www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2009

Sociálni partneri obdržali Rozhodnutie rozhodcu v spore o uzatvorenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, LOZ a Asociáciou nemocnic Slovenska. V časti informácie pre predsedov ZO sa nachádza text, ktorý Vám dávame do pozornosti. Prečítať si ho môžete len po zadaní prístupového mena a kódu.

Rozhodnutie rozhodcu v spore o uzatvorenie KZVS s Asociáciou Fakultných nemocníc SR.

Vývoj priemerných miezd v národnom hospodárstve v porovnaní s priemernými mzdami v zdravotníctve. Mzdy zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach za 2. Q. 2009. Porovnanie miezd zamestnancov zdravotníckych zariadení od začiatku roka do konca 2. štvrťroka 2009.MZDY.

Vývoj priemerných miezd v národnom hospodárstve v porovnaní s priemernými mzdami v zdravotníctve. Mzdy zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach za 1. Q. 2009. Porovnanie miezd zamestnancov zdravotníckych zariadení za 4. Q. 2008 a 1. Q. 2009. MZDY.

30.október 2009 - Dnes od 13. h. sa uskutoční rokovanie zástupcov SOZ ZaSS na MPSVR o riešení situácie spojenej s odmietaním plnenia KZVS s ANS. O záveroch rokovania prinesieme informácie na tejto stránke.

29.október 2009 - Výzva. VV SOZ ZaSS sa obracia na základné odborové organizácie s Obežníkom č. 3, vo veci odsúhlasenia predaja RZ OPál v obci Dubovica. V obálke s IB č. 30 nájdete aj list a obežník, žiadame Vás o prerokovanie predaja obratom a odoslanie stanoviska späť na zväz v priloženej obálke ihneď. Text obežníka nájdete v podstránke informácie pre predsedov po zadaní hesla. Za aktívny prístup k požiadavke vopred ďakujeme.

26.október 2009 - Od 9.00 hodiny na Úrade vlády SR bude rokovať HSR. Program i stanoviská sociálnych partnerov nájdete na webovej stránke vlády, v časti poradné orgány a dnešné rokovanie.

O 13.00 hodine začne rokovanie Predstavenstva JMF, ktoré sa bude zaoberať hospodárskymi výsledkymi JMF a obchodných spoločností k 30.9.2009 a ďalšími aktuálnymi prehľadmi. 

Organizačný úsek zväzu zasielal na mailové adresy do ZO informácie. Pozrite si svoje schránky, ktoré ste nám poskytli. Dôležitá je v súčasnosti najmä akcia so Sphere kartami pre členov odborov. Volajte v prípade záujmu ihneď.

22.október 2009 - V Bratislave sa koná medzinárodný seminár EUROFEDOP (3 dni) na tému (Pridaná) hodnota verejných služieb v čase hospodárskej krízy. Účastníci z krajín EÚ sa zaoberajú plnením Lisabonskej stratégie v tvrdej ekonomickej realite a diskutujú o nových východiskách stratégie EÚ pre rozvoj a zamestnanosť. Trojdňovej akcie sa zúčastňuje predseda zväzu.

21.október 2009 - Vo Viedni sa uskutočnilo rokovanie odborových zväzov VIDA a SOZ ZaSS v rámci projektu Zuwinbat. Desať zástupcov z BA  a TA kraja malo možnosť navštíviť aj zdravotnícku školu a súkromnú nemocnicu Rudolfinerhaus. V diskusii si účastníci stretnutia vymenili mnoho informácií o fungovaní a činnosti zväzov a v zastupovaní členskej základne. 

19.október 2009 - Dnes od 10. hod. sa uskutoční rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov na ktorom sa prerokuje mimo iného i stanovisko KOZ SR k stanoveniu Minimálnej mzdy v SR od 1. januára 2010. Predmetom diskusie budú aj ukončené kolektívne vyjednávania o KZVS pre VS a ŠS na rok 2010. Budú podané informácie z rokovaní Prezídia KOZ a HSR.

Na 12. hodinu bolo zvolané do budovy KOZ SR mimoriadne rokovanie Predstavenstva KOZ SR k problematike minimálnej mzdy v SR pre rok 2010.

O 13. hodine na Ministerstve zdravotníctva bude Odvetvová HSR na ktorej sa majú prerokovať pripravované zmeny zákonov č. 578/ 2004 Z.z. a 581/2004 Z.z. Na podnet SOZ ZaSS je zaradený i bod programu s výsledkami uskutočneného auditu v Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Budeme sa zaujímať aj o stanovisko MZ SR k Návrhu štátneho rozpočtu pre rezort na budúci rok.

15.október 2009 - Uskutočnilo sa 26. rokovanie Výkonného výboru odborového zväzu. Po abdikácii MUDr. Rudolfa Pelikána člena VV za Nitriansky kraj bol do VV kooptovaný Blažej Rezdovič. VV sa zaoberal rozhodnutiami rozhodkýň v sporoch o uzatvorenie KZVS s ANS a AFN SR. Schválil ďalší postup oboznamovania členov s dosiahnutými rozhodnutiami. Prerokoval i Štatistiku základných odborových organizácií v ramci zväzu. Vyhodnotil akciu Rozšírme naše rady aj detské letné tábory pre deti členov odborov. Na rokovaní sa zúčastnil i záujemca o odkúpenie RZ Opál v obci Dubovica, ktorý predložil svoju cenovú ponuku.

Po skončení rokovania VV odišlo cca 40 zástupcov odborárov z nemocníc na Slovensku na dvojdňový seminár poriadaný v spolupráci s ČMOS ZaSP a Nadáciou Fridricha Eberta do Hustopeč v ČR. Téma seminára - Ekonomika a jej vplyv na sociálny dialóg v nemocniciach. 

14.október 2009 - V Bratislave sa uskutoční úvodné pracovné stretnutie zástupcov odborových centrál z ČR, SR a Rakúska pôsobiacich v zdravotníctve a sociálnych službách v rámci pripravovaného projektu zameraného na sociálne služby. Nositeľom projektu je ČOS ZaSP, spolupracujúce VIDA a SOZ ZaSS. V IB prinesieme ďalšie informácie o záveroch tohto rokovania.

Dnes sa na svojom zasadnutí zídu i členky Revíznej komisie SOZ ZaSS.

6.október 2009 - Sociálni partneri sa na rokovaní o KZVS pre Štátnu službu a KZVS pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme dohodli na textoch oboch KZVS. Od 1. januára 2010 budú zachované všetky dojednané ustanovenia platné v roku 2009 a platy sa budú upravovať o 1%. Podpisovanie KZVS na rok 2010 by sa malo uskutočniť 14. októbra na Úrade vlády SR. Po podpise poskytneme texty KZVS aj na tejto stránke.

Dnes sa začína stretnutie zástupcov KOZ SR a odborárov z Turecka v Bratislave. Konferencia sa uskutočňuje v rámci projektu EOK a Tureckých odborov. Za zväz sa zúčastňujú podpredseda zväzu, členka VV I. Jezerská a zamestnankyňa zväzu S. Knapčoková. Zástupcovia KOZ SR odovzdajú kolegom informácie o fungovaní odborov na Slovensku a v rámci EOK.

5.október 2009 - Na MZ SR sa uskutočnilo Rozporové konanie k návrhu novelizácie zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti..... Za zväz sa zúčastnil predseda zväzu. MZ SR akceptovalo dve zásadné pripomienky a navrhované znenie § 7 vypustilo z textu.

Na MPSVR sa od 14 h. uskutoční tretie kolo vyjednávania o KZVS pre VS a ŠS na rok 2010. O výsledkoch rokovania prinesieme informácie zajtra.

4.október 2009 - Družstvo SOZ ZaSS v zložení Mária Bungerová, Ľubica Kanichová, Petra Batkovičová a Anton Szalay štartovalo na X. ročníku turnaja v kolkoch v Blansku pri Brne, ktorý poriadal náš partnerský odborový zväz v ČR. Ďakujeme za dobrú reprezentáciu a za čas venovaný tomuto turnaju.

1.október 2009 - Predsedom základných organizácií dávame do pozornosti termíny pracovných porád v jednotlivých mestách. Nižšie uvedené porady sa ešte uskutočnia. Tešíme sa na Vašu účasť.

Od 1.apríla do 30. septembra 2009 prebiehala akcia Odborového zväzu "Rozšírte naše rady ,"viac informácií u predsedov základných odborových organizácií.  Prečo byť členom odborov?
Dôvody?  Podporte odbory. Žiadame Vás o doručenie prihlášok na Úrad odborového zväzu obratom.

Termín návratnosti spracovaných štatistických tabuliek bol 15. august 2009!!!
Prosíme Vás o dodanie štatistiky obratom. ĎAKUJEME.