www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 2009

25.február 2009 - V Bratislavskom Dome športu sa konala celoslovenská pracovná porada zástupcov odborových organizácií a riaditeľov zariadení sociálnych služieb. Otázky dotýkajúce sa zákona č. 488/2008 Z. z.  o sociálnych službách, novelizovaných zákonov č. 552 a 553/2003 Z. z. ako i Nariadenia vlády SR č.588/2008 Z. z. o katalógoch pracovných činností zodpovedali prítomní zástupcovia MPSVR SR. Otázky spojené s pripravovanou Vyhláškou  MZ SR, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov v zariadeniach sociálnych služieb zodpovedali zástupkyne MZ SR. Riaditeľ fimy Iresoft Jiří Halousek prezentoval produkt pre zariadenia sociálnych služieb.

24.február 2009 - Výberová komisia na Úrade SOZ Z a SS uskutočnila výberové pohovory s uchádzačmi na uvoľnené miesto právnika. V 10. týždni sa skutoční druhé kolo s dvomi vybranými uchádzačkami.

23.február 2009 - Na Úrade vlády SR rokovali sociálni partneri o návrhoch zákonov: - o vodách, - o štátnych hmotných rezervách, - o vinohradníctve, zaoberali sa i Rokovacím poriadkom HSR SR a prerokovali Správu o plnení opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy. Riaditeľ ÚPSVR SR informoval prítomných o aktuálnej situácii v hromadnom prepúšťaní a vývojom nezamestnanosti a voľných miestach v krajoch SR. Minister financií uviedol prehodnotený predpoklad rastu hospodárstva v SR v roku 2009 na úrovni 2,4%.

20.február 2009 - Prezident KOZ SR a Predseda vlády podpísali dnes Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy.....

19.február 2009 - Na svojom 19. rokovaní sa zišli členovia Výkonného výboru SOZ Z a SS. Prerokovali Návrh rozpočtu zväzu na rok 2009, ktorý bude predložený na schválenie Konferencii predsedov ZO v Žiline 31. marca 2009. Schválili správu o činnosti odborovej kontroly v ZO v oblasti BOZP za rok 2008. Schválili realizáciu akcie " Rozšírme rady odborárov" o ktorej budeme informovať v najbližších dňoch členskú základňu.

18.február 2009 - Predstavenstvo KOZ SR prerokovalo a schválilo na svojom zasadaní mimo iného i text Memoranda o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť - medzi vládou SR a KOZ SR. Zaoberalo sa aj Rozpracovaním Programovách téz do hlavných úloh  roku 2009, po zjazde KOZ na obdobie rokov 2008 - 2012.

16.február 2009 - Pracovná porada predsedov zo zariadení sociálnych služieb (25. 2.) bude doplnená o prezentáciu spoločnosti IReSoft spol. s r. o. a jej produktu - informačného systému CYGNUS pre pobytové zariadenia, ktorý využíva v ČR už viac ako 450 zariadení a začal sa používať aj v SR. (www.iresoft.sk)

12.február 2009 - Vo FN Bratislava sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o KZVS s AFN SR pred sprostredkovateľom. Vyjednávači oboch strán predniesli svoje požiadavky a stanoviská, ktorými nedospeli k dohode textu KZVS a tak sa opätovne stretnú 11. marca po rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR.

11.február 2009 - V dopoludňajších hodinách sa zišlo na mimoriadnom rokovaní Predstavenstvo KOZ SR, ktoré sa zaoberalo textom Memoranda o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi Vládou SR a KOZ SR. Uznieslo sa, že materiál je potrebné upraviť a doplniť na základe pripomienok a následne spracovaný materiál poslať na jednotlivé zväzy k pripomienkovaniu. Textom sa bude zaoberať riadne rokovanie Predstavenstva KOZ v stredu 18. februára 2009.

10.február 2009 - Prvé rokovanie medzi vyjednávačmi SOZ Z a SS, LOZ a AFN SR o KZVS pred sprostredkovateľom sa uskutoční vo štvrtok 12. februára od 15 h. vo FN v Bratislave Ružinove. 

MPSVR SR určilo sprostredkovateľa pre vyjednávanie o KZVS s ANS. Prvé rokovanie zvolá určený sprostredkovateľ. Predpokladáme, že sa tak stane do konca februára 2009.

SOZ Z a SS sa listom obrátil na ministra zdravotníctva so žiadosťou o zabezpečenie financií k úprave platov pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe v RÚVZ. Dôvodom je nedostatok rozpočtovaných  financií k realizácii záväzkov vyplývajúcich z podpísanej KZVS z 15. októbra 2008. Bližšie informácie budú poskytnuté vo zväzovom IB č. 22  2/2009.

9.február 2009 - Rada predsedov Odborových zväzov KOZ SR rokovala v Bratislave. Mimo iného sa zaoberala Postojom KOZ SR k hospodárskej kríze a k návrhu prijatých opatrení Vládou SR. Ďalej sa prítomní zhodli na potrebe spracovania podkladov do pripravovanej " Dohody - deklarácie," ktorá by sa mala podpísať s vládou. Diskutovanou témou bola aj novelizácia Zákona o kolektívnom vyjednávaní, kde bude KOZ predkladať svoje návrhy. K otázke otvorenia Zákonníka práce je postoj zástupcov zväzov  v súčasnosti zamietavý. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne informoval o aktuálnej situácii v SP, riešení pohľadávok  a zodpovedal otázky prítomných zástupcov zväzov.

6.február 2009 - Informácie z rokovania zástupcov Vlády SR a členov Prezídia KOZ SR.

5.február 2009 - SOZ Z a SS v spolupráci s MPSVR a MZ SR poriadajú celoslovenskú pracovnú poradu zástupcov zariadení sociálnych služieb, riaditeľov DD a DSS, zástupcov sociálnych odborov VÚC a ZMOS v stredu 25. februára 2009 v Bratislave.

2.február 2009 - SOZ Z a SS v spolupráci s MPSVR SR pripravuje pracovné stretnutie predsedov základných odborových organizácií zo zariadení sociálnych služieb v Bratislave. Termín a miesto rokovania budú upresnené po rokovaní na MPSVR tento týždeň. Obraciame sa na Vás s nasledujúcou Výzvou. Za stanoviská, pripomienky a názory vopred ďakujeme.

V doobedňajších hodinách na Úrade vlády SR rokovala Hospodárska a sociálna rada vlády, ktorá sa zaoberala Opatreniami vlády SR na prekonanie globálnej krízy a Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály boli prítomnými schválené s pripomienkami a posunuté do ďalšieho legislatívneho konania. Podrobnejšie sa o materiáloch dozviete na www.government.gov.sk  v časti poradné orgány vlády HSR SR program a materiály rokovaní z dnešného dňa.