www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2009

Výzva. VV SOZ ZaSS sa obracia na základné odborové organizácie s Obežníkom č. 3, vo veci odsúhlasenia predaja RZ OPál v obci Dubovica. V obálke s IB č. 30 nájdete aj list a obežník, žiadame Vás o prerokovanie predaja obratom a odoslanie stanoviska späť na zväz v priloženej obálke ihneď. Text obežníka nájdete v podstránke informácie pre predsedov po zadaní hesla. Za aktívny prístup k požiadavke vopred ďakujeme.

30.november 2009 - Na Úrade vlády SR sa o 9.h. začne rokovanie HSR. Do programu je mimo iného zaradený aj bod s poslaneckým návrhom novelizácie zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Viac informácií nájdete na nižšie uvedenej adrese.

27.november 2009 - Na požiadanie hostí z Čiech sa uskutočnilo rokovanie na MZ SR. Diskutovalo sa o príprave a zavádzaní e-Healthu na Slovensku.

26.november 2009 - V Bratislave sa uskutočnilo diskusné fórum na tému Posilnenie postavenia odborov v spoločnosti II. Účastníci sa zaoberali vývojom členskej základne a hľadali riešenia pre jej stabilizovanie. Diskutovali o možnostiach rozšírenia služieb členom odborov. Rokovania sa zúčastnil aj predseda zväzu.

V poobedňajších hodinách pricestovala na náš zväz návšteva z partnerského OZ ZaSP z Čiech vedená predsedom zväzu Jirkom Schlangerom. Radka Sokolová a Zuzka Chudobová spolu so zástupcami nášho zväzu (M.Vitálošová, S. Knapčoková, A. Szalay) rokovali s Vladom Špánikom z Nadácie Fridricha Eberta na Slovensku o akciách v roku 2010.

Uskutočnila sa príprava na rokovanie HSR, ktoré bude v pondelok 30.novembra na Úrade vlády SR. Za zväz sa zúčastnila JUDr. Z. Saská. Podklady nájdete na www.government.gov.sk .

25.november 2009 - Rokovalo Predstavenstvo KOZ SR. Zaoberalo sa prípravou rokovania Snemu, ktorý sa bude konať 9.decembra 2009. Prerokovalo materiál o stave v spoločnosti počas krízy z pohľadu KOZ SR.

24.november 2009 -  V Martine sa stretnú sociálni partneri SOZ ZaSS, LOZ a ANS na rokovaní,  aby prediskutovali situáciu v neplnení KZVS po rozhodnutí rozhodkyne.  Informácie o záveroch rokovania prinesieme obratom. ANS aj LOZ a SOZ ZaSS zostali na svojich stanoviskách, čo znamená, že zamestnanci zastúpení odborovými organizáciami musia vyvolať rokovania s vedením svojej nemocnice a žiadať o plnenie rozhodnutia rozhodkyne.

23.november 2009 - Na Úrade vlády SR sa zišli na mimoriadnom rokovaní sociálni partneri. ZMOS, RÚZ, AZZZ, KOZ SR a zástupcovia vlády rokovli o opatreniach vlády k riešeniu dopadov krízy na zamestnancov. Viac na www.government.gov.sk, v časti poradné orgány a rokovania.

20.november 2009 - Desiati zástupcovia odborových organizácií z Bratislavského a Trnavského kraja zo zariadení sociálnych služieb sa dnes stretnú vo Viedni so zástupcami odborového zväzu Vida v rámci projektu Zuwinbat.V rámci programu navštívia aj dve zariadenia pre seniorov a budú diskutovať o situácii v oblasti poskytovania služieb v oboch krajinách. Ďalšou témou bude zlepšovanie pracovných a životných podmienok sestier a opatrovateliek v súčasnom období.

19.november 2009 - V Bratislave sa uskutoční rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS. Mimo iného sa bude zaoberať v súčasnosti najvážnejšou oblasťou a tou je plnenie rozhodnutia rozhodkyne v spore o uzatvorenie KZVS s ANS. Členovia VV prerokujú aj žiadosti zo ZO o poskytnutie pomoci členom odborov a schvália organizácie, ktorým bude poskytnutý vecný dar k vianociam. Prebehne i žrebovanie vecných cien spojené s ukončenou akciou rozšírme naše rady. 
Výherná listina. Víťazom gratulujeme. Vecné ceny budú odosielané na ich ZO v najbližších dňoch.

Vyhlásenie prijaté na rokovaní Výkonného výboru EPSU dňa 10. novembra 2009 v Bruseli.

13.november 2009 - KZVS na rok 2010 pre Štátnu  a verejnú službu sú v plnom rozsahu v podstránke KZ Vyššieho stupňa.

10.november 2009 - V stredu sa uskutoční rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR, ktorí sa budú zaoberať materiálom " Spolupráca odborov a politických strán." Ďalším bodom rokovania bude diskusia na tému "Postoj KOZ SR k parlamentným voľbám 2010." Bude sa rokovať aj o aktuálnej situácii v novelizácii Zákona č.2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.  

7.november 2009 - Predseda zväzu sa zúčastní dvojdňového rokovania VV EPSU v Bruseli. Diskutovať sa bude aj o postoji a krokoch európskych odborov v oblasti verejných služieb v tomto období. Informácie poskytneme po prijatí záverov na rokovaní.

V nasledujúcom týždni sa podpredseda zväzu zúčastní akcie EOK a Tureckých odborov na pobyte v Turecku, kde sa zúčastnia aj odborári z Talianska. Je to pokračovanie projektu výmeny informácií o fungovaní odborov v krajinách EÚ a kolegovia z Turecka majú záujem získať čo najviac informácií pre svoju činnosť aj  s cieľom dosiahnutia vstupu ich krajiny do EÚ.

6.november 2009 - Zástupcovia Odborových zväzov sa zišli na príprave k mimoriadnemu rokovaniu HSR, ktoré sa uskutoční v pondelok 9. novembra na Úrade vlády. Do programu sú zaradené hlavne vyhodnotenia opatrení na zmiernenie dopadov krízy na obyvateľov SR. Nie všetky opatrenia našli odozvu u občanov a tak sa na rokovaní navrhne spracovanie podrobnejšieho vyhodnotenia a zrušenie tých nevyužívaných. Taktiež sa bude diskutovať o opatreniach EÚ a vlád k riešeniu dopadov krízy. Vývoj nezamestnanosti v SR bude treťou oblasťou diskusie.Viac môžete nájsť na stránke Úradu vlády, v časti poradné orgány a materiály z rokovaní, vrátane stanovísk sociálnych partnerov.

5.november 2009 - V Bratislave rokovala Dozorná rada spoločnosti SOREA, ktorá hodnotila hospodárske výsledky spoločnosti za prvých deväť mesiacov tohto roka. Ekonomická a hospodárska kríza doľahla aj na cestovný ruch a tak obsadenosť hotelov nedosiahla očakávania. Spoločnosť upravila ceny, poskytla zľavy pre klientov, ale neubránila sa prepadu príjmu oproti rovnakému obdobiu minulého roka.  

4.november 2009 - Na Úrade vlády sa dnes podpísali KZVS pre VS a ŠS na rok 2010. Po skompletovaní podpisov budú obidve KZVS zverejnené v podkapitole KZVS na našej stránke.

3.november 2009 - Dnes sa stretnú na VÚC Žilina riaditelia nemocníc (Čadca, Trstené, L. Mikuláš a D.Kubín) a predsedovia odborových organizácií. Diskutovať sa bude o plnení KZVS s ANS po rozhodnutí rozhodcu. Prítomní budú aj zástupcovia SOZ ZaSS. Po spoločnom rokovaní sme prijali výzvu smerujúcu na MZ SR.

2.november 2009 - Na svojom rokovaní sa stretnú zástupcovia Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Prerokujú plnenie uznesení z predchádzajúcich rokovaní a budú sa zaoberať aj návrhom na zmenu v Predstavenstve KOZ po odstúpení predsedníčky OZ kultúry a spoločenských organizácií p. M. Krištofičovej. Odznejú i informácie z rokovaní  Prezídia KOZ a HSR SR. Vernostný program pre členov odborov bude ďalším bodom programu rokovania.(Karty Sphere len za 2€ pre členov odborov. Info. tu hore na stránke.)  Dnes informoval viceprezident KOZ Eugen Škultéty o odstúpení z funkcie zo zdravotných dôvodov k 31. decembru t. r. Diskusia sa niesla aj k stanoveniu minimálnej mzdy od 1. 1. 2010 a k podpisovaniu KZVS pre VS a ŠS v stredu na Úrade vlády SR.