www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 2009

26.február 2010 - Právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. S. Gatciová sa dnes zúčastnia na rokovaní s právnikmi SLK v Piešťanoch. Spoločne budú hľadať dohodu v ustanoveniach KZ pre rok 2010.

25.február 2010 - Podpredseda zväzu PhDr.A. Kučinský, JUDr. M. Laufiková, JUDr.S. Gatciová dnes v DSS vo Vrútkach budú rokovať s výborom odborovej organitzácie a vedením zariadenia.

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a JUDr. Z. Saská sa stretnú v súkromnej zdravotnej poisťovni UNION s riaditeľkou nákupu zdravotnej starostlivosti MUDr. K. Kafkovou. Predmetom diskusie bude postup poisťovne pri uzatváraní nových zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.

24.február 2010 - Dnes sa uskutoční rokovanie Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje mimo iného obsadenie mandátov v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore za KOZ SR na funkčné obdobie rokov 2010 - 2015. Prerokuje sa i návrh na použitie štátnej účelovej dotácie  na výberovú rekreáciu v tomto roku. Schvaľovať sa bude i použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výkon odborovej kontroly nad BOZP.

O 13 hodine sa začína rokovanie Rady predsedov odborových zväzov KOZ SR. Na svojom zasadnutí prediskutujú realizáciu projektu vzdelávania odborov spolu s regionálnymi manažérmi. Diskutovať sa bude aj o texte obsahovej náplne dohody medzi KOZ SR a stranou Smer-SD.

23.február 2010 - Po vzájomnej dohode sa dnes uskutoční  na pôde SOZ ZaSS pracovné stretnutie zástupcov odborového zväzu a zástupcov zdravotných poisťovní Dôvera, Union a Združenia zdravotných poisťovní. Diskutovanou témou bude aktuálna finančná situácia ZP a hľadanie zdrojov pre navýšenie zmluvných cien pre poskytovateľov združených v ANS, ktoré by umožnilo realizovať v nemocniciach úpravu platov zamestnancov od 1. apríla 2010.

22.február 2010 - Dnes sa uskutoční rokovanie HSR SR na Úrade vlády. Program rokovania i stanoviská sociálnych partnerov sú zverejnené na stránke vlády v časti poradné orgány.

Dnes bude rokovať aj Predstavenstvo JMF, ktoré sa bude zaoberať vývojom hospodárenia spoločnosti za prvý mesiac tohto roka. 

Prinášame Vám Vývoj priemerných miezd v národnom hospodárstve v porovnaní s priemernými mzdami v zdravotníctve za 3. štvrťrok 2009. MZDY.

15.február 2010 - Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský a JUDr. Z. Saská sa dnes zúčastnia pracovného stretnutia s výborom ZO a riaditeľkou DSS v Kysuckom Novom meste.

V utorok 16.februára 2010 sa v Topoľčianskej nemocnici uskutoční rokovanie úsekových dôverníkov s výborom ZO. Za zväz sa stretnutia zúčastnia podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský, JUDr. M. Laufiková, JUDr. S. Gatciová. Riešiť sa budú právne otázky pripravovaných žalôb.

Vo štvrtok 18.februára 2010 sa zídu členovia VV na svojom 30. rokovaní v Bratislave. V programe rokovania sú zaradené dôležité zmeny v Stanovách SOZ ZaSS i vo Volebnom poriadku. Diskutovať sa bude o úlohách smerujúcich k zvolaniu VI. zjazdu SOZ ZaSS, ktorý sa má konať v máji 2011.

V piatok 19.februára 2010 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční pri príležitosti 20. výročia založenia nášho zväzu stretnutie doterajších predsedov zväzu. Pozvanie predsedu zväzu Mgr. Antona Szalaya prijali doc.MUDr. Roman Kováč,CSc, mimoriadny profesor, pán Daniel Repáš a PhDr. Andrej Kučinský. Foto.

11.február 2010 - Pochváľte za účtom zadarmo  - ponuka ČSOB.

8.február 2010 - Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský spolu s JUDr. S. Gatciovou a JUDr. Z. Saskou sa dnes zúčastnia ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania v Slovenských liečebných kúpeľoch v Piešťanoch.   

Predpoludním sa uskutoční rokovanie predsedov Nevýrobných odborových zväzov KOZ SR. Mimo iného sa budú zaoberať prípravou kolektívneho vyjednávania pre rok 2011, ale aj projektom vzdelávania odborárov. Odznejú i informácie z rokovania Predstavenstva i Prezídia KOZ SR.

3.február 2010 - Dosiahnuté priemerné platy v porovnaní s NH a podľa zriaďovateľa za obdobie do konca 3.Q.2009. Ďalšie údaje budú zverejnené v budúcich dňoch po ich dopracovaní.

Rokovanie ODT na MZ SR prijalo informáciu ministra zdravotníctva o hľadaní financií pre navýšenie zmluvných cien Všeobecnej ZP pre nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska. Prezident ANS MUDr. M. Petko uviedol, že budú ešte rokovať so súkromnými ZP, kde budú požadovať obdobný postup navýšenia cien s prihliadnutím na pomer súkromných ZP na trhu. Smerovať by to malo k úprave platov od 1. 4. 2010 pre všetkých zamestnancov nemocníc združených v ANS. Minister prijal po ukončení rokovania cca 60 predsedov ZO na MZ SR, kde sa uskutočnila vzájomná diskusia o stave odmeňovania v týchto zdravotníckych zariadeniach a potrebe riešenia rozdielu zárobkov, hlavne v kategóriách sestra a pôrodná asistentka, kde je rozdiel na úrovni viac ako 200 €. Zamestnanci to považujú  za diskrimináciu. Na rokovaní ODT vyjadrili podporu vyjednávačom ANS aj predsedovia odborových organizácii SOZ ZaSS a LOZ, ktorí vyzývajú akcionárov Dôvery a Unionu, aby pristúpili k rokovaniam s ANS v intenciách potreby riešenia tohto stavu.         
SOZ ZaSS ďakuje za vyslovenú podporu k akcii na MZ SR organizáciám SLK, SKSAPA a LOZ.

1.február 2010 - Rokovanie zástupcov základných odborových organizácií zo sekcie Nemocníc s poliklinikami sa uskutoční v Bratislave dňa 2. februára 2010 od 10,45 h. v zasadačke  budovy KOZ SR na Odborárskom námestí. Po ukončení rokovania sa účastníci akcie presunú objednaným autobusom pred MZ SR v čase 14,00 - 14,30 h. 

Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský spolu s JUDr. S. Gatciovou a JUDr. Z. Saskou sa dnes zúčastnia kolektívneho vyjednávania v Slovenských liečebných kúpeľoch v Piešťanoch. 

V rámci služieb členom odborov KOZ SR v spolupráci so spoločnosťou EFIN pripravili možnosť zakúpenia ďalších 4 tisíc Sphere card v cene 3,57 € vrátane DPH s platnosťou do 31. 12. 2011. V prípade záujmu členov o kartu kontaktujte E. Broniša pokiaľ možno obratom, čím skôr sa objednajú, tým skôr sa budú dať čerpať výhody vo viac ako 7 tisíc predajných miestach v SR a ČR.