www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
August 2008

18.august 2008 - V utorok 23. septembra 2008 o 10.00 h v Dome športu, Junácka ul. v Bratislave sa bude konať celoslovenská porada predsedov základných odborových organizácií, riaditeľov zariadení sociálnych služieb, zástupcov ZMOS a VÚC k aktuálnej problematike v zariadeniach sociálnych služieb, ktorú organizuje Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

\r\n

15.august 2008 - Vo štvrtok 4. septembra 2008 o 10.00 h  v budove Odborových zväzov SR, Vajnorská č. 1 v Bratislave sa bude konať porada predsedov základných odborových organizácií kúpeľov na Slovensku, na ktorú sme pozvali aj zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR a Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
\r\n

\r\n

8.august 2008 - V pondelok 11.augusta sa bude konať porada predsedov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR na ktorej sa za zväz  zúčastní podpredseda ako aj rokovania predsedov Odborových zväzov KOZ SR v stredu  13. augusta. Rokovania by sa mal zúčastniť aj predseda vlády SR a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny. Predseda zväzu čerpá riadnu dovolenku.

\r\n

7. august 2008  - Ministerstvo zdravotníctva SR, zastúpené Richardom Rašim, ministrom zdravotníctva a Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, zastúpený Antonom Szalayom, predsedom sa zhodli na spoločnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu Listu adresovaného ministrovi zdravotníctva SR

\r\n

6.august 2008 - Na MPSVR SR sa uskutočnilo Rozporové konanie k novele zákona č.553/2004 Z.z. ktorého sa za náš zväz zúčastnili podpredseda zväzu A. Kučinský a JUDr. M. Laufiková. Rozporové konanie sa konalo na úrovni štátnej tajomníčky. Naši zástupcovia zostali na svojich požiadavkách a tak v legislatívnom procese ide na rokovanie HSR SR, ktoré sa bude konať v utorok 12.augusta na Úrade vlády SR s rozporom.

\r\n

5.august 2008 - V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie zástupcov odborových a stavovských organizácií pôsobiacich v rezorte zdravotníctva na pôde Slovenskej lekárskej komory. Účastníci diskutovali  o aktuálnej situácii v rezorte i o potrebe navýšenia finančných zdrojov so štátneho rozpočtu v roku 2009. Sformulovali Požiadavky profesijných, stavovských a odborových organizácií v zdravotníctve, ktoré poskytli novinárom na tlačovke, kde doplnili ústne prezentované požiadavky, ktoré majú za cieľ zlepšiť situáciu v rezorte za vzájomnej súčinnosti prítomných organizácií.

\r\n

Na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa od 14 h. konala tlačovka ministerky práce, ktorá vo svojom vystúpení oboznámila prítomných zástupcov médií o Návrhu zákona o sociálnych službách, ktorý má po dlhých rokoch snaženia zapracované poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Uviedla, že by to malo priniesť zvýšenie platov hlavne s ohľadom na katalóg pracovných činností podľa ktorého môžu byť sestry zaradené v platových triedach 6 - 9. Navýšenie ich platov môže byť o cca 2.300.-Sk. Prínos pre zamestnancov podľa slov ministerky môže priniesť aj novela zákona č.553/2004 Z.z. Predseda zväzu dal do pozornosti prítomným potrebu zapracovania aj financovania týchto výkonov zo strany zdravotných poisťovní a postúpenia týchto financií až k poskytovateľom týchto služieb.

\r\n

4.august 2008 - V budove SSN v Bratislave sa konala tlačovka SOZ ZaSS, na ktorú prijala pozvanie aj prezidentka SKSaPA Mgr. M. Lévyová. Za zväz prezentovali dôvody pre uskutočnenie tejto aktivity predseda zväzu A.Szalay, podpredseda zväzu A. Kučinský  a JUDr. M. Laufíková. K dispozícií Vám dávame úvodné vystúpenie predsedu zväzu.

\r\n

1.august 2008 - VV SOZ Z a SS na svojom zasadnutí 17.7. prijal uznesenie vypracovať vzor listu pre zamestnancov, ktorým by mohli požiadať jednotlivých riaditeľov zdravotníckych zariadení o úpravu platov v zmysle KZVS t.j. rozhodnutia rozhodcu zvýšiť platy zamestnancom od 1.6.2008 o 7%. Vzťahuje sa na členské nemocnice Asociácie nemocníc Slovenska. Je to individuálna požiadavka konkrétneho  zamestnanca, čiže nie je možné ju nahradiť iným spôsobom. V prípade potreby konzultovať postup je možné u právnikov zväzu.