www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2009

30.marec 2009 - Konferencia predsedov ZO v Žiline - Dom odborov Námestie Ľ. Štúra už zajtra 
                                                                                                    31. 3. 2009 od 9,30 h. !!!

Dnes o 14 h. sa stretnú v Žiline na 20. rokovaní členovia VV SOZ Z aSS. Budú sa zaoberať aktuálnou situáciou vyjednávania KZVS s ANS a AFN SR pred sprostredkovateľmi. Ďalej sa bude diskutovať o príprave a zabezpečení účasti na akciách 1. mája v B. Bystrici a 16. mája v Prahe. Zabezpečenie Konferencie predsedov bude ďalším bodom rokovania, ako aj dopady krízy na zamestnancov a zariadenia v rezorte zdravotníctva. Bližšie informácie budú poskytnuté po rokovaní.

25.marec 2009 - Právničky Úradu SOZ Z a SS JUDr. M. Laufíková a JUDr. S. Gatciová spracovali Vzorovú kolektívnu zmluvu (ďalej len VKZ) pre zariadenia pracujúce v režime zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predsedovia ZO, ktorí sa zúčastnili pracovnej porady zariadení sociálnych služieb 25. februára obdržali informáciu o príprave takéhoto materiálu, ktorý má poslúžiť ako vodítko pre tvorbu KZ v jednotlivých organizáciách. Niektoré ustanovenia VKZ je potrebné modifikovať na interné podmienky. Predsedovia, ktorí sa zúčastnia rokovania Konferencie predsedov ZO v Žiline v utorok 31. 3. 2009 budú mať možnosť obdržať celý text VKZ v písomnej forme, alebo na CD-R, ale i konzultovať niektoré otázky s tvorkyňami VKZ. 

Dnes rokuje Snem KOZ SR ako najvyšší orgán medzi zjazdmi Konfederácie. Zo širokého obsahu rokovania Vám dávame do pozornosti niektoré oblasti, ktoré sa prerokujú. Napr. Stav členskej základne Konfederácie k 1.1. 2009, Programové úlohy pre tento rok, rozpočet KOZ na rok 2009, postoj KOZ k opatreniam vlády na riešenie krízy, návrhy na uskutočnenie Prvomájového zhromaždenia v B.Bystrici, či Pietnej akcii pri príležitosti svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov, Informácie o štátnej účelovej dotácii na výberovú rekreáciu. Budú aktualizované aj rokovacie poriadky orgánov KOZ a zásady hospodárenia a schvaľované zloženia poradných orgánov.  

23.marec 2009 - Predseda zväzu sa zúčastnil rokovania Predstavenstva JMF a DR spoločnosti Sorea. Prejednávané boli mimo iného ekonomické výsledky spoločností za rok 2008 a za prvé dva mesiace tohto roka. Výpadok v počte klientov priniesol aj tlak na prehodnocovanie počtu zamestnancov a hľadanie opatrení do ďalšieho obdobia. Na stránke www.sorea.sk nájdete ponuky na zľavnené pobyty počas Veľkonočných sviatkov.

21.marec 2009 - Štatistika dosiahnutých priemerných platov za rok 2008 v zdravotníckych zariadeniach s priemerným vývojom práce nadčas a porovnanie s priemernou mzdou v Národnom hospodárstve.

19.marec 2009 - Vyjednávači za SOZ Z a SS a LOZ budú vo FN Martin rokovať  o KZVS s AFN SR od 10,30 h. pred sprostredkovateľom Ing. A. Mifkom. Od 13,30 h. v hoteli Sany v Martine s ANS o KZVS pred sprostredkovateľom RSDr. I. Švihlom. Závery z oboch rokovaní sú obdobné, nedohoda v oblasti navýšenia a zo strany odborov navrhnuté rokovania pred rozhodcami.

17.marec 2009 - Podpredseda zväzu bude rokovať s vedúcou odboru sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja o postupe odstránenia zistených nedostatkov Národným inšpektorátom práce v zariadení DSS v Dúbrave.

16.marec 2009 - Na úrad SOZ ZaSS dnes nastúpila nová právnička JUDr. Zlata SASKÁ, ktorá sa bude zaobrerať pracovnoprávnou problematikou.

13.marec 2009 - SOZ Z a SS obdržal na vedomie list ministra zdravotníctva adresovaný ministrovi financií, dotýkajúci sa zabezpečenia financií na záväzky vyplývajúce z podpísanej KZVS pre štátnu službu.

Zamestnanci hlavne výrobných podnikov sú v súčasnosti vystavovaní tlakom zamestnávateľov na krátenie pracovnej doby aj krátenie platov, či miezd. Prinášame stanovisko MPSVR SR k tejto problematike.

12.marec 2009 - Dôležité !!! Obraciame sa na zástupcov zamestnancov v zdravotníckych lôžkových zariadeniach s naliehavou výzvou. Pozorne sa oboznámte s textom uvedeným pod farebne rozlíšenými slovami. V podkapitole pre predsedov sa nachádzajú návrhy textov KZVS s ANS a AFN SR, ktoré boli predložené sociálnym partnerom v júni 2008. Sú zverejnené pre oboznámenie sa s našimi návrhmi s ohľadom na aktuálny stav vyjednávania, ktoré dospelo pred sprostredkovateľov. Výsledok vyjednávania závisí od každého z Vás. Očakávame stanoviská kolektívov zamestnancov !!!

11.marec 2009 - Z rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR.

Dnes rokuje Predstavenstvo KOZ SR. V programe rokovania sú zaradené mimo iného i Programové tézy spracované do hlavných úloh pre tento rok, návrhy na zriadenie poradných orgánov KOZ, vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2008 a návrh rozpočtu pre rok 2009, ako i návrhy na uskutočnenie Pietneho zhromaždenia, alebo zhromaždenia 1. mája v B. Bystrici a príprava rokovania Snemu KOZ.

6.marec 2009 - V pondelok sa na svojom zasadnutí stretnú predsedovia Nevýrobných odborových zväzov, ktorí sa budú zaoberať prípravou Kolektívneho vyjednávania KZVS na rok 2010 pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a v štátnej službe. Prerokujú i aktuálnu situáciu plnenia KZVS pre rok 2009.

Od 13 h. sa stretnú sociálni partneri na MZ SR, kde sa uskutoční Odvetvová HSR na základe požiadania SOZ Z a SS. Diskutovanou témou budú aj dopady hospodárskej krízy na rezort zdravotníctva. Riešenie valorizácie platov štátnych zamestnancov pracujúcich v RÚVZ bude ďalším bodom rokovania. Informácie od zástupcov Zdravotných poisťovní o ich príjmoch a východiskách rozpočtov by mali napomôcť zmluvným partnerom v ich vyjednávaní pred sprostredkovateľmi. 

5.marec 2009 - V budove KOZ SR sa uskutočnil Konzultačný deň odborových inšpektorov práce s predstaviteľmi Národného inšpektorátu práce. Cieľom akcie bolo informovanie sa o poznatkoch z oblasti BOZP a vzájomná spolupráca NIP a BOZP KOZ SR. V záveroch bola formulovaná potreba zintenzívnenia spolupráce v oblasti konzultácií a hľadaní stanovísk k jednotlivým okruhom problémov. Prítomní hodnotili spoločne akciu ako veľmi potrebnú a užitočnú.

4.marec 2009 - Opäť štátna účelová dotácia na rekreačné pobyty. Materiál nájdete v podkapitole Informácie pre predsedov ZO.

3.marec 2009 - Dnes rokovala HSR SR, ktorá po rozsiahlej diskusii a úpravách textu počas rokovania odporučila návrh zákona č. 43/ 2003 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení do ďalšieho legislatívneho konania s pripomienkami. Rada súhlasila s návrhom Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a posunula ho na ďalšie legislatívne konanie. Diskutovaným návrhom bolo zavedenie rekreačných poukážok, sociálni partneri rokovanie o tomto bode prerušili na návrh ministra financií.