www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Júl 2009

27. júl 2009 - Predseda zväzu sa zúčastnil v piatok 23. júla 2009 rokovania s predsedom VÚC Prešov Petrom Chudíkom, na ktorom sa diskutovalo  o riešení pracovno-právnych vzťahov v zariadení DSS Dúbrava.

22. júl 2009 - Rokovalo Predstavenstvo KOZ SR, ktoré sa zaoberalo informáciami o priebehu rokovaní o Zákone o kolektívnom vyjednávaní, o minimálnej mzde pre rok 2010, ako i rokovaniach na MPSVR o požiadavkách KOZ SR na riešenie zmiernenia dopadov hospodárskej a finančnej krízy. Na vedomie vzali i vyhodnotenie použitia účelovej dotácie na výberovú rekreáciu v 1. polroku 2009.

Predseda zväzu spoločne s JUDr. Zlatou SASKOU a Ing. Vincentom JANOŠŤAKOM  boil v RZ Opál v obci Dubovica riešiť situáciu po vypovedaní nájomnej zmluvy zmluvnému partnerovi za neplnenie si zmluvných povinností.

Kompletné podklady k rokovaniu pred rozhodcom vo vyjednávaní o KZVS s AFN SR boli zaslané JUDr. N. Kučerovej, ktorá po oboznámení sa so sporom určí termín a miesto rokovania.

16.júl 2009 - Na svojom 24. rokovaní sa zídu v Bratislave členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS. V programe sú zaradené aj informácie o záveroch pracovného stretnutia právničiek zväzu so zástupcami AFN SR k textu KZVS na ďalšie obdobie. Budú prezentované i aktuálne výsledky vyjednávania o minimálnej mzde pre rok 2010, ale aj o KZVS pre VS a ŠS na budúci rok. Zaoberať sa budú aj situáciou s RZ Opál v obci Dubovica a akciami v rámci Projektu Zuwinbat.

14.júl 2009 - Dnes sa uskutoční rokovanie pracovnej skupiny SOZ ZaSS a AFN SR v Košiciach. Právničky zväzu budú spoločne so zástupcami Asociácie FN hľadať možnosti zhody v ustanoveniach Návrhu KZVS pre ďalšie obdobie. 

10.júl 2009 - V pondelok 13. júla sa na Úrade vlády SR uskutoční rokovanie HSR SR aj za účasti predsedu vlády R. Fica. Vyhodnocovať sa budeú opatrenia prijaté na elimináciu dopadov ekonomickej a hospodárskej krízy na obyvateľov Slovenska. V programe, ktorý pozostáva zo 16 bodov sú zaradené aj Novela zákona o Kolektívnom vyjednávaní, či Nariadenie vlády, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie. Ďalej návrhy smerujúce do oblastí miestnych daní a dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dani z minerálneho oleja. Viac nájdete na webovej stránke vlády v časti poradné orgány a ich program aj so stanoviskami sociálnych partnerov. 

Na pravé poludnie zasadnú za rokovací stôl zástupcovia Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Budú sa zaoberať aktuálnou situáciou vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2010. Prediskutujú aj riziká dôchodkového systému.

O 14. hodine sa stretnú vyjednávači KOZ SR so sociálnymi partnermi na MPSVR SR na 2. kole kolektívneho vyjednávania KZVS pre ŠS a VS na rok 2010.  

9.júl 2009 -  Dnes bude rokovať Rada predsedov OZ KOZ SR. Zástupcovia jednotlivých odborových zväzov budú diskutovať o vývoji vyjednávania so zamestnávateľmi o výške minimálnej mzdy v roku 2010, ale aj o stanovisku KOZ k novele zákona o kolektívnom vyjednávaní.

8.júl 2009 -  Na MZ SR sa uskutočnilo Rozporové konanie k zásadným pripomienkam k Návrhu vyhlášky, ktorou sa určujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory. Na rokovaní prišlo k odstráneniu rozporu a pripomienka SOZ ZaSS bola akceptovaná.

Od 13 h. sa stretnú v budove KOZ zástupcovia zväzov na príprave k rokovaniu HSR SR, ktoré sa uskutoční v pondelok 13. júla aj za účasti predsedu vlády SR. Predmetom diskusie bude mimo iného aj návrh novely zákona o kolektívnom vyjednávaní a vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení na elimináciu dopadov krízy na obyvateľstvo v SR.

7.júl 2009 - KOZ SR pripravila akciu so zľavami pre členov odborov v spolupráci so spoločnosťou SOREA a Sphere card. Akciu Vám dávame do pozornosti pre členov nášho zväzu. Bližšie info v liste viceprezidenta KOZ SR.

6.júl 2009 -  v utorok 7. júla sa uskutoční vo Viedni pracovné stretnutie zástupcov odborových zväzov zapojených do projektu Zuwinbat medzi OGB, VIDA a KOZ SR. Za náš zväz sa rokovania zúčastní PhDr. M. Vitálošová.

Predseda zväzu sa v delegácii KOZ SR zúčastní pracovného stretnutia s odborármi z Cypru v Bratislave. Diskutovať sa bude o možnej spolupráci odborových centrál a nadviazania užšej spolupráce medzi jednotlivými odborovými zväzmi.

1.júl 2009 - Dnešným dňom reálne prebieha zlúčenie Istrobanky a ČSOB, pozorne si prečítajte text informačného letáku.