www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2009

Pobyty pre členov odborov a ich rodinných príslušníkov v Bojniciach so zľavami.  Ponuka  kúpeľov a cenník pobytov, platné do 20. 12. 2009.  Bližšie informácie na telefónnom čísle 046 511 6 362 (363) na obchodnom oddelení u Mgr. Trenčianskej  a p. Dolinskej. 

Sociálni partneri obdržali Rozhodnutie rozhodcu v spore o uzatvorenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, LOZ a Asociáciou nemocnic Slovenska. V časti informácie pre predsedov ZO sa nachádza text, ktorý Vám dávame do pozornosti. Prečítať si ho môžete len po zadaní prístupového mena a kódu.

Rozhodnutie rozhodcu v spore o uzatvorenie KZVS s Asociáciou Fakultných nemocníc SR.

Vývoj priemerných miezd v národnom hospodárstve v porovnaní s priemernými mzdami v zdravotníctve. Mzdy zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach za 2. Q. 2009. Porovnanie miezd zamestnancov zdravotníckych zariadení od začiatku roka do konca 2. štvrťroka 2009. MZDY.

OZNAM PRE ČLENOV A ZO SOZ ZaSS. Žiadame VÁS, o používanie  Organizačných čísiel pri žiadostiach o právnu pomoc, informácie a ostatné náležitosti. Ďakujeme.

OBJEDNÁVKA INFORMAČNÉHO BULLETINU NA ROK 2010.

Vianočné prianie

 

22.december 2009 - Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský a JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia verejnej schôdze zamestnancov Levickej nemocnice, ktorá sa začne o 10 hodine. Diskutovanými témami budú aj situácia s nevyplatenými mzdami za mesiac november, ale aj  postup zamestnancov pri zabezpečovaní služieb nad rozsah Zákonníka práce v najbližšom období.

18.december 2009 - Na pôde Úradu SOZ ZaSS predseda zväzu odovzdal vecné dary členkám odborového zväzu, ktoré sa zapojili do akcie Rozšírme naše rady a boli vyžrebované. Ceny si prevzali Anna Luberdová z FNsP Bratislava z pracoviska Kramáre, Alžbeta Farkašová z Detskej FNsP Bratislava pre pani Annu Nachtnebelovú a Andrea Ľuptáková z Národného rehabilitačného ústavu v Kováčovej.

16.december 2009 - Predseda zväzu sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa zíde v Bratislave. V programe zasadania sú zaradené mimo iného aj informácie o realizácii projektu "Centrum sociálneho dialógu SR." Ďalej sa bude preberať "Dohoda o spolupráci so stranou Smer," prerokujú sa časové plány zasadaní orgánov KOZ v roku 2010. Informácie o Sphere card pre členov odborov, ktoré sú v týchto dňoch už distribuované na jednotlivé ZO sú zaradené taktiež do programu.

15.december 2009 - Zástupcovia SOZ ZaSS dnes odovzdajú vecné dary v zariadeniach sociálnych služieb v Zavare a v Topoľčanoch. V stredu navštívia ďalšie dve zariadenia v Pruskom a vo Vrútkach. Akcie odovzdávania darov realizujú podpredseda zväzu PhDr.Kučinský, PhDr. M. Vitálošová a E. Broniš.

Dnes v popoludňajších hodinách sa uskutoční rokovanie s ministerkou práce Vierou Tomanovou na MPSVR, ktorého sa zúčastnia predseda zväzu a právničky SOZ ZaSS. Diskutovaná bude problematika rozhodnutia rozhodkyne o uzatvorení KZVS s ANS, ako aj listová korešpondencia s ANS a stanovisko MPSVR SR k tejto problematike.

Dnešné rokovanie na MPSVR potvrdilo, že stanoviská ministerstva a SOZ ZaSS,LOZ sú v zhode. Obe strany konštatujú, že Rozhodnutie rozhodkyne JUDr. Simony Schusztekovej je platné, čo znamená, že zamestnanci nemocníc združených v ANS majú možnosť uplatňovať si plnenie rozhodnutia a žiadať od zamestnávateľov mimo iného aj navýšenie platov v zmysle rozhodnutia. V prípade neakceptovania rozhodnutia je možné požiadať IBP o kontrolu dodržiavania platných zákonov a predpisov a následne je možnosť obrátiť sa na príslušný súd s podaním na neplnenie rozhodnutia.

14.december 2009 - Od 10. hodiny sa uskutoční na Úrade vlády posledné tohtoročné rokovanie HSR SR. Program rokovania aj so stanoviskami sociálnych partnerov nájdete na stránke Úradu vlády, v podkapitole poradné orgány.

Dnes sa uskutočnia rokovania obchodných spoločností Alfa, SOREA, DK Žilina, DK Prešov a JMF. Všetky rokovania budú v Bratislave na Odborárskom námestí. 

10.december 2009 - V Bratislave rokoval VV SOZ ZaSS. Za prítomnosti všetkých členov riadiaceho orgánu zväzu boli prerokované aktuálne oblasti činnosti zväzu. Boli schválené hlavné úlohy pre rok 2010, ako aj obsahová náplň rokovaní v prvom polroku 2010. Bolo schválené aj dodávanie Zdravotníckych novín do ZO v budúcom roku. Značná časť rokovania bola zameraná na plnenie rozhodnutia rozhodkyne v KV s ANS a ďalší postup zväzu voči ANS a MZ SR.

V piatok sa uskutoční rokovanie predsedov ZO zo zariadení sociálnych služieb v Nitrianskom VÚC aj za účasti riaditeľov zariadení. Uskutočňuje sa v zariadení DSS Vek nádeje v Nových Zámkoch na Šoltésovej ulici so začiatkom od 10 h. Zástupcovia odboru sociálnych vecí NRVÚC zodpovedia otázky súvisiace s uplatňovaním Zákona o sociálnych službách. Za SOZ ZaSS sa zúčastnia podpredseda zväzu, JUDr. M. Laufiková a B. Rezdovič člen VV za NR kraj.

Predseda zväzu sa zúčastní v Olomouci stretnutia s vedením spoločnosti Agel. Zameranie je na kroky spoločnosti v SR a financovaní nemocníc, ktoré sú už v súčastnosti v spoločnosti.

8.december 2009 - Zajtra sa v Bratislave uskutoční rokovanie Snemu KOZ SR. Do programu sú zaradené aj informácie o stave členskej základne jednotlivých odborových zväzov. Uskutočnia sa aj doplňujúce voľby členov Predstavenstva KOZ za výrobné i nevýrobné zväzy. Uskutoční sa aj odpočet roupočtu Konfederácie za obdobie prvých 9 mesiacov tohto roka.

1.december 2009 - Dnes popoludní sa uskutoční stretnutie odborárov v Nemocnici v Topoľčanoch. Za odborový zväz sa zúčastnia predseda zväzu a JUDr. M. Laufiková. Zamestnanci sa na stretnutí zhodli v tom, že budú žiadať od vedenia nemocnice plnenie rozhodnutia rozhodcu v časti navyšovania platov od 1. júna 2008 o 7% všetkým zamestnancom. Poverili odborové organizácie, aby vyjednávali s riaditeľom v tomto smere.

Do pozornosti Vám dávame list ministrovi zdravotníctva, ktorý nájdete v podkapitole Informácie pre predsedov ZO.

V nasledujúcich dňoch sa predseda zväzu zúčastní konferencie EPSU v Bruseli na tému "Dôstojná práca" aj s ďalšími šiestimi zástupcami zväzov zo Slovenska organizovaných v EPSU.