www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2008

28.november 2008 - V Brne sa konala dvojdňová konferencia s ústrednou témou : Sociálne dopady reformy zdravotníctva v SR a ČR. Prednášky lektorov z rôznych sfér spoločnosti boli pre účastníkov zaujimavé a poskytli im pohľady z rôznych uhlov. Medzi najviac hodnotené boli vastúpenia zástupcu zamestnávateľov ČR MUDr. Petra Fialu, ale aj Ing. Petra Goliáša zo spoločnosti INEKO a Daniela Vavřinu z Health care institutu. Vystúpili i zástupcovia oboch ministerstiev zdravotníctva. V závere bolo prijaté spoločné vyhlásenie, ktoré bude zverejnené v našom decembrovom IB. Predseda zväzu prezentoval dopady reformy na zamestnancov zdravotníckych zariadení a podpredseda sa venoval vo svojej prezentácii priebehu reformy v období rokov 2002-2006. Vyhlásenie účastníkov konferencie.

\r\n

24.november 2008 - Na Úrade vlády rokovala Hospodárska a sociálna rada, ktorá mimo iného prerokovala aj Návrh MZ SR na oddlženie zdravotníckych zariadení. Sociálni partneri po zaujatí stanovísk posunuli tento návrh do ďalšieho legislatívneho procesu. Druhý materiál z dielne MZ SR a tým bol Návrh na minimálnu sieť zdravotníckych zariadení bol však sociálnymi partnermi odmietnutý a tak sa vracia k spracovateľovi t. j. MZ SR k dopracovaniu. Prijal sa i materiál dotýkajúci sa odevného priemyslu s cieľom zabezpečenia udržania zamestnannosti a zabezpečenia konkurencieschopnosti výrobcov v SR. Do legislatívneho procesu bol postúpený aj návrh Zákona o štátnej službe.

\r\n

21.november 2008 - Na www.aktualne.sk v časti domov, zdravie, školstvo, spoločnosť...dávame do pozornosti článok "Zdravotníci by chceli aspoň vianočné prilepšenie. "

\r\n

19.november 2008 - V priestoroch riaditeľstva FNLP na Rastislavovej ul. v Košiciach sa uskutočnilo ďalšie kolo vyjednávania o KZVS s AFN SR. Sociálni partneri prezentovali svoje postoje k navrhovaným ustanoveniam KZVS, ale hlavnú pozornosť venovali časti odmeňovania zamestnancov. Zhodli sa na potrebe pokračovania vyjednávania s hľadaním finančných zdrojov a uskutočnenia bilaterálnych rozhovorov so zástupcami zdravotných poisťovní. K rokovaciemu stolu sa vrátia do 10. decembra 2008. 

\r\n

14.november 2008 - Skončilo dvojdňové rokovanie VI. zjazdu KOZ SR v Piešťanoch. Delegáti zvolili staronové vedenie KOZ. Prezidentom zostáva pre toto volebné obdobie Miroslav Gazdík, ako aj viceprezidenti Eugen Škultéty a Vladimír Mojš. Za Nevýrobné odborové zväzy Ján Gašperan a za Výrobné zväzy Dušan Barčík. Predstavenstvo KOZ bude pracovať v zúženom zložení s 13 členmi. Zjazd schválil upravené Stanovy, Program, Rokovací poriadok, Volebný poriadok a zvoli aj tri revizórky účtov. Medzi priaté závery patrí jednoznačne zameranie činnosti na mladú generáciu a posilnenie akceptácie odborov v spoločnosti, čo môže ovplyvniť každý člen odborov na Slovensku. Realizácia prijatých uznesení bude rozpracovaná. Naše ZO obdržia podrobnejšie informácie v najbližších dňoch.

\r\n

12.november 2008 - V Piešťanoch v hoteli Sĺňava sa v popoludňajších hodinách uskutočnilo 16. rokovanie VV SOZ ZaSS. Prerokoval sa aj Návrh plánu akcií SOZ na budúci rok a prehodnotilo sa stanovisko k zámeru výkonu odborovej kontroly nad BOZP, ktorý by bol koordinovaný a riadený KOZ SR. Prítomní členovia VV sa zaoberali aj štatistikou základných odborových organizácií k 30.9.2008. Schválili príspevky  štyrom ZO, ktoré budú formou vecných darov odovzdávané v decembri tohto roka. Zaoberali sa i zabezpečením účasti na konferencii v Brne v dňoch 26.-27.11., ktorá sa uskutoční v spolupráci s nadáciou FES na Slovensku. Podrobnejšie informácie o rokovaní budú uvedené v IB. 

\r\n

11.november 2008 - Na MZ SR sa stretli sociálni partneri na rokovaní Odvetvovej HSR. Prerokovali návrh Nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a materiál Koncepcia systému riešenia vonkajšej a vnútornej zadĺženosti zdravotníckych zariadení v strednodobom horizonte. Po diskusii bolo dohodnuté pracovné stretnutie zástupcov SOZ ZaSS s riaditeľom sekcie zdravia MZ SR MUDr. A. Hochelom na utorok 18. novembra, na ktorom sa majú prediskutovať pripomienky SOZ ZaSS k  Návrhu o verejnej minimálnej sieti.

\r\n

10.november 2008 - Predseda zväzu sa stretol na rokovaní s predsedom VÚC Trenčín MUDr. Pavlom Sedláčkom. MPH. Diskutovali o situácii v zariadeniach sociálnych služieb v kraji i o riešení problematiky zdravotníckych zariadení. Zhodli sa na potrebe rastu platov zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré už v tomto roku VÚC riešil od 1. septembra, hlavne u zamestnancov zaradených v najnižších platových triedach. Dohodli výmenu informácií medzi obomi organizáciami dotýkajúcich sa zamestnanosti a fungovania oboch diskutovaných segmentov. Pozitívne hodnotíme postup VÚC k realizácii podpisu pod dohodu o fungovaní regionálnej tripartity, ktorá by sa mala podpísať do konca tohto roka. V súčasnosti sa spracováva rozpočet na budúci rok, kde by sa mali prejaviť zámery na nárast financií pre oblasť sociálnych služieb, ale aj hľadanie zdrojov pre zdravotnícke zariadenia. Preberalo sa i ďalšie fungovanie nemocnice v Ilave, kde je snaha VÚC zachovať činnosť tohto zariadenia pre obyvateľov spádovej oblasti.

\r\n

5.november 2008 - Rokovalo Predstavenstvo KOZ SR, mimo iného sa zaoberalo prípravou VI. Zjazdu a predajom IVO Sládkovičovo a návrhom obsahu kúpno-predajnej zmluvy. Zaujalo stanovisko k materiálu vlády " Dlhodobá vízia rozvoja Slovenskej spoločnosti " ako i  k " Návrhu balíčka opatrení pri ekonomickej a hospodárskej kríze vo svete". Prediskutovali i podporu MUDr. Alexandrovi Kurtanskému, podpredsedovi OZPŠaV, kandidátovi Smeru - SD k voľbám do Európskeho parlamentu. 

\r\n

4. november 2008 - dovoľujeme si Vás informovať o zvolení JUDr. Silvie GATCIOVEJ za členku Výboru žien PERC v rámci Medzinárodnej odborovej konfederácie ITUC. Vedenie zväzu, ale i KOZ SR jej prajú v tejto činnosti  veľa pracovných úspechov. Súčasne  ďakujú za výbornú reprezentáciu KOZ SR a nášho zväzu v zahraničí.

\r\n

3.november 2008 - Predsedovia Nevýrobných odborových zväzov KOZ rokovali v Bratislave. Zaoberali sa aktuálnymi otázkami k nadchádzajúcemu VI. zjazdu KOZ, ktorý sa bude konať v hoteli Sĺňava v Piešťanoch v dňoch 13.-14. 11. 2008. Vzali na vedomie informácie o priebehu legislatívneho procesu v NR SR so zmenami v zákonoch č.552 a 553 z roku 2003. Prejednali i znenie návrhu Rezolúcie zjazdu.