poskytnuté prehľady o vývoji dosiahnutých priemerných platoch v zdravotníckych lôžkových zariadeniach, o vývoji nadčasovej práce a dôvody pre uskutočnenie tejto akcie mimo územia SR.

\r\n

26.máj 2008 - V Bratislave na MPSVR SR sa uskutočnilo II. kolo vyjednávania o textoch KZVS pre VS a ŠS na rok 2009. Zatiaľ neprišlo v žiadnom bode z návrhov k dohode. Tretie kolo sa má konať 7. júla, kedy by mala byť známa makroekonomická prognóza vývoja ekonomiky Slovenska. Na jej základe sa bude dojednávať výška valorizácie platov od 1. januára 2009.

\r\n

22.máj 2008 - Pokyny pre účastníkov Protestu v Bruseli v dňoch 28.-30. mája 2008. Zoznam účastníkov protestu.!!!

\r\n

Rokovanie vedenia zväzu s predsedom vlády SR, ministrom zdravotníctva a generálnou riaditeľkou Vš.ZP sa uskutočnilo na Úrade vlády SR v piatok 23. mája 2008 od 10,00 h. Hovorilo sa o situácii v rezorte zdravotníctva a v závere rokovania sa prijali závery, ktoré by mali zabezpečiť zaradenie zamestnancov zdravotníckych zariadení späť do zákona č. 553/ 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Taktiež by malo byť riešené vykonávanie zdravotníckych výkonov v zariadeniach sociálnych služieb. Odznelo i tvrdenie, že ANS má financie pre rast platov zamestnancov v členských nemocniciach pri raste objemu financií pre tento rok zo zdravotných poisťovní. Predseda vlády vyjadril ochotu pre ďalšie možnosti vyjednávania na rokovaní SK8 a ZMOSu. Po spracovaní prehľadu Vš. ZP do 15. júna sa stretnú sociálni partneri na rokovaní ODT na MZ SR po tomto termíne.

\r\n

21. máj 2008 - Predseda zväzu sa zúčastnil protestného zhromaždenia odborárov v Prahe. Protest bol zameraný proti pripravovanej reforme zdravotníctva v ČR, proti transformácii zdravotných poisťovní a fakultných nemocníc na akciové spoločnosti. Pred Úradom vlády sa zišli aj odborári z iných zväzov ČMKOS.

\r\n

V Bratislave sa uskutočnilo rokovanie Snemu KOZ SR, kde sa schválil kľúč delegátov na VI. zjazd KOZ,  ako i náklady na delegáta. V súčasnosti sú v pripomienkovaní návrhy základných dokumentov KOZ do 30. júna 2008. Snem schválil i zástupcov do okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Náš odborový zväz má zastúpenie v 12 OÚPSVR SR.

\r\n

19.máj 2008 - skutočnilo sa rokovanie Rady členov Majetkovej únie odborových zväzov KOZ SR. Rokovala i Dozorná rada spoločnosti Sorea.

\r\n

15.máj 2008 - Členovia VV odcestovali na spoločné rokovanie s českými kolegami z ČMOS ZaSP do Hlubokej nad Vltavou, kde budú dva dni hovoriť o situácii v rezorte zdravotníctva a v oblasti sociálnych služieb. Výmena skúseností je výhodná pre obidve strany, pretože aj vývoj v týchto oblastiach v oboch krajinách je podobný. Dlhoročná vzájomná výmena informácii prináša lepšiu prípravu stanovísk orgánov v rámci legislatívnych zmien v týchto oblastiach života. 

\r\n

14.máj 2008 - Predstavenstvo KOZ SR sa zišlo na svojom ďalšom plánovanom rokovaní. Diskutovanými témami bola aj príprava VI. zjazdu KOZ, vyhodnotenie zhromaždenia v B. Bystrici, situácia v rezortoch, vo vyjednávaní o KZVS pre verejnú službu aj pre štátnu službu na rok 2009 a ďalšie oblasti činnosti odborov na Slovensku. Rokovanie Snemu KOZ sa bude konať v stredu 21. mája v Bratislave a mimo iného bude schvaľovať zastúpenie KOZ v komisiách na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v 46 okresoch.

\r\n

Rokoval VV SOZ ZaSS, ktorý mimo iného prijal závery k uskutočneniu Protestu v Bruseli na rokovaní ekonomického a sociálneho výboru EÚ, ktoré sa bude konať v dňoch 28.- 30. mája 2008. Členovia VV oslovia predsedov základných organizácií k zabezpečeniu dostatočného počtu účastníkov do autobusu. Schválilo sa i spracovanie listu generálnemu tajomníkovi Európskej odborovej konfederácie Johnovi Monksovi, v ktorom chceme poukázať na diskriminovanie zamestnancov nemocníc združených v ANS oproti zamestnancom vo FN. Rozdiely za obdobne náročne vykonávanú prácu sa pohybujú u sestier už na úrovni od päť do šesť tisíc korún.

\r\n

13.máj 2008 - Uskutočnilo sa stretnutie zástupcov KOZ SR so zástupcami Republikovej únie zamestnávateľov SR k téme " Výplatná páska."Zástupcovia KOZ prezentovali závery z rokovania Predstavenstva KOZ a nevyjadrili súhlas s prenesením všetkých odvodových a daňových odvodov na zamestnanca. Pripustili však diskusiu k prebytkovým fondom v Sociálnej poisťovni, alebo k efektívnemu využitiu verejných financií.

\r\n

V dňoch 13.-14. mája sa v Berlíne zúčastnil rokovania konferencie EPSU podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský. Témy konferencie boli sociálny dialóg, migrácia pracovnej sily v zdravotníctve, príprava kongresu EPSU v roku 2009.

\r\n

12.máj 2008 - KOZ SR pripravila Konferenciu k zavedeniu Eura na Slovensku od 1. januára 2009. Zúčasnil sa jej aj predseda vlády, guvernér Národnej banky SR, splnomocnenec vlády na zavedenie Eura, štátny tajomník MPSVR SR a medzinárodný tajomník z Rakúskeho OGB. Prítomní na konferencii mali možnosť dozvedieť sa o krokoch a kampani do konca tohto roka, ako aj po zavedení euromeny v SR. Prínosom boli i skúsenosti z Rakúska, kde stále existujú niektoré momenty, kedy si občania preratávajú ceny na schilingy. Dôležité bude psychologické  vyrovnanie sa ľudí s touto zásadnou zmenou v živote. V informačnej kampani sa bude pokračovať, aby občania ľahšie zvládli prechod na Euro. Predseda vlády poukázal na fakt, že vláda príjme také opatrenia, ktorými sa bude snažiť eliminovať nárast cien, prípadne niektoré špekulatívne správanie predajcov, obchodníkov a pod. Bude dohliadať cestou niektorých inštitúcií na pohyb cien hlavne potravín.

\r\n

9.máj 2008 - SOZ ZaSS obdržal list MPSVR SR v ktorom nám oznamujú, že stanovený rozhodca nevydal stanovisko vo veci určenia reprezentatívnej organizácie na vyjednávanie so zamestnávateľskými organizáciami (ANS a AFNSR). Opätovne sme požiadali ministerstvo o stanovenie rozhodcu.

\r\n

7.máj 2008 -  Predstavenstvo KOZ SR prerokovalo návrh Republikovej únie zamestnávateľov s názvom " Výplatná páska." Prijalo stanovisko, ktoré Vám dávame do pozornosti. Oboznámte s textom i svojich spolupracovníkov, nakoľko realizovanie návrhu RÚZ by malo pre zamestnancov závažné negatívne následky.

\r\n

2.máj 2008 - V Banskej Bystrici sa uskutočnilo zhromaždenie občanov, ktoré zorganizovala KOZ SR a zúčastnili sa ho pod pamätníkom SNP aj naši členovia zo základných organizácií z rôznych kútov Slovenska. Je potrebné faktúry za dopravu na túto akcii poslať obratom na adresu odborového zväzu s objednávkou a zoznamom účastníkov. Tieto faktúry budú preplatené.