www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
September 2009

30.september 2009 - Predsedom základných organizácií dávame do pozornosti termíny pracovných porád v jednotlivých mestách. Nižšie uvedené porady hrubším textom sa ešte uskutočnia. Tešíme sa na Vašu účasť.

29.september 2009 - Vo večerných hodinách sa zišli na Úrade vlády SR na mimoriadnom rokovaní členovia HSR SR k prerokovaniu návrhu Štátneho rozpočtu na rok 2010. Neprišlo k dohode všetkých partnerov pre nedostatočný časový priestor na preštudovanie zákona o ŠR a ZMOS odmietol návrh z dôvodu poklesu príjmov miest a obcí z daní. Návrh zákona tak postupuje na rokovanie vlády s výhradami.

28.september 2009 - Na Úrade vlády SR sa zídu sociálni partneri na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady. V programe rokovania je mimo iného zaradené i Nariadenie vlády k stanoveniu minimálnej mzdy v SR od 1. januára 2010. Dôležitým bodom rokovania bude aj Návrh štátneho rozpočtu pre nasledujúci rok.

V popoludňajších hodinách sa zíde Predstavenstvo JMF, ktoré prerokuje hospodárske výsledky obchodných spoločností a JMF k 31.8.2009. Interný report za obdobie prvého polroku obchodnej spoločnosti SOREA a informácie o stave rekonštrukcie hotela Régia v Bratislave budú ďalšie okruhy v programe rokovania.

27.september 2009 - V. ročník volejbalového turnaja vyhralo družstvo FN NITRA, druhí skončili ako minulý rok kolegyne a kolegovia z Detskej FNsP Bratislava a tretie miesto obsadilo družstvo NEDÚ Ľubochňa. Výrazné zlepšenie umiestnenia sa podarilo družstvu Rooseveltovej FNsP Banská Bystrica, skončili na 4. mieste. Ďalšie poradie 5. RÚVZ Martin , 6. DSS Osadné, 7. NRC Kováčová, 8. DSS Žilina. Víťaz turnaja pocestuje 6. novembra do Blanska pri Brne reprezentovať a súčasne obhajovať prvenstvo z minulého ročníka. Držíme palce a prajeme opäť úspešný štart na turnaji v ČR. Všetkým účastníkom nášho turnaja ďakujeme za korektné súboje a športové nasadenie.

25.september 2009 - Dnes podvečer sa začnú schádzať účastníci V. ročníka volejbalového turnaja o pohár SOZ ZaSS v Kľačne. Zajtra sa predpokladá štart 9 zmiešaných družstiev. Po prvýkrát privítame i hostí spoza rieky Morava. Odborári z nemocnice v Novom Jičíne dajú nášmu turnaju punc medzinárodného turnaja. Všetkým želáme dobré športové výkony, pekné počasie a dobrú zábavu.

24.september 2009 - SOZ ZaSS v spolupráci s ČOS ZaSP a Fridrich Ebert Stifting poriadajú konferenciu na tému Ekonomika a jej vplyv na sociálny dialóg v nemocniciach. Z nášho zväzu sa môže zúčastniť 40 účastníkov. Informácie o akcii získate u členov VV a PhDr. M. Vitálošovej.

23.september 2009 - Pozývame Vás na pracovné porady predsedov základných odborových organizácií  v jednotlivých krajoch, ktoré sa sa budú konať:

POZVÁNKY Vám budú doručené poštou. TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI.

22.september 2009 -  DÁVAME VÁM DO POZORNOSTI  - Vernostný systém pre členov odborov.

21.september 2009 - Na Úrade vlády sa uskutoční mimoriadne rokovanie HSR. V programe rokovania sú Návrhy zákonov o doplnkovom sporení, Zákonníka práce, o rodičovskom príspevku, o sociálnych službách a materiál s opatreniami na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy na občanov SR.

18.september 2009 - Vyjednávači za stranu zamestnancov sa stretli v Košickej FN na vyjednávaní KZVS pred rozhodcom so zástupcami AFN SR. Rozhodnutie by mala JUDr. N. Kučerová vydať do 15 dní.

17.september 2009 - V Bratislave sa uskutočnilo 25. rokovanie Výkonného výboru odborového zväzu. Členovia riadiaceho orgánu sa zaoberali mimo iného i Výsledkami odborovej kontroly nad dodržiavaním predpisov BOZP za prvý polrok 2009. Prerokovali aktuálny stav vyjednávania KZVS pre štátnu a verejnú službu na rok 2010 a vyjednávania s asociáciami zamestnávateľov. (ANS a AFN SR) Zaoberali sa aj vyhodnotením rozpočtu zväzu za prvý polrok. Príjmová i výdavková časť rozpočtu nedosiahli úroveň 50%. Hlavne príjmová časť z odvodov zo ZO bola na úrovni 46,15%. Celkom príjmy boli na 43,17%. Výdavky dosiahli 46,42%. 

Na MPSVR SR sa uskutočnilo Rozporové konanie k Návrhu novely zákona o sociálnych službách. JUDr. Z. Saská zastupovala SOZ ZaSS. Naša zásadná pripomienka bola zo strany predkladateľa novely čiastočne akceptovaná a tak sa návrh posúva do ďalšieho legislatívneho konania.

16.september 2009 - Rokovalo Predstavenstvo KOZ SR. V programe boli zaradené iokruhy otázok spojené s výhodami pre členov odborov. V najbližších dňoch prinesieme viac informácií. Predstavenstvo zotrvalo na stanovisku k zvýšeniu minimálnej mzdy od 1. januára 2010 o 8,1%.

8.september 2009 - Dnes rokovalo mimoriadne Predstavenstvo KOZ SR o minimálnej mzde pre rok 2010. Prítomní bol i predseda vlády SR Robert Fico a ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová. Diskutovalo sa o stanoviskách jednotlivých odborových predstaviteľov k tejto problematike. V závere bolo dohodnuté, že do dvoch týždňov sa opäť vrátia za rokovací stôl.

4.september 2009 - V pondelok 7. septembra sa zídu na svojom rokovaní zástupcovia Nevýrobných OZ, na ktorom sa budú zaoberať aktuálnym stavom vyjednávania KZVS pre Verejnú a Štátnu službu na rok 2010, ako i o stave vyjednávania výšky minimálnej mzdy. Odznejú i informácie o projekte EOK - Turecko a o programe pre členov odborov a ďalšie aktuálne otázky.

2.september 2009 - Predseda zväzu sa zúčastnil rokovania Ústavnoprávneho výboru NR SR, na ktorom sa mimo iného prerokoval Vládny návrh Zákona o štátnej službe. Odzneli i dva pozmeňujúce návrhy poslancov NR pp. Mamojku, Lašákovej, ktoré predkladateľ MPSVR akceptoval. Pripomienky k §§ 132 a 133 dotýkajúce sa zarátania praxe štátnemu zamestnancovi a určenia funkčného platu neboli akceptované.

Na svojom mimoriadnom rokovaní sa stretlo Predstavenstvo KOZ SR, aby prerokovalo stanovisko k stanoveniu výšky minimálnej mzdy v SR od 1. januára 2010. Predstavenstvo potvrdilo svoje stanovisko prijaté uznesením na rokovaní v júni 2009. V súčasnosti vie akceptovať valorizačný postup tejto veličiny podľa zákona č.663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, t.j. o 8,1% na úroveň 319,50€, čo znamená 1,836€ za hodinu t. j. 55,31 Sk za hodinu.