www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Máj 2009

28.máj 2009 -  Predseda zväzu sa zúčastní dvojdňovej konferencie sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach, ktorá sa bude konať  v Žiline v dňoch 29.-30.5. 2009. Spoločne budú diskutovať aj o možnostiach založenia odborovej organizácie a súčasne prerokujú požiadavky sestier do pripravovanej KZVS k prerokovaniu s ASL.

27.máj 2009 - SOZ Z a SS v zmysle schváleného plánu akcií pre rok 2009 poriada školenie funkcionárov základných odborových organizácií zamerané na problematiku pracovno-právnych vzťahov a kolektívneho vyjednávania. Lektorkami budú naše právničky JUDr. Gatciová, JUDr. Laufiková a JUDr. Saská.

V Bratislave rokovalo Predstavenstvo KOZ SR. Z programu vyberáme najmä informácie o začatí rokovaní o minimálnej mzde pre rok 2010. Vyhodnotili sa akcie uskutočnené v predchádzajúcich týždňoch: Prvomájové zhromaždenie v Banskej Bystrici, Euromanifestácie poriadanej EOK v Prahe. Diskutovalo sa o nadchádzajúcich Eurovoľbách, kde KOZ SR podporuje kandidáta Smeru MUDr. A. Kurtanského, podpredsedu OZ školstva a vedy na Slovensku. Uspieť môže po obdržaní vašich preferenčných hlasov zakrúžkovaním čísla 6 na kandidátke strany číslo 3. Dôležitým bodom rokovania bolo stanovisko MPSVR SR k návrhom KOZ SR k riešeniu dopadov krízy.  Odzneli i informácie o projekte KOZ SR a OGB - Zuwinbat " Priestor budúcnosti."

26.máj 2009 -  V Dome odborov v Žiline sa dnes uskutoční školenie hospodárok a revízorov ZO so začiatkom od 9,30 h. Lektorkami školenia sú Bc. J. Halinárová a p. V. Palíková. 27. mája 2009 v JUMBO centrum v Košiciach, 28. mája 2009 v budove KOZ SR v Bratislave.

23.máj 2009 - Konalo sa spoločné rokovanie VV SOZ Z a SS s predsedom LOZ, na ktorom sa riešila situácia po vyhlásení LOZ o stiahnutí požiadavky na zvyšovanie platov pre lekárov v tomto roku. Diskutovalo sa o požiadavkách LOZ, ktoré boli verejnosti prezentované na tlačovej besede LOZ 12. mája. Prijal sa záver, že obidve organizácie pokračujú spoločne v požiadavkách na zamestnávateľov  (ANS, AFN SR) k rokovaniam pred rozhodcom.

22.máj 2009 - Návšteva Domova detí a DSS na Hviezdoslavovej ulici v Martine. Spoločne sme pozorne počúvali slová riaditeľa DD Ing. Belicu o zariadení, skladbe klientov a celkovom fungovaní DD. S vrchnou sestrou sme mali možnosť prejsť si jednotlivé oddelenia. I touto cestou ďakujeme  vedeniu organizácie za možnosť prehliadky DD a získanie informácií. 

21.máj 2009 - Uskutočnilo sa 22. rokovanie VV SOZ Z a SS na ktorom sa členovia zaoberali aj vývojom kolektívneho vyjednávania s ANS a AFN SR o KZVS pre ďalšie obdobie. Potvrdili zotrvanie na požiadavke o realizácii úpravy platov minimálne o 5% všetkým zamestnancom v nemocniciach, čo je krytie inflácie roku 2008. Touto požiadavkou chceme zabrániť poklesu reálneho príjmu zamestnancov z predchádzajúceho roku.

V popoludňajších hodinách sa uskutočnilo spoločné rokovanie s členmi Výkonnej rady ČMOSZ a SP, ktorí pricestovali na Slovensko do Blatnice. V programe bola výmena informácií o aktuálnej situácii v oboch rezortoch v oboch republikách. Diskutovalo sa o vzájomnej spolupráci do ďalšieho obdobia a o príprave projektov prihraničnej spolupráce ČR, SR a Rakúska pre obdobie rokov 2010 a 2011.

18.máj 2009 - Dnes sa uskutočnilo rokovanie Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SOREA, na ktorom sa schválila ročná účtovná závierka za rok 2008 a prediskutovali sa ďalšie oblasti fungovania spoločnosti. Uskutočnili sa i rokovania spoločností DK Žilina a DK Prešov. Tiež sa uskutočnilo rokovanie Rady členov Jednotného majetkového fondu. Zástupcovia zväzov združených v JMF schválili výsledky hospodárenia za rok 2008. V uskutočnených voľbách doplnili člena Predstavenstva a člena Revíznej komisie.  

Na MPSVR sa uskutočnilo rokovanie u riaditeľky kancelárie ministerky práce so zamestnankyňami DSS Dúbrava, ktorého sa  zúčastnili podpredseda zväzu a JUDr. M. Laufíková. Predmetom stretnutia bolo prediskutovanie postupu riaditeľa tohto zariadenia voči zamestnancom prezentované aj v médiách a hľadanie riešenia situácie konkrétnych pracovníčok tohto zariadenia.

16.máj 2009 - Účastníci SOZ Z a SS na EUROMANIFESTÁCII v Prahe pri štadióne na Strahove.

13.máj 2009 - V podkapitole informácie pre predsedov ZO nájdete komplexný materiál dotýkajúci sa otázok, odpovedí a stanovísk spojených s uplatňovaním Zákona o sociálnych službách. Prístup len po zadaní hesla, ktoré Vám bolo doručené listom.

11.máj 2009 - Dnes sa uskutoční rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. V programe rokovanie je mimo iného i téma Kolektívne vyjednávanie KZVS pre VS a ŠS na rok 2010. Návrh textu oboch KZVS bol odoslaný predsedovi vlády v apríli 2009.

Konkrétne informácie k časovému priebehu Euromanifestu v Prahe, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 16. mája 2009. Ešte sú volné miesta v autobuse SOZ Z a SS. ( viď  info. 15.apríl 2009)

7.máj 2009 - Vyjednávači KOZ SR začínajú vyjednávať so zamestnávateľmi úpravu minimálnej mzdy od 1. januára 2010. V médiách sa v predchádzajúcom roku často objavovala kritika odborov na presadzovanie rastu MM a ozývali sa hlasy za zrušenie tohto inštitútu. Prinášame informácie a dôvody, prečo by sa aj v dobe ekonomickej a hospodárskej krízy mala táto veličina zvyšovať.

Ponuka detských letných táborov pre členov odborového zväzu.

SOZ Z a SS v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung poriada X. ročník medzinárodného stretnutia mladých odborárov. Bližšie informácie o termíne, programe s prihláškou nájdete v podkapitole Mladí odborári.

6.máj 2009 - Pobyty pre členov odborov a ich rodinných príslušníkov v Bojniciach so zľavami.  Ponuka  kúpeľov a cenník pobytov, platné do 20. 12. 2009.  Bližšie informácie na telefónnom čísle 046 511 6 362 (363) na obchodnom oddelení u Mgr. Trenčianskej  a p. Dolinskej. www.kupele-bojnice.sk  
Využite akciu v cenách roku 2008. Zabezpečte si svoju dovolenku na Slovensku v krásnom prostredí, s výbornými možnosťami relaxu a návštev napr. Bojnického zámku, alebo Zoologickej záhrady. Prežite so svojimi deťmi neopakovateľné chvíle. Ďakujeme za dohodnutie akcie s vedením SLK predsedníčke ZO pani Emílii Furekovej za všetkých členov nášho odborového zväzu.

5. máj 2009 - Poďakovanie prezidentky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Márie Lévyovej predsedovi SOZ ZaSS Mgr. Antonovi Szalayovi, za aktívnu účasť na Sneme SKSAPA, ktorý sa konal v Poprade.

4.máj 2009 - V závere apríla boli odoslané Návrhy KZVS pre Štátnu službu a pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme na rok 2010 predsedovi vlády s výzvou o stanovenie vyjednávačov za stranu vlády a k zahájeniu rokovaní.

V súčasnosti sa začínajú rokovania na najvyššej úrovni medzi zamestnávateľmi a KOZ SR o výške minimálnej mzdy v SR od 1. januára 2010. Argumentáciu s niekoľkými konkrétnymi ukazovateľmi prinesieme v najbližších dňoch na tejto stránke.

Prinášame prezentáciu podpredsedu odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku MUDr. Alexandra Kurtanského k volbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 6. júna 2009. Informácie sme zverejnili aj v aprílovom vydaní zväzového IB.  Podporte svojimi preferenčnými hlasmi odborára, pomôžete tým  aj k presadzovaniu predstáv a požiadaviek odborov.   

2.máj 2009 - Poďakovanie patrí členom odborového zväzu, ktorí sa zúčastnili prvomájového zhromaždenia občanov v Banskej Bystrici pod pamätníkom SNP. Účastníci zhromaždenia prijali potleskom výzvu zamestnávateľom, ktorú prečítal viceprezident KOZ SR Eugen Škultéty.