www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
August 2010

31. august 2010Oznam. Na právnom úseku zväzu sú v súčasnosti dve právničky nakoľko JUDr. Silvia Gatciová odišla na ročný štúdijný pobyt do Holandska. V prípade otázok a poradenstva sa obracajte na JUDr. M. Laufikovú a JUDr. Z. Saskú.

27. august 2010 - V pondelok 30. augusta sa uskutoční na Úrade vlády SR plánované rokovanie HSR SR. Do programu bol zaradený Návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR, ale aj Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2009 a Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2009. Správy boli zobrané na vedomie a návrh zákona bol posunutý do ďalšieho legislatívneho konania.

Na MPSVR SR sa o 13 h. začne druhé kolo vyjednávania KZVS pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a KZVS v štátnej službe pre rok 2011.  Sociálni partneri na rokovaní nedospeli k dohode o znení KZVS pre rok 2011. Dohodli ďalší termín rokovania na 27. septembra 2010.

25. august 2010 - Predseda zväzu pozval na rokovanie do Bratislavy predsedu odborov spoločnosti AGEL (CZ) Pavla Michnu. Spoločne budú diskutovať o možnostiach spolupráce v najbližšom období vo vyjednávaní s vedením spoločnosti. Spoločnosť AGEL.sk v súčasnosti prevádzkuje nemocnice v Komárne, Krompachoch, Levoči, preberá vo Zvolene, Krupine a rozhodnúť sa má aj VÚC Košice, či dá svoje štyri nemocnice do nájmu tejto spoločnosti. I z tohto dôvodu je stretnutie potrebné pre dohodnutie postupu vyjednávania KZ, prípadne hľadania možnosti uzatvorenia holdingovej nadnárodnej KZ a diskusia k ďalším okruhom zastupovania zamestnancov.

Na požiadanie predsedu zväzu sa uskutoční rokovanie na MZ SR s ministrom zdravotníctva MUDr. Ivanom Uhliarikom. Predmetom úvodného stretnutia budú informácie zástupcov zväzu k situácii v rezorte a očakávanie konkrétnych krokov a opatrení zo strany vedenia rezortu.Odznejú informácie o situácii v oblasti verejného zdravotníctva (RÚVZ), o vyjednávaní s ANS a AFN SR o KZVS pre ďalšie obdobie. Očakávame informácie o rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády pre rezort zdravotníctva, ale i o výške % v platbách štátu za svojich poistencov v rozpočte pre rok 2011. Postup rezortu pri transformácii FN na akciové spoločnosti, odmeňovanie zamestnancov a umožnenie zisku pre zdravotné poisťovne a mnoho ďalších tém.  Stručné info z rokovania.

23. august 2010 - Dnes sa stretnú zástupcovia Odborových zväzov združených v EPSU a PSI, aby prediskutovali účasť a zabezpečenie medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 14.-15. 9. 2010. Témou rokovania konferencie sú sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie vo verejných službách. Účastníci z 10 krajín budú prezentovať ich výsledky ako aj hľadať ďalšie možnosti postupu vyjednávania v období ekonomickej a hospodárskej krízy.

V popoludňajších hodinách sa predseda zväzu s JUDr. M. Laufikovou zúčastnia stretnutia s prezidentkou SKSAPA PhDr. M. Lévyovou. Predmetom stretnutia je výmena informácií o postupe komory pri presadzovaní požiadavky na vyplácanie kreditového príplatku pre zdravotníckych pracovníkov. Zástupcovia zväzu budú informovať o predložení KZVS partnerom z ANS a požiadavkách, ktoré odsúhlasilo i LOZ.

18. august 2010 - Predstavenstvo KOZ SR sa na dnešnom rokovaní  bude zaoberať mimo iného aj návrhom Kampane a aktivít KOZ SR počas legislatívnych procesov realizácie Programového vyhlásenia vlády SR v období rokov 2010 - 2014. Diskutovať sa bude i o realizácii projektu vzdelávania odborárov a o projekte Zuwinbat. Účasť odborárov zo SR na Európskom akčnom dni v Bruseli 29. septembra 2010 bude ďalším bodom rokovania.

3. august 2010 - Sociálni partneri sa na rokovaní HSR SR nedohodli na úprave výšky minimálnej mzdy pre rok 2011. Vláda SR v zmysle zákona musí rozhodnúť na svojom zasadnutí o zvýšení, prípadne o úprave. O rozhodnutí prinesieme aktuálne informácie.

2. august 2010 - Dnes sa uskutoční rokovanie Predstavenstva KOZ SR. Po jeho skončení sa zídu zástupcovia jednotlivých Odborových zväzov KOZ SR na rokovaní Rady predsedov. Témou oboch rokovaní je Programové vyhlásenie vlády SR, ktoré bude predmetom rokovania NR SR. Za náš zväz sa zúčastní rokovania Rady predsedov podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský.

Na Úrade vlády sa zídu sociálni partneri na rokovanie HSR SR pod vedením nového ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. V programe je zaradená aj problematika minimálnej mzdy pre rok 2011, návrh z MPSVR SR je na rast o 3%, zo súčasných 307,70€ na 317€.

Prinášame štatistiku dosiahnutých priemerných platov za 1.Q. 2010. Podľa jednotlivých profesií a typov zariadení a prehľad nadčasovej práce lekárov. Rozpočtové organizácie. Vývoj počtu zamestnancov v rozpočtových organizáciách MZ SR 2007/2010. Zdravotnícke zariadenia za 1.Q. 2010.

Dodatok ku KZVS s ANS. Druhá strana textu. Zoznam nemocníc na ktoré sa dodatok vzťahuje.

Pochváľte za účtom zadarmo  - ponuka ČSOB.

V rámci služieb členom odborov KOZ SR v spolupráci so spoločnosťou EFIN pripravili možnosť zakúpenia ďalších 4 tisíc Sphere card v cene 3,57 € vrátane DPH s platnosťou do 31. 12. 2011. V prípade záujmu členov o kartu kontaktujte E. Broniša pokiaľ možno obratom, čím skôr sa objednajú, tým skôr sa budú dať čerpať výhody vo viac ako 7 tisíc predajných miestach v SR a ČR.

Štátna účelová dotácia na výberovú rekreáciu v roku 2010 opäť v hoteloch spoločnosti SOREA. Príspevok štátu na jeden poukaz je v sume 70 € na 6 dňový pobyt s polpenziou a 5 obedmi. Bližšie informácie nájdete na www.kozsr.sk, www.sorea.sk a objednať si pobyty pre seniorov môžete na www.obchod@sorea.sk .