www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Apríl 2010

30.apríl 2010 -  Dnes sa v rámci realizácie projektu Zuwinbat  zúčastnia zástupcovia odborárov z Rakúska návštevy nášho zväzu. Ďalej navštívia Detskú FNsP v Bratislave a popoludní Slovenskú zdravotnícku univerzitu. Budú mať možnosť pozrieť si naše lôžkové zariadenie ako i zariadenie pre vzdelávanie a diskutovať so zástupcami organizácií, ale i odborármi.

Prvomájové zhromaždenie už zajtra. Nižšie sme zverejnili pozvánku, leták a informácie. Stretneme sa pod Pamätníkom SNP. Využite pekné počasie, pestrý sprievodný program počas dňa.

29.apríl 2010 - V Trenčíne sa uskutočnilo rokovanie Rady ANS, na ktoré bol pozvaný i predseda zväzu s cieľom prerokovať návrh dodatku ku KZVS s ANS. Na rokovaní neprišlo k dohode. Riaditelia svorne tvrdili, že na viac ako na 2,4% nemajú financie, niektorí pripustili maximálnu úpravu miezd o 3,6,% od 1.4. 2010. Text dodatku bude predmetom ďalších rokovaní a situácia sa bude riešiť aj po rokovaniach ANS so Zdravotnou poisťovňou Dôvera, ktorá zatiaľ nesúhlasila s navýšením zmluvných cien.

V budove KOZ SR sa na pravé poludnie zišli odborári z jednotlivých zväzov na Pietnom zhromaždení. Akcie sa zúčastnil i predseda vlády a zástupcovia zamestnávateľských asociácií. Pripomenuli si tých, ktorí pri výkone svojho povolania utrpeli smrteľné pracovné úrazy, alebo sú dlhodobo poznačení pracovnými úrazmi.

28.apríl 2010 - V Bratislave sa skončila dvojdňová medzinárodná konferencia poriadaná aj našim zväzom na tému Sociálny dialóg v nemocničnom sektore: Právo a skutočnosť. Približne osemdesiat účastníkov z ČR a SR malo možnosť diskutovať o svojich skúsenostiach a dosiahnutých výsledkoch pre zamestnancov nemocníc. V najbližších vydaniach zväzového IB prinesieme podrobnejšie informácie.

26.apríl 2010 - V Bratislave rokoval Výkonný výbor zväzu. Svojim uznesením odmietol text Dodatku č.1 ku KZVS s ANS. Dôvodom odmietnutia návrhu je nízke percento aj základ z ktorého sa mzdy majú navyšovať. Schválil predloženie nášho návrhu dodatku, ktorý predkladáme v zhode s LOZ. VV sa ďalej zaoberal účasťou členskej základne na Prvomájovom zhromaždení v Banskej Bystrici. Diskutovalo sa o priebehu Projektu vzdelávania odborov. Vyhodnotil sa priebeh Konferencie predsedov ZO. 

Predseda zväzu sa po ukončení rokovania zúčastnil rokovania Predstavenstva JMF, ktoré sa zaoberalo dosiahnutými hospodárskymi výsledkami obchodných spoločností za prvý štvrťrok 2010. Predstavenstvo schválilo i návrh pre rokovanie Rady členov JMF na prerozdelenie určitej čiastky pre jednotlivé zväzy.

V popoludňajších hodináh sa uskutočnilo slávnostné rokovanie konané pri príležitosti 20. výročia založenia KOZ SR. na ktorom sa zúčastnili mimo iných i prezident republiky, predseda vlády, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny a jej štátna tajomníčka. Prítomní boli i predchádzajúci prezidenti Konfederácie a ďalší významní hostia. Približne 150 prítomných malo možnosť vzhliadnuť film o 20 rokoch činnosti KOZ SR. Prítomní obdržali pamätné listy a plakety k tomuto jubileu. Vystupujúci svorne konštatovali, že odbory majú svoje opodstatnenie v obhajovaní záujmov ľudí práce.

22.apríl 2010 - Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. Z. Saská sa zúčastnili rokovania na odbore Garančného fondu v Sociálnej poisťovni s Mgr. J. MIsárošovou. Diskutovali o možnom využití tohto fondu pri riešení nevyplatených miezd zamestnancom nemocníc v Topoľčanoch a Leviciach. Podmienkou diskutovaného postupu je vyhlásenie konkurzu ne neziskovú organizáciu predchádzajúceho zametnávateľa. 

JUDr. S. Gatciová na Súde v Topoľčanoch odovzdala ďalšie súdne návrhy za zamestnancov Nemocnice členov odborov na vydanie platobných príkazov na vyplatenie valorizácie platov zamestnancov podľa rozhodnutia rozhodcu o KZVS s ANS.

PhDr. M. Vitálošová sa zúčastňuje v RZ Čaradice prezentačného dňa detských letných táborov. SOZ ZaSS zabezpečuje pre deti svojich členov pobyty pre deti cez Mr. Oazas - OK. Oazak. Bližšie informácie prinesieme v IB a v listovej zásielke na základné organizácie.

21.apríl 2010 - V Bratislave bude rokovať Predstavenstvo KOZ SR. V programe sú zaradené mimo iného i schválenie postupu KOZ pri vyjednávaní minimálnej mzdy v SR pre rok 2011. Odznejú informácie o stave zabezpečenia osláv 20. výročia založenia KOZ a prvomájového zhromaždenia v Banskej Bystrici. Realizácia Projektu vzdelávania bude ďalšou témou pre diskusiu. Vyhodnotí sa i činnosť odborovej kontroly nad BOZP za rok 2009.

20.apríl 2010 -  Predseda zväzu a členka VV Ing. D. Pochybová sa zúčastnili pracovného stretnutia s hlavným hygienikom SR MUDr. I. Rovným na ÚVZ SR. Predmetom rokovania bola aktuálna situácia v RÚVZ a riešenie finančných otázok. Viac informácií prinesieme v najbližších dňoch.

Za SOZ ZaSS sa dnes zúčastňuje Kolektívneho vyjednávania o KZ v DFN v Banskej Bystrici JUDr. M. Laufiková.

16.apríl 2010 -  Pozvánka s programom  medzinárodnej konferencie poriadanej SOZ ZaSS, ČMKOS ZaSP, za finančnej spoluúčasti FES sa uskutoční v Bratislave. Účastníkom akcie bola zaslaná poštou.

Prehľady o dosiahnutých priemerných platoch a vývoji nadčasovej práce za rok 2009 sú spracované v štatistike v 8 tabulkách, ktoré Vám dávame do pozornosti.

V sobotu 17. apríla bude predseda zväzu  prítomný na Sneme Komory fyzioterapeutov v Bratislave a podpredseda zväzu sa zúčastní Konferencie základnej odborovej organizácie pri Národnej transfúznej službe, ktorá sa uskutoční v Košiciach.

15.apríl 2010 - Vyhlásenie ANS pre médiá, ako sme ho obdržali mailom z kancelárie ANS. Návrh dodatku ku KZVS máme dostať v najbližších hodinách - dňoch.

14.apríl 2010 - Predseda a právničky SOZ ZaSS  sa zúčastnia rokovania v Nitre s podpredsedníčkou VÚC JUDr. Ľubicou Burdovou. Predmetom rokovania je riešenie situácie v Nemocniciach v Topoľčanoch a v Leviciach a ďalší postup vymáhania nevyplatených platov zamestnancov za mesiac február 2010. 

Podpredseda zväzu PhDr. Andrej Kučinský sa dnes stretne s Dr. Ing. Martou Kahancovou zo Stredoeuropskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (CEU). V rámci celoeurópskeho projektu GUSTO, financovaného zo 7.rámcového programu Európskej komisie budú diskutovať otázky spojené s projektom. Jedným z čiastkových cieľov tohto širokého projektu je analýza zmien na trhu práce a legislatívy (trend k vyššej flexibilizácii práce) a ako sa tieto zmeny/výzvy premietajú do kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmluv.

13.apríl 2010 - Prvomájové zhromaždenie v Banskej Bystrici. List KOZ SR, pozvánka SOZ ZaSS a leták.

12.apríl 2010 - Dnes sa uskutoční rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Prerokujú vývoj vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2011. Budú poskytnuté informácie o pripravovanej konferencii k 20. výročiu založenia KOZ SR, ako aj o 1. májovom zhromaždení v Banskej Bystrici.

V popoludňajších hodinách sa na pôde SOZ ZaSS stretnú predsedovia Odborových zväzov zo SR, ktorí sú členmi EPSU a PSI. Prediskutujú prípravu podkladových materiálov pre júnové rokovanie Stredoeurópskeho regiónu v Belehrade. Ďalej prediskutujú zabezpečenie rokovania a priebeh návštevy regionálneho tajomníka Jozefa Krejbycha v Bratislave v prvom májovom týždni.

9.apríl 2010 - Predseda zväzu sa v stretol v DSS Hestia v Bratislave s predsedníčkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSSVSR) Ing. Miladou Dobrotkovou,MPH. Predmetom stretnutia bola výmena informácií o zámeroch a cieľoch činnosti APSSVSR a možnosti vzájomnej komunikácie a spolupráce oboch organizácií.

8.apríl 2010 - SOZ ZaSS v spolupráci s partnerským ČOS ZaSP a FES organizujú konferenciu zameranú na sociálne služby, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-14. mája 2010 v obci Hustopeče pri Brne. Pracovná verzia pozvánky. V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na tejto akcii prihláste sa na adrese: knapcokova@sozzass.sk.

V podkapitole Mladí odborári sa nachádza pozvánka na seminár v Blansku pri Brne v dňoch 16.-18. apríla 2010. Je určená pre mladých odborárov do 35 rokov veku. 

Predseda zväzu sa dnes zúčastní v Bratislave medzinárodnej konferencie "Možnosti uplatňovania paritárnych princípov v SR," ktorá je organizovaná MPSVR SR. V jej úvode vystúpi ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny V. Tomanová. Cieľom konferencie je poskytnúť odbornej verejnosti informácie o možnostiach paritárneho zastúpenie zamestnávateľov a zamestnancov v sociálnej oblasti.

Právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. S. Gatciová poskytnú zamestnancom Nemocnice v Topoľčanoch informácie k vzniknutej situácii nevyplatenia miezd zamestnancom za mesiac február 2010.  Stretnutia so zamestnancami sa  tiež zúčastní podpredseda zväzu. Obdobný postup sa odporúča i zamestnancom v Leviciach.

7.apríl 2010 - Dnes sa uskutoční v Trenčíne pracovné stretnutie zástupcov KOZ SR s predstaviteľmi VÚC Trenčín v rámci regionálnej spolupráce a sociálneho dialógu. Za SOZ ZaSS sa zúčastnia predsedníčka ZO z Nemocnice v Považskej Bystrici Mgr. K. Briestenská a predseda zväzu Mgr. A. Szalay. Diskutovať sa bude o oblasti zdravotníctva v rámci VÚC.

1.apríl 2010 - ANS má v najbližších dňoch predložiť návrh Dodatku k rozhodnutiu rozhodkyne ku KZVS. Na základe uskutočnených rokovaní vo Všeobecnej ZP a ZP UNION sa predpokladá, že po rokovaní v ZP Dôvera bude jasná výška % pre úpravu platov všetkých zamestnancov od dnešného dňa v nemocniciach združených v ANS. Po obdržaní návrhu zo strany ANS Vás budeme ihneď informovať.


Prajeme Vám  veselú Veľkú noc.
Úrad SOZ ZaSS