www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 200á

20.február 2008 - Rokovalo Predstavenstvo KOZ SR, ktoré sa zaoberalo rozpracovaním záverov V. Zjazdu KOZ SR do hlavných úloh na rok 2008. Vyhodnotilo plnenie úloh KOZ v roku 2007. Diskutovanou témou boli aj návrhy na zmeny a úpravy Stanov KOZ SR pred nadchádzajúcim VI. Zjazdom. Ďalšie prediskutované témy boli zamerané na financovanie KOZ. Prijaté znenia dokumentov budú predložené na rokovanie Snemu KOZ SR, ktorý sa bude konať v Bratislave 26. marca 2008. Predstavenstvo prerokovalo i oblasť použitia štátnej účelovej dotácie na výberovú rekreáciu a oblasť odborovej kontroly nad BOZP v roku 2007. 

\r\n

18.február 2008 - Vyjednávači SOZ ZaSS a AFN SR podpísali Dodatok č.2 ku KZVS, ktorý je záväzný pre členské nemocnice AFN SR.  Podpísaný Dodatok je v súlade s právnymi predpismi v SR a nie je podmienený podpisom zástupcu LOZ, ktorý odmietol pripojiť svoj podpis k Dielčej časti dodatku č. 2 ku KZVS.

\r\n

Dnes sa na Úrade vlády SR pokračovalo v rokovaní HSR SR na tému zdravotníctvo. Minister zdravotníctva neprišiel s doplňujúcim materiálom a tak sa diskusia viedla k predlohe z novembra 2007, ktorá však neodzrkadlovala aktuálny stav a vývoj v rezorte. Taktiež neobsahovala informácie z celého rezortu, ale len zo zariadení v riadiacej pôsobnosti MZ SR. Prítomní zástupcovia sociálnych partnerov na najvyššej úrovni poukazovali na nedostatočné finančné zdroje, ako i na ich nie najpriaznivejšie prerozdelenie v rámci rezortu. Konštatovali, že je potrebné riešiť nahromadené problémy minulých období a  tie je potrebné riešiť podľa transparentných kritérií. Dali do pozornosti nedostatok odborného personálu v lôžkových zdravotníckych zariadeniach a uviedli potrebu vzdelávania a výchovy novej generácie opatrovateliek, ošetrovateliek, sestier a lekárov. 

\r\n

15.február 2008 - VV SOZ ZaSS sa na svojom rokovaní zaoberal i návratnosťou Štatistických tlačív zo základných organizácií k zloženiu ZO a funkcionároch organizácií. V prípade potreby sa na tretej a štvrtej strane nachádzajú uvedené tlačivá. Vyzývame predsedov ZO k ich urýchlenému spracovaniu a odoslaniu na adresu SOZ ZaSS. ( Faxom, poštou, elektronicky.) VV SOZ ZaSS prijal Stanovisko k stavu komunikácie s Lekárskym odborovým združením pri vyjednávaní so Zamestnávateľskými asociáciami. (AFN SR, ANS)

\r\n

12.február 2008 - Zástupcovia ANS a SOZ ZaSS sa stretli na kolektívnom vyjednávaní v Bratislave. Predmetom rokovania bol text Dodatku č.2 ku KZVS, ktorý má zabezpečiť úpravu platov od 1.februára 2008 všetkým zamestnancom o 10%. Zástupcovia ANS mali mandát na odmietnutie nášho návrhu. Preto sme navrhli riešiť ďalší postup rokovania pred sprostredkovateľom. Zástupcovia ANS s takýmto postupom vyjadrili súhlas. Požiadame MPSVaR SR o určenie sprostredkovateľa.

\r\n

Sociálni partneri sa stretli na rokovaní Odvetvovej RHSD na MZ SR, kde na požiadanie SOZ ZaSS sa prejednávala aktuálna situácia v zdravotníctve v SR s ohľadom na postup Vš.ZP pri predkladaní návrhov dodatkov k  existujúcim zmluvám poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v lôžkových zdravotníckych zariadeniach. Hovorilo sa i o možnostiach zamestnávateľov k zvyšovaniu platov zamestnancov na základe vyjednávania s SOZ ZaSS. Odznela i informácia o skutočnosti nepristúpenia Lekárského odborového združenia k podpísaniu Dielčieho dodatku č.2 ku KZVS s obomi zamestnávateľskými asociáciami. O tejto situácii je zverejnená informácia na tejto stránke od 8. februára 2008. Ministrovi zdravotníctva sme dali do pozornosti i nedostatok zamestnancov v profesiách opatrovateľka, ošetrovateľka. Situácia s nedostatkom sestier a lekárov je dlhodobo známa. Dožadovali sme sa stanoviska Vš.ZP k 6. nezazmluvneným zariadeniam a súčasne sme opätovne požiadali o zverejnenie personálnych a technických normatívov pre lôžkové zdravotnícke zariadenia. Boli sme informovaní, že do konca februára 2008 budú postúpené do medzirezortného pripomienkového konania.

\r\n

Po skončení rokovania ODT sa stretli vyjednávači SOZ ZaSS s AFN SR na rokovaní o dodatku č.2 ku KZVS. Obdobne ako s ANS neprišlo k dohode nakoľko zástupcovia AFN SR nemali mandát na prijatie návrhu SOZ ZaSS na podpísanie úpravy platov od 1.2. 2008 pre všetkých zamestnancov o 10%. Dostali sme prísľub postúpenia stanoviska AFN SR k nášmu návrhu do konca tohto týždňa. Webnoviny

\r\n

11.február 2008 - Uskutočnila sa porada predsedov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Rokovania sa zúčastnil aj prezident KOZ SR Miroslav Gazdík. Diskutovanými témami boli : Príprava návrhov textov KZVS na rok 2009 pre Štátnu službu a pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Ďalej sme diskutovali o návrhu Dodatku ku KZVS pre ŠS na rok 2008, ktorý bude predložený sociálnym partnerom na rokovaní o KZVS pre rok 2009 a dotýka sa zvýšenia náhrady mzdy pri ukončení štátnozamestnaneckého pomeru zrušením tohto miesta. Hovorilo sa aj o záveroch rokovaní Predstavenstva a Prezídia KOZ SR. Predsedovia zväzov dali do pozornosti znížené rozpočty služobným úradom pre tento rok, čo prináša i naďalej znižovanie stavov zamestnancov už reálnymi výpovediami.   

\r\n

8.február 2008 - Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa stretol na MPSvaR SR s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. V. Tomanovou. Krátke stretnutie sa uskutočnilo na požiadanie predsedu zväzu. Ministerka prisľúbila dohodnutie väčšieho časového priestoru pre spoločné rokovanie v priebehu 8. týždňa, na ktorom sa určí aj termín pre konanie celoslovenského stretnutia zástupcov zamestnancov zariadení sociálnych služieb na Slovensku, zástupcov VÚC a MPSVaR SR. Predseda zväzu požiadal ministerku o dohľad na riešenie požiadavky nášho zväzu o stanovenie rozhodcu zo zoznamu MPSVaR SR vo veci sporu medzi SOZ ZaSS a LOZ.

\r\n

7.február 2008 - V zasadačke SOZ ZaSS na Vajnorskej ul. v Bratislave sa uskutočnilo rokovanie predsedov odborových zväzov zo SR združených v PSI s tajomníkom pre Stredoeurópsky región PSI Josefom Krejbychom. Témami rokovania boli otázky činnosti tohto volebného regiónu s ohľadom na nadchádzajúcu konferenciu v Podgorici v Čiernej Hore plánovanú na koniec februára. Schválilo sa i zastúpenie zväzov v stálych výboroch PSI za Slovensko. J. Krejbych poskytol informácie o pripravovanom zlúčení EPSU a PSI po kongrese UPSU v roku 2009. Predseda SOZ ZaSS bol jednomyselne schválený na kandidatúru za člena Výkonného výboru PSI za stredoeurópsky región, ktorá bude predložená na uvedenom rokovaní.

\r\n

6.február 2008 - Uskutočnilo sa  rokovanie vedenia zväzu na Nitrianskom samosprávnom kraji u riaditeľa kancelárie NSK JUDr. Ľ. Šajgala. Rokovania za NSK sa zúčastnila aj vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Ing. J. Vlčková. Obe strany si v konštruktívnej debate vymenili informácie o súčasnom stave zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení v pôsobnosti NSK. Dohodli sa aj na ďalšej spolupráci v prenose informácií pri riešení služieb poskytujúcich občanom v NSK a vývoji financovania týchto činností.

\r\n

5.február 2008 - KOZ SR v spolupráci s Nadáciou Fridricha Eberta na Slovensku usporiadali medzinárodný seminár na tému : Voľný pohyb pracovných síl a vývoj trhu práce v štátoch strednej Európy. Predseda zväzu sa vo svojom vystúpení  venoval odchodom našich odborníkov za lepšími ekonomickými podmienkami do zahraničia. ( Lekári, sestry, ďalšie profesie ) Vyzval prítomných k jednotnému postupu pri realizácii stabilizácie absolventov škôl pre prácu na Slovensku. K vytvoreniu takých podmienok pre prácu, pre život, sociálneho zázemia, aby  získané vedomosti štúdiom realizovali prácou pre našich pacientov, klientov, občanov.

\r\n

4.február 2008 - O 9. h. sa uskutočnilo rokovanie vedenia odborového zväzu na Bratislavskom samosprávnom kraji. U riaditeľa kancelárie predsedu BSK sa viedla diskusia o situácii v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb v riadiacej pôsobnosti BSK. O financovaní týchto zariadení a o vývoji odmeňovania zamestnancov. Ďalej o otvorenom liste SOZ ZaSS k riešeniu situácie v zariadeniach sociálnych služieb. Za BSK boli prítomé na rokovaní aj riaditeľka odboru sociálnych vecí a zdravotníctva PaedDr.L. Budayová a Ing.R. Lajošová riaditeľka ekonomického odboru. Rokovanie sa konalo na žiadosť SOZ ZaSS.

\r\n

Rokovanie RHSD na MZ SR sa bude konať v utorok 12. februára 2008 od 13,00 h.

\r\n

O 13. h. sa mali stretnúť sociálni partneri na Ministerstve zdravotníctva SR na rokovaní Odvetvovej Tripartity na požiadanie SOZ ZaSS. Témami rokovania mali byť : Postup Vš.ZP pri predkladaní zmlúv zdravotníckym zariadeniam pre rok 2008. Aktuálny stav Minimálnych normatívov personálneho a technického vybavenia lôžkových zdravotníckych zariadení v SR. Taktiež riešenie odmeňovania zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach a postup MZ SR s požiadavkami na MPSVaR SR k pripravovanému Zákonu o verejnej službe. Tým je opätovné zaradenie zdravotníckych zariadení pod tento zákon.