www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Jún 2009

29.jún 2009 - Na Úrade vlády SR sa stretli sociálni partneri na rokovaní HSR SR. V programe rokovania boli mimo iných zaradené aj návrhy zákonov o vysielaní a retransmisii, o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, ale aj rozvojový program priorít verejných prác. Bližšie informácie, vrátane stanovísk nájdete na webovej stránke vlády v časti poradné orgány a ich program zasadaní.

V popoludňajších hodinách sa na svojom rokovaní stretli členovia Predstavenstva JMF. Prerokovali dosiahnuté hospodárske výsledky spoločností za prvých päť mesiacov tohto roka. Diskutovali o vyhliadkach obsadenosti zariadení Sorea na letné prázdniny i akcií pre členov odborov. Zaoberali sa i predajom majetku v Leviciach.  

Podpredseda zväzu sa v Rožňave zúčastnil rokovania riaditeľov Stredných zdravotníckych škôl, ktoré zvolalo MZ SR. V programe rokovania bola aj situácia vo vzdelávaní odborníkov pre rezorty zdravotníctva a sociálnych služieb.

26.jún 2009 - V RZ v Čaradiciach sa zišli mladí odborári z organizácií v rámci nášho zväzu. Prišli i kolegovia z Českej republiky i z Rady mladých KOZ SR. Prednášky a diskusia  boli vnímané a vyhodnotené ako zaujímavé a podnetné. Mladí ľudia sa zaujímali o dianie vo zväze a možnostiach dojednania rôznych výhod v KZ.

23.jún 2009 - Na MZ SR sa uskutočnilo rokovanie odvetvovej HSR na požiadanie SOZ Z a SS. Prítomní na rokovaní boli i generálni riaditelia štátnych zdravotných poisťovní, ale i riaditeľ sekcie rozpočtu MF SR Ing. Majerský. Prerokovala sa situácia s plnením KZVS pre ŠS a VS v oblasti plnenia pre RÚVZ, ale i vyhliadky financií do ďalšieho obdobia. Odzneli i informácie o stave vyjednávania KZVS s ANS a AFN SR. Zaoberali sme sa i nedostatkom odborníkov v zdravotníckych zariadeniach.

22.jún 2009 - 18.jún 2009 - Rokoval Výkonný výbor SOZ Z a SS. Prejednávali sa aj projekty, v ktorých budú zapojení členovia nášho zväzu. Projekt Zuwinbat v rámci Konfederácie OZ a OGB z Rakúska. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté v našom IB. Ďalej sa schválilo zapojenie do Projektu prihraničnej spolupráce ČR, Rakúska a SR, hlavne Trnavského a Trenčianského VÚC v oblasti sociálnych služieb. Prerokoval sa i ďalší postup pri vyjednávaní KZVS so zamestnávateľskými asociáciami. Diskutovalo sa o situácii v zdravotníckych zariadeniach po nadobudnutí Výnosu MZ SR o minimálnych personálnych normatívoch a technickom vybavení zdravotníckych zariadení.

17.jún 2009 - V Bratislave sa stretne na svojom rokovaní Predstavenstvo KOZ SR. Predmetom rokovania je mimo iného i Memorandum o uplatňovaní rodovej rovnosti. Prijme sa i stanovisko k návrhu reformy odvodového systému navrhnutého Podnikateľskou alianciou Slovenska. Odznejú informácie o priebehu vyjednávania so zamestnávateľskými asociáciami o úprave minimálnej mzdy od 1. januára 2010.

16.jún 2009 - V Bratislave sa uskutoční rokovanie Valného zhromaždenia Majetkovej únie Odborových zväzov, na ktorom sa prerokujú hospodárske výsledky za rok 2008 a plán pre rok 2009. Po zlúčení odborových zväzov sa bude aktualizovať zoznam členov MÚ.

Od 13. h. sa na MPSVR uskutoční rokovanie u štátnej tajomníčky MPSVR, kde sa má viesť diskusia o návrhoch LOZ k skoršiemu odchodu lekárov do dôchodku. O záveroch rokovania budeme informovať členskú základňu, koho by sa takéto legislatívne zmeny mali dotýkať a v akom časovom horizonte.

Do pozornosti dávame možnosť prihlásiť sa na akciu pre mladých členov odborov, ktorá sa uskutoční v RZ Čaradice. Bližšie informácie nájdete v podkapitole mladí odborári.

15.jún 2009 - V budove KOZ SR v Bratislave sa uskutoční prvé z troch školení funkcionárov ZO z právnej oblasti. Začiatok školenia je o 10 h. V utorok sa uskutoční školenie vo Zvolene a v stredu v Košiciach.

8.jún 2009 - Vážené predsedníčky, predsedovia, členovia odborov, i touto cestou Vám chcem poďakovať za podporu vo voľbách do Európskeho parlamentu. Alexander Kurtanský kandidát s podporou KOZ SR.

7.jún 2009 - Predseda zväzu a PhDr. A. Stojničová sa zúčastnia v dňoch 8.-11. júna 2009 8. Kongersu EPSU v Bruseli. Plenárne zasadnutie bude mimo iného schvaľovať rezolúcie smerujúce do oblastí verejných služieb a prijme akčné body pre Európske verejné služby do ďalšieho obdobia. Bližšie informácie z rokovania budeme prinášať vo zväzovom IB.

V pondelok 8.júna sa uskutoční prvé kolo vyjednávania o KZVS pre VS a ŠS na rok 2010 na MPSVR, kde bude zväz zastupovať podpredseda zväzu. 

6.jún 2009 - Mužstvo SOZ Z a SS obhájilo 1. miesto na X. ročníku turnaja ČMOS ZaSP v nohejbale v Českých Budějoviciach. O zisk pohára sa zaslúžili Roman Ferenčák, Pavol Kovacsich, Jozef Hamšík a Anton Szalay. Otvorenie turnaja Ladislav Kucharský (vľavo) a Vašek Hájek. Gratulujeme a súčasne ďakujeme za reprezentáciu. 

3.jún 2009 - Predseda zväzu sa zúčastnil záverečnej konferencie Projektu štyroch krajín ČR, Poľska, Rakúska a Nemecka " Reformy v zdravotníctve v procese transformácie - sociálny dialóg, perspektívy prihraničných oblastí," ktorá sa konala v Harrachove. Informácie a prijaté závery z tohto rokovania budú prezentované v júnovom IB.

Podpredseda zväzu, JUDr. Saská a E. Broniš sa zúčastnili rokovaní  s výbormi v ZO v Košickom VÚC.

1.jún 2009 - Poďme voliť!  Podporme kandidáta MUDr. Alexandra Kurtanského zakrúžkovaním čísla 6 na kandidátke strany číslo 3. Má podporu KOZ SR i nás. Už túto sobotu.

Školenie funkcionárov ZO - pracovno - právna oblasť.

SOZ Z a SS v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung poriada X. ročník medzinárodného stretnutia mladých odborárov. Bližšie informácie o termíne, programe s prihláškou nájdete v podkapitole Mladí odborári.