www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
September 2008

29.september 2008 - Na Úrade vlády rokovala Hospodárska a sociálna rada SR pod vedením ministerky práce V. Tomanovej. Mimo iného prerokovala i návrh novely zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý zo sociálnych partnerov nepodporila len Republiková únia zamestnávateľov. Dlho diskutovaným bol i návrh novely zákona č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou.... Program rokovania i materiály sa nachádzajú na stránke MPSVR SR.

\r\n

Počas víkendu sa uskutočnil v priestoroch školy v prírode Kľačno IV. ročník volejbalového turnaja o Putovný pohár SOZ ZaSS. Prvenstvo z minulého ročníka obhájilo družstvo FN Nitra, pred DFNsP Bratislava. Na treťom mieste sa umiestnilo NEDU Ľubochňa, na štvrtom mieste skončilo družstvo RÚVZ Martin. Na ďalších miestach sa umiestnili NRC Kováčová, DD a DSS Žilina, FNsP FDR Banská Bystrica a DSS Osadné. Víťazom blahoželáme a držíme palce na turnaji v Českej republike začiatkom novembra. Podrobnejšie spracovanie výsledkov bude zverejnené aj v IB.

\r\n

25.september 2008 - Uskutočnilo sa 14. rokovanie VV SOZ ZaSS, z ktorého informácie budú spracované v nasledujúcom čísle IB. Mimo iného sa prerokovali návrhy na funkcionárov k VI. zjazdu KOZ SR, zaoberali sme sa tvorbou a čerpaním rozpočtu SOZ za prvý polrok 2008, ako aj žiadosťami o sociálnu pomoc pre členov odborov zo základných organizácií. Bod programu vyhodnotenie štatistiky ZO sme museli preložiť na októbrové rokovanie z dôvodu chýbajúcich vyše 90 hlásení zo ZO. Vyzývame tie ZO, ktoré štatistické tlačivo neodoslali na adresu SOZ, aby tak urobili ihneď. Tlačivo sa nachádza aj v podkapitole Informácie pre predsedov ZO.

\r\n

Na Ministerstve zdravotníctva sa stretli sociálni partneri na rokovaní rezortnej HSR. Prerokovával sa návrh novely zákona č.581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach... Sociálni partneri vyjadrili súhlas s ďalším legislatívnym postupom. Požiadavka však bola na úhradu poistného za poistencov štátu na úrovni 5%, ako je uvedené aj v Programovom vyhlásení vlády už v roku 2009. Návrh je zatiaľ na 4,75%, čo by mohlo navýšiť finančné zdroje v rezorte o cca 1,6 mld.Sk. Diskutovalo sa aj o vývoji vyjednávania medzi odborármi a zamestnávateľskými asociáciami. Rokovania so zamestnávateľmi by mali pokračovať v 41 týždni.    

\r\n

24. september 2008 - Dávame Vám do pozornosti článok uverejnený v Hospodárskych novinách 24. septembra 2008  Župy tvrdia, že nemajú dosť peňazí na sociálne služby.

\r\n

Dnes rokoval v Bratislave Snem KOZ SR. Zástupcovia jednotlivých odborových zväzov diskutovali o návrhoch Stanov KOZ, Rokovacom poriadku zjazdu, volebnom poriadku k nadchádzajúcemu zjazdu KOZ v novembri v Piešťanoch. Vypočuli si správu o činnosti Predstavenstva KOZ prednesenú prezidentom M. Gazdíkom. Oboznámili sa s vyhodnotením plnenia Programu KOZ za toto volebné obdobie a s návrhom Programu KOZ na roky 2008-2012. Vypočuli si správu o hospodárení KOZ od V. zjazdu KOZ.
\r\n

\r\n

23.september 2008 - Dnes sa zídu na rokovaní zástupcovia odborových organizácií zo zariadení sociálnych služieb, riaditelia, zástupcovia Samosprávnych krajov, Združenia miest a obcí Slovenska. V Dome športu v Bratislave od 10 h. budú diskutovať za prítomnosti ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny V. Tomanovej o situácii v týchto zariadeniach a o potrebe legislatívne riešiť túto oblasť. List ministra zdravotníctva SR

\r\n

16.september 2008 - V budove KOZ SR sa stretli na rokovaní predsedovia nevýrobných odborových zväzov. Prerokovali aktuálne otázky činnosti smerujúc k Zjazdu KOZ. Zaoberali sa i personálnymi otázkami pri nominácii na funkcie a členov orgánov KOZ. Dôležitou témou bola aj situácia pred nadchádzajúcim IV. kolom vyjednávania o KZVS pre VS a ŠS na rok 2009, ktoré sa uskutoční v pondelok 22.septembra 2008 na MPSVR SR.

\r\n

11.september 2008 - V zasadačke odborového zväzu sa uskutočnilo stretnutie mladých odborárov pri SOZ, ktorí diskutovali o ďalšej činnosti a hľadaní takých činností, ktorými by mohli napomôcť získavať mladých ľudí do odborov. Naplánovali si pracovné stretnutie na ktorom chcú realizovať niektoré s diskutovaných aktivít. Nedostatkom akcie bola nízka účasť mladých z komisie pre plnenie pracovných a štúdijných povinností. Závery stretnutia budú predmetom rokovania VV SOZ ZaSS.

\r\n

10.september 2008 - Rokovalo Predstavenstvo KOZ SR, ktoré sa mimo iného zaoberalo prípravou programu rokovania Snemu KOZ, ako i Zjazdovým materiálom hlavne vyhodnotením plnenia úloh z predchádzajúceho zjazdu Konfederácie. Organizačná štruktúra a financovanie KOZ do budúcnosti boli ďalšími témami diskusie. Dôležitá bola informácia o vývoji vyjednávania výšky minimálnej mzdy v SR so zamestnávateľmi a vládou. Vyhodnotilo sa i hospodárenie KOZ za prvý pol rok 2008 a štrúktúra Správy o činnosti Predstavenstva KOZ na rokovanie Snemu. Odznela i informácia o stave vyjednávania KZVS pre verejnú a štátnu službu pre rok 2009.

\r\n

9.september 2008 - Vo Viedni sa uskutočnila úvodná konferencia k Projektu spolupráce ZUWINBAT. Projekt rakúskej OGB a KOZ SR. Priestor budúcnosti Wien-Niederosterreich-Bratislava-Trnava umožní celý rad aktivít cez jazykové kurzy, odvetvovú spoluprácu, poradenstvo v nemeckom jazyku pre občanov SR a naopak v nemeckom pre občanov Rakúska. Umožní lepšiu spoluprácu v tomto regióne. Bližšie informácie budú zverejňované v našich IB.

\r\n

4.september 2008 - V Bratislave sa zišli zástupcovia odborových organizácií zo sekcie kúpeľov a žriediel pri SOZ ZaSS na rokovaní o aktuálnej situácii. Zúčastnili sa ho aj zástupkyne Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Ministerstva zdravotníctva. Krátke informácie o rokovaní sú zverejnené v Zdravotníckych novinách č.32 pod titulkom "Boľačky odborárov v kúpeľoch."

\r\n

2.september 2008 - Mimoriadne na MPSVR SR sa zišli sociálni partneri na rokovaní HSR SR. Ministerka práce predložila k prerokovaniu Návrh novelizácie zákona o minimálnej mzde. Zamestnávatelia po krátkej porade odmietli o tomto návrhu rokovať. Ministerka informovala prítomných, že i cez túto skutočnosť predloží na nasledujúci deň Návrh na rokovaní Vlády SR a následne pôjde návrh do NR SR.