www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Jún 2010

VÝZVA PRE PREDSEDOV ZÁKLADNÝCH ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ

30.jún 2010 - Dnešným dňom ukončila svoju prácu na našom zväze Mgr. Slávka Knapčoková. Za odvedenú prácu na medzinárodnom úseku Úradu SOZ ZaSS jej patrí poďakovanie. Nakoľko sa vracia na SZŠ do Humenného, kde bude pôsobiť ako predsedníčka ZO budeme i naďalej spolupracovať. Zostáva aj členkou komisie mladých pri našom zväze a pôsobiť bude i v rámci Rady mladých pri KOZ SR.

28.jún 2010 - Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny pozvala na rokovanie HSR sociálnych partnerov na Úrad vlády. Prerokovať sa má Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2011-2013, ale aj Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2009. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie a ďalšie správy za rok 2009.

Uskutoční sa i rokovanie Predstavenstva JMF, ktoré prerokuje hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností za prvých päť mesiacov tohto roka. 

25.jún 2010 - Predseda zväzu sa dnes zúčastní konferencie Starnúca pracovná sila - výzva, alebo ohrozenie. Akciu poriada sociálny partner Republiková únia zamestnávateľov.

24.jún 2010 - SOZ ZaSS poriada VI. ročník volejbalového turnaja o Putovný pohár opäť v ŠvP Kľačno v dňoch 10.-12. 9. 2010. Propozície a prihláška.

Vo štvrtok 1. júla 2010 sa uskutoční pracovná porada zástupcov odborových organizácií zo sekcie kúpeľov pri SOZ ZaSS v zasadačke zväzu v Bratislave. Pozvánka.

23.jún 2010 - VV SOZ ZaSS na svojom zasadnutí schválil mimo iného aj Podporu vyjednávačom za ANS v rokovaniach so ZP Dôvera. Rokovanie sa má uskutočniť vo štvrtok 24. júna 2010.

18.jún 2010 - VV SOZ ZaSS schválil na včerajšom rokovaní vytvorenie účtu na pomoc členom zväzu postihnutých záplavami. Svoje finančné príspevky môžete zasielať na číslo účtu 0011481532/0900, konšt. symbol 0558, variabil. symbol 172062010. Príspevky sa budú poskytovať podľa schválených zásad pomoci. V ý z v a .    Zbierka v zmysle Zákona č. 63/1973 Z. z. § 1, odseku 4, písmena a), je zameraná na získanie financií na plnenie úloh zväzu v oblasti sociálnej pomoci.  Ukončenie zbierky je 31. júla 2010.                             

Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský sa zúčastní rokovania Snemu Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov v Trenčíne.

V rámci projektu ZUWINBAT dnes privítame rakúskych hostí, ktorí navštívia zariadenia sociálnych služieb Humánum v Zavare a v Stupave DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ. Za zväz sa akcie zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a PhDr. M. Vitálošová.

17.jún 2010 - Dnes sa uskutoční 34. rokovanie VV SOZ ZaSS v Bratislave. V programe sú zaradené i okruhy dotýkajúce sa zloženia pracovných skupín pre prípravu VI. zjazdu zväzu a obsahová náplň rokovaní riadiaceho orgánu na druhý polrok 2010. Samostatný bod rokovania tvorí Návrh KZVS s ANS do budúceho obdobia. VV sa bude zaoberať aj prípravou medzinárodnej konferencie EPSU, ktorá sa bude konať v Bratislave v dňoch 14.-15. septembra. VV taktiež prerokuje žiadosti členov o sociálnu pomoc. Rokovanie VV navštívil aj minister zdravotníctva Richard Raši, ktorý pri odchode z funkcie prišiel poďakovať za spoluprácu v prospech zdravotníctva.

16.jún 2010 - Predstavenstvo KOZ SR dnes prerokuje postup pri vyjednávaní minimálnej mzdy v SR pre rok 2011, zaoberať sa bude i rozširovaním KZVS vo výrobných OZ a diskutovať sa bude i o príprave novelizácie zákona č.83/1990 o občianskych združeniach.

Podpredseda zväzu sa zúčastní v nemocnici v Lučenci na rokovaní výboru ZO, aby prediskutoval postup výboru a funkčnosť ZO v budúcom období.

15.jún 2010 - Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský sa dnes zúčastní rokovania riaditeľov SZŠ v Trenčíne. Pravidelnú pracovnú poradu zvolalo MZ SR.

Sorea ponúka výhodné akcie na leto. Presvečte sa.

20. mája 2010 sme vám dali do pozornosti ponuku pobytov pre deti odborárov v RZ Čaradice. Venujte svojim deťom pobyt v prírode so zaujimavým programom.

Chystáte sa na dovolenku ? Poistenie je iste potrebné, prichádza Ponuka ČSOB.

14.jún 2010 - Dnes sa uskutoční rokovanie predsedov Nevýrobných OZ KOZ SR. Zaoberať sa budú situáciou v Kolektívnom vyjednávaní KZVS pre VS a ŠS na rok 2011.

Informácia pre predsedov ZO - JUDr. M. Laufiková čerpá riadnu dovolenku od dnešného dňa. Do práce nastúpi 19. júla. V prípade potreby konzultácie volajte JUD. S. Gatciovú, alebo JUDr. Z.  Saskú.

11.jún 2010 - Výzva KOZ SR k voľbám. Už zajtra budete mať možnosť vyjadriť sa účasťou na voľbách akým smerom sa bude odvíjať naše spoločné žitie v tejto krajine, využite toto občianske právo a nenechajte to na iných. Rozhodujete nielen o sebe.  VOĽBY - S O B O T A -12. jún 2010. 

8.jún 2010 -  V rámci projektu ZUWINBAT sa uskutočňuje v zasadačke KOZ SR na Odborárskom námestí seminár na tému "Rodovej rovnosti mužov a žien." Začiatok je naplánovaný na 9,00 h. Diskutované bude inštitucionálne zabezpečenie udržateľnosti politík rodovej rovnosti v SR a Rakúsku. Národný akčný plán na roky 2010 - 2013 v SR a informácie o prijatí dokumentu do tejto oblasti v Rakúsku.

V podkapitole Mladí odborári sa nachádza pozvánka na seminár v ČR.

V podkapitole Informácie pre predsedov sa nachádza materiál KOZ SR k voľbám s prehľadom prienikov programov politických strán a KOZ SR.

7.jún 2010 - SOZ ZaSS dáva do pozornosti všetkým členom nášho zväzu Zásady poskytovania nenávratnej finančnej  sociálnej pomoci pri ťaživých a zložitých životných situáciách. Vzhľadom na rozsiahle záplavy a značné škody na majetkoch sa obráťte na svojich funkcionárov vo výboroch a informujte sa o možnosti požiadať o túto pomoc.

6.jún 2010 - XI. ročník nohejbalového turnaja o pohár ČOS ZaSP vyhralo po tretíkrat v rade mužstvo SOZ ZaSS. Druhé skončilo i tento rok mužstvo Františkových Lázní a pohár za tretie miesto si vybojovali kolegovia z lázní Jáchymov. Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme. Prvenstvo svorne vybojovali na fotke zľava Anton Szalay, Roman Ferenčák, Ivan Lukáč, Ján Vavrinčík. Ceny odovzdávala viceprezidentka ČMKOS Ing. Radka Sokolová, ktorá je na fotografii s našim mužstvom. Momentka z finále.

4.jún 2010 - Mužstvo SOZ ZaSS cestuje do Českých Budejovíc obhajovať prvenstvo na nohejbalový turnaj poriadaný partnerským ČOS ZaSP, ktorý sa uskutoční v sobotu 5. júna.

Druhým dňom pokračuje stretnutie mladých odborárov SOZ ZaSS na Orave. Za zväz sa ho zúčastňujú PhDr. A. Kučinský, Mgr. S. Knapčoková, PhDr. M. Vitálošová, Ing. V. Janošťák.

2.jún 2010 - Dnes pokračuje 13. schôdzka volebného obvodu EPSU v Belehrade, kde sa zúčastňuje predseda zväzu.

Zajtra bude zahájené 11. stretnutie mladých odborárov SOZ ZaSS v Oravskej horárni. Viac v podkapitole mladí odborári.

Dodatok ku KZVS s ANS. Druhá strana textu. Zoznam nemocníc na ktoré sa dodatok vzťahuje.

VV SOZ ZaSS schválil spoluprácu k realizácii detských pobytov počas letných prázdnin a objednal pobyty pre 150 detí v RZ Čaradice všetky potrebné informácie nájdete tu. Príspevok SOZ ZaSS na jedno dieťa člena odborového zväzu je 27€.

Prehľady dosiahnutých priemerných platov v zdravotníckych zariadeniach v roku 2009. Vývoj nadčasovej práce a porovnanie s vývojom v národnom hospodárstve.

Dosiahnuté priemerné platy zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v SR za rok 2009, vrátane počtu zamestnancov. Podklady získané z MPSVR SR. Porovnanie s NH.

Do pozornosti všetkým predsedom ZO a členom odborového zväzu dávame Projekt vzdelávania KOZ SR s termínmi konferencií a školení v jednotlivých krajoch.

Pochváľte za účtom zadarmo  - ponuka ČSOB.

V rámci služieb členom odborov KOZ SR v spolupráci so spoločnosťou EFIN pripravili možnosť zakúpenia ďalších 4 tisíc Sphere card v cene 3,57 € vrátane DPH s platnosťou do 31. 12. 2011. V prípade záujmu členov o kartu kontaktujte E. Broniša pokiaľ možno obratom, čím skôr sa objednajú, tým skôr sa budú dať čerpať výhody vo viac ako 7 tisíc predajných miestach v SR a ČR.

Štátna účelová dotácia na výberovú rekreáciu v roku 2010 opäť v hoteloch spoločnosti SOREA. Príspevok štátu na jeden poukaz je v sume 70 € na 6 dňový pobyt s polpenziou a 5 obedmi. Bližšie informácie nájdete na www.kozsr.sk, www.sorea.sk a objednať si pobyty pre seniorov môžete na www.obchod@sorea.sk .