www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2008

28.január 2008 - Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa zúčastnil v delegácii KOZ SR pracovného obeda s predsedom vlády SR Robertom Ficom, s ministrami za stranu Smer- SD a jej ďalšími predstaviteľmi z NR SR na Úrade vlády SR v Bratislave. Diskutované boli i témy zdravotníctvo, zavedenie Eura v SR od 1. januára 2009, ale i vzájomné informovanie sa o pripravovaných zmenách v legislatíve v roku 2008.  

\r\n

25.január 2008 - V pondelok sa uskutoční rokovanie HSR SR na Úrade vlády SR. V programe rokovania je mimo iného i Návrh plánu práce HSR pre rok 2008. Predseda zväzu sa zúčastní i zasadania Predstavenstva Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR.  

\r\n

V utorok 29. januára sa vedenie zväzu stretne v Košiciach s predsedom VÚC JUDr. Z. Trebuľom k problematike zabezpečenia zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb v riadiacej pôsobnosti VÚC. Uskutoční sa i rokovanie s prezidentkou Asociácie stredných zdravotníckych škôl RNDr. H. Turisovou, na ktorom sa prediskutuje problematika zdravotníckeho školstva na Slovensku.

\r\n

21.január 2008 - Úvod predsedu zväzu Mgr. Antona Szalaya na Tlačovke.  Dodatok podpredsedu zväzu PhDr. Andreja Kučinského. Vyhlásenie VV SOZ ZaSS.

\r\n

20.január 2008 - Do pozornosti vyjednávačom Kolektívnych zmlúv v základných organizáciách dávame niektoré zákonné normy platné od 1. januára 2008.

\r\n

18.január 2008 - V pondelok 21. januára sa v Dome novinárov na Župnom námestí v malej zasadačke v Bratislave uskutoční Tlačová beseda SOZ Z a SS na tému : Pohľad SOZ Z a SS na situáciu v postupe Všeobecnej zdravotnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam s ohľadom na stav vyjednávania o zvyšovaní platov zamestnancov so začiatkom od 11,00 h. 

\r\n

17.január2008 - s bude konať 7. rokovanie VV SOZ ZaSS, ktoré príjme závery pre ďalší postup vyjednávania o Dodatkoch s obomi asociáciami nemocníc. Prerokuje aj spoluprácu s FES a zaoberať sa bude aj spoluprácou s vydavateľstvom Sanoma Magazines - Zdravotnícke noviny. V poobedňajšom programe VV je zaradené spoločné stretnutie s výborom LOZ, na ktorom sa prediskutuje vzájomná spolupráca a postup v ďalšom období.

\r\n

16.január 2008 - sa uskutoční v Bratislave pracovná porada predsedov ZO zo sekcie nemocníc s poliklinikami, na ktorej sa bude diskutovať o aktuálnom stave vyjednávania o Dodatkoch ku KZVS s ANS a AFN SR a o záveroch rokovania Odvetvovej RHSD na MZ SR zo 17. decembra 2007. Diskutovať sa bude i aktuálnej situácii v jednotlivých zariadeniach s prihliadnutím na stanovenie minimálnej siete poskytovateľov len na základe vlastníckych vzťahov v riadiacej pôsobnosti MZ SR. Záznam z rokovania sekcie.

\r\n

15.január 2008 - Predseda zväzu sa zúčastnil mimoriadneho rokovania členov Asociácie nemocníc Slovenska v Martine. Závery rokovania boli zverejnené v médiách. ANS neodporučila podpísať zmluvy so Vš. ZP v cenách, ktoré boli takmer likvidačné pre jednotlivé zdravotnícke zariadenia. ANS vyzve Vš.ZP k rokovaniu, ak by neprišlo k dohode od 1.2.2008 budú v týchto nemocniciach ošetrovať poistencov tejto poisťovne len v urgentných prípadoch. Na rokovaní budú požadovať rast zmluvných cien minimálne o 10%.

\r\n

14.január 2008 - Rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR prerokovalo mimo iného i znižovanie počtu zamestnancov v štátnej službe a pracujúcich vo verejnom záujme. Podľa informácií z MZ SR v našom rezorte by sa v roku 2008 už nemalo realizovať. Predsedovia OZ boli vyzvaní k predkladaniu návrhov do textov KZVS pre ŠS a VS pre rok 2009. V novembri sa uskutoční VI. Zjazd KOZ SR v Piešťanoch, jednotlivé zväzy majú navrhnúť kľúč pre stanovenie delegátov. Prerokoval sa i text návrhu Spoločenskej Dohody k zavedeniu Eura v SR od 1.1. 2009. KOZ SR spracuje usmernenie k Zákonu o Sociálnom fonde, z ktorého bude možné presunúť 0,05% pre odborové organizácie.

\r\n

8.január 2008 - Záznam z rokovania sekcie RÚVZ.