www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2010

27.január 2010 - V Bratislave sa zíde na svoje prvé tohtoročné rokovanie Predstavenstvo KOZ SR. Do programu je zaradená i problematika vzdelávania odborárov, ale i závery seminára Cesta k efektívnemu bipartitnému sociálnemu dialógu na Slovensku. Diskutovať sa bude i o dohode zo stranou Smer - SD.  Dnes sa uskutoční aj stretnutie s prezidentom. Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijme členov Predstavenstva KOZ SR v prezidentskom paláci okolo obeda.

25.január 2010 - Na Úrade vlády SR sa zišli sociálni partneri na rokovaní HSR SR. Do programu rokovania boli zaradené mimo iného i Návrh koncepcie životného minima, Návrh koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2015 a Návrh plánu práce HSR SR na I. polrok 2010.

V popoludňajších hodinách rokovalo Predstavenstvo JMF o dosiahnutých výsledkoch obchodnej spoločnosti SOREA v zimnej sezóne. Ďalej sa zaoberalo kontrolou plnenia úloh aj realizáciou Štátnej účelovej dotácie na pobyty v roku 2010.

22.január 2010 - Podpredseda zväzu PhDr. Kučinský a JUDr. M. Laufiková a JUDr. S. Gatciová sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania o KZ vo Všeobecnej nemocnici v Levoči v dňoch 25.-26.1. 2010. V pondelok budú rokovať s výborom ZO a v utorok s vedením nemocnice.

21.január 2010 - Dva dni bude rokovať VV SOZ ZaSS v Bratislave. Prerokuje podklady ku Konferencii predsedov ZO a náležitosti spojené s konaním Zjazdu SOZ ZaSS v roku 2011. Diskutovanou témou bude i vývoj v rokovaniach s ANS o úprave platov v nemocniciach, ktoré sú členmi ANS.

19.január 2010 - Seminár na tému Cesta k efektívnemu bipartitnému dialógu na Slovensku sa dnes uskutoční na pôde KOZ SR. p. Ronald Jansen z EOK bude zahraničným expertom prednášajúcim na tejto akcii. Účastníci mimo iného z jeho prezentácií obdržia informácie o percentuálnom pokrytí zamestnancov kolektívnymi zmluvami. Diskusia sa bude zameriavať aj na súčasné trendy v sociálnom dialógu s ohľadom na krízu a na udržanie minimálnych štandardov. Prítomní obdržia porovnateľné ukazovatele z krajín EÚ a odznejú tiež skúsenosti EOK k bipartitnému sociálnemu dialógu vo vybraných krajinách EÚ.

Podvečer sa zišli sociálni partneri na mimoriadnom rokovaní HSR SR na Úrade vlády v Bratislave. Jediným prerokovaným bodom bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Po diskusii bol zákon posunutý do ďalšieho legislatívneho procesu. 

18.január 2010 - V zasadačke KOZ SR sa uskutočnilo školenie k Zákonu o Štátnej službe. Lektormi boli odborní zamestnanci MPSVR SR, ktorí po svojich prednáškach zodpovedali konkrétne otázky prítomných účastníkov z nevýrobných odborových zväzov. 

14.január 2010 - V zbierke zákonov bolo zverejnené uloženie KZVS medzi SOZ ZaSS, LOZ a AFN SR pod bodom č.1.

13.január 2010 - Rokovanie zástupcov základných odborových organizácií zo sekcie Nemocníc s poliklinikami sa uskutoční v Bratislave dňa 2. februára 2010 od 10,45 h. v zasadačke  budovy KOZ SR na Odborárskom námestí. Pozvánka s programom bude dnes odoslaná na adresy ZO a je k dispozícii v podkategórii informácie pre predsedov. 

12.január 2010 - V zasadačke SOZ ZaSS na Vajnorskej sa zišli zástupcovia niektorých stavovských a odborových organizácií fungujúcich v rezorte zdravotníctva. Diskutovali o situácii a zámeroch jednotlivých profesijných organizácií ako aj o zámeroch v legislatívnej oblasti v roku 2010. Zhodli sa na potrebe vymieňať si svoje skúsenosti a názory zo svojej činnosti. Informácie nájdete v budúcom vydaní Zdravotníckych novín.

11.január 2010 - Informácia hlavne pre predsedov ZO pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. V pondelok 18. januára 2010 od 10. hodiny sa bude konať plánované školenie k Zákonu o Štátnej službe. Po dohode s MPSVR sa uskutoční vo veľkej zasadačke KOZ SR na Odborárskom nám. 3, na 6. poschodí v Bratislave. Ako náhle obdržíme oficiálnu pozvánku, obratom ju pošleme mailom na vaše adresy. Cestovné náklady na školenie hradia vysielajúce organizácie. Ostatné náklady hradí KOZ SR. Počet osôb je limitovaný, preto žiadame dodržať pravidlo jedna organizácia - jeden zástupca. Pre náš zväz je zaistených cca 40 miest. Pozvánka.

VV SOZ ZaSS na svojom decembrovom rokovaní prijal uznesenie k odberu Zdravotníckych novín pre rok 2010. V tomto roku obdržia týždenník odborové organizácie v zdravotníckych lôžkových zariadeniach s počtom členov 100 a viac. Informácie z novín budeme prinášať mesačne pre ostatné ZO v našom Informačnom bulletine a budú aj v elektronickej podobe na našej stránke.

V rámci služieb členom odborov KOZ SR v spolupráci so spoločnosťou EFIN pripravili možnosť zakúpenia ďalších 4 tisíc Sphere card v cene 3,57 € vrátane DPH s platnosťou do 31. 12. 2011. V prípade záujmu členov o kartu kontaktujte E. Broniša pokiaľ možno obratom, čím skôr sa objednajú, tým skôr sa budú dať čerpať výhody vo viac ako 7 tisíc predajných miestach v SR a ČR.

5.január 2010 - Od 1. januára 2010 prišlo i k zmenám v tabuľkách pre odmeňovanie zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme, v ktorých je zapracovaný nárast platov o 1% v zmysle KZVS. Taktiež bol novelizovaný Zákon o kolektívnom vyjednávaní a zmeny sa udiali aj v Zákone o dôchodkovom sporení a ďalšie zmeny. Informácie.

4.január 2010 - Do pozornosti Vám dávame Nariadenie vlády SR č. 441/2009 Z. z. k úprave výšky minimálnej mzdy v SR od 1. januára 2010. V prílohe sú uvedené charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest podľa ZP.

Poďakovanie. K 31.12.2009 ukončila svoju prácu na našom zväze kolegyňa Viktória Palíková. Pracovala na zväze ako hospodárka dĺhe roky, ale nadišiel čas jej odchodu do dôchodku. Ďakujeme jej za spoluprácu a odovzdávanie skúseností. Prajeme jej dlhé žitie, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti v kruhu svojich najbližších.