www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2008

28.október 2008 - Predsedovia odborových zväzov združených v PSI zo SR sa zišli na stretnutí u predsedu zväzu, kde prerokovali aktuálne otázky k príprave podkladových materiálov na rokovanie Stredoeurópskeho volebného obvodu v Skopje ( Macedónsko ) v januári budúceho roka. Zaoberali sa i zabezpečením účasti zástupcov jednotlivých zväzov na konferencii v Bruseli v decembri tohto roka.

\r\n

27.október 2008 - V Bratislave rokovala HSR SR. Mimo iného mala schváliť Návrh na ratifikáciu Európskej sociálnej charty ( revidovanej ) v SR. Po dlhšej diskusii neprišli sociálni partneri k zhode a po námietkách Republikovej únie zamestnávateľov sa bude opätovne rokovať o schválení postupu. Diskusia sa viedla k aktuálnej situácii vývoja krízy a dopadoch na ekonomika Slovenska, na zamestnanosť a znižovanie stavov zamestnancov. Minister financií prítomných informoval, že v najbližších dňoch sa zíde na rokovaní komisia, ktorá navrhne opatrenia do budúcnosti k riešeniu finančnej a hospodárskej krízy. Rokovania sa zúčastnila i Karen Curtis zástupkyňa riaditeľa odboru medzinárodných pracovných zmlúv a zodpovednej za slobodu združovania z Medzinárodného úradu práce zo Ženevy.

\r\n

Uskutočnilo sa i rokovanie Predstavenstva JMF, ktoré sa zaoberalo hospodárskymi výsledkami obchodných spoločností k 30. 9. 2008. Dohodlo sa na termíne rokovania Rady členov JMF, ktoré sa uskutoční v decembri 2008.

\r\n

21.október 2008 - Sociálni partneri podpísali na Úrade vlády SR KZVS :

\r\n

- KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠSIEHO STUPŇA v štátnej službe na rok 2009

\r\n

- KOLEKTÍVNU ZMLUVU VYŠŠIEHO STUPŇA pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2009. 

\r\n

20.október 2008 - Po dohode sociálnych partnerov sa uskutočnia kolektívne vyjednávania o Návrhoch KZVS s AFN SR v Bratislave  v stredu 22. 10. 2008 a rokovanie s vyjednávačmi za ANS sa uskutoční vo štvrtok  30. 10. 2008 v Bratislave v zasadačke nášho zväzu. Po týchto rokovaniach Vás budeme informovať o aktuálnom stave vyjednávania KZVS na ďalšie obdobie.

\r\n

18.október 2008 - Predseda zväzu sa zúčastnil rokovania regionálnych prezidentiek SKSAPA v Bratislave. Vo svojom vystúpení informoval prítomné sestry o situácii v kolektívnom vyjednávaní so zamestnávateľskými asociáciami. Zodpovedal ich otázky smerujúce k postaveniu sestier v spoločnosti, k vzájomnej spolupráci i na potrebu hľadania možností uvoľňovania sestier k ďalšiemu vzdelávaniu zamestnávateľmi, ale aj k hľadaniu benefitov pre zdravotníckych zamestnancov.

\r\n

16.október 2008 - Členovia Výkonného výboru nášho zväzu prerokovali na 15. zasadaní riadiaceho orgánu mimo iného aj zabezpečenie medzinárodnej konferencie na tému " Sociálne dopady reformy zdravotníctva v SR a ČR." Uskutoční sa v Brne v dňoch 26.-27.11.2008 v spolupráci s Nadáciou Fridricha Eberta v SR. Vyhodnotili priebeh prijatia delegácie Egyptského odborového zväzu zdravotníctva a schválili príspevky pre členov ZO na preklenutie svojej zlej finančnej situácie. Mali možnosť vypočuť si predstavy o fungovaní KOZ od kandidátky OZ potravinárov M. Mellenovej na post prezidenta KOZ. Obdržali informácie o úprave vnútroodborových predpisov v súvislosti so stanovením konverzného kurzu a zavedením Eura v SR.

\r\n

15.október 2008 - V Bratislave rokovalo Predstavenstvo KOZ SR. Zaoberalo sa doriešením predaja Inštitútu vzdelávania v Sládkovičove, Európskou sociálnou chartou - revidovanou, zámerom fungovania odborovej kontroly nad BOZP po VI. zjazde KOZ, zabezpečením priebehu zjazdu, ale aj prípravou Návrhu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní. V rámci rokovania bola odprezentovaná aj Kniha o chudobe, v ktorej je pozornosť venovaná tomuto fenoménu.

\r\n

V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo podpisovanie KZVS pre VS a ŠS na rok 2009 na Úrade vlády SR. Tieto KZVS garantujú mimo iného i rast platov od 1. januára 2009 o 5 - 7%. KZVS budú v písomnej podobe v októbrovom vydaní zväzového IB, ale i na našej stránke v najbližších dňoch. 

\r\n

14.október 2008 - V konzultačno - informačnom centre energetiky na Konventnej ul. v Bratislave sa uskutočnilo diskusné fórum  KOZ SR a nadácie FES na tému " Cesty k posilneniu pozície odborov v spoločnosti." Cieľom akcie je naznačiť stratégiu kampane pre aktivizáciu členskej základne a zastavenie poklesu počtu členov odborov po VI. zjazdu KOZ SR.

\r\n

Od 13. h. sa na Úrade vlády SR zišli zástupcovia sociálnych partnerov na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR s cieľom prerokovať Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2009 - 2011, ktorý predkladal Minister financií SR Ján Počiatek. Návrh rozpočtu sa posunul do ďalšieho legislatívneho procesu i cez nesúhlasné stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska. Stanovisko KOZ SR bolo iba na báze zobrania na vedomie, nakoľko materiál nebol k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu, ale až dve hodiny pred rokovaním HSR SR. Pozitívom z pohľadu rezortu zdravotníctva je skutočnosť rozpočtovaných platieb štátu za poistencov štátu vo výške 5%, ktoré sme požadovali i pri tohtoročnom rozpočte, ako i navýšenie zdrojov o cca 6 mld.Sk oproti tomuto roku.

\r\n

10.október 2008 - Rokovali predsedovia Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR za prítomnosti prezidenta M. Gazdíka a viceprezidenta E. Škultétyho. Prediskutovali závery vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2009. Podpisovanie dohodnutých textov KZVS by sa malo uskutočniť v stredu 15.10. 2008 na Úrade vlády SR o 13 h. Zaoberali sa i personálnymi návrhmi zväzov na funkcionárov KOZ SR na VI. zjazd KOZ. Dohodli sa i na návrhoch členov do pracovných komisií zjazdu z jednotlivých zväzov.

\r\n

Uskutočnilo sa stretnutie delegácie Generálneho zdravotníckeho odborového zväzu Egypta na KOZ s prezidentom M. Gazdíkom. Predseda zväzu usporiadal rozlúčkový obed s hosťami z Egypta pri ukončení ich pobytu v Bratislave. Bol podpísaný Protokol medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a generálnym odborovým zväzom zdravotníctva v Egyptskej arabskej republike. Viac informácií o priebehu a výsledkoch návštevy prinesieme v najbližšom vydaní IB.

\r\n

9.október 2008 - Vývoj zárobkovej úrovne zamestnancov - Štatistika (mzdy).

\r\n

8.október 2008 - Do pozornosti Vám dávame ustanovenia zapracované do materiálu i na základe uskutočneného protestu našich zástupcov v Bruseli na rokovaní ECOSOC. Biela kniha  - Spoločne pre zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 - 2013

\r\n

7.október 2008 - Dávame Vám do pozornosti článok zverejnený v Zdravotníckych novinách č. 35 Sociálna sféra zostáva stále popoluškou.

\r\n

6.október 2008 - Dnes zavítajú na náš zväz hostia z odborov z Egypta. Pripravili sme pre nich program, ktorým im chceme dať do pozornosti našu činnosť a tiež možnosť navštíviť niektoré zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb. Plánujeme i návštevu MZ SR a KOZ SR.

\r\n

Počas víkendu sa zúčastnilo družstvo SOZ ZaSS na IX. ročníku turnaja v kolkoch v Blansku pri Brne. Do turnaja sa zapojilo 40 družstiev  z odborových organizácií nášho partnerského ČMOS ZaSP.
\r\n

\r\n1.október 2008
- Na MPSVR SR sa uskutočnilo IV. kolo vyjednávania o KZVS pre VS a ŠS na rok 2009. Medzi vyjednávačmi prišlo k dohode o valorizácii platov od 1. januára od 5 do 7%. Pre štátnu službu o 4% plus služobné hodnotenie 1-3%. K podpisu obidvoch KZVS by malo prísť v prvej polovici októbra.