www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2009

30.január 2009 - Na pôde KOZ SR sa uskutočnila pracovná porada zástupcov OZ k mimoriadnemu rokovaniu HSR SR, kde ústrednou témou bude Návrh opatrení na zmiernenie dopadov finančnej krízy na zamestnanosť na Slovensku. Po diskusii boli prijaté odporúčania pre zástupcov KOZ v HSR SR jej rokovanie sa má uskutočniť v pondelok 2. februára 2009 na Úrade vlády SR.

29.január 2009 - Osem zástupcov odborových zväzov združených v EPSU zo SR ( Európska organizácia verejných služieb )  sa zišlo k prediskutovaniu prípravy rokovania Kongresu a vyslaní svojich delegátov. Za SOZ Z a SS boli schválení účastníci PhDr. A. Stojničová a Mgr. A. Szalay.

Predseda zväzu dohodol stretnutie s riaditeľkou odboru rodinnej politiky MPSVR Dr. Šebovou. Témou stretnutia je diskusia o možnosti uskutočnenia pracovnej porady predsedov ZO zo zariadení sociálnych služieb za účasti odborných zamestnancov ministerstva práce, ktorí by fundovane zodpovedali otázky spojené s novelizáciou zákonov č. 553/ 2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalších a uplatňovaní zákona o Sociálnych službách, ale i ku katalógu pracovných činností.

28.január 2009 - Predstavenstvo KOZ SR prerokovalo aktualizáciu rokovacích poriadkov orgánov KOZ, organizačnú štruktúru kancelárie KOZ. Zaoberalo sa aj prípravou rokovania Rady predsedov OZ. Dôležitou oblasťou bola informácia o vývoji dopadov finančnej krízy na slovenské podniky. Predstavenstvo KOZ prijalo po diskusii závery, ktoré majú pomôcť zástupcom KOZ na rokovaniach na najvyššej úrovni.

27.január 2009 - Z rokovania HSR SR bol na požiadanie ministra financií vypustený bod rokovania Program stability SR na roky 2008-2011 s ohľadom na potrebu jeho prepracovania a zaktualizovania pre jestvujúcu hospodársku a ekonomickú krízu.

V Domove sociálnych služieb v Dúbrave sa uskutočnili rokovania podpredsedu zväzu so zamestnancami i vedením tejto DSS s cieľom riešenia záverov vykonanej kontroly Prešovského Inšpektorátu práce. Na rokovaní boli prítomné i právničky zväzu.

26. január 2009 - Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb na webovej stránke www.profesia.sk  zverejnil pracovnú ponuku na miesto právnika SOZ ZaSS.  Všetkým uchádzačom, ktorí  už  prejavili záujem o prácu v našom zväze ĎAKUJEME.

23.január 2009 - V pondelok 26.januára sa od 9 h. uskutoční na Úrade vlády SR prvé tohtoročné rokovanie sociálnych partnerov v HSR SR. Do programu boli mimo iné zaradené i  Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch, návrh zákona o sťažnostiach, ale i návrh zákona o odpadoch.

O 13 h. sa uskutoční rokovanie Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať ekonomickými výsledkami spoločnosti SOREA. Prerokuje sa i odstúpenie člena Predstavenstva JMF.

O 15 h. sa v Prezidentskom paláci uskutoční novoročné stretnutie predsedov odborových zväzov s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. Predseda zväzu sa zúčastní vyššie uvedených rokovaní.

Podpredseda zväzu a právničky SOZ Z a SS cestujú na rokovanie na východ Slovenska, kde sa v DSS v Dúbrave stretnú s vedením odborovej organizácie, riaditeľom DSS. Diskutovať sa bude o riešení sťažnosti zamestnankýň tohto zariadenia, ktorú riešil aj Inšpektorát práce. 

22.január 2009 - V Bratislave sa uskutočnilo 18. rokovanie Výkonného výboru SOZ Z a SS. Prítomní sa zaoberali prípravou Konferencie predsedov základných organizácií, ktorá sa uskutoční v Dome odborov v Žiline dňa 31. marca 2009. Prerokovali aktuálnu situáciu vo vyjednávaní s obomi zamestnávateľskými asociáciami ( AFN SR, ANS ), ktoré budú pokračovať pred sprostredkovateľmi. Schválili i zastúpenie zväzu v Sneme KOZ SR, kde budeme mať 5 zástupcov a predsedu zväzu. Podrobnejšie informácie o priebehu rokovania a prerokovaných materiáloch budú uvedené v IB č.22. 

21.január 2009 - Na pôde SOZ Z a SS sa konalo stretnutie zástupcov Odborových zväzov združených v EPSU a PSI. Témami rokovania boli mimo iného i vyhodnotenie konferencií EPSU a PSI, ktoré sa uskutočnili v Bruseli a v Skopje. Ďalej sa diskutovalo o zabezpečení delegátov a prerokovaní navrhovaných rezolúcií na zlučovací Kongres týchto organizácií, ktorý sa uskutoční v Bruseli v dňoch 8.-11. júna 2009. Slovenské odborové zväzy majú možnosť na rokovanie vyslať 8 delegátov, z toho 4 sponzorovaných.

16.január 2009 - Kolektívne vyjednávania zástupcov SOZ Z a SS a LOZ o KZVS s ANS a AFN SR smerujú pred sprostredkovateľa. V najbližších dňoch požiadame listom MPSVR SR o určenie sprostredkovateľa vo vyjednávaní s ANS. AFN SR vyjadrila súhlas s nami navrhnutým sprostredkovateľom a tak požiadame o rokovanie do konca januára. 

15.január 2009 - V dňoch 12.-13. januára sa zúčastnil predseda zväzu rokovania Konferencie PSI v Skopje v Macedónsku. V záveroch konferencie sa konštatuje, že i počas ekonomickej a hospodárskej krízy je úlohou pre odbory požadovať od zamestnávateľov zvyšovanie platov zamestnancov. Zlúčenie Európskej časti PSI  a EPSU na kongrese v Bruseli počas prvých júnových dní by malo zavŕšiť dlhoročné snaženie o zjednotenie týchto organizácií združujúcich zamestnancov pracujúcich vo verejných službách s cieľom zefektívnenia práce v tomto regióne. Zástupcovia zväzov zo SR a ČR na rokovaní v Skopje.

12.január 2009 - Prvýkrát v tomto roku rokovali predsedovia Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Prítomní obdržali informácie z rokovania Prezídia KOZ SR, diskutovali o Novele zákona č.2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní. Za SOZ Z a SS sa rokovania zúčastnil podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský.

9. január 2009 userfiles/gal4.jpg Slávnostného podujatia DOVIDENIA KORUNA, VITAJ EURO sa 8. januára 2009 zúčastnili aj zamestnankyne nášho odborového zväzu JUDr. Silvia GATCIOVÁ a Eva SÝKOROVÁ userfiles/gal1.jpg .

7. január 2009 - Prajeme Vám v NOVOM ROKU 2009 veľa fyzického a duševného zdravia, spokojnosť a svornosť Vašim rodinám, úspech Vašim rozhodnutiam, silu a vieru v každodennom bytí, úctu, toleranciu, optimizmus a lásku Vašich blízkych a Vašich priateľov.

                                                Úrad Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb