www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Júl 2008

30.júl 2008 - Dnes sa na MPSVR SR uskutočnilo rokovanie Rady vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím. Predmetom rokovania bolo aj Vyhodnotenie realizácie Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím za obdobie rokov 2006-2007 a ukončenie činnosti Rady vlády v zmysle prijatého uznesenia vlády SR z 9. júla 2008. Návrh opatrení pre roky 2008-2009 sa preložil na prvé rokovanie nového poradného orgánu vlády po jeho konštituovaní na september 2008.

\r\n

28.júl 2008 - SOZ ZaSS poriada Tlačovú konferenciu v Dome novinárov Slovenska na Župnom námestí v Bratislave na tému : Situácia v zariadeniach sociálnych služieb, nedostatočná miera odmeňovania zamestnancov týchto zariadení. Požiadavky zamestnancov na vyšší rast platov v tomto roku. Uskutoční sa v pondelok 4. augusta 2008 od 10 h. Pozvané sú i zástupkyne Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

\r\n

23.júl 2008 - Rokovalo Predstavenstvo KOZ SR. V programe boli zaradené hlavne Zjazdové materiály. Predstavenstvo sa uznieslo na texte Stanov a Programu KOZ a tie budú predložené na rokovanie Rady predsedov OZ (13. 8.) a následne na Snem KOZ SR (24.9.). Diskutovalo sa aj o rokovaniach o výške minimálnej mzdy pre rok 2009. Požiadavka KOZ SR je na zvýšenie od 1.1.2009 najmenej na 8900.-Sk, s požiadavkou na 300 Eur. Diskutovalo sa aj o stanovisku KOZ SR k novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v ktorom máme 12 zásadných pripomienok. Odzneli i informácie o pripravovanom projekte - Centrum sociálneho dialógu, ktorý je v súčasnosti konzultovaný so zástupcami zamestnávateľských organizácií. Spracováva ho MPSVR SR.

\r\n

Na MPSVR SR sa uskutočnilo Rozporové konanie k novele zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Za náš zväz sa ho zúčastnili podpredseda zväzu a JUDr. M. Laufiková. Zotrvali na požiadavke zapracovania zamestnávateľov a zamestnancov do tohto zákona. Zásadné rozpory neboli odstránené a tak sa ďalšie kolo uskutoční u štátnej tajomníčky ministerstva práce v budúcich dňoch.

\r\n

22.júl 2008 - Na MZ SR sa konala záverečná konferencia na tému Organizácia pracovného času v zdravotníckom sektore, kde sa prezentovali výsledky tohto projektu, ktorého realizácia v SR bola počas troch mesiacov. Ako uviedol vo svojom vystúpení Hill Polland je potrebné investovať do ľudského kapitálu a predchádzať jeho opotrebovaniu. Je tiež potrebné vybudovať sieť na podporu a informovanie zamestnancov a tým i zabezpečiť podmienky pre zavedenie programu zmeny.

\r\n

Predseda zväzu rokoval s viceprezidentom KOZ SR Eugenom Škultétym o zapracovaní niektorých našich upozornení na uskutočnenom májovom proteste. V materiáli prerokovanom vo výbore ECOSOC v Bruseli 18. júla sa dostali do "Revidovaného návrhu stanoviska tejto odbornej sekcie" v Stratégii v oblasti zdravia EÚ. Stanovisko SOC 294, ktorý budete mať k dispozícii, ako aj Bielu knihu - Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 - 2013.

\r\n

V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo stretnutie predsedu SOZ ZaSS a LOZ. Prediskutovali vzájomné stanovisko k obdržaných Stanoviskám AFN SR a ANS k predloženým návrhom KZVS. Spoločne konštatovali, že postup zvolený asociáciami považujú za účelový a nie konštruktívny a smerujúci k diskusii a vôbec nie smerovaný k možnej dohode. V tejto fáze sme sa obrátili na ANS a AFN SR s výzvou na určenie termínu ďalšieho rokovania. Dohodli sa, že pri rokovaniach budú postupovať spoločne s cieľom dosiahnuť pre zamestnancov zlepšenie pracovných podmienok a miery odmeňovania, ako spoločne navrhli v KZVS. 

\r\n

21.júl 2008 - Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretli na MZ SR s hosťami zo Severného Írska s ktorými viedli diskusiu o Sociálnom partnerstve zamestnávateľov a odborárov. Dozvedeli sme sa, že v súčasnosti je minimálna mzda u nich na úrovni 5,52 Libry na hodinu a priemerný ročný plat sestry sa pohybuje okolo 24 000 libier. Platy lekárov sú zaraďované do vyšších príjmových pásiem a tí najlepší patria medzi 10% najvyšších príjmov v krajine. Dôležitý je fakt vzájomnej akceptácie zametnávateľov a odborárov a ich spoločný dialóg. 

\r\n

Na MPSVR SR sa uskutočnilo III. kolo vyjednávania o textoch KZVS na rok 2009 pre VS a ŠS. Na rokovaní neprišlo k dohode o úprave platov od 1.1.2009, nakoľko zástupcovia vlády navrhli úroveň len 4,5%. Ďalšie kolo vyjednávania je naplánované na 8. septembra 2009.  

\r\n

17.júl 2008 - V Bratislave rokoval Výkonný výbor odborového zväzu. V úvode sa rokovania zúčastnil aj minister zdravotníctva Richard Raši. Informoval prítomných o zámeroch vedenia rezortu. Diskusia sa viedla o situácii v rezorte a o výhľade financií v pripravovanom štátnom rozpočte na rok  2009. Ďalšie informácie z rokovania budú zverejnené v IB.

\r\n

14.júl 2008 - Na MZ SR sa uskutočnilo prvé rokovanie Odvetvovej HSR pod vedením nového ministra zdravotníctva SR MUDr. R. Rašiho. Na rokovanie sme išli s cieľom získať informácie o smerovaní rezortu, o riešení odmeňovania zamestnancov, o stave Vyhlášky MZ SR o minimálnych personálnych a technických normatívoch, o stave zapracovania poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, o riešení opätovného zaradenia zamestnávateľov a zamestnancov do zákona č. 553/2003 Z. z., o požiadavke na zvýšenie odvodov štátu za svojich poistencov do zdravotných poisťovní atď.... Rokovanie neprinieslo nové informácie, ktoré sme si želali. Stanoviská prezidentov asociácií boli tiež odmietavé k návrhom KZVS pre ďalšie obdobie. Minister prisľúbil účasť na rokovaní VV SOZ ZaSS vo štvrtok 17. júla, kde budeme pokračovať v diskusii o vývoji situácie v rezorte.

\r\n

Pozor !!! - IV. ročník turnaja vo volejbale zmiešaných družstiev o Putovný pohár SOZ ZaSS.

\r\n

10.júl 2008 - Rokovali predsedovia Nevýrobných odborových zväzov. Rokovania sa zúčastnil aj prezident konfederácie Miroslav Gazdík. Prejednávali stanoviská k pripravovaným zákonom o štátnej službe, k zákonom č. 552 a 553 z roku 2003. Zaoberali sa i materiálmi k nadchádzajúcemu zjazdu KOZ SR. Informovali sa o aktuálnom stave vyjednávania o KZVS pre rok 2009 pre ŠS a VS, ktoré bude pokračovať 21. júla 2008 na MPSVR SR.

\r\n

9.júl 2008 - V nemocnici Šaľa, ktorá sa dostala do zoznamu nemocníc Vš.ZP, ktorým nenavrhla uzatvorenie zmlúv a neobjednala si výkony pre svojich poistencov na oddeleniach gynekológie, chirurgie a detského sa uskutočnila schôdza zamestnancov na podnet odborovej organizácie. Predseda zväzu a JUDr. F. Pátek mali možnosť poskytnúť potrebné informácie zamestnancom, ktorí majú byť prepustení v najbližšom období. Prítomný riaditeľ zariadenia ako i generálna riaditeľka n.o. Forlife informovali o nutnosti reagovať na postup Vš. ZP. Primátor mesta sa vyjadril, že mesto, čiže občania nemocnicu potrebujú. Zamestnanci po rokovaní odborovej organizácie s vedením nemocnice a Forlife budú informovaní o ďalších krokoch do ukončenia ich pracovných pomerov. 

\r\n

8.júl 2008 - Predseda zväzu sa zúčastnil Tlačovej besedy KOZ SR k problematike Návrhu úpravy Smernice o rozsahu pracovnej doby, ktorá je predmetom diskusie v Európskej únii a k požiadavke úpravy minimálnej mzdy v Sr od 1. januára 2009. Stanovisko k rozšíreniu rozsahu týždennej pracovnej doby odmietlo už i Predstavenstvo KOZ SR, tak aj VV SOZ ZaSS. Požiadavka na úpravu minimálnej mzdy zo strany KOZ SR je na 8900.-Sk. Rokovania so zamestnávateľmi budú pokračovať, v prípade nedohody, určí vláda výšku minimálnej mzdy.

\r\n

7.júl 2008 - Na pozvanie výboru ZO pri Nemocnici v Zlatých Moravciach sa zúčastnili predseda zväzu a JUDr. M. Laufiková rokovania s riaditeľom a vedením nemocnice. Za prítomnosti primátorky mesta sa diskutovalo o aktuálnej situácii v nemocnici, po 1. júli. Finančné objemy dojednané so zdravotnými poisťovňami, hlavne Všeobecnou nepostačujú na plný chod nemocnice. Hľadali sa riešenia situácie a aj termíny pre ďalšie rokovania o KZ a odmeňovaní zamestnancov. Vyjadrili sme nesúhlas s krátením odmeňovania zamestnancov od 1. júla 2008. Vedenie nemocnice a zástupcovia zamestnancov sa dohodli na ďalších rokovaniach. 

\r\n

4.júl 2008 - V ústredí Istrobanky v Bratislave rokovala Odborárska rada s vedením banky o dosiahnutých výsledkoch a o realizácii spájania s ČSOB, ktorej je vlastníkom Belgická banková spoločnosť KBC. Zástupca ČSOB prítomný na rokovaní p. Straka informoval prítomných o pokračovaní spolupráce banky s odbormi aj v budúcnosti. Snahou banky bude udržanie si klientov z radov odborárov a hľadanie zaujimavých produktov, ktoré pritiahnu viac odborárov  i základných organizácií k spolupráci práve s touto bankovou inštitúciou. V súčasnosti je v ponuke banky výhodná akcia pre členov odborov KOZ KONTO. V jeho balíku služieb v cene 89.-Sk mesačne sú aj najčastejšie používané bankové produkty a služby. Bližšie informácie získate na www.sluzby-odborom.sk  Diskutovanou témou bolo i zavedenie Eura na Slovensku od 1. januára 2009. Ponuka Istrobanky na uskutočnenie prezentácií pre členov základných organizácií k tejto téme stále platí.