www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Jún 2008

30.jún 2008 - Na Úrade vlády SR rokovala HSR SR pod vedením ministerky V. Tomanovej. Zhodnotila efektívnosť poskytnutých investičných stimulov za obdobie rokov 2001 - 2006 na regionálny a ekonomický rozvoj. Ďalej prerokovala Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Podrobnejšie informácie a prerokované materiály nájdete na stránke www.government.gov.sk v časti Poradné orgány vlády a následne Rokovania HSR SR.

\r\n

26.jún 2008 - V Strednej zdravotníckej škole v Skalici sa konalo stretnutie riaditeľov SZŠ. Prerokovali mimo iného i  Štátne vzdelávacie programy pre zdravotníctvo. Diskutovali o právnych predpisoch vzťahujúcich sa na odbornú zložku vzdelávania a zaoberali sa zaradením SZŠ do kategórie 3A, podľa klasifikácie škôl ISCED. Uvedenú problematiku dáme do pozornosti ministrovi zdravotníctva na rokovaní ODT na MZ SR.

\r\n

25.jún 2008 - Všeobecná zdravotná poisťovňa poriadala tlačovú konferenciu, na ktorej informovali predstavitelia poisťovne o zazmluvnení 24 nemocníc v nižšej miere a rozsahu od 1. júla 2008. O podrobnostiach budeme informovať v najbližších dňoch predsedov základných organizácií.

\r\n

V utorok 24. júna ráno sa na pozvanie ministra zdravotníctva SR MUDr. R. Rašiho uskutočnilo úvodné stretnutie s predsedom zväzu. Diskutovanými témami boli aktuálne otázky odmeňovania zamestnancov zdravotníckych zariadení, zapracovanie poskytovania zdravotníckych výkonov sestrami v zariadeniach sociálnych služieb do zdravotníckych zákonov a s tým spojenie uhrádzania výkonov zdravotnými poisťovňami. Predseda zväzu požiadal ministra o zvolanie rokovania rezortnej ODT v júli, kde by sa malo diskutovať o smerovaní rezortu a koncepcii vedenia rezortu. Rokovanie ODT sa bude konať 14. júla 2008 na MZ SR.

\r\n

Na MPSVR SR sa uskutočnilo rokovanie Rady vlády SR pre problematiku zdravotne postihnutých občanov. Rokovanie viedla ministerka práce Ing. V. Tomanová. V programe rokovania bol i návrh Zákona o sociálnych službách. Do jeho článku č.22 sa podarilo zapracovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti sestrami, čím sa napĺňa prvý potrebný krok k vytvoreniu lepšieho postavenia sestier v týchto zariadeniach.

\r\n

O 14. hodine sa na MZ SR stretli vyjednávači za SOZ a LOZ s riaditeľmi FN združených v AFN SR na prvom rokovaní o KZVS na ďalšie obdobie. AFN SR odmietla návrh odborov a požadovala predĺžiť súčasnú KZVS. Po diskusii neprišlo k zhode a tak AFN SR predloží do konca tohto týždňa písomne pripomienky k jednotlivým navrhovaným článkom návrhu KZVS. Ďalšie kolo vyjednávania o KZVS sa uskutoční po dohode sociálnych partnerov.

\r\n

V pondelok 23.júna rokovali predsedovia Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Zaoberali sa i návrhom zmien Zjazdových materiálov z rokovania predsedov Výrobných odborových zväzov. Aktuálne obdržali informácie o vyjednávaní Vyšších kolektívnych zmlúv pre verejnú i štátnu službu na rok 2009, kde zatiaľ neprišlo k dohode o výške valorizácie platov pre zamestnancov od 1. januára 2009. Ďaľšie kolo vyjednávania sa uskutoční 14.júla na MPSVR SR.

\r\n

Na pôde KOZ SR sa uskutočnil medzinárodný seminár na tému Prepojenie európskeho a národného sociálneho dialógu. Prítomní mali možnosť získať informácie aj o Dohovoroch EÚ o rodovej rovnosti, teleworku, strese a násilí na pracovisku. 

\r\n

V dňoch 19.-20. júna sa v Bratislave konal medzinárodný seminár PSI za účasti zástupcov odborov z 5 krajín. Diskutovaná bola téma - migrácia zdravotníkov v rámci EÚ. Po jej skončení sa uskutočnil brífing s účasťou zástupcov SOZ Z a SS, EPSU a PSI.

\r\n

18.jún 2008 - Predstavenstvo KOZ SR prerokovalo mimo iného aj návrh Smernice EÚ k pracovnému času, kde je navrhované zvýšenie rozsahu týždennej práce na 48 hodín s možnosťou navýšenia až na 60, prípadne 65 hodín. Odmietavé stanovisko nájdete na stránke KOZ SR. Taktiež  je tam uvedené podporné stanovisko KOZ SR k smernici o dočasných zamestnancoch. V súčasnej dobe sa tiež rokuje o úprave výšky minimálnej mzdy v SR, ktorá by sa mala zmeniť od 1. januára 2009.   

\r\n

V Bratislave rokoval Výkonný výbor zväzu. Členovia prítomní na rokovaní prerokovali aktuálne otázky našej činnosti a odporučili na ďalšie rokovanie pozvať novo vymenovaného ministra zdravotníctva MUDr. R. Rašiho. Podrobnejšie informácie o rokovaní nájdete v Informačnom bulletine číslo 15.

\r\n

17.jún 2008 - Štatistika dosiahnutých priemerných platov v zdravotníckych zariadeniach za prvý štvrťrok 2008. Prehľad vývoja odpracovaných nadčasových hodín a pohotovosti.

\r\n

Vývoj v riešení situácie s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sestrami v zariadeniach sociálnych služieb. List ministra zdravotníctva MUDr. Richarda Rašiho z 12. júna 2008.  
\r\n          

\r\n

12.jún 2008 - Rozhodnutie rozhodcu o úprave platov pre zamestnancov nemocníc združených v ANS.

\r\n

7.jún 2008 - V rozhlase sa diskutovalo na tému Protest zdravotníkov v Bruseli a o situácii v zdravotníctve. Účastníkmi boli predseda zväzu Mgr. Anton Szalay a euro poslankyňa MUDr. Irena Belohorská.  Relácia Zaostrené sa vysielala na rozhlasovej stanici LUMEN.

\r\n

5.jún 2008 - V zasadačke odborového zväzu v Bratislave na Vajnorskej ul. sa konalo rokovanie vyjednávačov SOZ Z a SS s vyjednávačmi za ANS o Dodatku č. 2 pred rozhodcom. Rozhodcom v tomto prípade je JUDr. Jozef Lipták, ktorý do dvoch týždňov vydá záväzné stanovisko k zvyšovaniu platov zamestnancov lôžkových zariadení združených v ANS.

\r\n

KOZ SR a Úrad verejného zdravotníctva SR podpísali Dohodu o spolupráci v oblasti ochrany zdravia pri práci.

\r\n

4.jún 2008 - stretli sa zástupcovia SOZ Z a SS s členmi LOZ za účelom prerokovania Návrhov KZVS s ANS a AFN SR na ďalší rok. Stretnutie sa uskutočnilo v zasadačke odborového zväzu. Po diskusii a písomnom potvrdení sa zhodli na texte KZVS, ktoré sa predložia ANS a AFN SR.

\r\n

3.jún 2008 - Na žiadosť SOZ ZaSS sa predstavitelia zväzu mali stretnúť s ministerkou práce na MPSVR SR. Žiaľ pani ministerka sa stretnutia nezúčastnila. So zástupkyňami ministerstva sme prediskutovali oblasti :
\r\n- aktuálny stav prípravy zákona o sociálnych službách,
\r\n- novela zákona č. 553/2003 Z. z.
\r\n- otázka poskytovania zdravotníckych výkonov v zariadeniach sociálnych služieb,
\r\n- úprava platov zamestnancov sociálnych zariadení,  (požiadavka ZO o navýšenie o 20%)
\r\n- dohodnutie termínu Celoslovenského stretnutia predsedov ZO so ZSS v septembri, 

\r\n

Informácia z Protestu zdravotníkov na rokovaní ekonomického a sociálneho výboru ECOSOC v Bruseli. Foto z predsália rokovacej miestnosti v EP.

\r\n

2.jún 2008 - Ponuka pre členov odborov na pobyty detí v letnom tábore počas prázdnin. Príspevok pre člena odborov na jedno dieťa je po schválení Konferencie predsedov ZO v roku 2008 vo výške 800.-Sk.

\r\n

Mužstvo SOZ Z a SS nenašlo na nohejbalovom turnaji v Českých Budějoviciach počas posledného májového víkendu premožiteľa a získalo pohár za prvé miesto. Skompletovalo tak zbierku pohárov za prvé tri miesta už pri štvrtom štarte na tomto tradičnom turnaji nášho partnerského odborového zväzu v ČR. O náš úspech sa postarali: Roman Ferenčák, Ján Vavrinčík  a Ivan Belošič.
\r\nGratulujeme a  ďakujeme za reprezentáciu.