www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2010

VIANOČNÉ PRIANIE

Prajeme príjemné prežitie Silvestra a a úspešné vykročenie do Nového roka 2011.

30.december 2010 - Na záver roku 2010, v ktorom sme si pripomínali 20. výročie založenia zväzu Vám dávame do pozornosti vyhlásenie k členským zväzom EPSUZaujímavý článok k zamysleniu zo susednej ČR. Dnešná správa TASR pre informovanie členskej základne v zdravotníckych lôžkových zariadeniach.

27.december 2010 - V 52. kalendárnom týždni môžete v prípade potreby konzultovať svoje otázky s JUDr. M. Laufikovou na tel. čísle 02/ 50240 256. Zamestnanci Úradu SOZ ZaSS čerpajú dovolenku. 

20.december 2010 - V doobedňajších hodinách rokovala HSR SR na Úrade vlády v Bratislave. Prerokovala návrhy noviel zákonov č.309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie...; č. 355/2007 z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia....; č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami....; a návrh na daň z alokácie emisných kvót. Vzala na vedomie Štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR do konca 3. štvrťroka 2010. Diskutovalo sa i o ďalšom postupe sociálnych partnerov pri rokovaniach o zmenách v ZP.

17.december 2010 - V stredu boli podpísané KZVS pre ŠS a VS na rok 2011. V podkapitole KZ vyššieho stupňa nájdete úplné znenie KZVS pre rok 2011.

Kolektívne vyjednávanie o KZVS s ANS a AFN SR sa uskutočnia až v januári 2011. K nášmu návrhu rokovania v decembri nám obidve asociácie z dôvodu pracovného vyťaženia riaditeľov termíny neodsúhlasili. O dohodnutých termínoch budeme vopred informovať.

Včera sa uskutočnili rokovania Valných zhromaždení obchodných spoločností JMF a rokovala i Rada členov JMF. Schválil sa finančný a investičný plán na rok 2011.

15.december 2010 - V zariadení sociálnych služieb "Svetlo" v Olichove sa uskutoční rokovanie vedenia ZSS a zástupcov VÚC Nitra so zástupcami zamestnancov o preraďovaní sestier do iných pracovných pozícií. Za zväz sa zúčastnia podpredseda PhDr. A. Kučinský a JUDr. M. Laufiková.

14.december 2010 - KOZ SR a OGB v rámci projektu ZUWINBAT usporiadali konferenciu na tému Pracovné právo a zastupovanie zamestnancov v euroregióne Rakúsko, Česká republika a SR. Odzneli prednášky k aktuálnemu zneniu pracovného práva a zámery jednotlivých vlád k jeho novelizácii. Najstabilnejšia situácia je v súčasnosti v Rakúsku. Zástupcovia zamestnancov v ČR a SR sa stretávajú so snahou vlád o obdobný postup redukcie práv odborov a "zpružnenie podmienok" zamestnávania v ZP.

V stredu 15. decembra sa predpoludním stretnú v Bratislave členovia Predstavenstva KOZ SR na svojom zasadaní. Do programu sú zaradené mimo iného i Analýza dopadov z výkonu práce na základe dohôd, ale aj návrh časových plánov rokovaní orgánov KOZ v roku 2011. Vyhodnotia sa i regionálne konferencie " Podpora rastu zamestnanosti a rozvoj sociálneho dialógu..." Aktivity k "úspornému balíčku vlády" budú ďalšou témou k diskusii.

Od 13,30 h. sa na Úrade vlády SR uskutoční podpis KZVS pre ŠS a VS na rok 2011. Po ich podpise ich zverejníme na našej stránke v podkapitole KZ vyššieho stupňa. V písomnej podobe ich obdržia ZO v januárovom vydaní nášho IB.

12.december 2010 - Štatistika vývoja priemerných platov v zdravotníckych zariadeniach za prvé tri štvrťroky 2010.

V pondelok 13.decembra sa uskutoční rokovanie zástupcov Nevýrobných OZ KOZ SR, ktorí sa budú zaoberať výsledkami KV pred sprostredkovateľom o KZVS na rok 2011 pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a v štátnej službe. Diskutovať budú aj o pripravovaných okruhoch zmien v Zákonníku práce, ktoré mal doručiť KOZ SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny do 9.12.2010.

10.december 2010 - Dnes sa stretnú v Bratislave na svojom prvom rokovaní pracovné komisie k VI. zjazdu SOZ ZaSS, od 9 h. pre Stanovy odborového zväzu a od 11 h. k Finančnému poriadku. Obe rokovania sa uskutočnia v zasadačke zväzu.

6.december 2010 - Predseda zväzu sa zúčastní dvojdňovej konferencie EPSU v Bruseli - "Vyhnutie sa kríze" kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg vo verejných službách.

V stredu sa uskutočnia prvé rokovania pracovných komisií k príprave VI. Zjazdu nášho zväzu v zasadačke na Vajnorskej ul. na 6. poschodí. Od 9,00 h. to bude komisia k Programu zväzu a od 11,00 h. k Rokovaciemu poriadku.

Štvrtkové rokovanie VV SOZ ZaSS  sa bude zaoberať kolektívnym vyjednávaním KZVS pre rok 2011. Minister zdravotníctva I. Uhliarik v úvode rokovania  príde s informáciami ako to vidí s financovaním zdravotníctva v budúcom roku.

Minister zdravotníctva odprezentoval pripravované kroky vedenia rezortu. Uviedol, že musí nastať obdobie úsporných opatrení a zavedenie transparentnosti v nákupe zdravotníckej techniky, služieb, ale i k špecializovaniu jednotlivých nemocníc. Ďalej uviedol, že objem financií pre rezort bude v roku 2011 vyšší i cez skutočnosť nižšieho odvodu za poistencov štátu. Zabezpečiť to majú zdroje zavedené zmenami zákonov, ktoré sa zatiaľ neplatili. Predpokladá, že transformácia fakultných nemocníc na akciové spoločnosti prinesie so sebou finančnú disciplínu manažmentov týchto zariadení. K úrovni platom zamestnancov sa veľmi nevyjadroval, ale spomenul, že bez personálu i najlepšie prístrojovo vybavená nemocnica a v nových priestoroch je bez zamestnancov zbytočná.  Zodpovedal otázky členov VV a vyjadril očakávanie, že dialóg a diskusia budú pokračovať i v budúcnosti.

VV schválil objednávku Zdravotníckych novín pre ZO na rok 2011. Obdobne ako v tomto roku ich budú dostávať ZO s vyšším počtom členov ako 100. Schválil sa plán zasadaní VV do VI. Zjazdu i obsahová náplň rokovaní. Na základe održaných žiadostí o sociálnu pomoc bola jedna žiadosť schválená a jedna zamietnutá pre nespĺňanie schválených kritérií. Prerokovaný bol i návrh Nájomnej zmluvy RZ Opál v obci Dubovica, ktorý bude predložený Ing. J. Filičkovi v budúcom týždni.

3.december 2010 -  Zástupcovia vyjednávačov za vládu a KOZ SR sa dnes stretnú na MPSVR  k prerokovaniu otvorených a neuzatvorených oblastí v KZVS pre VS a ŠS na rok 2011, ktoré zostali otvorené po rokovaní pred sprostredkovateľom minulý týždeň v piatok.  Otázka kratšej pracovnej doby a vyššej výmery dovolenky o jeden týždeň nad rozsah ustanovený ZP budú predmetom diskusie ministra práce a štátneho tajomníka MF a za starnu KOZ sa zúčastnia predsedovia OZ SLOVES a SOZ ZaSS.

Po dnešnom rokovaní o textoch KZVS pre VS a ŠS  na MPSVR SR možno konštatovať, že vyjednávači prišli k nasledujúcej zhode, ktorá musí byť  ešte prerokovaná a schválená na rokovaní vlády a v orgánoch sociálnych partnerov. Dohodlo sa: kratšiu pracovnú dobu možno dohodnúť v PKZ, vyššia výmera dovolenky zostáva na úrovni tohto roka a je v texte KZVS, platy - rast 0% s tým, že sa vyjednávači v máji 2011 vrátia za rokovací stôl a podľa vývoja ekonomiky SR prehodnotia možnú úpravu, odstupné nad rámec ZP a zákona o štátnej službe je možné dohodnúť v PKZ, odchodné zostáva na úrovni tohto roka, čiže + 1 plat nad ZP a ZoŠS, tvorba sociálneho fondu 1,05%, a oblasť príspevkov zamestnávateľov na DDS zostáva ako v tomto roku. Po schvaľovacom procese by mohlo prísť k podpísaniu oboch KZVS pred rokovaním vlády SR v stredu 15. decembra 2010 na Úrade vlády.

Konferencia KOZ SR pre funkcionárov ZO sa v Nitre uskutoční dňa 7.decembra. Pozvánku nájdete v podkapitole november 2010.