www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Apríl 2009

30.apríl 2009 - Na Úrade vlády sa uskutoční rokovanie HSR SR. V programe sú mimo iného zaradené i Dohovory Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa majú ratifikovať v SR. Ďalej sa sociálni partneri budú zaoberať Návrhom východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012. Prerokovaná má byť aj Správa o dopadoch finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenska. Viac informácií i s materiálmi nájdete na webovej stránke Vlády SR. http://rpo.rokovania.sk/hsr/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/53   

29.apríl 2009 - Autobus na dopravu do Banskej Bystrice 1. mája 2009 bude pristavený od 6,45 h. na parkovisku pri Istropolise v Bratislave. Záujemcovia sa musia kontaktovať na tel. čísle 59371 507 u pani Farkašovej. Len záväzne. Odchod z Bratislavy bude o 7 hodine. Po absolvovaní zhromaždenia bude možnosť navštíviť historické centrum Banskej Štiavnice. Využite možnosť prežiť užitočné s príjemným. Návrat do Bratislavy bude v podvečerných hodinách.

V Bratislave sa uskutočnila pracovná porada zástupcov zamestnancov z RÚVZ aj za účasti zástupcov MZ SR a ÚVZ SR. Zápis z rokovania s prijatými závermi, bol prerokovaný na zasadaní VV SOZ Z a SS dňa 23. apríla 2009.

Dnes sa uskutoční v Bratislave na pôde KOZ SR Pietna akcia pri príležitosti svetového Spomienkového  dňa pracujúcich, za zamestnancov usmrtených pri práci a zamestnancov, ktorí utrpeli vážne zranenia na pracovisku. Zúčastnia sa jej aj zástupcovia vlády SR, zamestnávateľských asociácií a združení. Akcia začína o 14 hodine v zasadačke na 6. poschodí.

Dnes sa uskutočnila Konferencia ZO pri FN FDR v Banskej Bystrici. Prítomní delegáti mali možnosť vypočuť si v príhovore predsedu zväzu aktuálne informácie o kolektívnom vyjednávaní KZVS, ale i o činnosti zväzu a pripravovaných akciách v najbližšom období.

28.apríl 2009 - Výkonný výbor schválil realizáciu akcie k rozšíreniu a stabilizácii členskej základne. Konferencia predsedov ZO taktiež prerokovala uvedené. Pozorne si prečítajte text našej skladačky a informujte sa u úsekového dôverníka, alebo člena výboru základnej organizácie o možnosti stať sa členom nášho zväzu. Rozšírme naše rady - posilnime svoju pozíciu vo vyjednávaní.

27.apríl 2009 - V Bratislave rokovalo Predstavenstvo JMF. ktoré sa zaoberalo hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností za rok 2008 a za prvé tri mesiace tohto roka. Potvrdil sa vývoj klesajúceho dopytu po službách v hoteloch spoločnosti Sorea, ktoré boli nižšie oproti 1.Q. 2008 o 1.134 tisíc EUR. Diskutovalo sa o prognóze ďalšieho vývoja obsadenosti vzhľadom na dva predĺžené májové víkendy. Je potrebné zvýšiť produktivitu práce z výnosov. Vedenie spoločnosti hľadá opatrenia na zlepšenie dosiahnutých hospodárskych výsledkov.

22.apríl 2009 - V piatok  sa na mestskom úrade v Poprade uskutoční Snem prezidentiek SKSAPA, ktorého sa zúčastní aj predseda SOZ Z a SS. Bude informovať o dosiahnutých výsledkoch v kolektívnom vyjednávaní i o aktuálnej problematike a činnosti SOZ.

            Výzva ministrovi zdravotníctva SR v zmysle uznesení z Konferencie predsedov ZO v Žiline.

Dnes v podvečerných hodinách v RZ Opál v Dubovici začína 21. rokovanie VV SOZ Z a SS, ktoré bude pokračovať aj 23. 4. od rána. Predmetom rokovania mimo iného bude aj riešenie ukončenia zmluvného vzťahu na prevádzku RZ Opál a postup v najbližšom období. Rokovania sa zúčastnia viacerí hostia ako Starosta obce Dubovica pán Bystrík Hudák, majiteľ Realitnej kancelárie StavReal Karol Tóth, ale i zástupca súkromnej SBS pán Matis. O záveroch rokovania Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch.

21.apríl 2009 - V stredu sa uskutoční rokovanie Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje mimo iného aj otázky spojené s realizáciou Projektu Zu Win BAT ( viac na www.zuwinbat.at aj v slovenčine). Ďalej sa bude zaoberať návrhom na úpravu výšky minimálnej mzdy pre rok 2010, ako aj pripravovanej novele zákona o kolektívnom vyjednávaní.  Predmetom rokovania bude aj oblasť BOZP za rok 2008 a stanovenie úloh v tejto oblasti pre rok 2009.

20.apríl 2009 - V Bratislave sa uskutočnilo sociálne diskusné fórum na tému Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti s prof. Ing. Milanom Šikulom,DrSc, riaditeľom Ekonomického ústavu SAV. Zámerom prezentácie bolo poskytnúť prehľad o východiskách stratégie v podmienkach globálnej ekonomickej krízy.

17.apríl 2009 - Predseda zväzu sa zúčastnil v Nových Zámkoch Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb s medzinárodnou účasťou. Vo svojom vystúpení informoval prítomných o krokoch SOZ Z a SS za uplynulý rok v oblasti kolektívneho vyjednávania, pripomienkovania navrhovaných legislatívnych zmien, ale i o konaní dvoch celoslovenských pracovných porád zástupcov zariadení sociálnych služieb v Bratislave aj za účasti zástupcov zriaďovateľov (VÚC, ZMOS) a zástupcov MZ SR a MPSVR SR. Dal do pozornosti záujem zväzu pomôcť zamestnancom týchto zariadení pri zakladaní odborových organizácií, ako aj možnosti konzultácií a poradenstva pre členov odborov.

V Bratislave pod vedením podpredsedu zväzu a členky VV SOZ Z a SS Ing. D. Pochybovej rokovali zástupcovia odborových organizácií a niektorí vedúci služobných a osobných úradov RÚVZ aj za prítomnosti Ing. E. Kováčovej z MZ SR a Mgr. I. Novákovej z ÚVZ SR o aktuálnej situácii a výhľade do ďalšieho obdobia, hlavne garancie plnenia KZVS pre ŠS a pre VS v tomto roku. Prítomní boli oboznámení s prípravou textu oboch KZVS pre rok 2010. Neodchádzali z rokovania však spokojní, pretože i tento rok sa stretli pri úprave platov s krátením nenárokovateľných zložiek mzdy a dnes i podľa písomnej korešpondencie medzi ministrom zdravotníctva a ministrom financií nie je jasné či vo štvrtom štvrťroku 2009 bude dostakok financií na činnosť RÚVZ. SOZ Z a SS bude požadovať od MZ SR i plnenie ustanovení Zákona o štátnej službe tak, aby zamestnanci obdržali i služobné hodnotenie, ktoré by im prinieslo ohodnotenie ich odbornej a nenahraditeľnej práce v prospech občanov SR.

16.apríl 2009 - Zamestnanci Úradu SOZ Z a SS v najblžšom období budú realizovať školenia pre funkcionárov základných odborových organizácií. O ktoré školenia sa jedná, kedy sa budú konať a v ktorých mestách ponúkame prvé informácie. Obdržia ich písomne aj predsedovia v zásielke spolu s IB za mesiac apríl. Právničky a hospodárky zväzu ponúkajú potrebné informácie spojené s činnosťou odborových organizácií. Využite našu ponuku.

15.apríl 2009 - Na základe vašich otázok na stanovenie termínu pre nahlasovanie účastníkov pripravovaného protestu v Prahe dňa 16. mája 2009 zo základných organizácií Vám dávame do pozornosti nutnosť nahlásenia mien a osobných údajov z dôvodu poistenia účastníkov protestu. Termín je stanovený najneskôr k rokovaniu VV SOZ Z a SS 22. apríla 2009 na adresu bronis@sozzass.sk. Ďalšie informácie na podstránke pre predsedov ZO.

14.apríl 2009 - V zasadačke KOZ SR sa zišli na svojom aprílovom rokovaní predsedovia Nevýrobných odborových zväzov, ktorí medzi sebou privítali i štátneho tajomníka MF SR Františka Palka. Prejednávali sa i otázky spojené s plnením záväzkov vyplývajúcich z podpísaných KZVS pre Štátnu službu a pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme... Diskutovalo sa aj o dopadoch krízy na zamestnancov rezortov, ktoré sú združené v NOZ KOZ SR. Predmetom stretnutia bol i výhľad pre vyjednávanie KZVS pre rok 2010.

VEĽKONOČNÉ PRIANIE

8. apríl 2009 - 1. MÁJ 2009 BANSKÁ BYSTRICA. POZVÁNKA., Pokyny a mapka.

7. apríl 2009 - Pozývame Vás na pracovnú poradu predsedov ZO pri RÚVZ za účasti zástupcov MZ SR a RÚVZ SR, ktorá sa uskutoční dňa 17. apríla 2009 od 10.00 h v budove KOZ SR, Vajnorská 1, v Bratislave vo veľkej zasadacej miestnosti na XV. poschodí. POZVÁNKA.

6.apríl 2009 - Uznesenie prijaté na rokovaní Konferencie predsedov ZO v Žiline 31. marca 2009.

2.apríl 2009 - V predchádzajúcom mesiaci sme Vám dali do pozornosti pobyty v zariadeniach SOREA počas sviatkov. Teraz pripájame ponuku na predĺžené májové víkendy.