www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2008

29.december 2008 - V podkapitole pre predsedov ZO sa nachádza materiál EPSU a HOSPEEM preložený do slovenčiny. Bude uverejnený i v nasledujúcom januárovom IB.

VIANOČNÉ PRIANIE

19. december 2008-  Zamestnanci Úradu SOZ ZaSS si v období od 22. decembra 2008 do 5. januára 2009 čerpajú dovolenku. Preto si dovoľujeme požiadať o kontaktovanie sa až po uvedenom termíne. V prípade potreby získať ďalšie informácie kontaktujte predsedu zväzu, alebo pošlite otázky, alebo podnety na mailovú adresu zväzu. Ďakujeme za pochopenie.                                         Mgr. Anton Szalay 

OBJEDNÁVKA INFORMAČNÉHO BULLETINU NA ROK 2009.

17. december 2008 - NR SR dňa 30.10.2008 schválila novelu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod číslom 474/2008 Z. z.. Stupnice platových taríf sú uvedené v eurách,  z dôvodu prechodu SR od 1.1.2009 na euromenu. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v €.

Osobitná stupnica platových taríf zdravotníckych zamestnancov v €.

16.december 2008 - Dokumenty prijaté VI. zjazdom KOZ SR v dňoch 13. - 14. novembra 2008 sú zverejnené na stránke www.kozsr.sk.

Predseda zväzu odovzdal dar  SOZ Z a SS v Domove sociálnych služieb v Kremnici. Prítomní boli klienti , ako aj riaditeľka DD a DSS a predsedníčka základnej odborovej organizácie. Fotky.

15.december 2008 - V Bratislave rokovalo Predstavenstvo JMF, ktoré rozhodlo predložiť Rade členov JMF návrh na prerozdelenie časti zisku pre odborové zväzy v tomto roku. Rokovanie Rady členov JMF tento návrh schválilo a ďalej sa zaoberalo finančným plánom na rok 2009 a návrhom investičného plánu pre budúci rok. Schválilo i budovy k predaju v Bánovciach Nú Bebravou, Nových Zámkoch, Leviciach a Galante. Uskutočnili sa i Valné zhromaždenia obchodných spoločností združených v JMF.

V popoludňajších hodinách sa stretli na svojom prvom rokovaní po VI. Zjazde KOZ SR predsedovia Nevýrobných odborových zväzov aj za účasti Prezidenta KOZ PhDr. Miroslava Gazdíka. Prítomný bol aj viceprezident Vladimír Mojš. Diskutovalo sa o časti materiálov pripravených na rokovanie Predstavenstva KOZ, ktoré bude v stredu 17.12.2008.

12.december 2008 - Predseda zväzu uskutočnil akt odovzdávania darov pre iné odborové organizácie v DSS v Leviciach a v Seredi. Poskytnuté vecné dary majú pomôcť zamestnancom pri poskytovaní služieb klientom týchto zariadení, prípadne pomôcť pri rehabilitácii našim starším spoluobčanom v zariadeniach sociálnych služieb. FOTKY.

11.december 2008 - Na MZ SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu zväzu s generálnou riaditeľkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne za prítomnosti ministra zdravotníctva. Zámerom bolo prediskutovanie postupu Vš. ZP k zazmluvneniu zdravotníckych zariadení v budúcom roku. Nárast finančných zdrojov pre poskytovateľov vyplývajúci zo schváleného rozpočtu poisťovne. Obdržali sme informáciu, že Vš. ZP predloží návrhy zmlúv všetkým poskytovateľom. O konkrétnych návrhoch začnú zástupcovia Vš. ZP rokovať s asociáciami ešte tento mesiac.

V Bratislave rokoval VV SOZ ZaSS. Členovia riadiaceho orgánu zväzu obdržali informácie z rokovania na ministerstve zdravotníctva a zaoberali sa návrhom Plánu zasadaní v roku 2009 aj ich obsahovou náplňou. Schválili žiadosti členov ZO o poskytnutie sociálnej pomoci. Prerokovali za účasti zástupcov Zdravotníckych novín výsledky spolupráce a zaoberali sa aj ich odberom v roku 2009. Zoznam ZO, ktoré budú mať predplatený odber tohto týždenníka bude zverejnený v IB číslo 1/2009. Diskutovali o výsledkoch vyjednávania s ANS a AFN SR. Obe vyjednávania smerujú pred sprostredkovateľa.

10.december 2008 - Vývoj zárobkovej úrovne zamestnancov za obdobie 3.Q. 2008 - Štatistika (mzdy)

5.december 2008 - Na základe písomnej žiadosti SOZ Z aSS potvrdilo MZ SR termín rokovania medzi zástupcami zväzu a vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne na pôde ministerstva zdravotníctva na štvrtok 11. decembra 2008. Témou stretnutia budú otázky spojené s konkrétnymi opatreniami poisťovne voči poskytovateľom od 1. januára 2009, mierou navýšenia zmluvných cien aj na základe schváleného Štátneho rozpočtu pre budúci rok. 

Sociálni partneri sa dohodli na termíne vyjednávania KZVS medzi SOZ Z aSS, LOZ a AFN SR na stredu 10. decembra od 12 h. v zasadačke nášho zväzu. Náš vyjednávací tím viedol podpredseda zväzu. Rokovanie neprinieslo vo svojich záveroch dohodu a tak sa listom  obraciame na AFN SR o navrhnutie sprostredkovateľa zo zoznamu MPSVR SR. Vyjednávanie bude pokračovať v januári 2009.

V dňoch 9.-10. decembra sa zúčastnil predseda zväzu na rokovaní Konferencie EPSU o sociálnom dialógu a kolektívnom vyjednávaní v Bruseli. Podľa informácií EPSU Európsky súd v predchádzajúcich dňoch vydal niekoľko rozhodnutí, ktoré predstavujú vážnu hrozbu kolektívnemu vyjednávaniu v celej Európe a ktoré podkopávajú snahy národných systémov pri prevencii sociálneho dampingu.  

4.december 2008 - V RZ Opál v obci Dubovica sa uskutočnila v predchádzajúcich dňoch ročná inventarizácia majetku SOZ Z aSS. Pri podpise protokolu o inventarizácii bol nájomca požiadaný o plnenie zmluvných povinností a to hlavne uhrádzaním dohodnutých splátok nájomného.

V SLK Piešťany sa uskutočnilo ďalšie kolo vyjednávania o KZ, kde sa zúčastnil podpredseda zväzu s obomi právničkami. Zamestnávateľ má podľa prísľubu predložiť do pondelka prepočet finančných nákladov k návrhu odborovej organizácie na úpravu platov zamestnancom od 1. januára 2009.

3.december 2008 - Predseda zväzu sa zúčastnil členskej schôdze v ZO v DSS Osadné, kde zodpovedal otázky členov organizácie súvisiace najmä s každodennou prácou zamestnancov a s dodržiavaním ZP. Stretol sa i s riaditeľom DSS, s ktorým diskutovali o aktuálnej situácii v ich zariadení, ako i o požiadavkách VÚC Prešov. Predseda zväzu odovzdal dar SOZ Z aSS tejto organizácií, ktorý by mal pomôcť klientom DSS hlavne v oblasti rehabilitácie. Spolu so zamestnancami úradu SOZ Z aSS mali možnosť prezrieť si toto zariadenie sociálnych služieb.

1.december 2008 - V Bratislave rokovalo Predstavenstvo Jednotného majetkového fondu. Zaoberalo sa plnenín plánu príjmov v obchodných spoločnostiach za obdobie prvých 9 mesiacov tohto roka. Konštatovalo uspokojenie s činnosťou aj plnením plánovaných príjmov. Na 15. decembra zvoláva rokovanie členov JMF, kde sa bude mimo iného prerokovávať aj plán investícií v roku 2009.

Víťazné družstvo zamestnancov Fakultnej nemocnice z Nitry sa ako víťaz turnaja na Slovensku, zúčastnilo v Blansku pri Brne aj turnaja kolegov z Českej republiky. Že volejbal vedia hrať na veľmi dobrej úrovni potvrdili v závere novembra, keď nenašli premožiteľa medzi družstvami z ČR. Vyhrali aj Pohár ČMOS ZaSP. Gratulujeme. FOTKY.