www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2008

31.marec 2008 - Pozvánka na Konferenciu predsedov základných odborových organizácií.

\r\n

26.marec 2008 - Predsedovia základných organizácií a splnomocnení zástupcovia ZO na Konferenciu predsedov, ktorá sa uskutoční dňa 10. apríla 2008 v Dome odborov v Žiline majú k dispozícii v podkapitole Informácie pre predsedov Správu VV SOZ ZaSS odprezentovanú na ostatnej konferencii v novembri 2007 v Košiciach. Pre vstup do Informácií pre predsedov je potrebné prihlásiť sa v zmysle textu listu s prístupovým heslom. Pri akýchkoľvek problémoch s prihlásením sa postupujte podľa obdžaného listu.

\r\n

20.marec 2008 - V stredu 26. marca bude v Bratislave rokovať Snem KOZ SR. Program obsahuje 13 bodov, ktorých obsahom je hodnotenie predchádzajúceho obdobia od ostatného rokovania Snemu a návrhy pre ďalšie odbobie. Rokovania sa zúčastnia aj 6 naši zástupcovia.
\r\n
\r\nVo štvrtok 27. marca sa rokovania VV SOZ ZaSS zúčastnia aj členovia vedenia KOZ SR prezident M. Gazdík, viceprezidenti V. Mojš a E. Škultéty. Diskutovať sa bude mimo iného aj o smerovaní, činnosti KOZ SR v budúcnosti aj o aktuálnom stave vyjednávania KZVS v našom zväze. V  programe rokovania je aj vyhodnotenie Štatistiky zo základných organizácií o počte členskej základne a jej štruktúre.

\r\n

Do pozornosti predsedom základných odborových organizácií dávame nové materiály v podkategórii Informácie pre predsedov ZO do ktorej sa dostanete cez svoje prístupové heslá, ktoré vám boli doručené poštou. Nachádza sa tam aj reakcia VV SOZ a SS na článok predsedu LOZ v Zdravotníckych novinách č.10, ktorým reagoval na Vyhlásenie VV SOZ k situácii vo vyjednávaní o dodatkoch ku KZVS so zamestnávateľskými asociáciami zverejneným v uvedenom týždenníku v čísle 9.

\r\n

19.marec 2008 - Rokovalo Predstavenstvo KOZ SR. Prítomní sa zaoberali Návrhom programových téz KOZ SR na roky 2008 - 2012. Prediskutovali Obsahové  a organizačné zabezpečenie akcie 1. mája v Banskej Bystrici. Boli podané informácie o financách pre oblasť BOZP v tomto roku, aj objeme pre realizovanie výberovej rekreácie so Štátnou účelovou dotáciou. Prerokovalo sa i technicko-organizačné zabezpečenie VI. Zjazdu KOZ SR. Predstavenstvo KOZ sa zaoberalo i činnosťou Regionálnych rád. Prerokovalo Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 2007 a prognózu vývoja na I. polrok 2008. Predstavenstvo pripravuje Pietne zhromaždenie, pri príležitosti svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov. Prediskutovalo sa i znenie Správy Predstavenstva o činnosti na nadchádzajúce rokovanie Snemu KOZ SR.

\r\n

18.marec 2008 - Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay pokračuje v sérii rokovaní so zástupcami Samosprávnych krajov. Tentokrát v Banskej Bystrici na BBSK od 10 h. bude s vedúcou odboru sociálnych služieb a zdravotníctva MUDr. Ľ. Lysinovou diskutovať o situácii v zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach v riadiacej pôsobnosti BBSK. Rokovania sa zúčastní i členka VV SOZ ZaSS Mgr. D. Hrnčiarová.

\r\n

V poobedňajších hodinách po 15,30 h. sa stretne predseda v Martine na pôde Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so zamestnancami spol. s r.o. Zdravie, ktorí sa rozhodli založiť si odborovú organizáciu. Na stretnutí poskytne informácie, prečo si založiť organizáciu a aké výhody prináša kolektívne vyjednávanie so zamestnávateľom.

\r\n

13.marec 2008 -  V piatok o 9. h. sa v zasadačke SOZ ZaSS na Vajnorskej ul. v Bratislave stretnú členky pracovnej komisie sestier SOZ a SKSAPA. Predmetom spoločného rokovania je odborná diskusia k navrhovaným personálnym normatívom pre lôžkové zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v súčasnosti v pripomienkovom konaní. ( www.health.gov.sk

\r\n

10.marec 2008 - Uskutočnilo sa rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Zúčastnili sa ho i viceprezidenti KOZ SR V. Mojš a E. Škultéty. V programe rokovania boli otázky k blížiacemu sa VI. Zjazdu KOZ, hlavne Návrhy k úprave Stanov KOZ, Volebný poriadok Zjazdu, Finančný poriadok KOZ. Predsedovia OZ prediskutovali i ďalšie otázky k príprave KZVS pre Verejnú a štátnu službu na rok 2009. Zaoberali sa i ďalším vzdelávaním funkcionárov odborových organizácií.

\r\n

4.marec 2008 - Predseda zväzu Mgr. Anton Szalay sa vo štvrtok 6. marca zúčastní konferencie v Bruseli, ktorú organizuje EUROFEDOP na tému " Budúcnosť zdravotníckeho sektora." Bude prezentovať aktuálnu situáciu v slovenskom zdravotníctve z pohľadu odborového zväzu. Vo svojom vystúpení sa zamerá na nedostatočné odmeňovanie zamestnancov, odchod odborníkov do zahraničia a nedostatok personálu najmä v nemocniciach pod VÚC, mestami a obcami, ale i v neziskových organizáciách. Uvedie i fakt rozdielneho odmeňovania zamestnancov za vykonávanie obdobne náročnej práce podľa typu zdravotníckeho zariadenia.

\r\n

V piatok 7.3.2008 sa predseda zväzu zúčastní Celoslovenskej konferencie sestier zo zariadení sociálnych služieb, ktorá sa tentokrát uskutoční v Nových Zámkoch v budove Matice Slovenskej. Bude informovať prítomných o krokoch SOZ ZaSS, ktoré sme uskutočnili smerom k zabezpečeniu   stabilizácie sestier  v týchto zariadeniach, aby nedochádzalo k ich preraďovaniu za opatrovateľky, prípadne ošetrovateľky a tým aj k ich nižšiemu odmeňovaniu. Bude informovať o rokovaniach s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny na ktorých sa diskutovalo o potrebe prijatia zákonov o sociálnych službách a o verejnej službe, ktoré sú v legislatívnom pláne vlády SR.

\r\n

3.marec 2008 - SOZ ZaSS obdržal list z MPSVaR SR, v ktorom je uvedené, že na našu žiadosť bol vybraný rozhodca pre stanovenie reprezentatívnosti odborovej organizácie pre vyjednávanie s asociáciami zamestnávateľov (ANS a AFN SR).

\r\n

Ďalšie kolo vyjednávania o Dodatku č. 2 s ANS s požiadavkou úpravy platov všetkým zamestancom v členských nemocniciach ANS sa uskutoční po dohode partnerov pred sprostredkovateľkou. Termín bude známy v najbližších dňoch po vyjadrení ANS.

\r\n

Predseda zväzu sa zúčastnil v závere februára Konferencie predsedov odborových zväzov združených v PSI v Podgorici v Čiernej Hore. Prítomný bol aj generálny tajomník PSI Peter Waldorf. Na rokovaní boli mimo iného prerokovávané a diskutované témy:
\r\n- finančné ohodnotenie zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore v krajinách strednej  Európy;
\r\n- vývoj migrácie zamestnancov do iných krajín a do podnikateľskej sféry;
\r\n- pripravované zlúčenie EPSU a PSI na Kongrese EPSU v Bruseli v júni 2009;
\r\n- potvrdenie zástupcu regiónu Vanča Muratovskeho z Macedónska do VV PSI;
\r\n- schvaľovanie Projektov k realizácii v roku 2008;
\r\n- zastupovanie jednotlivých zväzov v stálych pracovných komisiách EPSU;
\r\n
\r\nPrítomní boli zástupcovia z Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Macedónska, Čiernej Hory, Chorvátska, Srbska, Slovinska a Slovenskej republiky. Ospravedlnili sa len zástupcovia z Maďarska.