www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Apríl 2008

23.apríl 2008 - Pozvánka na diskusné fórum o dopadoch reformy zdravotníctva na občanov SR.

\r\n

21.apríl 2008 - Uskutočnilo sa rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov za účasti štátnej tajomníčky MPSVaR SR E. Kršíkovej, kde sa diskutovalo o pripravovaných zákonoch o štátnej a verejnej službe, prípadne o ich novelizácii.

\r\n

V poobedňajších hodinách sa na MPSVaR SR konalo prvé kolo vyjednávania o KZVS pre ŠS a VS na rok 2009. Zmluvní partneri sa dohodli na termíne druhého rokovania 26.mája, do ktorého si pripravia stanoviská k návrhom predloženým KOZ SR. Diskutovalo sa o niektorých ustanoveniach KZVS pre verejnú službu, ku ktorým vyjadrili zástupcovia VÚC a strany štátu určité výhrady. Predložili sme aj návrh dodatku ku KZVS pre ŠS na tento rok - vyplatenie náhrady vo výške jedného platu podľa § 40 ods.2 písm.a/ a b/ zákona o štátnej službe. Partneri sa k návrhu vyjadria na rokovaní v máji.

\r\n

18.apríl 2008 - Pozvánka na zhromaždenie 1. mája 2008 v Banskej Bystrici + plagát.
\r\nPredseda zväzu sa zúčastnil Konferencie sestier a pôrodných asistentiek v Poprade. Zástupcovia ANS na rokovaní s vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne nepochodili. V médiách prezentovali názor, že za súčasného stavu financií nie sú schopní upravovať platy svojim zamestnancom.

\r\n

17.apríl 2008 - 14.-15. apríla sa v Prahe konala záverečná konferencia projektu " Sociálny dialóg v nemocničnom sektore." 16.apríla sa predseda zväzu stretol s ministrom zdravotníctva, prítomná na stretnutí bola aj generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Predseda zväzu požiadal o prehodnotenie navrhovaných zmluvných cien poskytovateľom združených v Asociácii nemocníc Slovenska z dôvodu nemožnosti navýšenia platov zamestnancov v týchto zariadeniach. V ten istý deň rokovalo i Predstavenstvo KOZ SR, ktoré mimo iného bolo informované o situácii vo vyjednávaní SOZ s ANS a postupe pred rozhodcu.

\r\n

11.apríl 2008 - Vyhlásenie členov Konferencie predsedov základných odborových organizácií.

\r\n

4.apríl 2008 - V stredu 9. apríla sa od 13,30 h. uskutoční vyjednávanie SOZ a ANS o Dodatku č. 2 ku KZVS pred sprostredkovateľkou. Miesto rokovania - Hotel Sany v Martine. Za SOZ sa vyjednávania zúčastnia Mgr. A. Szalay, PhDr. A. Kučinský, JUDr. M. Laufíková, MUDr. J. Hajaš a MUDr. F. Michalčík.
\r\n
\r\nOd 16,00 h. sa v Dome odborov v Žiline začne 9. rokovanie VV SOZ ZaSS. Vo štvrtok so začiatkom o 9,00 h. sa uskutoční Konferencia predsedov ZO v Dome odborov v Žiline. Pozvánka na toto rokovanie sa nachádza aj v podkapitole marec 2008.

\r\n

3.apríl 2008 - V Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici sa konalo Zhromaždenie členov Asociácie SZŠ. V správe za hodnotené obdobie prezidentka ASZŠ RNDr. Helena Turisová vysoko pozitívne hodnotila spoluprácu so SOZ ZaSS. Vyzdvihla prínos predchádzajúceho vedenia zväzu a JUDr. M. Laufíkovej pre spoluprácu s ASZŠ. Predseda zväzu ubezpečil prítomných riaditeľov SZŠ o snahe vedenia zväzu nadviazať na túto spoluprácu pre spoločné dosiahnutie adekvátneho postavenia SZŠ vo vzdelávacej sústave v SR, ako aj pre  zlepšenie miery odmeňovania zamestnancov. 

\r\n

V popoludňajších hodinách sa predseda zväzu za prítomnosti členky VV SOZ ZaSS za Banskobystrický kraj Mgr. Dagmar Hrnčiarovou stretol s členkami výboru ZO pri Národnej transfúznej službe. Spoločne prediskutovali Návrh KZ, ktorý bude po odbornom právnom posúdení na Úrade SOZ predložený zamestnávateľovi. Zaujímali sa aj o ďalšie možnosti fungovania organizácie v rámci nášho zväzu.  

\r\n

1.apríl 2008 - Predseda zväzu spolu s členkou VV SOZ ZaSS za Trenčiansky kraj Bc. Máriou Büngerovou sa zúčastnili rokovania výboru ZO pri Nemocnici v Bojniciach. Predmetom rokovania boli pripomienky k predloženému materiálu na Rokovanie konferencie predsedov ZO a otázky k predloženému Rozpočtu SOZ na rok 2008. Diskutovalo sa i o činnosti VV SOZ a Úradu SOZ. Predseda zväzu zodpovedal ozázky členov výboru a pozitívne hodnotil ich záujem o dianie vo zväze a našej spoločnej činnosti k plneniu cieľov prijatých na našom Zjazde.

\r\n

V doobedňajších hodinách sa uskutočnilo aj stretnutie s predsedníčkou ZO v Bojnických kúpeloch s pani Emíliou Furekovou. Predsedníčka informovala o aktuálnej situácii s plnením KZ, o riešení odmeňovania zamestnancov, kde dodala, že pri dobrom hospodárení organizácie, plnení výkonov majú možnosť zamestnanci participovať aj cez pohyblivú zložku miezd.