www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
August 2009

Náš partnerský odborový zväz v Českej republike ponúka ubytovanie pre členov odborov a ich rodinných príslušníkov v zariadení Bona Serva v Prahe. Využite letnú ponuku, ktorá trvá do 21. augusta 2009.

Ponuka na Detské letné tábory pre členov odborového zväzu.  

Spoločnosť SOREA spol. s r. o. ponúka pobyty na leto. Bližšie informácie na www.sorea.sk.

Odborový zväz potravinárov ponúka pobyty pre členov odborov  v Oravskom Podzámku. Bližšie informácie v letáku a v ponuke.

Termín návratnosti spracovaných štatistických tabuliek je 15. august 2009!!!
Prosíme Vás o dodržanie termínu. ĎAKUJEME.

28. august 2009 - Sociálni partneri obdržali Rozhodnutie rozhodcu v spore o uzatvorenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, LOZ a Asociáciou nemocnic Slovenska.

25.august 2009 - V Bratislave sa zídu na svoje rokovanie zástupcovia Odborových zväzov združených v EPSU. Prerokujú aktuálne otázky a účasť na Konferencii na tému sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie.

21.august 2009 - Vývoj priemerných miezd v národnom hospodárstve v porovnaní s priemernými mzdami v zdravotníctve. Mzdy zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach za 1. Q. 2009. Porovnanie miezd zamestnancov zdravotníckych zariadení za 4. Q. 2008 a 1. Q. 2009. MZDY.

17.august 2009 - Na rokovaní HSR SR na Úrade vlády SR sociálni partneri nedospeli ku konsenzu v stanovení výšky minimálnej mzdy pre rok 2010, ani pri novele zákona o Kolektívnom vyjednávaní. Na návrh predsedu vlády sa uskutočnia ešte tento týždeň rokovania s premiérom k otvoreným otázkam. Ďalšie informácie o prerokovaných legislatívnych zmenách nájdete na stránke Úradu vlády, v časti poradné orgány, vrátane stanovísk sociálnych partnerov.

13. august 2009 - Podpredseda zväzu PhDr. Kučinský, JUDr. Saská, p. Jankovičová, p. Broniš dnes poskytnú metodickú pomoc v ZO SOZ ZaSS v Komárne , v Lipovej a v Nových Zámkoch.

Rokovanie HSR SR na bude konať 17. augusta 2009 o 9.00 h v budove Úradu vlády SR, zúčastní sa ho aj Predseda Vlády SR.

12. august 2009 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR určilo rozhodcu v spore o uzavretie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb, Lekárskym odborovým združením a Asociáciou nemocníc Slovenska JUDr. Simonu SCHUSZTEKOVÚ z Bratislavy.

11.august 2009 - Zástupcovia odborových zväzov sa zúčastnia rokovania prípravy Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktoré sa uskutoční 13. augusta 2009 o 10.00 hodine v budove KOZ SR. Predmetom diskusie bude aj návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2010, Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012, ako aj Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. Diskusia sa bude viesť aj o stanovení výšky minimálnej mzdy pre rok 2010.

7.august 2009 - Zväzový inšpektor BOZP Ing. Vincent Janošťák vykonal základnú kontrolu BOZP v Psychiatrickej nemocnici v HRONOVCIACH v termíne od 6. 8. 2009 do 7. 8. 2009.