www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Máj 2010

31.máj 2010 - Dodatok ku KZVS s ANS. Zoznam nemocníc na ktoré sa dodatok vzťahuje.

27.máj 2010 - Predseda SOZ ZaSS, predseda LOZ a prezident ANS podpísali Dodatok č.1 k rozhodnutiu rozhodcu ku KZVS, ktorý garantuje úpravu platov všetkým zamestnancom v nemocniciach združených v ANS. Od 1.apríla 2010 sa tak zvýšia platy minimálne o 2,5% do 4%. V prípade úspešného rokovania ANS so zdravotnou poisťovňou Dôvera od 1.júla môže prísť k ďalšiemu zvýšeniu platov o 1-1,5%. 

26.máj 2010 - Predseda zvúzu sa zúčastní v dňoch 27.- 28.5. v Bruseli rokovania Výkonného výboru EPSU.Rokovanie sa bude zaoberať vývojom sociálneho dialógu v jednotlivých sektoroch, prerokuje sa záverečná správa o financovaní EPSU, odvode členských príspevkov v roku 2009 a aktuálny stav roku 2010. Dôležitým bodom rokovania sú otázky politiky EPSU, hospodárskej krízy a stratégie EPSU. Druhý deň rokovania budú diskutované okruhy globálnej migrácie, rodovej rovnosti, zmeny dodatkov k Ústave EPSU a nové žiadosti o prijatie do EPSU a PSI.

25.máj 2010 - Rada predsedov Odborových zväzov KOZ SR bude dnes prerokovávať Návrh rámcového obsahu spolupráce KOZ SR a politickej strany SMER-SD. Uvedené je prílohou uzatvorenej Dohody o spolupráci medzi týmito subjektmi. Po schválení bude materiál zverejnený na stránke www.kozsr.sk.

20.máj 2010 -  Členovia VV SOZ ZaSS sa v Pavlove okr. Břeclav stretnú so svojimi kolegami z Českého partnerského zväzu zdravotníctví a sociální péče. Spoločne sa budú informovať o situácii vo zväzoch a v oblastiach kde pôsobia, čiže v zdravotníctve a sociálnych službách, kúpeľníctve, verejnom zdravotníctve a v zdravotníckom školstve. Navštívia aj Břeclavskú nemocnicu, kde budú mať možnosť vidieť niektoré pracoviská.

VV SOZ ZaSS schválil spoluprácu k realizácii detských pobytov počas letných prázdnin a objednal pobyty pre 150 detí v RZ Čaradice všetky potrebné informácie nájdete tu. Príspevok SOZ ZaSS na jedno dieťa člena odborového zväzu je 27€.

19.máj 2010 - 33. rokovanie VV SOZ ZaSS sa uskutoční dnes v popoludňajších hodinách. Mimo iného sa budú členovia VV zaoberať textom Dodatku ku KZVS s ANS. Vyhodnotia plnenie KZVS a AFN SR, vyhodnotia účasť našej členskej základne na zhromaždení 1. mája v B. Bystrici. Prerokujú i aktuálnu situáciu v RZ Opál a zabezpečenie akcie mladých odborárov SOZ ZaSS.

18.máj 2010 - Dnešné rokovanie Predstavenstva KOZ SR sa bude zaoberať Kampaňou KOZ k voľbám 2010, návrhom na výšku minimálnej mzdy v SR pre rok 2011. Vyhodnotia sa úlohy z Programového vyhlásenia vlády SR. Predložená je i situačná správa o vplyve globálnej krízy na vývoj hospodárstva SR v roku 2009 so zreteľom na trh práce a sociálnu oblasť. V programe rokovania sú zaradené i ďalšie okruhy dotýkajúce sa činnosti KOZ SR.

17.máj 2010 - V Bratislave sa v hoteli Regia uskutoční rokovanie Rady členov JMF, ktoré prerokuje Výročnú správu JMF za rok 2009. Zaoberať sa bude aj odpredajom nehnuteľností.

14.máj 2010 - Dosiahnuté priemerné platy zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v SR za rok 2009, vrátane počtu zamestnancov. Podklady získané z MPSVR SR. Porovnanie s NH.

Informácie v kocke z rokovania na ÚVZ SR z 20. apríla 2010.

13.máj 2010 - Na včerajšom rokovaní o Dodatku ku KZVS s ANS sa vyjednávači dohodli na texte dodatku, ktorý zabezpečí rast základných platov všetkých zamestnancov od 1. apríla 2010. Presné znenie Dodatku zverejníme po jeho podpísaní na budúci týždeň. Dohoda znie, že zamestnávatelia použijú na zvýšenie platov všetky finančné prostriedky, ktoré boli navýšené od Všeobecnej zdravotnej poisťovne a ZP UNION.  Jediná poisťovňa, ktorá sa k navýšeniu zmluvných cien nepridala bola Dôvera. To zapríčinilo i skutočnosť, že nebolo možné dohodnúť jednotný postup všetkých zamestnávateľov o pevné percento. Zamestnávatelia dohodnú rast platov v jednotlivých nemocniciach s odborovými organizáciami v KZ, ktorým poskytnú informácie o navýšených finančných objemoch z poisťovní.

Dnes sa v Bratislave uskutoční odborná konferencia na tému Stratégia rozvoja Slovenského zdravotníctva s výhľadom na roky 2010 - 2014. Za zväz sa jej zúčastnia PhDr. A. Kučinský a JUDr. M. Laufiková.

Dnes odchádzajú kolegyne a kolegovia zo zariadení sociálnych služieb na konferenciu, ktorá sa koná na Morave. Svoje vystúpenia na konferencii potvrdili i Ing. Milada Dobrotková, MPH z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a Mgr. Lýdia Brichtová z MPSVR SR. 

11.máj 2010 - Podpredseda zväzu PhDr. A. Kučinský sa stretol s Dr. Ing. Martou Kahancovou zo Stredoeuropskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (CEU). V rámci celoeurópskeho projektu GUSTO, financovaného zo 7.rámcového programu Európskej komisie pokračovali v zbere informácií a podkladov k uvedenému projektu.

10.máj 2010 -  Rokovanie SOZ ZaSS spolu s LOZ a ANS o Dodatku ku KZVS sa uskutoční v Martine v stredu 12. 5. od 15 h. O jeho záveroch budeme informovať po jeho ukončení.

6.máj 2010 - V dňoch 13.-14.5. 2010 sa uskutoční medzinárodná konferencia zameraná na sociálne služby, ktorého sa zúčastní aj 25 zástupcov z našich základných organizácií z DD a DSS. Pozvánka s programom a pokyny pre účastníkov.

Pozvánka na stretnutie mladých odborárov, ktoré sa uskutoční v dňoch 3.-5. júna 2010 s návratkou sa nachádza v podkapitole Mladí odborári.

Do pozornosti všetkým predsedom ZO a členom odborového zväzu dávame Projekt vzdelávania KOZ SR s termínmi konferencií a školení v jednotlivých krajoch.

5.máj 2010 - Rada predsedov Odborových zväzov KOZ SR dnes prerokuje na svojom zasadaní Návrh Výzvy KOZ občanom SR k parlamentným voľbám. Zaoberať sa bude aj porovnaním volebných programov politických strán s programovými cieľmi KOZ. Odznejú i informácie o priebehu vyjednávania obsahu Rámcovej zmluvy o povolebnej spolupráci so Smerom - SD. Schválil sa text Výzvy občanom k voľbám.

Predseda zväzu sa stretol s predsedom LOZ k prerokovaniu postupu oboch odborových organizácií k Návrhu dodatku ku KZVS predložemu ANS. Zhodli sa v potrebe uskutočnenia rokovania v prvej polovici 19. týždňa  s vyjednávačmi za ANS. Žiadosť bola odoslaná do kancelárie ANS.

3.máj 2010 -  V zasadačke SOZ ZaSS sa dnes zídu predsedovia Odborových zväzov zo SR združení v EPSU a PSI s regionálnym tajomníkom pre strednú Európu Jozefom Krejbychom. Zaoberať sa budú aktuálnymi otázkami po zlúčení týchto dvoch centrál a zabezpečeniu stretnutia v Belehrade na začiatku júna.

Od 13. hodine sa zídu na MPSVR SR vyjednávači KZVS pre VS a ŠS na rok 2011. Prvého kola vyjednávania sa majú zúčastniť zástupcovia ZMOS, VÚC, vlády a odborov pod vedením štátnej tajomníčky MPSVR E. Kršíkovej.

DÁVAME VÁM DO POZORNOSTI  - Vernostný systém pre členov odborov - na stránke www.kozsr.sk vpravo dole.
Sociálni partneri obdržali Rozhodnutie rozhodcu v spore o uzatvorenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa medzi SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, LOZ a Asociáciou nemocnic Slovenska. 
V časti informácie pre predsedov ZO sa nachádza text, ktorý Vám dávame do pozornosti. Prečítať si ho môžete len po zadaní prístupového mena a kódu.

Rozhodnutie rozhodcu v spore o uzatvorenie KZVS s Asociáciou Fakultných nemocníc SR

Prinášame Vám Vývoj priemerných miezd v národnom hospodárstve v porovnaní s priemernými mzdami v zdravotníctve za 3. štvrťroky 2009. MZDY. Prehľad vývoja nadčasovej práce lekárov.

Pochváľte za účtom zadarmo  - ponuka ČSOB.

Veľkonočné pobyty v hoteloch spoločnosti SOREA. Ponuku s cenovými reláciami nájdete na www.sorea.sk.

V rámci služieb členom odborov KOZ SR v spolupráci so spoločnosťou EFIN pripravili možnosť zakúpenia ďalších 4 tisíc Sphere card v cene 3,57 € vrátane DPH s platnosťou do 31. 12. 2011. V prípade záujmu členov o kartu kontaktujte E. Broniša pokiaľ možno obratom, čím skôr sa objednajú, tým skôr sa budú dať čerpať výhody vo viac ako 7 tisíc predajných miestach v SR a ČR.

Prezident KOZ SR Miroslav Gazdík a predseda strany Smer-SD Robert Fico podpísali dňa 19. marca 2010 Dohodu o spolupráci pre budúce obdobie. V podkapitole Informácie pre predsedov nájdete kompletné znenie.

Pri príležitosti 20. výročia založenia odborového zväzu boli odovzdané dlhoročným funkcionárom Pamätné plakety, ktoré odovzdávali bývalí predsedovia zväzu.

Prezident KOZ SR Miroslav Gazdík a predseda vlády SR Robert Fico podpísali Memorandum o rodovej rovnosti.